Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005

Kazalo

3674. Spremembe in dopolnitve notarske tarife, stran 8753.

Na podlagi četrtega odstavka 107. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije določila
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
N O T A R S K E T A R I F E
1. člen
V Notarski tarifi (Uradni list RS, št. 37/01 – prečiščeno besedilo, 2/02 in 71/03) se v 3. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V primeru uporabe tujih pravnih virov, posebnega strokovnega znanja s področja drugih strok ali pri uporabi tujega jezika ali pravnega specialističnega znanja, sme notar pristojbino zvišati iz vsakega od navedenih razlogov za 25%, vendar iz vseh navedenih razlogov za največ 100%.«
V drugem odstavku se besedilo »iz upravičenih razlogov« nadomesti z besedilom »zaradi preprečitve nastanka škodljivih posledic, ki bi za stranko lahko nastale zaradi prekoračitve roka,«.
2. člen
4. člen se črta.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Potrjevanje zasebnih listin
5. člen
Skupna višina pristojbine za sestavo in za potrditev zasebnih listin po 49. in 50. členu Zakona o notariatu se odmeri v enaki višini kot pristojbina, ki je v posebnem delu tarife določena za sestavo notarskih zapisov.
Če za potrditev zasebne listine po določbi 49. člena Zakona o notariatu ni potrebno sestaviti notarskega zapisa, se določi pristojbina v enaki višini kot pristojbina, ki je v posebnem delu tarife določena za sestavo notarskega zapisa, znižana za ¼.«
4. člen
V 6. členu se v drugem odstavku črta beseda »lahko«, namesto pike se doda vejica in besedilo »če glede na vrsto izdatka tega ni mogoče obračunati v dejanski višini«.
5. člen
V 7. členu se v prvem odstavku besedilo »in notarski uslužbenec imata« nadomesti z besedo »ima«.
V drugem odstavku se besedilo »in notarski uslužbenec imata« nadomesti z besedo »ima«.
V četrtem odstavku se črta besedilo »ali notarski uslužbenec«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Pravice iz prvega, drugega, četrtega in petega odstavka tega člena pripadajo tudi notarskemu uslužbencu, če je njegova prisotnost pri izvedbi notarske storitve nujna. Notar je dolžan v ustreznem vpisniku navesti razloge za nujno prisotnost notarskega uslužbenca pri izvedbi notarske storitve.«
V šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se besedilo »pristojbina po porabi časa kot je določena v Tar. št. 14« nadomesti z besedilom »urnina v višini 20 točk«.
6. člen
V 8. členu se za prvo alineo dodata novi druga in tretja alinea, ki se glasita:
»– po strokovni zahtevnosti oziroma zapletenosti zadeve,
– po strokovnem znanju s področja drugih strok,«.
Dosedanji druga in tretja alinea postaneta četrta in peta alinea.
7. člen
V 9. členu se v sedmem odstavku beseda »nagrade« nadomesti z besedo »pristojbine«.
8. člen
Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki se glasi:
»Znižanje pristojbine
13.a člen
Pristojbine, določene v posebnem delu tarife za sestavo zasebnih listin ter overitve, ki so v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku enakovredne notarskim overitvam (upravne overitve), so določene kot najvišje pristojbine, ki jih sme notar odmeriti za posamezno notarsko storitev.
Notar sme za notarske storitve iz prejšnjega odstavka odmeriti nižjo pristojbino kot je za posamezno notarsko storitev določena v posebnem delu tarife.«
9. člen
V 15. členu se v prvem odstavku za besedo »neveljavna« doda besedilo »ali nepotrebna«.
V drugem odstavku se za besedilom »zasebna listina,« doda besedilo »stranke in drugi udeleženci pa se strinjajo, da takšno listino uporabijo kot zasebno listino«.
10. člen
V 18. členu se črta besedilo », ima notar pravico do dodatne pristojbine v višini 20 točk.«, pred besedo »Udeleženci« se doda beseda »so«, beseda »Udeleženci« pa se nadomesti z besedo »udeleženci«.
11. člen
V naslovu 20. člena se za besedo »obračun« doda besedilo »storitev ter izstavitev računa«.
V drugem odstavku se črta besedilo »Na zahtevo stranke«, besedilo »je dolžan notar« pa se nadomesti z besedilom »Notar je dolžan«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če je pristojbina zvišana v skladu s 3. členom tarife ali zaradi zahtevnosti oziroma zapletenosti zadeve, mora notar v računu izrecno navesti za koliko je pristojbina zvišana in razlog zvišanja pristojbine.«
12. člen
V 22. členu se za besedo »Slovenije« doda besedilo »v soglasju z Ministrstvom za pravosodje«.
13. člen
V Tar. št. 1 se točka 1 za besedo »predmeta:« spremeni tako, da se glasi:
            »Vrednost predmeta    Pristojbina
-----------------------------------------------------------
nad točk             do točk        točk
-----------------------------------------------------------
                  1.000         80
1.000               5.000        109
5.000               20.000        181
20.000              50.000        254
50.000              100.000        318
100.000             181.818        400
181.818             250.000        500
250.000             400.000        600
400.000             600.000        750
600.000             800.000        900
800.000            1.000.000       1.100
1.000.000           1.500.000       1.300
nad 1.500.000                    1.500.«
Drugi odstavek se črta.
14. člen
V Tar. št. 2 se črta besedilo »pogodbe o menjavi nepremičnin«, besedilo »1/3« se nadomesti z besedilom »1/4«, besedilo »vendar največ 2.500 točk« pa se črta.
15. člen
V Tar. št. 3 se črta besedilo »pogodbe o prenosu (cesiji za posamezno notarsko storitev) terjatve,« in besedilo »zastavne pogodbe,« besedilo »1/4« se nadomesti z »1/2«, besedilo »vendar največ 1.500 točk« pa se črta.
16. člen
V Tar. št. 4 se za besedo »prostore« doda besedilo »pa od vrednosti zakupnine ali najemnine za dogovorjeno dobo, vendar«, beseda »pa« pa se črta.
17. člen
V Tar. št. 5 se črta besedilo »najmanj 100 točk«.
18. člen
V Tar. št. 6 se v prvem odstavku za »1« vejica nadomesti s piko in črta besedilo »zvišana za 50%, vendar največ 2.500 točk«.
V drugem odstavku se besedilo »od 100 do 200%« nadomesti z besedilom »za največ 100%«.
V tretjem odstavku se besedilo »od 500 točk do 1.500 točk« nadomesti z besedilom »največ 1.200 točk«.
19. člen
V Tar. št. 7 se v prvem odstavku besedilo »100%, vendar najmanj 750 točk in največ 2.500 točk« nadomesti z besedilom »80%, vendar največ 1500 točk«, »125%« se nadomesti s »100%«, »3.000« pa s »1.800«.
1. točka drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»1. za sodelovanje na skupščini delniške družbe, gospodarskega interesnega združenja ali zadruge, vključno s sestavo notarskega zapisnika, znaša pristojbina:
– pri vrednosti osnovnega kapitala
  do 500.000 točk                 780 točk
– pri vrednosti osnovnega kapitala
  nad 500.000 točk do 2.000.000 točk        936 točk
– pri vrednosti osnovnega kapitala nad
  2.000.000 točk do 5.000.000 točk        1.092 točk
– pri vrednosti osnovnega kapitala nad
  5.000.000 točk do 10.000.000 točk       1.248 točk
– pri vrednosti osnovnega kapitala nad
  10.000.000 točk do 15.000.000 točk       1.404 točk
– pri vrednosti osnovnega kapitala nad
  15.000.000 točk               1.560 točk.«
Točka 2 drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»2. za sestavo notarskega zapisnika, s katerim notar potrdi sklepe organov upravljanja ali sklepe edinega družbenika gospodarske družbe (razen pravnih subjektov iz prejšnje točke tega odstavka) – po tar. št. 1, znižani za 30%, vendar največ 1.500 točk; če notar potrdi samo sklep o spremembi firme in/ali spremembi sedeža družbe, znaša pristojbina 40 točk do vrednosti osnovnega kapitala pravne osebe do 20.000 točk, nad vrednostjo osnovnega kapitala pravne osebe 20.000 točk do 100.000 točk, 100 točk, nad vrednostjo osnovnega kapitala pravne osebe nad 100.000 točk pa 200 točk.«
V točki 4 se »100« nadomesti s »50«, »3.000« s »1.500«, »1.500« pa s »750«.
V točki 6 se črta besedilo »glede na vrednost osnovnega kapitala družbe, oziroma« ter besedilo »vendar najmanj 400 točk«.
V točki 7 se številka »100« nadomesti s številko »50«.
20. člen
Tar. št. 8 se spremeni tako, da se glasi:
»Tar. št. 8
Za overitev podpisa na pogodbi znaša pristojbina glede na osnovo za odmero:
       Vrednost predmeta    Pristojbina
-----------------------------------------------
nad točk       do točk       točk
-----------------------------------------------
            10.000        10
10.000         45.000        30
45.000         80.000        50
80.000        150.000        80
150.000        185.000        100
185.000                   150
Za overitev podpisa na listini, s katero se prenaša lastninska pravica na motornem vozilu, znaša pristojbina največ 20 točk.
Za overitev podpisa na pooblastilu, izbrisnem dovoljenju, poroštveni izjavi (razen za poroštva, ki se nanašajo na prihode tujcev v Republiko Slovenijo ali na bivanje dijakov in študentov v domovih), na predlogu za zaznambo vrstnega reda bodoče hipoteke, na vknjižbenem dovoljenju, na dodatkih k pogodbam, pri katerih se ne spreminja pogodbena vrednost, ter na listinah, s katerimi se le priznavajo obstoj, izpolnitev ali prenehanje obveznosti, znaša pristojbina 30 točk.
Če se poroštvena izjava nanaša na poroštva za prihod tujcev v Republiko Slovenijo ali na bivanje dijakov in študentov v domovih, znaša pristojbina 15 točk.
Za overitev podpisa na drugi listini znaša pristojbina 30 točk.
Če pri overitvi podpisa notar v listini navede opozorilo iz šestega odstavka 64. člena Zakona o notariatu ali ravna v skladu z osmim odstavkom istega člena tega zakona, znaša pristojbina za overitev podpisa iz prvega odstavka tega člena dodatno največ 30 točk, pristojbina za overitev podpisa iz drugega odstavka tega člena pa dodatno največ 20 točk.
Če se na listini istočasno overijo podpisi več oseb, se za overitev drugega ter vsakega naslednjega podpisa plača polovica pristojbine po tej tarifni številki.«
21. člen
V Tar. št. 9 se besedi »dve tretjini« nadomestita z besedama »eno tretjino«.
22. člen
V Tar. št. 10 se v prvem odstavku besedilo »40% pristojbine po tar. št. 1, vendar najmanj 100 točk in največ 600 točk« nadomesti z besedilom »80 točk za sestavo notarskega potrdila in 100 točk za sestavo notarskega zapisnika. Pristojbina se lahko zaradi obsega notarskega potrdila ali notarskega zapisnika ali njune zahtevnosti, če obsegata več kot 10 strani, zviša za največ 50%. Razlog za zvišanje in višina zvišanja notarske pristojbine zaradi obsega ali zahtevnosti se navede v ustreznem vpisniku.«
Drugi odstavek se črta.
23. člen
V Tar. št. 13 se za besedo »predloga« doda besedilo »in predloga za vpis neposestne zastavne pravice«, besedilo »25% pristojbine po Tar. št. 1, vendar najmanj 100 točk in največ 400 točk« pa se nadomesti z besedilom »80 točk, če vrednost predmeta ne presega 300.000 točk, ter 200 točk, če je vrednost predmeta višja od 300.000 točk«.
24. člen
Za Tar. št 13 se doda Tar. št. 13a, ki se glasi:
»13a
Za sestavo predloga za vpis v sodni register znaša pristojbina 80 točk.«
25. člen
Tar. št. 15 se spremeni tako, da se glasi:
»Tar. št. 15
Če za kakšno od notarskih storitev ni mogoče določiti pristojbine glede na vrednost predmeta, se določi glede na porabljeni čas po tar. št. 14.«
26. člen
V Tar. št. 16 se v točki 2 številka »40« nadomesti s številko »20«.
V točki 4 se črta besedilo »(in ga overi notar, ki je hkrati sodni tolmač) –«, številka »100« pa se nadomesti s številko »50«.
27. člen
V Tar. št. 17 se za besedo »pristojbina« število »150« nadomesti s številom »100«.
28. člen
V Tar. št. 19 se v točki 2 besedilo »vsake začete pol ure dela 100 točk« nadomesti z besedilom »za vsako stran pisnega mnenja 50 točk«.
V točki 3 se številka »50« nadomesti s številko »20«.
V točki 5 se besedilo »vsake začete pol ure dela 50 točk« nadomesti z besedilom »za vsak vpogled 50 točk«.
29. člen
Spremembe in dopolnitve Notarske tarife začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42900-1/2005/7
Ljubljana, dne 15. septembra 2005.
EVA 2005-2011-0047
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik