Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005

Kazalo

3673. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, stran 8752.

Na podlagi prvega odstavka 26. člena in prvega odstavka 81. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z drugim odstavkom 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah
1. člen
V Uredbi o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04 in 109/04) se v 3. členu v prvi alinei besedilo »prosto živeče žive in mrtve živali« nadomesti z besedilom »žive in mrtve živali prosto živečih vrst«.
2. člen
V 7. členu se v prvem odstavku tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
»– zagotavljanja zdravja in varnosti ljudi, vključno z zračno varnostjo, ali zaradi drugih nujnih razlogov prevladovanja javne koristi, ki je lahko tudi socialna ali gospodarska, in zaradi koristnih posledic bistvenega pomena za okolje,«.
V četrti alinei se na koncu besedila črta beseda »ali«.
V peti alinei se pika nadomesti z vejico, za katero se doda beseda »ali«.
Doda se nova šesta alinea, ki se glasi:
»– selektivnega in omejenega odvzema živali iz narave zaradi uravnavanja velikosti populacije z okoljem, pod strogo nadzorovanimi pogoji in v omejenem številu.«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »velike zveri in«.
3. člen
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen
(selektivni in omejeni odvzem živali iz narave)
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena lahko minister s predpisom določi obseg selektivnega in omejenega odvzema živali iz narave iz šeste alinee prvega odstavka prejšnjega člena, ki se izvede z načrtovano usmrtitvijo (odstrelom) na podlagi strokovnega mnenja iz 8. člena te uredbe. Če je za zagotavljanje ugodnega stanja živalskih vrst sprejeta strategija, akcijski načrt ali drug programski akt, mora biti predpis v skladu s tem aktom.
(2) S predpisom iz prejšnjega odstavka se določijo tudi drugi pogoji odvzema živali iz narave iz prejšnjega člena, zlasti:
– način določitve obsega odvzema živali iz narave,
– podrobnejši način odvzema živali iz narave ter
– spremljanje odvzema in vodenje evidenc o odvzetih živalih iz narave.«
4. člen
V 8. členu se v drugem odstavku v napovednem stavku za besedo »mora« doda besedilo »na podlagi ugotovitev o stanju vrste v skladu s 26. členom Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo)«.
V četrtem odstavku se besedilo »Republike Slovenije za gozdove« nadomesti z besedilom »za gozdove Slovenije«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Organizacija, pristojna za lovstvo, pošlje ministrstvu strokovno mnenje iz četrtega odstavka tega člena vsako leto najpozneje do 15. decembra.«
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-83/2005/6
Ljubljana, dne 8. septembra 2005.
EVA 2005-2511-0223
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti