Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005

Kazalo

3670. Spremembe in dopolnitve odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 8751.

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in 47/04), Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02) je Občinski svet občine Tišina na 21. redni seji dne 9. 9. 2005 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
O D L O K A
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 1/05; v nadaljevanju: odlok) se spremeni druga alinea 4. člena tako, da se glasi:
»– Šteje se, da je zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo, dostop na javno cesto ter odvajanje odplak, če je na območju, na katerem ležijo te zemljiške parcele, sprejet državni ali občinski prostorski izvedbeni načrt ali je zazidljiva gradbena parcela oddaljena do 50 m od obstoječe trase javnega vodovoda, javnega elektroenergetskega omrežja ali od javnega kanalizacijskega omrežja, kolikor ni dovoljena gradnja greznic ali malih čistilnih naprav, in je do nje urejen neposredni dostop do javnega cestnega omrežja.«
2. člen
Spremeni se zadnji stavek 17. člena odloka, tako da se glasi: »Dobljen zmnožek pa se pomnoži še s korekcijskim faktorjem 0,13.«
3. člen
Za 32. členim se doda novi 32.a člen, ki se glasi:
»Zavezanci so dolžni obveznosti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2005 poravnati v dveh obrokih, ki zapadeta v plačilo 30. 11. 2005 in 31. 1. 2006.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2005 dalje.
Št. 032-27/05
Tišina, dne 12. septembra 2005.
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš, inž. agr. l. r.