Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005

Kazalo

3669. Pravilnik o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Slovenska Bistrica, stran 8748.

Na podlagi 26. člena Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 18/02) in 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 20. seji dne 5. 9. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Slovenska Bistrica
– tarifni del-
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S pravilnikom o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Slovenska Bistrica – tarifni del (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) se podrobneje urejajo osnove, normativi in postopki pri obračunavanju stroškov za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda ter nekaterih stranskih komunalnih storitev uporabnikom na območjih, kjer je javna kanalizacija zgrajena, je v gradnji ali pa je gradnja predvidena.
2. člen
Pravilnik velja za vse pravne in fizične osebe, ki so v skladu z Odlokom o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda (v nadaljnjem besedilu: Odlok) opredeljeni kot uporabniki javne kanalizacije (v nadaljevanju: uporabniki), za lastnike greznic, ki jih je dolžan v skladu z Odlokom vzdrževati lastnik in druge pravne in fizične oseb, ki na kakršenkoli način odvajajo odpadne vode v naravo.
3. člen
Uporabniki so dolžni kriti stroške odvajanja odpadnih voda od dneva priključitve na javno kanalizacijo.
Uporabniki so dolžni kriti stroške čiščenja odpadnih voda od dneva priključitve na čistilno napravo.
Uporabniki so dolžni kriti stroške odvajanja in stroške čiščenja odpadnih voda ne glede na vodni vir, iz katerega se oskrbujejo.
4. člen
Elementi obračuna, za katere se določajo tarifne postavke, so:
– obračunavanje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode,
– obračunavanje odvajanja in čiščenja padavinske vode,
– obračunavanje čiščenja odpadnih vod iz greznic.
– obračunavanje prispevka za kanalizacijski priključek.
II. MERITVE KOLIČIN ONESNAŽENJA ODPADNIH VODA
5. člen
(meritve količin)
Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode se plačuje po kubičnih metrih porabljene pitne oziroma zajete vode.
Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda, plačujejo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v enaki količini in v enakih obdobjih kot porabljeno pitno vodo.
Uporabniki, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo vodne vire, plačujejo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v enaki količini, kot je izmerjena količina zajete vode.
Kjer se poraba vode ne ugotavlja z merjenjem, se zaračuna povprečna letna količina porabljene vode, ki znaša 50 m3 na prebivalca.
6. člen
Če upravljalec ali uporabnik ugotovita, da je obračunski vodomer v okvari, ali je ugotovljen nedovoljen način rabe, ali če iz drugega razloga ni mogoče odčitati obračunskega vodomera, je osnova za obračun povprečna dnevna poraba zadnjega obdobja, ki je bila ugotovljena na osnovi odčitkov.
7. člen
Uporabnik, ki vodo uporablja v reprodukcijske namene (jo vgrajuje v izdelke, uparja ali uporablja v kmetijski proizvodnji), ima pravico zahtevati, da se mu ta delež odšteje od obračunanih stroškov odvajanja, čiščenja in okoljske dajatve pod pogojem, da se količina tako uporabljene vode meri s posebej vgrajenim vodomerom.
8. člen
(meritev onesnaženja)
Količina in lastnost odpadne vode morata biti v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 43/05) oziroma v skladu z Uredbami za posamezne vrste virov onesnaževanja, čistilnih naprav ali za posamezno emitirano snov.
V javno kanalizacijo se smejo spuščati samo tiste odpadne vode, ki so določene v soglasju za kanalski priključek.
9. člen
V primeru, da izvajalec javne službe na osnovi obratovalnega monitoringa ugotovi, da so v odpadnih vodah posameznega zavezanca prisotne snovi v koncentraciji, ki presegajo meje dopustne koncentracije za izpust v kanalizacijo po veljavni zakonodaji, o tem obvesti pristojne inšpekcijske službe.
III. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA NA OBMOČJIH, KJER NI SISTEMOV JAVNEGA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA
10. člen
Na območjih, kjer ni zgrajenih sistemov javne kanalizacije, je obvezna izgradnja lastnih objektov za čiščenje odplak (greznice, čistilne naprave), na katere se ne navezuje padavinska voda.
Dovoli se izgradnja izključno nepretočnih, vodotesnih greznic za praznjenje.
Za izgradnjo greznice si mora investitor pridobiti ustrezno dovoljenje. K temu dovoljenju mora izdati soglasje tudi pristojna občinska služba.
11. člen
Uporabniki morajo izvajati redno čiščenje in vzdrževanje objektov čiščenja odplak.
Upravljalec javne službe je dolžan zagotoviti:
a) prevzem blata iz pretočnih greznic
b) prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav
c) redno praznjenje nepretočnih greznic
d) predelavo grezničnih odplak na Centralni čistilni napravi (v nadaljevanju: CČN) Slovenska Bistrica
e) evidenco o izvoru, vrsti in količini prevzetega blata oziroma odplak.
Praznjenje greznic izvaja upravljalec skladno s programom prevzema grezničnih odplak.
Prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav pa se izvaja skladno s pogoji pogodbe, ki jo je uporabnik dolžan skleniti z upravljalcem ali drugim pooblaščenim prevzemnikom odplak.
Strošek prevoza in predelave blata ter odplak krije uporabnik oziroma povzročitelj onesnaženja.
12. člen
Obračun čiščenja odpadnih voda iz greznic se opravi na osnovi izmerjene količine v m3 in v odvisnosti od tipa greznic, ki so lahko nepretočne ali pretočne.
Ceno čiščenja odpadne vode iz greznice predlaga na osnovi dejanskih stroškov upravljalec čistilne naprave, sprejme pa jo Občinski svet občine Slovenska Bistrica.
Za neredno čiščene greznice (po Pravilniku o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda, Uradni list RS, št. 105/02) in v primeru, da greznične gošče vsebujejo snovi, ki v kanalizacijo oziroma greznico ne sodijo (plenice, higienski vložki, tkanine, maščobe in olja), in za čiščenje muljev iz drugih čistilnih naprav se cena obračuna na sledeči način:
Cg = K x Ck
Kjer je:
K = razmerje med koncentracijo KPK v grezničnih goščah in komunalni odpadni vodi
Ck = cena čiščenja komunalne odpadne vode v SIT/m3
K = 23 (kg O(2)/m3)/0,9 (kg O(2)/m3)
 
Kjer je:
23 kg O(2)/m3= povprečna koncentracija KPK grezničnih gošč
0,9 kg O(2)/m3= koncentracija KPK za komunalno odpadno vodo
13. člen
Stroški odvoza odpadnih voda, grezničnih gošč in muljev se bodo obračunavali po dejanskih stroških, glede na oddaljenost objekta od lokacije CČN in tip vozila.
14. člen
Odpadno vodo in goščo iz greznic je prepovedano odvažati na javne ali kmetijske površine oziroma neposredno odvajati v površinske ali podzemne vode. Če uporabnik teh navodil ne upošteva, se obvesti pristojni inšpekcijski organ, ki postopa v skladu z veljavno zakonodajo.
IV. OBRAČUNAVANJE STORITEV ODVAJANJA ODPADNIH VOD NA OBMOČJU JAVNE KANALIZACIJE
15. člen
Višina odvajanja se določi na osnovi ugotovljene količine odpadne vode na način, opisan v 5. členu tega pravilnika, in cene za enoto in se obračunava v SIT/m3.
16. člen
Cena odvajanja odpadne komunalne in padavinske vode se določi skladno z veljavno zakonodajo, sprejme pa jo Občinski svet občine Slovenska Bistrica.
V. OBRAČUNAVANJE STORITEV ČIŠČENJA ODPADNIH VOD
17. člen
Cena čiščenja se določi na osnovi ugotovljene količine odpadne vode na način, opisan v 5. členu tega pravilnika, in cene za enoto in se obračunava v SIT/m3.
18. člen
Cena čiščenja odpadne komunalne in padavinske vode se določi skladno z veljavno zakonodajo, sprejme pa jo Občinski svet občine Slovenska Bistrica.
19. člen
Uporabniki javne kanalizacije krijejo stroške odvajanja in čiščenja padavinskih voda, če njihove prispevne površine presegajo velikost 300 m2 in se padavinske vode odvajajo v javno kanalizacijo oziroma čistilno napravo.
Količina padavinskih voda se obračunava za vsak m2 presežene prispevne površine, s katere se odvajajo padavinske vode v javno kanalizacijo oziroma čistilno napravo, in se izračuna s pomočjo naslednje formule:
V = AxR
V = količina odvedene padavinske vode v m3/mesec
A = prispevne površina v m2
R = petletno povprečje količine padavin na območju Maribora (po podatkih Hidrometeorološkega zavoda Slovenije oziroma Agencije RS za okolje) izražene v m3/m2/mesec.
Cena odvajanja padavinski vod (Cpo) se izračuna
Cpo = V x Co
V = količina odvedene vode m3/mesec
Co = cena m3 odvedene odpadne komunalne vode
Cena čiščenja padavinskih vod (Cpc) se izračuna:
Cpc= V x K
K = cena čiščenja m3 komunalne odpadne vode
20. člen
Površina odvajanja, ki presega 300 m2, se lahko zmanjša na naslednje načine:
– z zajemanjem meteornih vod v zbiralnike,
– z direktnim odvajanjem v vodotoke,
– z odvajanjem na druge površine, ki nimajo povezave z javno kanalizacijo,
– s sofinanciranjem izgradnje omrežja za meteorne vode,
– na drug dokazljiv način.
21. člen
Pravna oseba ali samostojni podjetni posameznik, ki mu skladno z zakonom ni potrebno izvajati obratovalnega monitoringa za odpadne vode in odpadnih voda prekomerno ne obremenjuje, plačuje čiščenje industrijske odpadne vode na enak način, kot se zaračunava čiščenje komunalne odpadne vode. Cena čiščenja kubičnega metra te industrijske vode je enaka ceni čiščenja kubičnega metra komunalne odpadne vode.
Pravna oseba ali samostojni podjetni posameznik, ki vode prekomerno obremenjuje ali je zavezanec za obratovalni monitoring odpadnih voda, pa plačuje ceno čiščenja skladno z pogodbo, ki jo sklene z Občino Slovenska Bistrica.
VI. PRISPEVEK ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO
22. člen
(opredelitev)
Prispevek za priključitev na javno kanalizacijo (v nadaljevanju: Priključnina) je enkratno povračilo priključnine na javni kanalizacijski sistem, ki ga plačajo:
– lastniki obstoječih stanovanjskih objektov pred priključitvijo na javno kanalizacijo,
– investitorji novogradenj pred izdajo gradbenega dovoljenja,
– pravne osebe pred priključitvijo poslovnih objektov ali prostorov na javno kanalizacijo.
Merila in kriteriji veljajo za priključitev na obstoječo kanalizacijsko omrežje ali novozgrajeno kanalizacijsko omrežje v lasti Občine Slovenska Bistrica.
23. člen
V primeru povečanja pretočne moči vodovodnega priključka se plača razlika prispevka med obstoječo in novo pretočno močjo.
24. člen
(izračun prispevka)
Osnova za obračun prispevka je 500 EUR, ki se korigira s faktorjem pretočne zmogljivosti vodovodnega priključka posameznega uporabnika in s količnikom.
Plačilo se izvrši v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije, na dan plačila.
Količnik:
a) individualne stanovanjske hiše, vrstne hiše, počitniške hiše pomnoži s količnikom 1
b) več stanovanjske objekte z dvema in več stanovanjskimi enotami se za vsako stanovanjsko enoto pomnoži s
– količnikom 0,7: za stanovanja nad 50 m2
– količnikom 0,6 za stanovanja do 50 m2
c) za gostinske lokale ter za storitvene dejavnosti pomnoži s količnikom 1,5
d) za družbene dejavnosti (šole, zavodi, vrtci, internati) pomnoži s količnikom 0,5
e) za industrijo in obrtne dejavnosti
– brez uporabe vode za tehnološko vodo pomnoži s količnikom 1,5
– uporaba vode za tehnološko vodo pomnoži s količnikom 2
Investitor je dolžan poravnati tudi priključnino za odvajanje padavinskih voda v javno kanalizacijo.
Za vsak m2 utrjene površine in tlorisne površine strehe se obračuna 0,25% od minimalnega DN13 nazivnega premera vodomera in zmnoži z osnovo za obračun prispevka.
V primeru pridobitve gradbenega dovoljenja za objekte, za katere ni predviden vodovodni priključek, se za izračun priključnine za odpadne padavinske vode odmeri 1% od minimalnega (DN13) nazivnega premera vodomera za vsak m2 tlorisne površine strehe in zmnoži z osnovo za obračun prispevka.
Enak način se uporablja tudi za utrjene površine, s katerih je predvideno odvajanje odpadnih in padavinskih voda v javno kanalizacijo.
25. člen
Priključnina ob priključitvi na javno kanalizacijo ne zajema stroškov izgradnje interne kanalizacije v zgradbi in na zemljišču uporabnika do prvega jaška oziroma priključnega mesta na javni kanalizaciji.
Pri izvedbi priključkov je potrebno ločiti fekalne in meteorne vode od objektov in dvorišč.
26. člen
Stroški za izdajo soglasja z odmero priključnine za priključitev na javni kanalizacijski sistem niso zajeti v priključnini in jih izvajalec obračuna glede na zahtevnost postopka in se določijo na podlagi kalkulativnih osnov.
27. člen
Obvezni prispevek za priključitev na javno kanalizacijo se odmerja na osnovi:
– navedenih meril in kriterijev
– soglasja o lokaciji objekta, ki se priključuje na omrežje
– podatkov uporabnika ali investitorja o potrebni kapaciteti priključka
Višino prispevka predlaga na osnovi kriterijev tega pravilnika izvajalec javne službe, sprejme pa jo Občinski svet občine Slovenska Bistrica.
28. člen
(izvajalec priključka)
Po poravnanem prispevku izda izvajalec javne službe kanalizacije investitorju ustrezno potrdilo, na osnovi katerega mu upravljalec kanalizacijskega omrežja ali od njega pooblaščeno podjetje izvede priključek v skladu veljavnimi predpisi.
Brez potrdila o plačanem prispevku ni dovoljeno izvesti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje.
29. člen
(namembnost prispevka)
Sredstva prispevka za priključitev na javno kanalizacijsko so strogo namenska in se zbirajo na posebnem računu Občine Slovenska Bistrica ter so namenjena za:
– izgradnjo novih kanalizacijskih omrežij
– dograditev obstoječih kanalizacijskih omrežij
– izgradnjo lokalnih čistilnih naprav
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
30. člen
Čiščenje grezničnih gošč se na območju javne kanalizacije ne zaračunava do ureditve prevezav na javno kanalizacijo. Uporabniki so dolžni plačevati samo stroške prevoza grezničnih gošč.
31. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10/032-01/20-7/2005
Slovenska Bistrica, dne 5. septembra 2005.
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen, univ. dipl. inž. agr. l. r.