Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005

Kazalo

3668. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2004, stran 8747.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 29. in 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 45. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 20. redni seji, dne 5. 9. 2005, sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2004
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2004 ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja ter zaključni račun sredstev stalne proračunske rezerve.
2. člen
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2004 so realizirani v naslednjih zneskih:
+-----+----------------------------+-------------+------------+-------------+
|Post.|Opis            |   Proračun|  Krajevne|Konsolidirano|
|   |              |       |  skupnosti|       |
+-----+----------------------------+-------------+------------+-------------+
|   |              |       |      |       |
+-----+----------------------------+-------------+------------+-------------+
|A)  |BILANCA PRIHODKOV IN    |       |      |       |
|   |ODHODKOV          |       |      |       |
+-----+----------------------------+-------------+------------+-------------+
|I.  |Prihodki          |3.825.958.311| 488.706.283|3.810.422.829|
+-----+----------------------------+-------------+------------+-------------+
|II. |Odhodki           |4.073.193.104| 606.271.702|4.175.223.041|
+-----+----------------------------+-------------+------------+-------------+
|III. |Presežek (I. – II.)     | –247.234.793|–117.565.419| –364.800.211|
|   |              |       |      |       |
+-----+----------------------------+-------------+------------+-------------+
|   |              |       |      |       |
+-----+----------------------------+-------------+------------+-------------+
|B)  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN |       |      |       |
|   |NALOŽB           |       |      |       |
+-----+----------------------------+-------------+----------- +-------------+
|IV. |Prejeta vračila danih    |      0|      0|      0|
|   |posojil in prodaja kapit.  |       |      |       |
|   |deležev           |       |      |       |
+-----+----------------------------+-------------+------------+-------------+
|V.  |Dana posojila in povečanje |      0|      0|      0|
|   |kapitalskih deležev     |       |      |       |
+-----+----------------------------+-------------+------------+-------------+
|VI. |Prejeta minus dana posojila |      0|      0|      0|
|   |in sprem. kapit. deležev  |       |      |       |
|   |(iv. – v.)         |       |      |       |
+-----+----------------------------+-------------+------------+-------------+
|   |              |       |      |       |
+-----+----------------------------+-------------+------------+-------------+
|C)  |RAČUN FINANCIRANJA     |       |      |       |
+-----+----------------------------+-------------+------------+-------------+
|VII. |Zadolževanje        | 130.000.000|      0| 130.000.000|
+-----+----------------------------+-------------+------------+-------------+
|VIII.|Odplačila dolga       |  32.000.000|      0|  32.000.000|
+-----+----------------------------+-------------+------------+-------------+
|IX. |Povečanje(zmanjšanje) sred. | –149.234.793|–117.565.419| –266.800.211|
|   |na rač. (I.+ IV. + VII.) – |       |      |       |
|   |(II. + V. + VIII.)     |       |      |       |
+-----+----------------------------+-------------+------------+-------------+
|X.  |Neto zadolževanje (VII. –  |  98.000.000|      0|  98.000.000|
|   |VIII.)           |       |      |       |
+-----+----------------------------+-------------+------------+-------------+
|XI. |Neto financiranje (vi.+vii.-| 247.234.793| 117.565.419| 364.800.211|
|   |viii.-ix.)         |       |      |       |
+-----+----------------------------+-------------+------------+-------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH | 202.697.062| 204.589.171| 407.286.233|
|   |KONEC PRETEKLEGA LETA    |       |      |       |
+-----+----------------------------+-------------+------------+-------------+
|   |OSTANEK SREDSTEV      |  53.462.269| 87.023.753| 140.486.022|
+-----+----------------------------+-------------+------------+-------------+
Podrobnejši pregled prihodkov in njihova razporeditev po ekonomskih namenih je izkazana v splošnem delu zaključnega računa proračuna za leto 2004, ki je sestavni del tega odloka.
Sestavni del odloka je posebni del zaključnega računa proračuna z obrazložitvami prihodkov in odhodkov po funkcionalnih namenih in zaključni računi poslovanja krajevnih skupnosti.
3. člen
Zmanjšanje sredstev na računih proračuna v višini 149.234.793 SIT se financira iz ostanka sredstev na računu v preteklem letu in zadolževanja.
Zmanjšanje sredstev na računih krajevnih skupnosti v višini 117.565.419 SIT se financira iz ostanka sredstev na računu posamezne krajevne skupnosti v preteklem letu.
4. člen
Sredstva in poraba sredstev stalne proračunske rezerve za leto 2004 so dosežena v naslednjih zneskih:
+--+---------------------------+----------+
|1.|Prihodki          |25.316.741|
+--+---------------------------+----------+
|2.|Odhodki          |18.905.679|
+--+---------------------------+----------+
|3.|Ostanek sredstev konec leta| 6.411.062|
+--+---------------------------+----------+
Ostanek denarnih sredstev stalne proračunske rezerve v znesku 6.411.062 SIT se prenese med sredstva stalne proračunske rezerve za leto 2005.
5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10/032-01/20-5/2005
Slovenska Bistrica, dne 5. septembra 2005.
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen, univ. dipl. inž. agr. l. r.