Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005

Kazalo

3666. Odlok lokacijskega načrta za turistično naselje v Moščancih, stran 8744.

Na podlagi 33., 175., 182. in 90. člena člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 53/03 – ZK-1), sprejetega Programa priprave lokacijskega načrta za turistično naselje v Moščancih, ter Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99, 23/01, 65/02, 89/02, 16/05) je Občinski svet občine Puconci na 27. redni seji dne 8. 9. 2005 sprejel
O D L O K
lokacijskega načrta za turistično naselje
v Moščancih
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Območje obdelave je bilo s planskimi spremembami Občine Puconci v letu 2004 ter Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/04), rezervirano za izvajanje turistično nastanitvene dejavnosti, pod okriljem Španove domačije kot osrednje turistične točke tega območja.
Območje obdelave je opredeljeno v novem Odloku o planskih spremembah za območje Občine Puconci za izdelavo novega občinskega izvedbenega akta, to je lokacijskega načrta.
Podolgovato območje na robu naselja Moščanci je del večje njivske površine. S severne strani meji na makadamsko lokalno cesto, na vzhodu ga omejuje gozd.
Z njim se določajo meje, namen s pogoji za izrabo območja, merila in pogoji za oblikovanje in urejanje, merila in pogoji za izvedbo prometnega, komunalnega in energetskega omrežja ter etapnost izvedbe posegov. Lokacijski načrt je na podlagi programa priprave in pogojev pristojnih organov, organizacij in skupnosti izdelala ZEU-Družba za načrtovanje in inženiring v Murski Soboti pod številko LN-24/04, maj 2005 in ga na podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave dopolnila v juliju 2005 in v skladu z mnenji ključnih nosilcev urejanja prostora in spremenjenim in dopolnjenim planskim aktom uskladila v septembru 2005.
II. MEJA OBMOČJA
2. člen
Območje urejanja je omejeno z mejo območja, ki poteka skladno s planskimi spremembami.
Zajema parcele št. 726, 727, 738-del, 734-del, vse k.o. Moščanci in je velikosti 9700 m2.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
3. člen
Celotno območje, ki se ureja s tem lokacijskim načrtom je skladno s sprejeto programsko zasnovo namenjeno turistično nastanitveni dejavnosti z izvedbo petih avtentičnih enot kmečkih domačij po vzoru stare prekmurske kmečke hiše z gospodarskim poslopjem. V posamezni hiši se uredijo bivalne enote za turiste kot sobe ali bungalovi s sanitarijami in spremljajočimi prostori. V gospodarskem poslopju se uredi garaža za avtomobile turistov, lahko se pa izkoristi tudi za druge vsebine, namenjene obogatitvi turistične ponudbe.
Pogoji za izrabo območja so določeni s podanimi smernicami pristojnih soglasodajalcev:
4. člen
Območje se v skladu z mikroorganizacijo ureja na sledečih konceptualnih izhodiščih, ki predstavljajo temeljne funkcije območja:
* Gričevnata pokrajina Goričkega predstavlja eno izmed najbolje ohranjenih tradicionalnih kulturnih krajin v tem delu Srednje Evrope, ki kot taka postaja vedno bolj zanimiva za turiste, ki jih zanima spoznavanje avtentičnih okolij z ohranjeno identiteto.
* Namen izvedbe predvidenih ureditev je zadržati gosta v tem okolju dalj časa, od koder lahko dela izlete po drugih turističnih območjih v neposredni bližini in tudi širše.
* Predvidene ureditve pomenijo obogatitev obstoječe gostinsko turistične ponudbe Španove domačije, ki je v tem delu osrednja turistična točka. V predvidenih objektih se izvedejo nastanitveni prostori za goste, ki ob ohranjenem kmečkem ambientu gostu nudijo vso potrebno udobje.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE OBMOČJA, STAVB, OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGIH POSEGOV V PROSTOR
5. člen
Cilj določitve pogojev in usmeritev je ob predpogoju pridobitve turističnih nastanitvenih dejavnosti izvesti predvidene objekte in ureditve tako, da bodo predstavljale avtentično podobo zaselka petih kvalitetno oblikovanih prekmurskih domačij. Največje število gostov ne bo preseglo števila 50 ljudi v vseh objektih.
Območje meji na makadamsko lokalno cesto, potekajočo po SZ-ni strani območja, iz katere je predviden dostop do posameznega objekta.
Razdeli se na več parcel, ki so približno pravokotne na cesto. Na posamezni parceli se ob cesti locira stanovanjska kmečka hiša na list V nadaljevanju se lahko predvidi gospodarsko poslopje, kot podaljšek hiše ali pa kot samostojen objekt.
Tlorisi objektov so ob ohranitvi enotnosti izgleda lahko različni in so podobni tipičnim tlorisom starih kmečkih objektov v tem območju.
Etažnost objektov je (K)+P+(M). Višina objekta do kapne lege znaša največ 4 m, s tem, da je
Nivo pritličja največ 0,5 m nad nivojem terena okolice.
Streha je v osnovi simetrična dvokapnica z opečno ali slamnato kritino.
Strešni naklon znaša 45 stopinj za vse objekte.
Gradbene linije in odmiki posameznih objektov so razvidni iz grafičnih prilog.
V. POGOJI ZA IZVEDBO PROMETNEGA, KOMUNALNEGA IN ENERGETSKEGA OMREŽJA
6. člen
Infrastrukturno opremljanje zemljišč, stavb, objektov in naprav se izvaja na osnovi smernic in mnenj pristojnih organov ter na sledečih osnovah, opisanih v nadaljevanju. Vsi opisi in prikazi komunalnih naprav so zgolj shematski. Natančna trasa posamezne ureditve se določi s projektom PGD in dovoljuje odstopanja, po potrebi tudi zunaj območja obdelave, skladno s tem odlokom.
1. PROMETNA UREDITEV
Obstoječa lokalna makadamska cesta, ki je osrednja prometnica tega dela Moščanec, se rekonstruira, saj predstavlja edini sistem prometnega oskrbovanja območja obdelave.
Rekonstrukcija ceste pomeni vzpostavitev cestišča za dvosmerni promet, minimalne širine 5 m.
Prometna površina mora biti označena z ustrezno vertikalno in horizontalno signalizacijo.
Dovozne poti in parkirna mesta morajo biti zadovoljivo utrjene, v protiprašni izvedbi (asfaltirane) ter odvodnjavane. Parkirišče mora biti opremljeno z lovilcem olj.
Vse peš površine za pešce morajo biti zaradi varnosti pešcev iz nedrsečih materialov, tehnične lastnosti pločnikov, kot so širina, prečni in vzdolžni nagibi morajo ustrezati veljavnim normativom.
Invalidom ne sme biti oviran dostop do peš površin. Pločniki morajo imeti ob prehodu za pešce poglobljene robnike.
Kanalizacija, vodovodi, plinovod, telefonski in drugi vodi ter podobne naprave, se smejo napeljevati v območju ceste in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na način, ki je določen s soglasjem pristojnega občinskega upravnega organa.
2. VODOVODNO OMREŽJE
Sanitarna voda za objekte se zajema iz javnega vodovodnega omrežja, ki se zgradi kot podaljšek obstoječega javnega vodovodnega sistema tega dela naselja.
Pri prečkanju vodovoda z drugimi komunalnimi vodi ali prometno infrastrukturo je potrebno vodovod izvesti v zaščitnih ceveh.
3. HIDRANTNO OMREŽJE
Hidrantno omrežje temelji na krožni povezanosti vodovodnega sistema in mora biti vezano na javni vodovod z odjemnim mestom.
4. KANALIZACIJSKO OMREŽJE IN VODNOGOSPODARSKE UREDITVE
Za vse novo predvidene objekte, ki bodo priključeni na vodotesno kanalizacijsko omrežje je potrebno izdelati projektno dokumentacijo kanalizacije in priključevanja nanjo. Pri projektiranju je potrebno upoštevati predpisane vertikalne in horizontalne odmike podzemnih komunalnih vodov od kanalizacije. Vse odpadne vode je potrebno pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje očistiti do take stopnje, da mejne vrednosti parametrov odpadnih voda ustrezajo določilom uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja.
Odpadne komunalne vode se speljejo v predvideno rastlinsko čistilno napravo 100 PE v izgradnji, v bližini Španove domačije.
Meteorno vodo s parkirišč in drugih utrjenih površin je potrebno pred izpustom v ponikovalnico ali ponikovalni jarek očistiti v ustrezno dimenzioniranem lovilcu olj.
Neonesnažena meteorna voda s streh se odvaja v ponikovalnico.
5. OGREVANJE
Vsi bivalni objekti se priključijo na sistem plinskega ogrevanja iz skupne plinske cisterne, pod pogoji soglasodajalca.
6. ELEKTRIČNO OMREŽJE
Predvideni objekti se priključijo na obstoječe električno omrežje naselja, ki se podaljša do predvidenih novogradenj.
7. JAVNA RAZSVETLJAVA
Cesta mora biti opremljene z javno razsvetljavo tako, da zagotavlja ob zmanjšani naravni svetlobi ali ponoči, varen in pravilen potek prometa.
Izbor tipa svetil naj bo oblikovno usklajen s tipologijo območja.
8. TELEKOMUNIKACIJE in CATV
Izvedba morebitnih telekomunikacij in CATV-ja se izvede na podlagi predhodno pridobljene projektne dokumentacije.
9. ZUNANJE UREDITVE
Posamezna parcela se oblikuje kot zatravljena, delno tlakovana površina v stilu kmečkega dvorišča. Pred posameznimi objekti se uredi cvetna gredica ali pa se površina zatravi, vse po vzoru tradicionalnega kmečkega doma. Generalno se območje ozeleni z avtohtonim visokim rastjem in grmičevjem po načrtu strokovnjaka.
Na primernem mestu se izvede zaščiteni prostor za kurjenje ognja in druženje gostov.
VI. VARSTVO OKOLJA, MERILA ZA VARSTVO NARAVE IN BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI TER MERILA IN POGOJI ZA BIVANJE IN DELO
7. člen
Lokacija se nahaja v območju Krajinskega parka Goričko, v predelu Ekološko pomembnega območja (EPO) ter območja Nature 2000, zato je potrebno upoštevati določila Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 22/03).
Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za lokacijski načrt za turistično naselje v Moščancih« (ZRSVN, OE Maribor, november 2004), ki so priloga temu odloku in se hranijo na sedežu Občine Puconci.
Izdelava presoje sprejemljivosti posegov v naravo, vključno s pridobitvijo mnenja Zavoda RS za varstvo narave je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja k predvidenim ureditvam.
8. člen
Javna higiena območja se zagotavlja z določitvijo mest ločenega zbiranja komunalnih odpadkov in njihovim rednim odvozom s strani pooblaščene organizacije. Odpadki se zbirajo in odvažajo ločeno, vse v skladu s programom ločenega zbiranja odpadkov občine.
9. člen
Investitorji morajo pri izdelavi projektne dokumentacije zagotoviti zakonsko določene zaščitne ukrepe za varstvo podtalnice, tal in preprečevanje morebitnih možnosti nastanka prekomernega hrupa v naravnem in bivalnem okolju – območje III. cone, prekomerne emisije dima prašnih delcev in drugih snovi, ki bi imele negativne posledice v okolju.
10. člen
Za zaščito v primeru nevarnosti elementarnih in drugih nesreč je potrebno zagotoviti ustrezne evakuacijske poti in površine za ljudi in materialne dobrine, intervencijske poti in površine, upoštevati vplive novih objektov, zagotoviti zadostne odmike med stavbami za preprečitev prenosa požara oziroma zagotoviti ustrezne druge ukrepe.
VII. ETAPNOST IZVEDBE POSEGOV
11. člen
Ob predhodni komunalni opremi območja je možna postopna in posamična izvedba objektov za nastanitev tako, da je zagotovljena funkcionalna celovitost posamezne faze.
12. člen
Začasna namembnost zemljišč, ki se ne preoblikujejo v prvi oziroma predhodnih etapah lahko ostaja enaka dosedanji. Za njih veljajo obstoječi režimi s tem, da se na teh zemljiščih dovoljujejo posegi v prostor, ki so potrebni za nemoteno realizacijo predhodnih etap.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
13. člen
Investitorji in izvajalci so dolžni zagotoviti:
– zgraditev komunalnih naprav znotraj območja sočasno z izgradnjo stavb oziroma predhodno, če je to potrebno, vse na podlagi predhodno izdelanega programa komunalnega opremljanja območja;
– pred začetkom realizacije posamezne etape pridobiti pisno soglasje upravljavcev komunalnih infrastruktur o zadostnih kapacitetah;
– izvedbo ustreznih ukrepov za preprečitev morebitnih vplivov podtalnice na gradnjo in bodoče uporabnike v predelih, kjer ta možnost obstaja;
– izvedbo ukrepov za varovanje bivalnega in delovnega okolja pred negativnimi vplivi iz okolice.
IX. ODSTOPANJA
14. člen
Odstopanja od gabaritov predpisanih s tem odlokom in grafičnim delom lokacijskega načrta so dovoljena v velikostih in smereh, kot je označeno v grafičnem delu ter znašajo +-2m. Za cestišče, pločnike in komunalno infrastrukturo pa 1 m.
Za večja odstopanja je potrebno v posebnem delu projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ugotoviti razloge ter zagotoviti skladnost posegov z generalnim konceptom ureditve območja.
Spremembe namembnosti zemljišč, objektov in naprav, načeloma niso dovoljene, razen v smislu bistvenih izboljšav pogojev za bivanje in delo. Spremembe lahko odobri občinska strokovna služba, pristojna za okolje in prostor na podlagi strokovne presoje in ob pozitivnem mnenju pristojnih nosilcev urejanja prostora ter pod pogojem, da se ne spreminja glavni namen oziroma funkcija območja in se s tem ne poslabšujejo pogoji za bivanje in delo na območju posega v prostor.
X. KONČNE DOLOČBE
15. člen
Ta lokacijski načrt je vsem zainteresiranim na vpogled na Občini Puconci.
16. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor.
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35005-2/2005
Puconci, dne 8. septembra 2005.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.