Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005

Kazalo

3665. Odlok lokacijskega načrta za zdraviliško-rekreacijski center Rimska Čarda na območju Občine Puconci, stran 8741.

Na podlagi 33., 175., 182. in 90. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 53/03 – ZK-1), sprejetega Programa priprave lokacijskega načrta za zdraviliško turistični center Rimska Čarda na območju Občine Puconci, ter Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99, 23/01, 65/02, 89/02, 16/05) je Občinski svet občine Puconci na 27. redni seji dne 8. 9. 2005 sprejel
O D L O K
lokacijskega načrta za zdraviliško-rekreacijski center Rimska Čarda na območju Občine Puconci
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Območje obdelave je bilo s planskimi spremembami Občine Puconci v letu 2004 ter Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Puconci, (Uradni list RS, št. 91/04) rezervirano za izvajanje zdraviliško rekreacijske dejavnosti.
Območje obdelave je opredeljeno v novem odloku o planskih spremembah za območje Občine Puconci za izdelavo novega občinskega izvedbenega akta, to je lokacijskega načrta.
Območje se nahaja na južni tromeji z občinama Moravske Toplice in Mestno občino Murska Sobota, s katerima je Občina Puconci podpisala Pismo o nameri, v katerem so se zavezali za skupno izgradnjo zdraviliško-rekreacijskega centra za bolnike z luskavico. Voda iz obstoječe vrtine na zemljišču sosednje Občine Moravske Toplice je dokazano primerna za zdravljenje te bolezni. Zdravilišče se formira na zemljišču vseh treh občin tako, da je dejavnost s spremljajočimi turistično rekreacijskimi vsebinami enakomerno razporejena med vse tri občine.
S tem lokacijskim načrtom se določajo meje, namen s pogoji za izrabo območja, merila in pogoji za oblikovanje in urejanje, merila in pogoji za izvedbo prometnega, komunalnega in energetskega omrežja ter etapnost izvedbe posegov.
Lokacijski načrt je na podlagi programa priprave in pogojev pristojnih organov, organizacij in skupnosti izdelala ZEU-Družba za načrtovanje in inženiring v Murski Soboti pod številko LN-26/04, maj 2005 in ga na podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave dopolnila v juliju 2005 in v skladu z mnenji ključnih nosilcev urejanja prostora in spremenjenim in dopolnjenim planskim aktom uskladila v septembru 2005.
II. MEJA OBMOČJA
2. člen
Območje zajema gozdne parcele 1082, 1083, 1088, 1089, 1092, 1093, 1095, 1100, 1099/1, 1097/1, 1098/1 v velikosti 58.060 m2 ter kmetijska zemljišča – parcele št. 1086, 1096 v velikosti 43.380 m2. Dodatno je zajet tudi manjši del parcele št. 2120/1 k.o: Sebeborci, v Občini Moravske Toplice, kjer so predvidena parkirišča za hotelski kompleks.
Južni del pod gozdom zajema parcele št. 1099/2 in 1581/1 v velikosti ca. 14.820 m2. Parcela št. 1098/2 v skrajnem južnem vogalu območja je že stavbišče velikosti 6.020 m2. Skupna velikost obravnavanega območja je 119.380 m2.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
3. člen
Celotno območje, ki se ureja s tem lokacijskim načrtom je skladno s sprejeto programsko zasnovo namenjeno zdraviliško-rekreacijski dejavnosti z izvedbo objektov, ureditev in naprav, ki omogočajo izvajanje te dejavnosti, kakor tudi spremljajočih programov, ki bogatijo osnovno ponudbo. Predvideni so naslednji programski sklopi:
– zdraviliška dejavnost kot osnovna funkcija območja,
– nastanitveni program,
– spremljajoči program z rekreacijsko turistično funkcijo.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE OBMOČJA, STAVB, OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGIH POSEGOV V PROSTOR
4. člen
Cilj določitve pogojev in usmeritev je izvesti predvidene objekte in ureditve tako, da bodo čim bolj funkcionalne in istočasno dovolj privlačne za potencialne goste.
A) Hotelski kompleks
– Hotel je objekt kvadratne oblike, z notranjim dvoriščem, etažnosti K+P+3. Pritličje objekta je z notranje strani izvedeno kot deloma zastekleno stebrišče ali zimski vrt. V pritličju objekta je s treh strani predviden prehod v notranje dvorišče.
Poleg servisnih in nočitvenih kapacitet se v hotelu uredi tudi notranji bazen.
Streha je lahko v osnovi dvokapnica, ravna ali poljubno oblikovana streha.
– Osrednji zunanji bazen je ovalne oblike, lociran severno od hotela. Manjši bazeni pri bungalovih na južnem robu območja so pravokotne ali ovalne oblike.
– Stebrišče okrog ovalnega bazena, v povezavi s hotelom, in na glavnem vhodu v hotel, kot objekt oblikovanja zunanjega ambienta.
– Streha nad stebriščem je prosojna lahka konstrukcija.
– V bližini konjeniškega centra se predvidi manjši pritlični objekt, okrepčevalnica kot razgledna točka, za druženje ljudi na prostem.
B) Konjeniško rekreacijski center
– tvorita pritlični objekt na L s konjskimi hlevi za ca. 30 živali in
– zaprta maneža ca. 200 m2, kot enoetažni objekt.
Razporeditev objektov je takšna, da tvori skupno notranje dvorišče.
C) Bungalovi, etažnosti P+M, so locirani na dveh lokacijah. Tlorisi objektov in etažnost so za obe skupini objektov enaki.
– na skrajnem severnem robu območja je predvidenih do 7 objektov bungalovov, počitniških hišic za turiste.
– na skrajnem jugu območja je predel s 4 posamičnimi bungalovi in tremi skupinami po 3 bungalovi.
V vsakem objektu se uredi ena ali več bivalnih enot za goste.
Streha je simetrična dvokapnica z opečno ali slamnato kritino, strešni naklon znaša 45 stopinj;
D) Parkirišča se uredijo na različnih mestih tako, da so čim bližje objektom, kjer so nastanjeni gostje. Osrednje in največje parkirišče je locirano takoj za uvozom v zdravilišče, približno vzporedno regionalni cesti, skupaj s manjšim številom parkirišč v neposredni bližini glavnega vhoda v hotel. Skupini bungalovov imata parkirišča v svoji neposredni bližini ob skupni dovozni poti iz lokalne ceste Murska Sobota–Gorica.
Lokacijski načrt predvideva tudi izgradnjo vseh morebitnih servisnih objektov in naprav potrebnih za funkcioniranje območja, ki niso posebej prikazani kot samostojni objekti, a se bo tekom projektiranja izkazalo, da so potrebni za nemoteno funkcioniranje območja. Točna lokacija in gabariti se določijo tekom izdelave projektne dokumentacije.
V. POGOJI ZA IZVEDBO PROMETNEGA, KOMUNALNEGA IN ENERGETSKEGA OMREŽJA
5. člen
Infrastrukturno opremljanje zemljišč, stavb, objektov in naprav se izvaja na osnovi smernic in mnenj pristojnih organov ter na sledečih osnovah, opisanih v nadaljevanju. Vsi opisi in prikazi komunalnih naprav so zgolj shematski. Natančna trasa posamezne ureditve se določi s projektom PGD in dovoljuje odstopanja, po potrebi tudi zunaj območja obdelave, skladno s tem odlokom.
1. PROMETNA UREDITEV
Predvidena osrednja cesta območja je širine 5.5 m, z obojestranskim pločnikom in se priključi na regionalno cesto Hodoš–Murska Sobota tako, da skupaj s priključkom term na območju sosednje občine tvori pravokotno križišče.
Dovozne poti do drugih nastanitvenih območij so širine 4 m.
Prometna površina mora biti označena z ustrezno vertikalno in horizontalno signalizacijo.
Dovozne pot in parkirna mesta morajo biti zadovoljivo utrjene, v protiprašni izvedbi (asfaltirane) ter odvodnjavane. Parkirišče mora biti opremljeno z lovilcem olj.
Vse peš površine za pešce morajo biti zaradi varnosti pešcev iz nedrsečih materialov, tehnične lastnosti pločnikov, kot so širina, prečni in vzdolžni nagibi morajo ustrezati veljavnim normativom.
Invalidom ne sme biti oviran dostop do peš površin. Pločniki morajo imeti ob prehodu za pešce poglobljene robnike.
Kanalizacija, vodovod, plinovod, telefonski in drugi vodi ter podobne naprave, se smejo napeljevati v območju ceste in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na način, ki je določen s soglasjem pristojnega občinskega upravnega organa.
Proste površine morajo biti zazelenjene in primerno hortikulturno urejene.
2. VODOVODNO OMREŽJE
Sanitarna voda za objekte se zajema iz javnega vodovodnega omrežja, ki se zgradi kot krožni vod Puconci-Legrad-Rimska Čarda-navezava na vod Puconci-Sebeborci. Zaradi povečanega odvzema vode je potrebno na vodu Puconci-Sebeborci izgraditi črpališče.
Pri prečkanju vodovoda z drugimi komunalnimi vodi ali prometno infrastrukturo je vodovod potrebno izvesti v zaščitnih ceveh.
3. HIDRANTNO OMREŽJE
Hidrantno omrežje temelji na krožni povezanosti vodovodnega sistema in mora biti vezano na javni vodovod za odjemnim mestom.
Izvede se nadzemna hidrantna mreža območja v skladu z določili upravljavca.
4. KANALIZACIJSKO OMREŽJE
Vsi objekti se priključijo na kanalizacijsko omrežje območja, v skladu z odlokom o odvajanju komunalne in padavinske vode na območju Občine Puconci. Izvede se ločen kanalizacijski sistem za posamezne vrste odpadnih vod.
Fekalne odplake se priključijo na predviden kanalizacijski sistem, s katerim bodo odpadne vode speljane na čistilno napravo v Puconcih.
Vse odpadne bazenske vode se prav tako speljejo v Sebeborski potok, s tem da se pred izpustom predčistijo in ohladijo na ustrezno temperaturo. Natančen način reševanja komunalnih odplak se določi s projektno dokumentacijo v sklopu izdelave projektne dokumentacije, ko bodo poznani vsi potrebni parametri.
Meteorna voda s cest in javnih površin se preko lovilca olj odvaja v jarek ali ponikovalnico. Neonesnažena meteorna voda s streh objektov se spelje v ponikovalnico.
5. OGREVANJE
V končni fazi bo ogrevanje objektov potekalo kot toplovodno centralno gretje, preko ogrevanja z izrabljeno termalno vodo. Do takrat bo ogrevanje objektov in priprava sanitarne tople vode, enako kot sedaj, vezano na lokalno nizkotlačno plinovodno omrežje, ki se bo napajalo iz lokalnega vira, to je plinskih cistern, lociranih v območju term, ali na ogrevanje z lahkim kurilnim oljem, vse pod pogoji pristojne institucije.
6. ELEKTRIČNO OMREŽJE
Pred izgradnjo zdraviliško rekreacijskega centra Rimska Čarda v Občini Puconci bo potrebno prestaviti 35 kV daljnovod RTP Murska Sobota RTP Mačkovci.
Vsi objekti se priključijo na predvideno transformatorsko postajo, katere lokacija je predvidena na nasprotni strani regionalne ceste, v severnem delu predvidenega turistično zdraviliškega centra za območje Moravskih Toplic. Za priključitev predvidenih stavb in naprav na električno omrežje se zgradi nov nizko napetostni razvod v zemlji. Vso elektroenergetsko infrastrukturo (NN razvod) je potrebno projektno obdelati v skladu s tehničnimi pogoji in veljavnimi predpisi, ter pridobiti gradbeno dovoljenje.
7. JAVNA RAZSVETLJAVA
Območje bo opremljeno z omrežjem javne razsvetljave, ki se naveže na obstoječe omrežje znotraj term. Izbrane luči naj so enotne tipske oblike, višine do 3.5m.
Ceste morajo biti opremljene z javno razsvetljavo tako, da zagotavljajo ob zmanjšani naravni svetlobi ali ponoči, varen in pravilen potek prometa. Vsi vodi in razvodi morajo biti v podzemni izvedbi.
8. TELEKOMUNIKACIJE in CATV
Na obravnavanem območju ni obstoječih telekomunikacijskih vodov. Trasa predvidenih telekomunikacij in CATV-ja se, na osnovi zahtev iz smernic pristojne institucije in v soglasju z njo, določi v okviru izdelave projektne dokumentacije.
9. ZUNANJE UREDITVE
Območje hotela se uredi kot zatravljena, delno tlakovana površina, in se zasadi z avtohtonim visokim rastjem po načrtu strokovnjaka.
Gozdna meja na južnem robu območja naj se formira v mehki liniji, ki ohranja naraven izgled roba gozda.
Površine za sončenje in druge površine se zatravijo, povsod se smiselno zasadi drevje. Kvalitetno obstoječe drevje se ohrani in vključi v ambient, kjer je to mogoče. Na parkiriščih se v zelenih pasovih posadijo drevesa v razmaku dveh ali treh parkirnih mest. Vse ureditve se izvedejo po navodilu strokovnjaka.
10. VODNOGOSPODARSKE UREDITVE
Termalna voda za bazene se bo črpala iz obstoječe vrtine v neposredni bližini, na območju Občine Moravske Toplice.
Vse odpadne sanitarne odpadne vode območja, kakor tudi bazenske odpadne vode se speljejo preko kanalizacijskega omrežja na centralno čistilno napravo v Murski Soboti.
Vse odpadne vode morajo biti speljane in očiščene na način kot to predvideva Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
Vse neonesnažene meteorne vode strešin se preko peskolova vodijo v ponikovalnico. Meteorne vode s povoznih površin se preko lovilca olj speljejo v javno kanalizacijo.
VI. VARSTVO OKOLJA, VARSTVO NARAVE IN BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI TER MERILA IN POGOJI
ZA BIVANJE IN DELO
6. člen
Skladno s Predhodno informacijo o obsegu in vsebini poročila o vplivih izvedbe nameravanih posegov na okolje v območju obdelave lokacijskega načrta za zdraviliško rekreacijski center Rimska Čarda, je potrebno izdelati celovito poročilo o vplivih nameravanih posegov na okolje, v okviru priprave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Istočasno mora nosilec nameravanega posega zagotoviti tudi revizijo poročila o vplivih na okolje.
V okviru priprave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se izdelajo tudi študija požarne varnosti, za posamezna okolja je treba izdelati oceno požarne ogroženosti v skladu z veljavnimi pravilniki.
Pridobitev mnenja Direkcije RS za ceste ter mnenja Agencije RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek porečja reke Mure so pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja k predvidenim ureditvam.
7. člen
Javna higiena območja se zagotavlja z določitvijo mest ločenega zbiranja komunalnih odpadkov in njihovim rednim odvozom s strani pooblaščene organizacije. Odpadki se zbirajo in odvažajo ločeno, vse v skladu s programom ločenega zbiranja odpadkov občine.
8. člen
Investitorji morajo pri izdelavi projektne dokumentacije zagotoviti zakonsko določene zaščitne ukrepe za varstvo podtalnice, tal in preprečevanje morebitnih možnosti nastanka prekomernega hrupa v naravnem in bivalnem okolju – območje III. cone, prekomerne emisije dima prašnih delcev in drugih snovi, ki bi imele negativne posledice v okolju.
9. člen
Za zaščito v primeru nevarnosti elementarnih in drugih nesreč je potrebno zagotoviti ustrezne evakuacijske poti in površine za ljudi in materialne dobrine, intervencijske poti in površine, upoštevati vplive novih objektov, zagotoviti zadostne odmike med stavbami za preprečitev prenosa požara oziroma zagotoviti ustrezne druge ukrepe.
VII. ETAPNOST IZVEDBE POSEGOV
10. člen
Ob predhodni komunalni opremi območja je možna postopna in posamična izvedba objektov za nastanitev tako, da je zagotovljena funkcionalna celovitost posamezne faze.
11. člen
Začasna namembnost zemljišč, ki se ne preoblikujejo v prvi oziroma predhodnih etapah lahko ostaja enaka dosedanji. Za njih veljajo obstoječi režimi s tem, da se na teh zemljiščih dovoljujejo posegi v prostor, ki so potrebni za nemoteno realizacijo predhodnih etap.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
12. člen
Investitorji in izvajalci so dolžni zagotoviti:
– zgraditev komunalnih naprav znotraj območja sočasno z izgradnjo stavb oziroma predhodno, če je to potrebno, vse na podlagi predhodno izdelanega programa komunalnega opremljanja območja;
– pred začetkom realizacije posamezne etape pridobiti pisno soglasje upravljavcev komunalnih infrastruktur o zadostnih kapacitetah;
– izvedbo ustreznih ukrepov za preprečitev morebitnih vplivov podtalnice na gradnjo in bodoče uporabnike v predelih, kjer ta možnost obstaja;
– izvedbo ukrepov za varovanje bivalnega in delovnega okolja pred negativnimi vplivi iz okolice.
IX. ODSTOPANJA
13. člen
Odstopanja od gabaritov predpisanih s tem odlokom in grafičnim delom lokacijskega načrta so dovoljena v velikostih in smereh, kot je označeno v grafičnem delu ter znašajo +-4m. Za cestišče, pločnike in komunalno infrastrukturo pa 1 m.
Za večja odstopanja je potrebno v posebnem delu projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ugotoviti razloge ter zagotoviti skladnost posegov z generalnim konceptom ureditve območja.
Spremembe namembnosti zemljišč, objektov in naprav, načeloma niso dovoljene, razen v smislu bistvenih izboljšav pogojev za bivanje in delo. Spremembe lahko odobri občinska strokovna služba, pristojna za okolje in prostor na podlagi strokovne presoje in ob pozitivnem mnenju pristojnih nosilcev urejanja prostora ter pod pogojem, da se ne spreminja glavni namen oziroma funkcija območja in se s tem ne poslabšujejo pogoji za bivanje in delo na območju posega v prostor.
X. KONČNE DOLOČBE
14. člen
Ta lokacijski načrt je vsem zainteresiranim na vpogled na Občini Puconci.
15. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor.
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35005-5/2005
Puconci, dne 8. septembra 2005.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.