Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005

Kazalo

3664. Odlok lokacijskega načrta za turistično-rekreacijsko območje v Pečarovcih, stran 8739.

Na podlagi 33., 175., 182. in 90. člena člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 53/03 – ZK-1), sprejetega Programa priprave lokacijskega načrta za turistično rekreacijsko območje v Pečarovcih, ter Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99, 23/01, 65/02, 89/02, 16/05) je Občinski svet občine Puconci na 27. redni seji dne 8. 9. 2005 sprejel
O D L O K
lokacijskega načrta za turistično-rekreacijsko območje v Pečarovcih
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Območje obdelave je bilo s planskimi spremembami Občine Puconci v letu 2004 ter Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Puconci, (Uradni list RS, št. 91/04) rezervirano za izvajanje turistično-rekreacijske dejavnosti.
Območje obdelave je opredeljeno v novem odloku o planskih spremembah za območje Občine Puconci za izdelavo novega občinskega izvedbenega akta, to je lokacijskega načrta. Podolgovato območje je travnata površina, ki na zahodnem robu meji na Pečarovski potok obrasel z grmovjem in visokim rastjem in občinsko cesto. Lokacija je oddaljena ca. 50 m južno od gasilskega doma v Pečarovcih.
Z njim se določajo meje, namen s pogoji za izrabo območja, merila in pogoji za oblikovanje in urejanje, merila in pogoji za izvedbo prometnega, komunalnega in energetskega omrežja ter etapnost izvedbe posegov. Lokacijski načrt je na podlagi programa priprave in pogojev pristojnih organov, organizacij in skupnosti izdelala ZEU-Družba za načrtovanje in inženiring v Murski Soboti pod številko LN-25/04, maj 2005 in ga na podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave dopolnila v juliju 2005 in v skladu z mnenji ključnih nosilcev urejanja prostora in spremenjenim in dopolnjenim planskim aktom uskladila v septembru 2005.
II. MEJA OBMOČJA
2. člen
Območje urejanja je omejeno z mejo območja. Ta poteka skladno s planskimi spremembami.
Meja obravnavanega območja, ki se v celoti nahaja v katastrski občini Pečarovci je razvidna iz grafičnega dela lokacijskega načrta.
Zajema parcele št. 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747 in 2000 vse k.o. Pečarovci in meri 20250 m2.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
3. člen
Celotno območje, ki se ureja s tem lokacijskim načrtom je skladno s sprejeto programsko zasnovo namenjeno turistično-rekreacijski dejavnosti z izvedbo klasičnega avtokampa, klasifikacije 2*.
Uredi se do 9 mest za kampiranje v šotorih in do 16 mest za kampiranje z avtomobilsko prikolico ali avtodomom oziroma tako, da skupno število objektov ali prostorov za kampiranje ne presega števila 50 enot, pri čemer se lahko medsebojno razmerje šotorov in kampirnih mest za avtodome ali prikolice tudi spremeni. Obvezna funkcionalna oprema kampa so minimalni objekti in ureditve za izvajanje te dejavnosti z namenom čim manjšega obremenjevanja naravnega okolja.
Na mestu starega mlina se zgradi nadomestni objekt enakih gabaritov (P+M), v katerem se uredi recepcija in restavracija. Do izgradnje tega objekta se lahko recepcija uredi tudi v drugem objektu v bližini.
Pogoji za izrabo območja so določeni s podanimi smernicami in mnenji pristojnih soglasodajalcev.
4. člen
Območje se v skladu z mikroorganizacijo ureja na sledečih konceptualnih izhodiščih, ki predstavljajo temeljne funkcije območja:
* Gričevnata pokrajina Goričkega predstavlja eno izmed najbolje ohranjenih tradicionalnih kulturnih krajih v tem delu Srednje Evrope in kot taka postaja vedno bolj zanimiva za t.i. ekološkega turista;
* Območje obravnave je travnata površina znotraj širšega območja kmetijskih površin v gričevju Goričkega;
Severni rob območja meji na manjši zaselek v sklopu vasi Pečarovci, ki z osrednjim delom Sebeščan predstavlja turistično središče v tem delu Goričkega.
Območje meji tudi na občinsko cesto, ki predstavlja ključno dovozno prometnico predvidenega kampa.
Zahodni rob območja meji na razcepljeno strugo Pečarovskega potoka z obvodnim logom, kateri v celoti ohranja svojo funkcijo z ohranjeno avtohtono vegetacijo.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE OBMOČJA, STAVB, OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGIH POSEGOV V PROSTOR
5. člen
Cilj določitve pogojev in usmeritev je ob izvedbi minimalnih ureditev za funkcioniranja kampa, v maksimalni meri ohranjati obstoječe naravno okolje.
Območje kampa se z enosmerno interno cesto, ki je razširjena z vzdolžnim parkiriščem za posamezno kampirno mesto, navezuje na javno prometnico.
Vzdolž interne dovozne poti se na obstoječi travnati površini formirajo kampirna mesta za avtodome in prikolice. Prostori za šotorjenje se predvidijo predvsem v območju razcepljene struge Pečarovskega potoka.
Pritlični sanitarni objekt montažne izvedbe je sezonskega značaja, lociran v liniji med kampirnimi mesti. V njem se uredijo vsi prostori in naprave, ki ustrezajo izbrani klasifikaciji.
V sklopu športno-rekreacijskih ureditev se izvedeta do dve igrišči za odbojko na mivki, na primernem mestu se namestijo lesena igrala za otroke.
V. POGOJI ZA IZVEDBO PROMETNEGA, KOMUNALNEGA IN ENERGETSKEGA OMREŽJA
6. člen
Infrastrukturno opremljanje zemljišč, stavb, objektov in naprav se izvaja na osnovi smernic in mnenj pristojnih organov ter na sledečih osnovah, opisanih v nadaljevanju. Vsi opisi in prikazi komunalnih naprav so zgolj shematski. Natančna trasa posamezne ureditve se določi s projektom PGD in dovoljuje odstopanja, po potrebi tudi zunaj območja obdelave, skladno s tem odlokom.
1. PROMETNA UREDITEV
Dovozna pot, ki se na novo urejuje se navezuje na obstoječo prometnico tega dela naselja. Nova prometna ureditev pomeni sistem prometnega oskrbovanja območja obdelave.
Nova pot je enosmerna, širine 3,50 m z enostranskimi vzdolžnimi parkirišči širine.
Prometna površina mora biti označena z ustrezno vertikalno in horizontalno signalizacijo.
Dovozna pot in parkirna mesta morajo biti zadovoljivo utrjene, v protiprašni izvedbi (asfaltirane) ter odvodnjavane. Parkirišče mora biti opremljeno z lovilcem olj.
2. ZUNANJE UREDITVE
Ozelenitev območja z avtohtonim visokim rastjem in grmičevjem se izvede med obstoječo cesto in predvideno dovozno potjo. Mestoma se zaradi ohranjanja občutka zasebnosti, z rastjem izvedejo vizualne bariere med kampirnimi mesti.
Zemljišče za šotorjenje znotraj razcepljene struge potoka se očisti nekvalitetnega rastja tako, da se oblikujejo primerne površine za postavitev šotora posamič ali v skupinah.
3. VODOVODNO OMREŽJE
Objekti kampa se priključijo na javno vodovodno omrežje tega dela naselja, katero poteka po občinski cesti.
Pri prečkanju vodovoda z drugimi komunalnimi vodi ali prometno infrastrukturo je vodovod potrebno izvesti v zaščitnih ceveh.
4. HIDRANTNO OMREŽJE
Hidrantno omrežje temelji na krožni povezanosti vodovodnega sistema in mora biti vezano na javni vodovod za odjemnim mestom.
5. KANALIZACIJSKO OMREŽJE IN VODNOGOSPODARSKE UREDITVE
Odpadne komunalne vode se speljejo v rastlinsko čistilno napravo 100 PE, ki se uredi v skrajnem južnem delu območja, z iztokom v Pečarovski potok.
Neonesnažena meteorna voda se odvaja v ponikovalnico.
Meteorna voda s cestne površine se odvaja v Pečarovski potok in jo je pred izpustom potrebno očistiti v ustrezno dimenzioniranem lovilcu olj.
Vse ureditve kampa se v skladu s 14. členom Zakona o vodah locirajo izven območja priobalnega zemljišča Pečarovskega potoka, to je min. 5 m od meje vodnega zemljišča oziroma zgornjega roba pretočnega profila.
Mostovi niso predmet lokacijskega načrta in se rešujejo s posebno projektno dokumentacijo.
6. OGREVANJE
Kamp bo sezonskega značaja, tako ogrevanje ni predvideno. Kolikor bo nadomestni objekt z recepcijo in restavracijo deloval skozi celo leto, se v njem predvidi ogrevanje z elektriko ali z lahkim kurilnim oljem.
7. ELEKTRIČNO OMREŽJE
Predvideni objekti se priključijo na obstoječe električno omrežje v neposredni bližini. Kapacitete za električno napajanje posameznega kampirnega oziroma šotoriščnega mesta in minimalna razsvetljava ne zahtevajo bistvenega povečanja električne priključne moči.
Za priključitev novo predvidenih mest na električno omrežje se zgradi novi zemeljski nizko napetostni razvod, ki poteka vzporedno z interno dovozno potjo.
8. JAVNA RAZSVETLJAVA
Do vseh predvidenih objektov in ureditev se predvidi minimalna javna razsvetljava.
Cesta mora biti opremljena z javno razsvetljavo tako, da le-ta zagotavlja ob zmanjšani naravni svetlobi ali ponoči, varen in pravilen potek prometa.
9. TELEKOMUNIKACIJE in CATV
Izvedba morebitnih telekomunikacij in CATV-ja se izvede na podlagi predhodno pridobljene projektne dokumentacije.
VI. VARSTVO OKOLJA, MERILA ZA VARSTVO NARAVE IN BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI TER MERILA IN POGOJI ZA BIVANJE IN DELO
7. člen
Lokacija kampa se nahaja v območju Krajinskega parka Goričko, v predelu Ekološko pomembnega območja (EPO) ter območja Nature 2000, zato je potrebno upoštevati določila Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 22/03).
Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za lokacijski načrt za turistično rekreacijsko območje Pečarovci« (ZRSVN, OE Maribor, november 2004), ki so priloga temu odloku in se hranijo na sedežu Občine Puconci.
Izdelava presoje sprejemljivosti posegov v naravo vključno s pridobitvijo mnenja Zavoda RS za varstvo narave ter pridobitev mnenja Agencije RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek porečja reke Mure so pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja k predvidenim ureditvam.
8. člen
Javna higiena območja se zagotavlja z določitvijo mest ločenega zbiranja komunalnih odpadkov in njihovim rednim odvozom s strani pooblaščene organizacije. Odpadki se zbirajo in odvažajo ločeno, vse v skladu s programom ločenega zbiranja odpadkov občine.
9. člen
Investitorji morajo pri izdelavi projektne dokumentacije zagotoviti zakonsko določene zaščitne ukrepe za varstvo podtalnice, tal in preprečevanje morebitnih možnosti nastanka prekomernega hrupa v naravnem in bivalnem okolju – III. stopnja, prekomerne emisije dima prašnih delcev in drugih snovi, ki bi imele negativne posledice v okolju.
10. člen
Za zaščito v primeru nevarnosti elementarnih in drugih nesreč je potrebno zagotoviti ustrezne evakuacijske poti in površine za ljudi in materialne dobrine, intervencijske poti in površine, upoštevati vplive novih objektov, zagotoviti zadostne odmike med stavbami za preprečitev prenosa požara oziroma zagotoviti ustrezne druge ukrepe.
VII. ETAPNOST IZVEDBE POSEGOV
11. člen
Izpolnitev minimalnih standardov za ureditev območja terja izvedbo vseh navedenih ureditev pred začetkom funkcioniranja kampa, ki kot celota predstavlja smiselno in zaključeno enoto.
12. člen
Začasna namembnost delov zemljišč, ki se ne preoblikujejo v prvi oziroma predhodnih etapah ostaja enaka dosedanji. Za njih veljajo obstoječi režimi s tem, da se na teh zemljiščih dovoljujejo posegi v prostor, ki so potrebni za nemoteno realizacijo predhodnih etap.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
13. člen
Investitorji in izvajalci so dolžni zagotoviti:
– zgraditev komunalnih naprav znotraj območja sočasno z izgradnjo servisnih objektov, oziroma predhodno, če je to potrebno, vse na podlagi predhodno izdelanega programa komunalnega opremljanja območja;
– pred začetkom realizacije posamezne etape pridobiti pisno soglasje upravljavcev komunalnih infrastruktur o zadostnih kapacitetah;
– izvedbo ustreznih ukrepov za preprečitev morebitnih vplivov podtalnice na gradnjo in bodoče uporabnike v predelih, kjer ta možnost obstaja;
– izvedbo ukrepov za varovanje bivalnega in delovnega okolja pred negativnimi vplivi iz okolice.
IX. ODSTOPANJA
14. člen
Odstopanja od gabaritov predpisanih s tem odlokom in grafičnim delom lokacijskega načrta so dovoljena v velikostih in smereh, kot je označeno v grafičnem delu znašajo +-2m. Za cestišče, pločnike in komunalno infrastrukturo pa 1 m.
Za večja odstopanja je potrebno v posebnem delu projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ugotoviti razloge ter zagotoviti skladnost posegov z generalnim konceptom ureditve območja.
Spremembe namembnosti zemljišč, objektov in naprav, načeloma niso dovoljene, razen v smislu bistvenih izboljšav pogojev za bivanje in delo. Spremembe lahko odobri občinska strokovna služba, pristojna za okolje in prostor na podlagi strokovne presoje in ob pozitivnem mnenju pristojnih nosilcev urejanja prostora ter pod pogojem, da se ne spreminja glavni namen oziroma funkcija območja in se s tem ne poslabšujejo pogoji za bivanje in delo na območju posega v prostor.
X. KONČNE DOLOČBE
15. člen
Ta lokacijski načrt je vsem zainteresiranim na vpogled na Občini Puconci.
16. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor.
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35005-3/2005
Puconci, dne 8. septembra 2005.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.