Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005

Kazalo

3662. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo – Promocijsko, kulturno, izobraževalno in razvojno italijansko središče, stran 8734.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 4. člena Zakona o samoupravnih narodnih skupnostih (Uradni list RS, št. 65/94), 31. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) in 12. člena Statuta Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti je svet skupnosti na 11. redni seji dne 30. 6. 2005 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda
Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo –
Promocijsko, kulturno, izobraževalno in razvojno italijansko središče
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
1. S tem odlokom Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljica) ureja delovanje javnega zavoda »Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo – Promocijsko, kulturno, izobraževalno in razvojno italijansko središče« (v nadaljnjem besedilu: javni zavod), njegov status, razmerja med ustanoviteljico in javnim zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja javnega zavoda.
2. Javni zavod se vpiše v sodni register in je oseba javnega prava.
3. Ustanoviteljica javnega zavoda je Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti, s sedežem v Kopru, Župančičeva 39.
4. Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje svet skupnosti.
2. člen
1. Ime javnega zavoda je: »Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo – Promocijsko, kulturno, izobraževalno in razvojno italijansko središče«.
2. Skrajšano ime: »ECIT«.
3. Sedež: Koper-Capodistria
4. Javni zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju ustanoviteljice.
5. V pravnem prometu mora javni zavod uporabljati ime iz prvega odstavka tega člena.
3. člen
Strateški cilj javnega zavoda je trajno in nemoteno izvajanje dejavnosti usmerjene k ohranjanju, spodbujanju in razvoju identitete italijanske narodne skupnosti, ter italijanskega jezika in kulture na območju njene zgodovinske naselitve. S svojim delovanjem bo javni zavod spodbujal in razvijal medetično sožitje, multikulturnost in večjezičnost, spodbujal in razvijal vključevanje italijanske narodne skupnosti v procese mednarodnega, čezmejnega in medregijskega sodelovanja, spodbujal in razvijal sodelovanje z drugimi manjšinskimi skupnostmi in sodeloval z območnimi in državnimi kulturnimi inštitucijami. Naloga javnega zavoda je, da s svojim delovanjem prispeva k krepitvi vloge in funkcije italijanske narodne skupnosti kot pomembne nosilke kulturnega in družbenega razvoja območja.
4. člen
1. Javni zavod ima in uporablja v svojem poslovanju pečat okrogle oblike premera 25 mm, št. 1, z naslednjim napisom »Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo – Promocijsko, kulturno, izobraževalno in razvojno italijansko središče – ECIT«, ki ga uporablja v pravnem prometu za potrjevanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja in izdaja organom, organizacijam, pravnim in fizičnim osebam.
2. Pečat okrogle oblike premera 25 mm, št. 2, z naslednjim napisom »Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo – Promocijsko, kulturno, izobraževalno in razvojno italijansko središče – ECIT« uporablja javni zavod predvsem za potrjevanje finančne in knjigovodske dokumentacije.
3. Javni zavod lahko uporablja tudi posebne pečate za označevanje pripadnosti gradiva.
4. Število posameznih pečatov, njihova uporaba, način varovanja in uničevanja ter delavci, ki so odgovorni zanje, se določijo s posebnim internim pravilnikom, ki ga izda direktor.
5. člen
1. Javni zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu.
2. Javni zavod je pravna oseba in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
II. DEJAVNOST
6. člen
1. Zaradi uresničevanja temeljnih ciljev, ki so opredeljeni v tem odloku, in za zadovoljevanje potreb italijanske narodne skupnosti, njenih pripadnikov in njenih organizacij ter institucij javni zavod izvaja na domačem območju in na tujem naslednje dejavnosti:
a) nudi strokovno podporo Obalni SNS pri planiranju, pri usklajevanju in pri izvrševanju letnega kulturnega programa italijanske narodne skupnosti v Sloveniji, ki ga sofinancira Ministrstvo za kulturo RS,
b) podpira realizacijo letnih kulturnih programov Skupnosti Italijanov in ostalih organizacij ter izvajalcev, ki delujejo na kulturnem področju v korist italijanske narodne skupnosti, in sodeluje z njimi, če to zahtevajo,
c) spodbuja in razširja italijanski jezik in kulturo na območju zgodovinske poselitve italijanske narodne skupnosti v Sloveniji ter v ta namen:
i. Organizira prireditve, pobude in kulturna dogajanja širšega interesa za celotno italijansko narodno skupnost in za območje njene nastanitve.
ii. Sodeluje z Italijansko unijo in s skupnimi ustanovami italijanske narodne skupnosti.
iii. Sodeluje z drugimi območnimi kulturnimi in raziskovalnimi zavodi in institucijami.
iv. Izvaja pobude, namenjene ohranjanju in razvijanju zgodovinske, umetnostne, kulturne, jezikovne in etnične identitete območja zgodovinske poselitve italijanske narodne skupnosti.
v. Spodbuja in organizira kulturne dogodke, ki ohranjajo vezi med italijansko narodno skupnostjo in njeno matično državo, kakor tudi italijansko narodno skupnostjo, ki živi na Hrvaškem.
vi. Izvaja založniško dejavnost (tisk in audiovizuelna sredstva), ki je pomembna za celotno italijansko narodno skupnost.
vii. Razširja in pospešuje na širšem območju italijanske kulturne proizvode in storitve,
d) sodeluje s posebnimi projekti in pobudami na državnih in območnih razpisih,
e) sodeluje v okviru evropskih programov, in posebej v okviru tistih, ki spodbujajo in pospešujejo čezmejno in medregijsko sodelovanje, ter v ta namen oblikuje posebne projekte.
7. člen
Dejavnost Javnega zavoda je v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) in je sledeča:
– DE 22.110 Izdajanje knjig.
– DE 22.120 Izdajanje časopisov.
– DE 22.130 Izdajanje revij in periodike.
– DE 22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa.
– DE 22.150 Drugo založništvo.
– DE 22.210 Tiskanje časopisov.
– DE 22.220 Drugo tiskarstvo.
– DE 22.230 Knjigoveštvo.
– DE 22.240 Priprava za tisk.
– DE 22.250 Druge dejavnosti, povezane s tiskarstvom.
– DE 22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov.
– DE 22.320 Razmnoževanje video zapisov.
– DE 22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov.
– G 52.47 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami.
– G 52.471 Dejavnost knjigarn.
– G 52.472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami.
– G 52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki.
– G 52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d. n.
– G 52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah.
– G 52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.
– G 55.304 Dejavnost premičnih in provizoričnih gostinskih obratov.
– G 55.400 Točenje pijač.
– I 63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti.
– K 70.1 Poslovanje z lastnimi nepremičninami.
– K 70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami.
– K 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem.
– K 70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi.
– K 71.210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem.
– K 71.220 Dajanje ladij v najem.
– K 71.402 Dejavnost videotek.
– K 72.300 Obdelava podatkov.
– K 72.400 Omrežne podatkovne storitve.
– K 72.600 Druge računalniške dejavnosti.
– K 73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja.
– K 73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike.
– K 74.110 Pravno svetovanje.
– K 74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja.
– K 74.202 Prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje.
– K 74.203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje.
– K 74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
– K 74.400 Oglaševanje.
– K 74.810 Fotografska dejavnost.
– K 74.851 Prevajanje.
– K 74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje.
– K 74.853 Druga splošna tajniška opravila.
– K 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov.
– K 74.872 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.
– K 74.873 Druge poslovne dejavnosti, d. n.
– M 80.421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol.
– M 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.
– O 92.110 Snemanje filmov in video filmov.
– O 92.120 Distribucija filmov in video filmov.
– O 92.130 Kinematografska dejavnost.
– O 92.200 Radijska in televizijska dejavnost.
– O 92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.
– O 92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve.
– O 92.330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov.
– O 92.340 Druge razvedrilne dejavnosti.
– O 92.400 Dejavnost tiskovnih agencij.
– O 92.511 Dejavnost knjižnic.
– O 92.512 Dejavnost arhivov.
– O 92.521 Dejavnost muzejev.
– O 92.522 Varstvo kulturne dediščine.
– O 92.623 Druge športne dejavnosti.
– O 92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d. n.
III. ORGANI JAVNEGA ZAVODA
8. člen
Organi javnega zavoda so:
– svet javnega zavoda,
– direktor javnega zavoda,
– pomočnik direktorja javnega zavoda.
Svet javnega zavoda
9. člen
1. Svet javnega zavoda sestavlja sedem članov:
– štirje predstavniki ustanoviteljice,
– dva predstavnika uporabnikov,
– en predstavnik delavcev javnega zavoda.
2. Predstavnike ustanoviteljice imenuje Svet Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti, pri čemer pri imenovanju treh predstavnikov obvezno upošteva teritorialno načelo tako, da imenuje po enega predstavnika na predlog občinskih samoupravnih skupnosti italijanske narodnosti;
3. dva predstavnika uporabnikov imenuje Italijanska unija s sedežem v Kopru;
4. enega predstavnika izvolijo delavci izmed sebe.
10. člen
1. Člani sveta so imenovani za 5 let in so lahko ponovno imenovani.
2. Na konstitutivni seji sveta javnega zavoda člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika sveta.
3. Svet je sklepčen, če je prisotna večina članov sveta.
4. Svet odloča z večino glasov svojih članov.
11. člen
svet javnega zavoda ima naslednje naloge:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,
– predlaga ustanoviteljici revizijo poslovanja javnega zavoda, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanoviteljice,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav ter nadzira njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam storitev javnega zavoda,
– daje predhodno mnenje ustanoviteljici k imenovanju in razrešitvi direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela javnega zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem javnega zavoda,
– lahko imenuje komisije za občasna strokovna dela.
Direktor
12. člen
1. Direktorja imenuje na podlagi javnega razpisa ustanoviteljica javnega zavoda po predhodnem mnenju sveta javnega zavoda za dobo 5 let z možnostjo ponovnih imenovanj.
2. Za direktorja je lahko imenovan, kdor strokovno pozna področje dela javnega zavoda, ima vodstvene in organizacijske sposobnosti ter je s svojo dosedanjo dejavnostjo dokazal znanje in sposobnost delovanja v prid italijanske narodne skupnosti.
3. Če svet javnega zavoda ne da predhodnega mnenja k imenovanju direktorja v roku 30 dni, se šteje, da je mnenje pozitivno.
13. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje določene pogoje. Imeti mora:
– univerzitetno izobrazbo družboslovne smeri in najmanj 5 let delovnih izkušenj pri podobnih delih in nalogah,
– VI. stopnjo izobrazbe družboslovne smeri in najmanj 10 let delovnih izkušenj pri podobnih delih in nalogah,
– srednjošolsko izobrazbo in najmanj 15 let delovnih izkušenj pri podobnih delih in nalogah,
– obvladati mora italijanski in slovenski jezik,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti in
– predložen program dela.
14. člen
1. Direktor javnega zavoda opravlja funkcijo poslovnega in programskega direktorja. Direktor organizira in vodi strokovno delo ter poslovanje, predstavlja in zastopa javni zavod v okviru dejavnosti, za katero je javni zavod registriran, ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela javnega zavoda.
2. Naloge direktorja so:
– organizira delo javnega zavoda,
– opravlja operativna dela v skladu s programom javnega zavoda,
– sprejema strateški načrt javnega zavoda po predhodnem soglasju sveta javnega zavoda in skrbi za njegovo izvajanje,
– sprejema program dela javnega zavoda s finančnim načrtom po predhodnem soglasju sveta javnega zavoda,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem soglasju sveta javnega zavoda,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem soglasju sveta javnega zavoda,
– sprejema kadrovski načrt po predhodnem soglasju sveta javnega zavoda,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja po predhodnem soglasju sveta javnega zavoda,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem javnega zavoda,
– poroča ustanoviteljici in svetu javnega o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda,
– pripravi (periodična šestmesečna poročila) in letno poročilo,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni, drugimi predpisi in usmeritvami ustanoviteljice.
15. člen
Na podlagi akta o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta javnega zavoda njegov predsednik.
16. člen
1. Vršilca dolžnosti direktorja imenuje ustanoviteljica po predhodnem mnenju sveta javnega zavoda, če:
– direktorju predčasno poteče mandat,
– če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan za direktorja.
2. Vršilca dolžnosti direktorja lahko imenuje ustanoviteljica izmed strokovnih delavcev javnega zavoda ali izmed prijavljenih kandidatov za direktorja.
3. Vršilca dolžnosti direktorja imenuje ustanoviteljica do imenovanja direktorja, vendar največ za eno leto.
17. člen
1. Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po zakonu,
– pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih javnega zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov javnega zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– s svojim nevestnim in nepravilnim delom povzroči javnemu zavodu večjo škodo, če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti javnega zavoda.
2. Direktorja javnega zavoda razreši ustanoviteljica po predhodnem mnenju sveta javnega zavoda.
Pomočnik direktorja
18. člen
Pomočnika direktorja javnega zavoda imenuje svet javnega zavoda na predlog direktorja za čas mandata direktorja.
IV. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO JAVNEGA ZAVODA
19. člen
1. Premoženje, s katerim upravlja javni zavod in ga uporablja za opravljanje dejavnosti, je last ustanoviteljice.
2. Javni zavod izkazuje opremo in nepremičnine v bilanci stanja za zadnje leto poslovanja.
3. Javni zavod samostojno upravlja s premičnim premoženjem, z nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju ustanoviteljice.
4. Javni zavod je dolžan upravljati s premoženjem iz prejšnjega odstavka kot dober gospodar.
20. člen
Javni zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti iz javnih in nejavnih virov, in sicer:
– iz proračuna Republike Slovenije,
– iz proračunov lokalnih skupnosti
– iz sredstev matične države
– iz sredstev ustanoviteljice,
– iz sredstev na podlagi javnih razpisov,
– od plačil za storitve,
– iz sredstev lastne dejavnosti,
– iz donacij in sponzorstva.
21. člen
1. Ustanoviteljica zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti na podlagi pogodbe o izvajanju dejavnosti med javnim zavodom in ustanoviteljico.
2. Pogodba temelji na programu dela in finančnem načrtu javnega zavoda za tekoče proračunsko leto, h kateremu je v postopku sprejemanja dala ustanoviteljica predhodno soglasje.
22. člen
Javni zavod je dolžan obveščati ustanoviteljico o rezultatih poslovanja ter ji dajati druge podatke o poslovanju v skladu z zakonom.
23. člen
1. Presežek prihodkov nad odhodki uporablja javni zavod za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
2. O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanoviteljica na predlog direktorja in po predhodnem soglasju sveta javnega zavoda.
3. O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanoviteljica na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta javnega zavoda.
4. Javni zavod se, s soglasjem ustanoviteljice, v posameznem koledarskem letu lahko zadolži največ do 10% letnega finančnega načrta.
V. OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI JAVNEGA ZAVODA IN USTANOVITELJICE
24. člen
1. Javni zavod nastopa v pravnem prometu, povezanem z dejavnostjo, za katero je ustanovljen, samostojno in odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
2. Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti javnega zavoda do višine sredstev, ki jih z letnim programom namenja za dejavnost javnega zavoda.
3. Ustanoviteljica ne odgovarja za obveznosti javnega zavoda iz naslova dejavnosti, ki jih javni zavod opravlja za druge naročnike.
VI. JAVNOST DELA IN VARSTVO PODATKOV
25. člen
Delo javnega zavoda je javno. Javnost dela zagotavlja javni zavod z obveščanjem o svojem delu, z informacijami ter s poročili o dejavnosti in opravljenem delu.
26. člen
O delu javnega zavoda obvešča javnost direktor ali oseba, ki jo direktor pooblasti.
27. člen
1. Direktor in drugi delavci javnega zavoda morajo varovati listine in podatke, s katerimi se seznanijo pri opravljanju dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
2. Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
3. Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakoni ali drugimi predpisi določeni za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih svet javnega zavoda določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih direktor v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih javnemu zavodu kot zaupno sporoči pristojni organ ali organizacija.
VII. SPLOŠNI AKTI JAVNEGA ZAVODA
28. člen
1. Javni zavod ima lahko poleg splošnih aktov, določenih v zakonu in tem aktu, tudi druge splošne akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem javnega zavoda.
2. Splošni akti javnega zavoda so zlasti pravilniki, poslovniki, organizacijski predpisi ter sklepi in navodila s področja dela ali v zvezi z delom javnega zavoda.
3. Splošne akte javnega zavoda sprejema samostojno direktor javnega zavoda, če ni drugače določeno z zakonom ali tem aktom.
VIII. KONČNA DOLOČBA
29. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v dnevniku »La Voce del Popolo«.
Koper, dne 30. junija 2005.
Predsednik
Silvano Sau l. r.