Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005

Kazalo

3649. Sklep o določitvi nalog in pristojnosti Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, stran 8718.

Na podlagi 5. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 54/03, 103/03 in 114/04) je Vlada Republike Slovenija sprejela
S K L E P
o določitvi nalog in pristojnosti Slovenske nacionalne komisije za UNESCO
1. člen
(podlaga za delovanje Slovenske nacionalne komisije
za UNESCO)
(1) Slovenska nacionalna komisija za UNESCO (v nadaljevanju: komisija) je stalno posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije.
(2) Komisija deluje na podlagi Akta o potrditvi nasledstva glede konvencij, statutov in drugih mednarodnih sporazumov, ki predstavljajo akt o ustanovitvi mednarodnih organizacij (Uradni list RS, Mednarodne pogodbe, št. 35/92), s katerim je Republika Slovenija prevzela pravno nasledstvo Ustave Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo in v skladu s VII. členom Ustave UNESCO ter Listino o nacionalnih komisijah.
2. člen
(vloga in naloge komisije)
Komisija ima naslednjo vlogo:
– svetuje Vladi Republike Slovenije in njenim organom ter delegacijam ob generalni konferenci UNESCO in drugih medvladnih sestankih v vseh zadevah s področja delovanja UNESCO;
– povezuje in pospešuje sodelovanje vladnih in nevladnih organov in organizacij v izvajanju programskih aktivnosti UNESCO v Sloveniji ter njihovo sodelovanje v aktivnostih zunaj države, vključno z nudenjem strokovnih nasvetov in pomoči UNESCO in drugim nacionalnim komisijam;
– skrbi za uresničevanje ciljev UNESCO v Sloveniji in za predstavljanje slovenskih interesov v oblikovanju in izvajanju programa in aktivnosti UNESCO;
– spodbuja izmenjavo izkušenj in znanja, ki jih nudi in omogoča UNESCO prek svojih širokih mednarodnih aktivnosti;
– pospešuje sodelovanje pri izvajanju programskih aktivnosti z drugimi nacionalnimi komisijami, sedežem UNESCO in regionalnimi uradi UNESCO;
– izvaja druge aktivnosti, za katere meni, da so povezane s splošnimi cilji UNESCO;
in naloge:
– obravnava možnosti sodelovanja Republike Slovenije z UNESCO na področju izobraževanja, znanosti, kulture, komunikacij in drugih programskih nalog UNESCO ter o svojih predlogih obvešča Vlado Republike Slovenije;
– obravnava programe, projekte in druge aktivnosti UNESCO ter pripravlja predloge za njihovo izvajanje in vključevanje Republike Slovenije v te aktivnosti oziroma s svojimi delegati sodeluje na mednarodnih seminarjih, konferencah, simpozijih in drugih srečanjih, organiziranih v okviru programov UNESCO doma in v tujini;
– pripravlja izhodišča za nastop vladne delegacije na zasedanjih generalne konference UNESCO ter predlaga sestavo delegacij, udeležence na drugih sestankih UNESCO ter predstavnike Republike Slovenije v organih UNESCO;
– pripravlja mnenja o sklepanju in izvajanju konvencij in priporočil ter drugih dokumentov, sprejetih v okviru pristojnosti UNESCO, ter daje pobude za njihovo uporabo v Republiki Sloveniji;
– daje pobude in predloge za pripravo poročil in drugih informativnih gradiv, ki seznanjajo UNESCO s stanjem na področju izobraževanja, znanosti, kulture, komunikacij in drugih področij v pristojnosti UNESCO v Republiki Sloveniji, ter za pripravo statističnih in drugih podatkov s teh področij;
– daje pobude za vključevanje organizacij, strokovnih društev in posameznikov s področij pristojnosti UNESCO v njegove aktivnosti;
– obvešča javnost o ciljih in akcijah UNESCO, obravnava vprašanja v zvezi s predstavljanjem najpomembnejših dokumentov, sprejetih v UNESCO, širši javnosti ter njihovega prevajanja v slovenščino;
– obravnava druga vprašanja s področja sodelovanja Republike Slovenije z UNESCO.
3. člen
(sestava komisije)
(1) Komisijo sestavljajo predsednik in dva podpredsednika ter člani, ki jih
imenujejo:
  – Državni zbor Republike Slovenije
  – Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
  – Ministrstvo za šolstvo in šport
  – Ministrstvo za kulturo
  – Ministrstvo za okolje in prostor
  – Ministrstvo za zunanje zadeve
  – Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za
okolje
  – Arhiv Slovenije
  – Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine
  – Zavod regijski park Škocjanske jame
  – Slovenska akademija znanosti in umetnosti
  – Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in
umetnosti
  – Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in
umetnosti – Inštitut za proučevanje Krasa
  – Slovenska znanstvena fundacija
  – Univerza v Ljubljani
  – Rektorat
    – Filozofska fakulteta
    – Pedagoška fakulteta
    – Pravna fakulteta
    – Naravoslovnotehniška falkulteta
    – Fakulteta za družbene vede
  – Univerza v Mariboru
    – Rektorat
    – Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru
    – Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
  – Univerza na Primorskem
    – Rektorat
    – Fakulteta za humanistične študije
  – UNESCO – Mednarodni center za kemijske študije
  – Pedagoški inštitut
  – Kemijski inštitut
  – Institut Jožefa Stefana
  – Inštitut za narodnostna vprašanja
  – Andragoški center
  – RTV Slovenija
  – Narodna in univerzitetna knjižnica
  – Društvo Republike Slovenije za Združene narode
  – Društvo slovenskih pisateljev
  – Združenje slovenskih raziskovalcev.
  (2) Po položaju so člani komisije:
  – stalni delegat Republike Slovenije pri UNESCO,
  – predsedniki nacionalnih komitejev:
    – Mednarodni program geološke korelacije (IGCP),
    – Mednarodna oceanografska komisija (IOC),
    – Mednarodni hidrološki program (IHP),
    – Človek in biosfera (MAB),
  – nacionalni koordinator ASP (pridružene UNESCO šole).
   (3) Komisija lahko na predlog izvršnega odbora imenuje do deset članov
iz vrst intelektualnega in kulturnega okolja, ki so s svojim izjemnim
dolgoletnim delom prispevali k izboljševanju sodelovanja Slovenije z UNESCO.
4. člen
(člani komisije)
(1) Organi in organizacije iz prejšnjega člena svoje predstavnike imenujejo za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja, razen nevladne ustanove in organizacije, ki svoje predstavnike imenujejo največ za dve zaporedni mandatni dobi.
(2) Če je član komisije predčasno razrešen, mora organ ali organizacija o tem obvestiti Urad Slovenske nacionalne komisije za UNESCO in imenovati novega člana za dobo do izteka mandata predčasno razrešenega člana.
(3) Člani komisije so pri svojem delu neodvisni, svoje delo pa opravljajo kot častno funkcijo.
5. člen
(predsednik in podpredsednika komisije)
(1) Predsednika komisije imenuje Vlada Republike Slovenije iz vrst najaktivnejših članov komisije na predlog ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, v soglasju z ministrstvom, pristojnim za šolstvo in šport; ministrstvom, pristojnim za kulturo, ministrstvom, pristojnim za okolje in prostor, ter ministrstvom, pristojnim za zunanje zadeve.
(2) Podpredsednika komisije izvolijo izmed sebe člani komisije na plenarnem zasedanju.
(3) Predsednik in podpredsednika so imenovani oziroma izvoljeni za dobo 4 let in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani ali izvoljeni.
6. člen
(organi komisije)
Komisija lahko po potrebi imenuje delovne organe komisije, določi način njihovega imenovanja oziroma izvolitve, področje delovanja in pristojnosti.
7. člen
(poslovnik komisije)
Komisija deluje v skladu s poslovnikom, ki ga sprejme na plenarnem zasedanju.
8. člen
(Urad Slovenske nacionalne komisije za UNESCO)
(1) Strokovno-administrativne naloge za komisijo opravlja Urad Slovenske nacionalne komisije za UNESCO (v nadaljevanju: urad), ki deluje v okviru ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
(2) Direktor urada opravlja tudi funkcijo generalnega sekretarja komisije, in sicer tako da:
– skrbi za izvajanje vloge in nalog komisije;
– skrbi za izvajanje programa in organiziranje sodelovanja Republike Slovenije z UNESCO;
– skrbi za stalno obveščanje javnosti o ciljih in aktivnostih UNESCO ter za razširjanje dokumentov in gradiv UNESCO;
– svetuje vladnim in nevladnim organom in organizacijam o zadevah s področij delovanja UNESCO in občasno pripravlja informacije s področja delovanja UNESCO;
– sodeluje s stalno delegacijo Republike Slovenije pri UNESCO in z vsemi organi in organizacijami, ki sestavljajo komisijo;
– sodeluje s sekretariatom UNESCO in spremlja delo vodstvenih organov UNESCO ter sodeluje z drugimi nacionalnimi komisijami;
– obvešča izvršni odbor in plenarna zasedanja komisije ter zainteresirane vladne organe o izvajanju programa in aktivnostih;
– predstavlja komisijo na sestankih nacionalnih komisij in drugih sestankih;
– po položaju je član vseh strokovnih odborov in komitejev posebnih programov UNESCO.
9. člen
Urad v roku dveh mesecev od dneva objave tega sklepa uskladi članstvo v nacionalni komisiji z določbami 3. člena tega sklepa.
10. člen
Z dnem sprejetja tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi novih nalog in pristojnosti Slovenske nacionalne komisije za UNESCO (Uradni list RS, št. 92/99).
11. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01201-29/2005/7
Ljubljana, dne 8. septembra 2005.
EVA 2005-3211-0071
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik