Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005

Kazalo

3648. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Inštituta za biologijo Ljubljana, stran 8717.

Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE in Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L in 36/00 – ZPDZC), 32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02) in drugega odstavka 55.a člena Zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS, št. 67/02 in 73/04) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Inštituta za biologijo Ljubljana
1. člen
V šestem odstavku 3. člena Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Inštituta za biologijo Ljubljana (Uradni list RS, št. 16/94, 3/98, 65/99 in 13/03) se besedilo "monitoring ekološkega stanja" nadomesti z besedilom "monitoringa ekološkega stanja".
Doda se novi sedmi odstavek, ki se glasi:
"Inštitut v okviru svoje dejavnosti izvaja tudi naloge monitoringa, analiziranja in testiranja odvzetih vzorcev ter razvoja analitičnih in testnih metod, in deluje kot referenčni preskusni laboratorij na področju gensko spremenjenih organizmov v skladu s predpisi na področju ravnanja z gensko spremenjenimi organizmi (v nadaljnjem besedilu: monitoring GSO)."
2. člen
V tretjem odstavku 4. člena se besedilo "s programi" nadomesti z besedilom "z letnimi programi".
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
"Inštitut opravlja naloge monitoringa GSO v skladu z letnimi programi monitoringa GSO, ki jih pripravi ministrstvo, pristojno za okolje. Medsebojna razmerja med inštitutom in ministrstvom, pristojnim za okolje, se podrobneje uredijo s pogodbo."
3. člen
V 14. členu se ob koncu druge alinee beseda "in" črta, dodata se vejica in nova tretja alinea, ki se glasi:
"– iz državnega proračuna in nepovratnih sredstev tujih in drugih virov za opravljanje nalog monitoringa GSO in".
Dosedanja tretja alinea postane četrta alinea.
4. člen
V 15. členu se ob koncu četrte alinee prvega odstavka pika nadomesti z vejico in se doda nova peta alinea, ki se glasi:
"– opravljanje nalog monitoringa GSO.".
V četrtem odstavku se besedilo "v skladu s programom" nadomesti z besedilom "v skladu z letnim programom".
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
"Inštitut pridobiva sredstva iz pete alinee prvega odstavka v obsegu izvajanja monitoringa GSO v skladu z letnim programom."
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-39/2005/5
Ljubljana, dne 8. septembra 2005.
EVA 2005-3211-0040
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost