Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005

Kazalo

3647. Uredba o izvajanju odločbe Komisije o ukrepih, ki prepovedujejo dajanje na trg nekaterih igrač in predmetov za nego otrok, stran 8717.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – prečiščeno besedilo) in drugega odstavka 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 55/05 – prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju odločbe Komisije o ukrepih,
ki prepovedujejo dajanje na trg nekaterih igrač in predmetov za nego otrok
1. člen
S to uredbo se določajo pristojni organ in kazenske določbe glede izvajanja Odločbe Komisije št. 815/1999 z dne 7. decembra 1999 o ukrepih, ki prepovedujejo dajanje na trg igrače in predmete za nego otrok, namenjene za to, da jih dajejo v usta otroci mlajši od treh let, in izdelane iz mehkega PVC, vsebujočega eno ali več naslednjih snovi: diizononil ftalat (DINP), di (2-etilheksil) ftalat (DEHP), dibutil ftalat (DBF), diizodecil ftalat (DIDP), di-n-oktil ftalat (DNOP) in butilbenzil ftalat (BBP) (UL L št. 315 z dne 9. decembra 1999, str. 46, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Odločba 815/1999/ES), v delu, ki se nanaša na predmete za nego otrok.
2. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem Odločbe 815/1999/ES in kazenskih določb te uredbe izvajajo zdravstveni inšpektorji.
3. člen
Z globo od 500.000 tolarjev do 8,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, če daje na trg predmete za nego otrok iz 1. člena Odločbe 815/1999/ES.
Z globo od 250.000 tolarjev do 4,000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik.
Z globo od 50.000 tolarjev do 250.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-13/2005/5
Ljubljana, dne 8. septembra 2005.
EVA 2005-2711-0111
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik