Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2005 z dne 16. 9. 2005

Kazalo

3644. Uredba o obveznih vsebinah letalskih varnostnih programov, stran 8701.

Na podlagi četrtega odstavka 125. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01, 110/02 – ZGO-1, 114/02, 31/05 in 39/05) in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o obveznih vsebinah letalskih varnostnih programov
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2320/2002 z dne 16. decembra 2002 o določitvi skupnih pravil na področju varnosti civilnega letalstva (UL L št. 355 z dne 30. 12. 2002, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 849/2004 z dne 29. aprila 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 2320/2002 o določitvi skupnih pravil na področju varnosti civilnega letalstva (UL L št. 158 z dne 30. 4. 2004, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2320/2002/ES) določa obvezne vsebine letalskih varnostnih programov.
2. člen
(upoštevanje predpisov, standardov in priporočenih praks
ter drugih aktov)
(1) Vsebine letalskih varnostnih programov iz te uredbe morajo biti skladne z Uredbo 2320/2002/ES in 125. do 132. členom Zakona o letalstvu ter na njuni podlagi izdanimi predpisi.
(2) Vsebine letalskih varnostnih programov, ki so obvezne po tej uredbi, pa jih predpisi iz prejšnjega odstavka ne urejajo, morajo biti skladne z zahtevami glede varovanja civilnega letalstva pred dejanji nezakonitega vmešavanja, ki so določene v prilogah h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu (Uradni list FLRJ – MP, št 3/54, 5/54, 9/61, 5/62, Uradni list SFRJ – MP, št 11/63, 49/71, 62/73, 15/78 in 2/80, ter Uradni list RS, št. 24/92, in Uradni list RS-MP, št. 3/00; – v nadaljnjem besedilu: Čikaška konvencija), in sicer v:
a) Prilogi 2 – Pravila v zraku,
b) Prilogi 6 – Operacije zrakoplovov,
c) Prilogi 9 – Olajšave,
d) Prilogi 10 – Letalske telekomunikacije,
e) Prilogi 11 – Službe zračnega prometa,
f) Prilogi 13 – Preiskovanje letalskih nesreč in incidentov,
g) Prilogi 14 – Letališča,
h) Prilogi 17 – Varovanje in
i) Prilogi 18 – Varen prevoz nevarnega blaga po zraku ter
z njimi povezanima dokumentoma Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO):
a) ICAO Doc 8973 (ICAO INTERNO) – Varnostni priročnik za zaščito civilnega letalstva pred dejanji nezakonitega vmešavanja in
b) ICAO Doc 9811 (ICAO INTERNO) – Priročnik za uveljavljanje določb o varovanju iz Priloge 6.
(3) Če standardi in priporočene prakse ter z njimi povezani dokumenti iz prejšnjega odstavka ne zagotavljajo strokovnih rešitev za katero izmed predpisanih vsebin letalskega varnostnega programa, se štejejo za strokovno pravilne tiste rešitve, ki jih določa Sklep Evropske konference civilnega letalstva o politiki na področju olajšav in varovanja civilnega letalstva ECAC.CEAC Doc 30, Drugi del – Varovanje civilnega letalstva (ECAC INTERNO).
3. člen
(obvezne vsebine letalskih varnostnih programov)
(1) Letalski varnostni program za Republiko Slovenijo mora vsebovati in urejati vsebine, ki so določene v prilogi 1 te uredbe.
(2) Varnostni program mednarodnega letališča in drugega javnega letališča mora vsebovati in urejati vsebine, ki so določene v prilogi 2 te uredbe.
(3) Varnostni program letalskega prevoznika mora vsebovati in urejati vsebine, ki so določene v prilogi 3 te uredbe.
4. člen
(pristojni organ)
Pristojni organ za usklajevanje in spremljanje izvajanja letalskega varnostnega programa za Republiko Slovenijo iz drugega odstavka 5. člena Uredbe 2320/2002/ES in za sprejem nacionalnih ukrepov varovanja iz tretjega odstavka 4. člena Uredbe 2320/2002/ES je ministrstvo, pristojno za zračni promet.
5. člen
(končna in prehodne določbe)
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe se v delih, ki se nanašajo na varovanje civilnega letalstva po tej uredbi, prenehata uporabljati 5. in 6. člen Uredbe o varnosti na javnem letališču (Uradni list SFRJ, št. 73/87, in Uradni list RS, št. 18/01).
(2) Upravljavec mednarodnega letališča mora v skladu s to uredbo pripraviti in posredovati v odobritev Upravi Republike Slovenije za civilno letalstvo svoj varnostni program v roku treh mesecev od uveljavitve te uredbe, upravljavec drugega javnega letališča pa mora svoj letalski varnostni program posredovati v odobritev Upravi Republike Slovenije za civilno letalstvo v roku šestih mesecev od uveljavitve te uredbe.
(3) Mednarodni letalski prevoznik mora v skladu s to uredbo pripraviti in posredovati v odobritev svoj letalski varnostni program Upravi Republike Slovenije za civilno letalstvo v roku treh mesecev od uveljavitve te uredbe, drugi letalski prevoznik pa v roku šestih mesecev od uveljavitve te uredbe.
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00721-21/2005/5
Ljubljana, dne 8. septembra 2005.
EVA 2004-2411-0088
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik
Priloga 1
 
OBVEZNE VSEBINE LETALSKEGA VARNOSTNEGA PROGRAMA
REPUBLIKE SLOVENIJE
 
1.   CILJI PROGRAMA
2.   OPREDELITVE – DEFINICIJE
3.   ZAKONODAJA
    3.1.  Večstranske mednarodne pogodbe
    3.2.  Predpisi EU
    3.3.  Dvostranske mednarodne pogodbe
    3.4.  Slovenski predpisi
4.   PORAZDELITEV ODGOVORNOSTI
    4.1.  Ministrstvo za promet
    4.2.  Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo
    4.3.  Upravljavci javnih letališč
    4.4.  Zakupniki oziroma najemniki na letališču
    4.5.  Letalski prevozniki
    4.6.  Ministrstvo za notranje zadeve
    4.7.  Ministrstvo za obrambo
    4.8.  Slovenska obveščevalno-varnostna agencija
    4.9.  Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o.
    4.10.  Drugi državni organi in organizacije
5.   USKLAJEVANJE IN KOMUNICIRANJE
    5.1.  Svet Republike Slovenije za varovanje civilnega letalstva
    5.2.  Letališki svet za varovanje civilnega letalstva
    5.3.  Sodelovanje s sredstvi javnega obveščanja
    5.4.  Komuniciranje in sodelovanje z drugimi državami
        5.4.1. Letalski varnostni program za Republiko Slovenijo
        5.4.2. Posebni varnostni ukrepi
        5.4.3  Informacija o grožnji
        5.4.4. Programi usposabljanja za varovanje civilnega      
            Zračnega prometa pred dejanji nezakonitega 
            vmešavanja
        5.4.5. Dvostranski sporazumi
    5.5. Povezovanje z ICAO in drugimi mednarodnimi organizacijami
      civilnega zračnega prometa
6.   VAROVANJE LETALIŠČ, ZRAKOPLOVOV TER INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV, NAPRAV
    IN SISTEMOV NAVIGACIJSKIH SLUŽB ZRAČNEGA PROMETA
    6.1.  Določanje varovanih območij
    6.2.  Zaščita varovanih območij
    6.3.  Nadzor dostopa – splošne zahteve
    6.4.  Nadzor dostopa – osebe
    6.5.  Nadzor dostopa – vozila
    6.6.  Varovanje zrakoplovov
        6.6.1. Odgovornost
        6.6.2. Normalne razmere
        6.6.3. Povečana nevarnost
    6.7.  Navigacijske in druge pomembnejše naprave
    6.8.  Splošno letalstvo
7.   VARNOSTNI NADZOR OSEB IN PREDMETOV, KI SE VKRCAVAJO V ZRAKOPLOV
    7.1.  Pregled potnikov in ročne prtljage
        7.1.1. Splošno
        7.1.2. Nadzor varnostno čistih območij
        7.1.3. Organ – služba
        7.1.4. Uporaba varnostne opreme
        7.1.5. Ročni pregledi
        7.1.6. Naključni pregledi
        7.1.7. Zadržani predmeti
        7.1.8. Zavrnitev varnostnega pregleda
        7.1.9. Mešanje pregledanih in nepregledanih potnikov ter
            oseb
        7.1.10. Napake/pomanjkljivost pri varnostnem pregledu
    7.2.  Tranzitni in transferni potniki
    7.3.  Posadka zrakoplova, letališko in drugo osebje
    7.4.  Postopki ob posebnih pregledih
        7.4.1. Diplomati in diplomatska valiza
        7.4.2. Prepovedane stvari
        7.4.3. Izjeme pri pregledih
        7.4.4. Zasebni pregledi
    7.5.  Dovoljen prevoz orožja
        7.5.1. Dovoljen prevoz in nošenje orožja v prostorih za
            potnike
        7.5.2. Dovoljen prevoz orožja v nedostopnih prostorih
    7.6.  Zaporniki in osebe pod administrativnim nadzorom
        7.6.1. Zahteve po objavi
        7.6.2. Varnostni ukrepi in postopki
    7.7.  Oddana prtljaga
        7.7.1. Prevzem in zavarovanje
        7.7.2. Usklajevanje potnika in prtljage
        7.7.3. Varnostni pregled oddane prtljage
        7.7.4. Pregled transferne prtljage
        7.7.5. Shranjevanje najdene oziroma napačno obravnavane
           prtljage
    7.8.  Tovor, kurirske in nujne pošiljke ter pošta
    7.9.  Preskrba s hrano in shrambe
    7.10.  Prevoznikova pošta in stvari
    7.11.  Prevoznikova čistila, embalaža in zaloge
8.   VARNOSTNA OPREMA
    8.1.  Nabava
    8.2.  Umerjanje opreme
    8.3.  Delovanje in vzdrževanje
9.   OSEBJE
    9.1.  Merila izbire
    9.2.  Usposabljanje
10.  VODENJE AKCIJE PROTI DEJANJEM NEZAKONITEGA VMEŠAVANJA
    10.1.  Splošno
    10.2  Odgovornost
    10.3.  Ukrepi neposredno po prejemu obvestila, ki zadeva nezakonito
        vmešavanje v civilni zračni promet
    10.4.  Poveljevanje
    10.5.  Krizno vodenje – nadzor
        10.5.1. Nacionalni center za krizno upravljanje in štab za
            izredne primere
        10.5.2. Letališki center za krizno upravljanje in štab za
            izredne primere
    10.6.  Določbe o navigacijskih službah zračnega prometa
    10.7.  Pomoč strokovnjakov
    10.8.  Obveščanje sredstev javnega obveščanja
    10.9.  Poročanje
        10.9.1. Obveščanje držav o dejanjih nezakonitega vmešavanja
        10.9.2. Obveščanje ICAO o dejanjih nezakonitega vmešavanja
11.  OCENJEVANJE UČINKOVITOSTI
    11.1.  Ocenjevanje
    11.2.  Pregledi (inšpekcije)
    11.3.  Preverjanje
    11.4.  Vaje
12.  PRILAGAJANJE PROGRAMA IN NAČRTOV ZA IZREDNE PRIMERE
    12.1  Splošno
    12.2.  Odgovornost
        12.2.1 Zbiranje in primerjava informacij o grožnjah
        12.2.2. Ocena informacij o grožnjah
        12.2.3. Sporočanje informacij o grožnjah
        12.2.4. Odziv na informacije o grožnjah – prilagajanje
            programa
    12.3.  Ocena izrednega dogodka
13.  FINANCIRANJE VARNOSTNIH STROŠKOV
14.  PROGRAM OBVLADOVANJA KAKOVOSTI NA PODROČJU VAROVANJA CIVILNEGA
LETALSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE
15.  PROGRAM USPOSABLJANJA ZA VAROVANJE CIVILNEGA LETALSTVA PRED DEJANJI
NEZAKONITEGA VMEŠAVANJA
16.  PRILOGE
  Priloga 2
   
  OBVEZNE VSEBINE VARNOSTNEGA PROGRAMA LETALIŠČA
   
   1. SPLOŠNO
  1.1. Namen programa in odgovornosti za zagotavljanje izvajanja ukrepov
  1.2. Predpisi, ki glede varovanja veljajo v Republiki Sloveniji
  1.3. Le­ta­li­ški sve­t za va­ro­va­nje ci­vil­ne­ga le­tal­stva
     1.3.1. Pogoji sklicevanja
     1.3.2. Članstvo
  1.4. Organizacija letališkega varovanja, vključujoč naloge in
     odgovornosti
  1.5. Imenovanje in funkcije letališkega varnostnega častnika
  1.6. Lokalne varnostne in zakonodajne službe
  1.7. Letalski prevozniki, ki obratujejo na letališču
2. FIZIČNE KARAKTERISTIKE IN OBJEKTI
  2.1. Fizične karakteristike, izgled, objekti in infrastruktura
     letališča
  2.2. Opis javnega dela (splošna dostopnost) in varovanega dela (omejen
     dostop)
  2.3. Potniški terminal, vključujoč sterilna območja, prijavna okenca,
     varnostno kontrolne točke
  2.4. Varnostna oprema, ki je na razpolago
  2.5. Terminal za tovor in simulacijske komore, če so na razpolago
  2.6. Poštni center
  2.7. Lokacije razglednih teras in omaric za prtljago
  2.8. Opis manevrskih površin, vključujoč letališko ploščad, vzletno
     pristajalne steze in stez za manevriranje letal
  2.9. Letališke ograje in zaklenjeni ali varovani dostopi
  2.10. Pisarne in prostori kontrole letenja
  2.11. Radionavigacijska oprema in objekti
  2.12. Lokacije pozicij oziroma parkirnih mest za osamitev zrakoplovov
  2.13. Komunikacijski in krizni koordinacijski center letališča
  2.14. Skladišča goriva
  2.15. Območje za odstranitev eksplozivnih naprav
  2.16. Centralne in pomožne enote (postaje) za oskrbo z električno
     energijo
  2.17. Druga občutljiva območja, objekti in infrastruktura
3. VARNOST IN KONTROLA DOSTOPA
  3.1. Kontrola dostopa na varovana območja in druga občutljiva območja
     ter objekte, vključujoč izdajo letaliških varnostnih priponk
     osebam in vozilom
  3.2. Nadzor nad ključi in ključavnicami
  3.3. Zavarovanje delov terminala in drugih objektov, ki so v uporabi
     letalskih prevoznikov, drugih podjetij in organizacij, ki imajo
     dostop na varovana območja (airside)
  3.4. Nadzor nad razglednimi terasami
  3.5. Zaščita zrakoplovov na letaliških ploščadih ali na stezah za
     manevriranje
  3.6. Varnostni ukrepi za potnike in njihovo prtljago, vključujoč
     visoko rizične lete
     3.6.1. Uporaba varnostne opreme
     3.6.2. Ročni pregled
     3.6.3. Obravnava orožja in sumljivih oziroma nevarnih predmetov
  3.7. Tehnične karakteristike varnostne opreme, ki se uporablja, kot so
     na primer:
     – RTG naprave
     – EDS/EDDS naprave
     – Detektorji kovin – vrata (kovinodetektorska vrata)
     – Ročni detektorji kovin
     – Simulacijske komore
     – Detektorji za odkrivanje eksploziva
  3.8. Obravnava diplomatov in drugih izvzetih oseb
  3.9. Uskladitev oddane prtljage s potniki, vključujoč tranzitne in
     transferne potnike
  3.10. Nadzor nad oskrbo prtljage
  3.11. Prijava prtljage izven letališča in s tem povezani varnostni
     ukrepi
  3.12. Ločevanje potnikov splošnega letalstva in drugih varnostno
     nepregledanih prihajajočih potnikov od varnostno pregledanih
     potnikov v varnostni čistih (sterilnih) območjih ali uvedba
     dodatnih uklrepov s področja varovanja
  3.13. Obravnava potencialnih problematičnih potnikov z oboroženim
     spremstvom ali brez
  3.14. Varnostni ukrepi za tovor, kurirske in ekspresne pošiljke, pošto
     ter preskrbo s hrano in zalogami
  3.15. Pregled in nadzor tovora, ekspresnih pošiljk, pošte in zalog pri
     prevozu na občutljiva območja
  3.16. Pregledovanje potniških terminalov, ploščadi, manevrskih površin,
     letališkega perimetra in vseh dostopov
  3.17. Pregledovanje in nadzor bližnje okolice letališča
  3.18. Obravnava orožja in sumljivih predmetov ali eksplozivov na
     letališču
4. UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE UČINKOVITOSTI PROGRAMA
  4.1. Varnostno preverjanje zaposlenih
  4.2. Ustrezno usposabljanje osebja
     4.2.1. Osnovno usposabljanje osebja in varnostnega osebja
     4.2.2. Periodično ponavljajoče usposabljanje
  4.3. Nadzori, pregledi, testi in preiskave
  4.4. Nadzor učinkovitosti vseh nadzornih in varnostnih ukrepov
  4.5. Testiranje in vrednotenje letališkega varnostnega programa
5. NAČRTOVANJE ZA IZREDNE PRIMERE
  5.1. Ustanovitev letališkega centra za krizno upravljanje in štab za
     izredne primere
  5.2. Načrtovanje za primer ugrabitve zrakoplova
  5.3. Načrtovanje za primer sabotaže
  5.4. Postopki alarmiranja v primeru nepričakovanih tveganj
  5.5. Ukrepanje in postopki v primeru groženj z bombo
  5.6. Evakuacija in preiskava ogroženega zrakoplova
  5.7. Poročanje o incidentih
6. PRILOGE
Priloga 3
 
OBVEZNE VSEBINE VARNOSTNEGA PROGRAMA LETALSKEGA PREVOZNIKA
 
1.   MEDNARODNE OBVEZNOSTI IN ORGANIZACIJE
     1.1.  Ustroj in vloga ICAO, ECAC in EU
     1.2.  Nameni različnih konvencij, ICAO Priloge 17, ECAC Doc. 30 in predpisov EU
2.   NACIONALNE OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
     2.1.  Pooblaščeni – pristojni organ države registracije zrakoplova
     2.2.  Pooblaščeni – pristojni organ države, kjer se izvajajo operacije zrakoplovov
     2.3.  Nacionalni letalski varnostni program države gostiteljice
3.   ORGANIZACIJA IN VARNOSTNA POLITIKA LETALSKEGA PREVOZNIKA
     3.1.  Varnostna politika letalskega prevoznika
     3.2.  Vloge in odgovornosti letalskega prevoznika za letalsko varnost
     3.3.  Informacije in komuniciranje
     3.4.  Opis delovanja letalskega prevoznika
4.   VARNOST POTNIKOV IN NJIHOVE ROČNE PRTLJAGE
     4.1.  Namen varnostnih pregledov in preiskav
     4.2.  Postopki za pregled in ročni pregled potnikov
         4.2.1. Standardi pregledovanja in preiskovanja
         4.2.2. Lokacije pregledovanja in preiskovanja
         4.2.3. Podrobnosti o opremi za pregledovanje
         4.2.4. Podrobnosti o izvajalcu
     4.3. Postopki za pregled in ročni pregled transfernih potnikov
         4.3.1. Standardi pregledovanja in preiskovanja
         4.3.2. Lokacije pregledovanja in preiskovanja
         4.3.3. Podrobnosti o opremi za pregledovanje
         4.3.4. Podrobnosti o izvajalcu uslug oziroma oskrbovalcem
     4.4.  Seznam oseb, ki so izvzete od pregledovanja in preiskovanja
     4.5.  Pregledovanje in preiskovanje ročne prtljage
         4.5.1. Standardi pregledovanja in preiskovanja
         4.5.2. Lokacije pregledovanja in preiskovanja
         4.5.3. Podrobnosti o opremi za pregledovanje
         4.5.4. Podrobnosti o izvajalcu
     4.6.  Obravnava sumljivih potnikov ali ročne prtljage
     4.7.  Nadzor nad gibanjem potnikov
     4.8.  Ukrepi za posebne kategorije potnikov
         4.8.1. Diplomati in druge privilegirane osebe
         4.8.2. Vladni kuririji in dipomatska valiza
         4.8.3. Potniki z zmanjšano mobilnostjo in medicinski primeri
         4.8.4. Nezaželeni potniki/deportiranci in spremljani
     4.9.  Politika za neposlušne/nepokorne potnike
         4.9.1. Postopki na zemlji
         4.9.2. Postopki v zraku
         4.9.3. Pooblastilo za uporabo prisile
         4.9.4. Postopki poročanja
5.   VARNOST ODDANE PRTLJAGE
     5.1.  Namen varnostnih ukrepov
     5.2.  Kontrola identifikacije potnika
         5.2.1. Kontrolni standardi
         5.2.2. Lokacija pregledov
     5.3  Izpraševanje potnika
         5.3.1. Opis vprašanj
         5.3.2. Lokacija dostave
         5.3.3. Podrobnosti o ponudniku storitev
     5.4.  Postopki za pregled prtljage in ročno preiskavo/pregledovanje
         5.4.1. Standardi pregledovanja in preiskovanja
         5.4.2. Lokacija pregledovanja in preiskovanja
         5.4.3. Podrobnosti o varnostni opremi
         5.4.4. Podrobnosti o izvajalcu
     5.5.  Postopki za pregledovanje transferne ročne prtljage in ročnega pregledovanja
         5.5.1. Standard pregledovanja in preiskovanja
         5.5.2. Lokacija pregledovanja in preiskovanja
         5.5.3. Podrobnosti o opremi za pregledovanje potnikov in
         5.5.4. Podrobnosti o izvajalcu
     5.6. Varovanje registrirane prtljage
         5.6.1. Opis postopkov
     5.7.  Postopki za prijavo potnikov in njihove ročne prtljage na drugih lokacijah
     5.8.  Postopki za prevoz in nošenje orožja
         5.8.1. Zakonodaja s področja nošenja orožja
         5.8.2. Postopki odobritve
               5.8.2.1. Spremstvo ujetnikov in deportirancev
               5.8.2.2. Telesni stražarji za državne VIP osebe
               5.8.2.3. Varnostniki na zrakoplovu
         5.8.3. Zavarovanje na zemlji
     5.9.  Obravnava sumljive prtljage
6.   POSTOPKI ZA TEHNIČNO IN ROČNO PREGLEDOVANJE KABINSKEGA OSEBJA, PRTLJAGE  
     IN ODDANE PRTLJAGE
     6.1.  Standardi pregledovanja (tehnično in ročno)
     6.2.  Lokacije pregledovanja (tehnično in ročno)
     6.3.  Podrobnosti o tehnični opremi
     6.4.  Podrobnosti o upravljalcu oziroma izvajalcu storitev
7.   USKLAJEVANJE POTNIKOV IN ODDANE PRTLJAGE
     7.1.  Namen ukrepov
     7.2.  Opis postopkov
         7.2.1. Podrobnosti o opremi, če usklajevanje poteka
         7.2.2. Podrobnosti manifesta, če je to relevantno
         7.2.3. Ugotavljanje/identifikacija potnika, ki se ne pojavi
         7.2.4. Identifikacija nespremljane prtljage
     7.3  Postopki za pregledovanje nespremljane prtljage
         7.3.1. Standardi tehničnega pregledovanja
         7.3.2. Lokacija tehničnega pregledovanja
         7.3.3. Podrobnosti o tehnični opremi
         7.3.4. Podrobnosti o upravljavcu oziroma izvajalcu storitev
8.   VARNOST ZRAKOPLOVA
     8.1.  Namen varnostnih ukrepov
     8.2.  Preiskave in pregledi zrakoplova
         8.2.1. Standardi preiskav in pregledov
         8.2.2. Podrobnosti o izvajalcu storitev
     8.3.  Nadzor dostopa do zrakoplova
         8.3.1. Standardi kontrole dostopa
         8.3.2. Podrobnosti o izvajalcu storitev
9.   VARNOST OSKRBE S HRANO IN PIJAČO LETALSKEGA PREVOZNIKA, SHRAMBE IN ZALOG
     9.1.  Namen ukrepov
     9.2.  Opis ukrepov v službi oskrbe s hrano in pijačo letalskega prevoznika
         9.2.1. Standard fizičnega varovanja objektov
         9.2.2. Standard kontrole pristopa v objekte
     9.3.  Opis ukrepov za razpošiljanje in transport
         9.3.1. Kontrola dostopa do pripravljenih obrokov
         9.3.2. Kontrola dostopa do razpošiljalnega mesta
         9.3.3. Kontrola dostopa do vozil
10.   ZAVAROVANJE ČIŠČENJA ZRAKOPLOVA
     10.1. Namen ukrepov
     10.2. Opis ukrepov
             10.2.1. Kontrola dostopa do čistilnih prostorov
11.   ZAVAROVANJE TOVORA, KURIRSKIH, EKSPRESNIH IN POŠTNIH POŠILJK
     11.1. Namen ukrepov
     11.2. Opis ukrepov za tovor
         11.2.1.    Postopki za sprejem
         11.2.2.    Upravljalni agent (shema in pogoji)
         11.2.3.    Znani pošiljatelj (shema in pogoji)
         11.2.4.    Tehnično in fizično pregledovanje
         11.2.5.    Lokacije tehničnega in fizičnega pregledovanja
         11.2.6.    Podrobnosti o tehnični opremi za pregledovanje
         11.2.7.    Podrobnosti o upravljalcu oziroma izvajalcu storitev
         11.2.8.    Seznam izjem, ki se varnostno ne pregledujejo
     11.3. Opis ukrepov za nespremljano prtljago in osebne premičnine, ki se prevažajo kot tovor
         11.3.1.    Tehnično in ročno pregledovanje
         11.3.2.    Lokacije pregledovanja
         11.3.3.    Podrobnosti o tehnični opremi za pregledovanje
         11.3.4.    Podrobnosti o upravljalcu oziroma izvajalcu storitev
     11.4. Opis ukrepov za kurirske in ekspresne pošiljke
         11.4.1.    Postopki za sprejem
         11.4.2.    Standard pregledovanja
         11.4.3.    Lokacije pregledovanja
         11.4.4.    Podrobnosti o tehnični opremi za pregledovanje
         11.4.5.    Podrobnosti o upravljalcu oziroma izvajalcu
     11.5  Opis ukrepov za pošto
         11.5.1.    Postopki za sprejem
         11.5.2.    Upravljalni poštni organ (shema in pogoji)
         11.5.3.    Znani pošiljatelj (shema in pogoji)
         11.5.4.    Standard pregledovanja
         11.5.5.    Lokacije pregledovanja
         11.5.6.    Podrobnosti o tehnični opremi za pregledovanje
         11.5.7.    Podrobnosti o upravljalcu
     11.6. Zavarovanje tovora, kurirskih, ekspresnih in poštnih pošiljk
         11.6.1.    Opis ukrepov
     11.7. Postopki za prevoz diplomatske pošte
     11.8. Obravnava sumljivega tovora ali pošte
12.   ZAPOSLOVANJE OSEBJA
     12.1. Opis postopkov za zaposlovanje varnostnega osebja, vključno z varnostnim        
          preverjanjem
13.   USPOSABLJANJE OSEBJA
     13.1. Opis začetnega usposabljanja za naslednje skupine osebja
         13.1.1.    Osebje na zrakoplovu
         13.1.2.    Varnostno osebje, ki izvaja varnostne preglede
         13.1.3.    Osebje, ki izvaja izpraševanje potnikov
         13.1.4.    Usposabljanje ostalega osebja, vključno z zemeljsko
         13.1.5.    Vodje varnosti in varnostni strokovnjaki letalskega
     13.2  Opis ponovitvenih usposabljanj za naslednje skupine
         13.2.1.    Osebje na zrakoplovu
         13.2.2.    Varnostno osebje, ki izvaja varnostne preglede
         13.2.3.    Osebje, ki izvaja izpraševanje potnikov
         13.2.4.    Usposabljanje ostalega osebja, vključno z zemeljsko
         13.2.5.    Vodje varnosti in varnostni strokovnjaki letalskega
14.   NAČRTOVANJE POSTOPKOV V IZREDNIH PRIMERIH
     14.1. Opis načrtov, ki obravnavajo naslednje primere
         14.1.1.    Ugrabitev zrakoplova
         14.1.2.    Grožnja z bombo
         14.1.3.    Odkritje sumljivega ali prepovedanega predmeta
         14.1.4.    Odpoved opreme
         14.1.5.    Poostreni ukrepi v primeru povečane stopnje
         14.1.6.    Leti visokega tveganja
15.   POROČANJE O INCIDENTIH
     15.1. Opis postopkov letalskega prevoznika v primeru varnostnega incidenta
16.   NADZOR IN KONTROLA IZVEDBE
     16.1. Opis ukrepov za zagotavljanje nadzora in kontrole sprejetih ukrepov ter kontrola
          kakovosti
17.   LOKALNI POSTOPKI

AAA Zlata odličnost