Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2005 z dne 26. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2005 z dne 26. 8. 2005

Kazalo

3544. Odlok o komunalnih taksah Občine Kočevje, stran 8407.

Na podlagi 1., 2. in 4. člena Zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 5/68, 7/70, 51/71, 7/72, Uradni list RS, št. 18/91 in 57/99), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04 in 7/05), 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95, 48/95, 23/99, 53/99 – popr., 73/02, 117/02 in 43/03) ter 74. in 86 člena Poslovnika Občinskega sveta občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet občine Kočevje na 22. redni seji dne 11. 7. 2005 sprejel
O D L O K
o komunalnih taksah Občine Kočevje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se predpisujejo komunalne takse za uporabo taksnih predmetov, storitev in površin na območju Občine Kočevje, in sicer za:
1. uporabo glasbenih avtomatov in drugih igralnih sredstev v javnih lokalih,
2. začasno uporabo javnega prostora (stojnice, kioski, šotori ipd.),
3. uporabo javne površine pred poslovnimi prostori ter za opravljanje gostinske in turistične dejavnosti na teh površinah,
4. reklamne napise, objave, oglase in vitrine, ki so postavljeni, pritrjeni ali kako drugače označeni na javnih mestih,
5. začasno uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov, za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev,
6. začasno uporabo javnega pločnika.
7. vitrine, v katerih se predstavlja blago ali dejavnost zunaj poslovne stavbe.
Komunalne takse se ne odmerijo:
– za primere in storitve, ki se uporabljajo izključno za humanitarne namene,
– v primerih, ko je uporaba javne površine že zajeta v vrednosti poslovnega prostora, ki je občinska last, za katerega uporabnik javne površine (kot najemnik poslovnega prosto) plačuje občini (kot najemodajalcu) najemnino,
– v primerih, ko Občinski svet sprejme sklep, da gre za širši družbeni interes ter na ta način oprosti posameznega taksnega zavezanca plačila komunalne takse,
– v primerih oprostitev, ki so navedene v tarifi komunalnih taks.
2. člen
Taksni zavezanci so pravne osebe, zasebniki in druge fizične osebe, ki opravljajo storitve ali uporabljajo taksne predmete ali površine, za katere so predpisane komunalne takse.
Taksni zavezanec je lahko tudi lastnik ali najemnik nepremičnine, na kateri se nahaja taksni predmet ali izvaja storitev.
Komunalna taksa za določen taksni predmet se lahko odmeri le enemu taksnemu zavezancu.
V taksni tarifi je določeno, v katerih primerih je obračun, pobiranje ali odvod pobrane takse dolžna zagotoviti pravna ali fizična oseba, ki ni taksni zavezanec.
Komunalno takso odmerja, pobira in izterjuje pristojni organ Občine Kočevje.
Občina Kočevje lahko pooblasti pristojno davčno službo ali drugo organizacijo za odmero, pobiranje in izterjavo komunalne takse za posamezne predmete in storitve.
3. člen
Komunalne takse se plačujejo po tarifi komunalnih taks.
Višina komunalne takse za posamezne taksne predmete je izražena v točkah in je določena v taksni tarifi, ki je sestavni del tega odloka.
Vrednost točke po tem odloku znaša 15,26 SIT in se usklajuje mesečno z gibanjem cen na drobno v Republiki Sloveniji.
4. člen
V primeru, ko je taksa določena v letnem znesku, nastane taksna obveznost z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma začetkom uporabe, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec pisno obvestil pristojni občinski organ o odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanju njegove uporabe.
Okoliščina, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
Taksni predmeti, ki so postavljeni na razna ogrodja, veljajo za odstranjene, ko je odstranjeno tudi ogrodje, na katerem je bil taksni predmet pritrjen.
II. ODMERA KOMUNALNE TAKSE
5. člen
Taksni zavezanec je dolžan taksne obveznosti in vsako spremembo, ki vpliva na obračun ali prenehanje taksne obveznosti, po tem odloku pisno prijaviti pristojnemu občinskemu organu najkasneje v 15 dneh od nastanka ali spremembe taksne obveznosti, če v taksni tarifi ni drugače določeno.
Prijava nastanka taksne obveznosti mora vsebovati:
– podatke o taksnem zavezancu,
– podatke o času in kraju uporabe oziroma namestitve taksnih predmetov,
– opis taksnega predmeta (površina, število ipd.).
6. člen
Komunalne takse so prihodek Občine Kočevje in se zbirajo v njenem proračunu.
Način uporabe prihodkov iz komunalnih taks se določi vsako leto z odlokom o občinskem proračunu.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojni organ Občine Kočevje ali od strani Občine Kočevje pooblaščena organizacija.
7. člen
Predmet odmere komunalnih taks po tem odloku so tudi taksni predmeti, storitve in površine, ki so na dan uveljavitve tega odloka v uporabi, pa zanje komunalna taksa ni bila plačana ali odmerjena.
Taksni zavezanci so dolžni taksne predmete, storitve in površine iz prvega člena prijaviti pristojnemu občinskemu organu v petnajstih dneh po uveljavitvi tega odloka. Taksna obveznost v tem primeru nastane z dnem začetka veljavnosti tega odloka.
8. člen
Komunalne takse plačujejo zavezanci v gotovini vnaprej, če ni v tem odloku drugače določeno.
Če taksni zavezanec ne plača takse vnaprej, se mu plačilo takse predpiše s posebno odločbo, ki jo izda pristojni občinski organ ali po njegovem pooblastilu pristojna davčna služba.
V primerih, ko je taksa določena v enkratnem ali dnevnem znesku oziroma ko gre za začasno namestitev ali uporabo taksnega predmeta, je taksni zavezanec dolžan pred namestitvijo oziroma uporabo taksnega predmeta o tem obvestiti pristojni občinski organ in plačati predpisano komunalno takso, razen če je v tarifi drugače določeno.
Če je za postavitev ali uporabo določenega taksnega predmeta potrebno soglasje ali dovoljenje pristojnega občinskega organa, je taksni zavezanec dolžan plačati odmerjeno komunalno takso pred izdajo soglasja oziroma dovoljenja.
Izvajanje te določbe zagotavlja organ, ki soglasje oziroma dovoljenje izdaja.
Takse, ki se plačujejo v letnih zneskih, se plačujejo polletno za nazaj, plačane morajo biti v petnajstih dneh od vročitve odločbe. Odločbe se vročajo po 1. juniju za prvo polletje tekočega leta in po 1. decembru za drugo polletje tekočega leta.
Takse za določeno obračunsko obdobje se lahko odmerijo tudi med ali po končanem obdobju uporabe taksnega predmeta.
9. člen
V primeru, če:
– taksni zavezanec pravočasno ne prijavi taksne obveznosti pristojnemu občinskemu organu,
– ne prijavi pravih podatkov, ki so pomembni za obračun taksne obveznosti, oziroma
– v roku ne poravna odmerjene komunalne takse,
mu pristojni občinski organ na podlagi pridobljenih podatkov organa ali od strani Občine Kočevje pooblaščene organizacije, naloži plačilo kazenske komunalne takse z odmerno odločbo za čas od začetka uporabe oziroma namestitve taksnih predmetov do dneva prijave v trikratnem znesku neporavnane obveznosti.
Taksni zavezanec je dolžan predpisano kazensko komunalno takso iz prvega odstavka tega člena plačati v 15 dneh po prejemu odločbe. Če v tem roku taksne obveznosti ne poravna, se taksa izterja prisilno.
10. člen
Prisilna izterjava komunalnih taks se opravi po določbah Zakona o davkih občanov, če je taksni zavezanec fizična oseba, ter po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo neporavnanih obveznosti pravnih oseb, če je taksni zavezanec pravna oseba.
Občina Kočevje lahko pooblasti pristojno davčno službo ali drugo organizacijo za odmero, pobiranje in izterjavo komunalne takse za posamezne predmete in storitve.
V primeru neplačevanja komunalne takse odredi župan preprečitev nadaljnje uporabe ali prisilno odstranitev taksnega predmeta, na stroške taksnega zavezanca.
Pravica do izterjave komunalne takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem bi morala biti taksa plačana. Pravica do povrnitve preveč plačane takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem je bila plačana.
III. KAZENSKI DOLOČBI
11. člen
Z globo 60.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe, če ne prijavi taksne obveznosti, za katero je po tem odloku predpisana komunalna taksa, ali prijavi neresnične podatke o uporabi oziroma namestitvi taksnih predmetov.
Z globo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 150.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.
12. člen
Služba komunalnega nadzora Občine Kočevje z mandatno kaznijo 50.000 SIT kaznuje za prekršek odgovorno osebo pravne osebe ali fizično osebo, ki stori prekršek iz 8. člena tega odloka, če se taksni zavezanec pred uporabo oziroma namestitvijo taksnega predmeta ne izkaže z dokazilom o plačilu komunalne takse.
Služba komunalnega nadzora Občine Kočevje z mandatno kaznijo 100.000 SIT kaznuje za prekršek pravno osebo ali posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.
IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja za območje Občine Kočevje.
14. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, se na območju Občine Kočevje preneha uporabljati Odlok o komunalnih taksah v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 39/96, 64/96 in 42/98).
Posebni del
Tarife komunalnih taks
Tarifa št. 1
Za uporabo glasbenih avtomatov in igralnih sredstev v javnih lokalih se plača:
1.1. za glasbene avtomate,
   – za vsak glasbeni aparat letno          3.000 točk
1.2. za avtomatsko kegljišče,
   – za vsako stezo letno              1.500 točk
1.2. za elektronski igralni aparat,
   – za vsak igralni avtomat letno          5.000 točk
1.3. za biljard (navadni ali avtomatski),
   – za vsak biljard letno              4.000 točk
1.4. za druga igralna sredstva razen,
   če ni z zakonom drugače določeno,
   – za vsako igralno sredstvo letno        3.000 točk.
Pojasnila:
1. Javni lokali v smislu tega odloka so gostinski poslovni prostori (gostilne, bifeji, restavracije, kavarne, nočni lokali, društveni prostori, okrepčevalnice ipd.), kot tudi k tem prostorom pripadajoči vrtovi, terase in drugi prostori, v katerih se zadržujejo gostje. Kot javni lokali se štejejo tudi cirkusi, luna parki in druga potujoča zabavišča.
2. Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki ima v svojem lokalu glasbeni avtomat ali drugo igralno sredstvo ne glede na to, ali je lastnik glasbenega avtomata oziroma igralnega sredstva ali ne.
3. Taksni predmeti po tej tarifi so vse naprave, katerih uporabo morajo stranke plačati ne glede na obliko plačila (gotovina, žetoni ipd.). Med glasbene avtomate se po tej tarifi ne štejejo radijski in televizijski sprejemniki, nameščeni v javnih lokalih.
4. Taksa za določeno obračunsko obdobje se lahko odmeri tudi med ali po končanem obdobju uporabe taksnega predmeta.
5. Za elektronske igralne avtomate se štejejo vsi elektronski igralni avtomati in videoigre, razen tistih, od katerih se plačuje posebna taksa po zakonu o igrah na srečo.
6. Za druga igralna sredstva se štejejo naprave, kot so razni stenski avtomati (neelektronski »ročni pikado«), namizna igralna sredstva (nogomet, košarka, marjanca ipd.) in podobne naprave ter balinišča in minigolfi, ne glede na vrsto pogona in način plačevanja uporabe sredstev.
7. Komunalna taksa se ne plača za uporabo šaha, domina, igralnih kart ipd.
 
Tarifa št. 2
Za vsak uporabljeni m2 površine se plača taksa po naslednjih kriterijih:
2.1. za kioske:
   – za prodajo hrane, pijač,
   sadja in zelenjave, letno              850 točk
   – za prodajo cvetja, sveč, časopisov,
   obrtnih izdelkov ter drugo, letno          600 točk
2.2. za stojnice:
   – za prodajo zelenjave, cvetja, sveč,
   časopisov, spominkov, knjig, tekstila
   ter obrtnih izdelkov,
   dnevno                        5 točk
   – za prodajo hrane in pijače na raznih
   prireditvah, dnevno                 10 točk
2.3. za cirkus in zabavni park, dnevno          3 točke
2.4. za prekope in druge začasne namene,
   dnevno                        3 točke
2.5. za premične gostinske prikolice
   in potujoče prodajalne,
   – z živilskimi proizvodi, dnevno          200 točk
   – z neživilskimi proizvodi, dnevno         150 točk
Pojasnila:
1. Za zasedeno površino se šteje vsa površina, katere uporaba je začasno omejena ali izključena zaradi uporabe v namene, določene v tej tarifni številki.
Pri stojnicah in kioskih se šteje za zasedeno površino vsa zasedena površina, povečana za 1 m na vse strani od zaokroženega roba tako zasedene javne površine.
2. Taksni zavezanec po tej tarifi je vsakokratni uporabnik javnega prostora. Pozimi se taksa plačuje tudi za stojnice, kioske in premične gostinske prikolice, ki so postavljeni ob in na smučiščih oziroma poleti ob kopališčih.
3. Taksa za določeno obračunsko obdobje se lahko odmeri tudi med ali po končanem obdobju uporabe taksnega predmeta.
4. Taksa za uporabo javnih površin se ne plača:
– za namene gradbeništva, prekopov in drugih začasnih namenov, če je investitor občina ali krajevna skupnost;
– za uporabo javne površine, za katero sta uporaba in plačilo urejena s pogodbo, sklenjeno s pristojnim občinskim organom, če je v pogodbi to izrecno navedeno.
5. Zavezanci po tej tarifni številki morajo 5 dni pred uporabo javnega prostora sporočiti pristojnemu organu Občine Kočevje, v kakšne namene in kako dolgo nameravajo uporabljati javno površino, pridobiti ustrezno dovoljenje in hkrati plačati takso.
6. Kdor uporablja javni prostor brez dovoljenja občine oziroma v nasprotju z določbami v izdanem dovoljenju, plača komunalno takso v trojnem znesku.
 
Tarifa št. 3
Za uporabo javne površine pred poslovnimi prostori ter za opravljanje gostinske in turistične dejavnosti se plača taksa dnevno za vsak uporabljeni m2 površine, po naslednjih kriterijih:
3.1. za gostinstvo, slaščičarno,
   za trgovino, dnevno                2,5 točke
3.2. za namene gradbeništva
   (adaptacija poslovnih in stanovanjskih
   prostorov),
   – v obdobju od 1. 5. do 30. 9., dnevno       1 točka,
   – izven tega obdobja                 0 točk.
Pojasnila:
1. Z javnim prostorom po tej tarifi je mišljena celotna površina cest, pločnikov in trgov pred poslovnimi in drugimi prostori.
2. Zavezanci po tej tarifni številki morajo 5 dni pred uporabo javne površine sporočiti pristojnemu organu Občine Kočevje, v kakšne namene in kako dolgo nameravajo uporabljati javno površino, pridobiti ustrezno dovoljenje in hkrati plačati takso.
3. Taksni zavezanec je tisti, ki uporablja površine iz prve točke teh pojasnil.
4. Kdor uporablja javno površino brez dovoljenja občine oziroma v nasprotju z določbami v izdanem dovoljenju, plača komunalno takso v trojnem znesku od 1. 1. do 31. 12. oziroma za dejanski čas uporabe, če gre za začasno uporabo.
5. Taksa za določeno obračunsko obdobje se lahko odmeri tudi med ali po končanem obdobju uporabe taksnega predmeta.
 
Tarifa št. 4
Za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov, se za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev:
4.1. za razstavljanje predmetov in prirejanje
   razstav se plača:
   – dnevno za vsak m2 zasedene površine         5 točk
4.2. za zabavne prireditve za gospodarske
   namene se plača:
   – dnevno za vsak m2 zasedene površine        8 točk.
Pojasnila:
1. Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin ali prireditelj zabavne prireditve za gospodarske namene.
2. Zavezanci po tej tarifi so dolžni 5 dni pred uporabo javne površine sporočiti pristojnemu organu Občine Kočevje, v kakšne namene in kako dolgo nameravajo uporabljati javno površino, pridobiti ustrezno dovoljenje ter plačati komunalno takso.
3. Kdor postavlja taksne predmete, opredeljene v tej taksni tafiri, brez dovoljenja občine oziroma v nasprotju z določbami v izdanem dovoljenju, plača komunalno takso v trojnem znesku od 1. 1. do 31. 12. oziroma za dejanski čas uporabe, če gre za začasno uporabo.
4. Taksa za določeno obračunsko obdobje se lahko odmeri tudi med ali po končanem obdobju uporabe taksnega predmeta.
 
Tarifa št. 5
Za elektronske in druge napise, objave, oglase in vitrine, ki so postavljeni, pritrjeni ali kako drugače označeni na javnih površinah, se plača taksa od velikosti po naslednjih kriterijih:
5.1. za reklamne napise, objave in oglase na panojih, samostoječih reklamnih stebrih, oglasnih in reklamnih tablah, transparentih, platnih, praporih, zastavah, stenah zgradb in balonih se plača:
– če so začasnega značaja:
1.  do vključno 1 m2             2 točki/dan
2. od 1 m2 do vključno 2 m2         4 točke/dan
3. od 2 m2 do vključno 3 m2          6 točk/dan
4. od 3 m2 do vključno 4 m2          8 točk/dan
5. od 4 m2 do vključno 5 m2         12 točk/dan
6. od 5 m2 do vključno 10 m2         18 točk/dan
7. nad 10 m2                 30 točk/dan
 
– če so trajnega značaja:
1. do vključno 1m2            600 točk letno
2. od 1 m2 do vključno 2 m2       1.400 točk letno
3. od 2 m2 do vključno 3 m2       2.100 točk letno
4. od 3 m2 do vključno 4 m2       2.800 točk letno
5. od 4 m2 do vključno 5 m2       4.200 točk letno
6. od 5 m2 do vključno 10 m2      6.400 točk letno
7. nad 10 m2              10.000 točk letno
5.2. Točke, navedene v številki 5.1., se pomnožijo s faktorjem 0,25 za smerokaze, pri čemer se za smerokaz šteje tabla velikosti do 1 m2 in so namenjeni usmerjanju udeležencev v prometu k poslovnim prostorom, ki so odmaknjeni od glavne ceste. Obvestilni del vsebine obsega le podatke, ki so nujno potrebni, da lahko udeleženec v prometu spozna, na kaj smerokaz opozarja, usmerjevalni del vsebine pa obsega podatke o tem, kje leži objekt, na kar opozarja ustrezna puščica.
 
5.3. Za elektronske in druge svetlobne napise, kot so na primer reklamni panoji z vrtljivo površino, elektronski reklamni panoji (display), reklamni stolpi, svetlobno projecirane površine in drugi svetlobni napisi, se plača:
– do 1 m2 letno             3.600 točk letno
– od 1 m2 do 4 m2 letno         6.000 točk letno
– nad 4 m2 letno            12.000 točk letno
5.4. Za vitrine, izložbe, oglasne omarice se plača:
– do 1 m2 letno             2.400 točk letno
– od 1 m2 do 4 m2 letno         4.800 točk letno
– nad 4 m2 letno             7.200 točk letno
5.5. Za slišne reklame in oglase se plača:
– vsako zvočno mesto dnevno
  (do vključno 3 dni)            300 točk/dan
– vsako zvočno mesto dnevno (nad 3 dni)   100 točk/dan
Pojasnila:
1. Javna površina po tem odloku je vsaka površina, ki je namenjena uporabi oziroma koristi vseh ljudi in skupnosti ali se na njej izvajajo javne prireditve.
2. Plačila komunalne takse po tej tarifni številki so oproščene organizacije, ki opravljajo dejavnosti izključno nekomercialnega namena, in javni zavodi ter društva, če se uporabljajo za namene, ki jih financira proračun Občine Kočevje.
3. Takse po tej tarifni številki se ne plačujejo za napise firm na lastnih zgradbah, ki so po zakonu ali odloku občine obvezni. V primeru, da je na poslovni stavbi več označb firm, se taksa ne plača od ene označbe, nadaljnje označbe pa se štejejo kot reklamni napis v smislu te tarifne številke.
4. Takse po tej tarifni številki so oproščeni napisi v zaprtih prostorih, ki se nanašajo na blago, ki ga v teh prostorih prodajajo, ali na dejavnost, ki se v zgradbi odvija.
5. Javni zavodi in društva, financirani iz proračuna Občine Kočevje, so oproščeni plačila takse po tej tarifni številki, za namene, ki jih financira proračun.
6. Kot površino taksnega predmeta po tej tarifni številki štejemo celotno površino taksnega predmeta oziroma površino pravokotnika, ki zaobjame vse dele taksnega predmeta.
7. Zavezanci po tej tarifni številki so dolžni 5 dni pred namestitvijo taksnega predmeta sporočiti pristojnemu organu Občine Kočevje namen, čas in opis taksnega predmeta, pridobiti ustrezno dovoljenje ter plačati komunalno takso. Zavezanci za plačilo takse po tej tarifni številki morajo pristojnemu občinskemu organu sproti sporočati vsakokratno spremembo podatkov, potrebnih za odmero komunalne takse.
8. Kdor postavlja taksne predmete, opredeljene v tej taksni tarifi, brez dovoljenja občine oziroma v nasprotju z določbami v izdanem dovoljenju, plača komunalno takso v trojnem znesku od 1. 1. do 31. 12. oziroma za dejanski čas uporabe, če gre za začasno uporabo.
9. Postavitev stereo ali drugega večkanalnega zvočnega sistema na določeni lokaciji se obremeni kot en objekt.
10. Taksa za določeno obračunsko obdobje se lahko odmeri tudi med ali po končanem obdobju uporabe taksnega predmeta.
Št. 417-1/05-135
Kočevje, dne 12. julija 2005.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti