Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2005 z dne 26. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2005 z dne 26. 8. 2005

Kazalo

3539. Aneks št. 1 k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti, stran 8404.

A N E K S št. 1
K T A R I F N I P R I L O G I
H K O L E K T I V N I P O G O D B I
časopisno-informativne, založniške
in knjigotrške dejavnosti
(Uradni list RS 117/2004)
1. člen
V Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti se v 1. točki tarifne priloge se drugemu odstavku dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Izhodiščne plače, povečane v skladu z drugo alineo drugega odstavka, so za mesec junij 2005 po posameznih tarifnih razredih naslednje:
----------------------------------------------------------------------------
Tarifni razred         RR    Časopisno- Založniška Knjigotrška
                  informativna in  dejavnost  dejavnost
                     revijalna
                     dejavnost
----------------------------------------------------------------------------
I.  enostavna dela     1,00      92.724   89.363    82.997
II.  manj zahtevna dela   1,15     106.633   102.768    95.450
III. srednje zahtevna dela  1,30     120.542   116.172   107.897
IV.  zahtevna dela      1,45     134.450   129.577   120.347
V.  bolj zahtevna dela   1,70     157.631   151.918   141.096
VI.  zelo zahtevna dela   2,20     203.993   196.599   182.594
VII. visoko zahtevna dela  2,60     241.083   232.345   215.793
VIII. najbolj zahtevna dela  3,30     305.990   294.898   273.893
IX.  izjemno zahtevna dela  3,80     352.352   339.580   315.392
----------------------------------------------------------------------------
in veljajo do meseca septembra 2005.«
»(4) Izhodiščne plače, povečane v skladu s tretjo alineo drugega odstavka, so za mesec september 2005 po posameznih tarifnih razredih naslednje:
----------------------------------------------------------------------------
Tarifni razred         RR    Časopisno- Založniška Knjigotrška
                  informativna in  dejavnost  dejavnost
                     revijalna
                     dejavnost
----------------------------------------------------------------------------
I.  enostavna dela     1,00      93.651   90.257    83.827
II.  manj zahtevna dela   1,15     107.699   103.796    96.404
III. srednje zahtevna dela  1,30     121.747   117.334   108.976
IV.  zahtevna dela      1,45     135.795   130.873   121.550
V.  bolj zahtevna dela   1,70     159.207   153.437   142.507
VI.  zelo zahtevna dela   2,20     206.033   198.565   184.420
VII. visoko zahtevna dela  2,60     243.494   234.668   217.951
VIII. najbolj zahtevna dela  3,30     309.050   297.847   276.632
IX.  izjemno zahtevna dela  3,80     355.875   342.976   318.546
----------------------------------------------------------------------------
in veljajo od meseca septembra 2005 dalje.«
2. člen
V tretjem odstavku 3. točke tarifne priloge se za besedico »povečanja« doda besedica »osnovnih«. Besedilo, ki sledi, ostane nespremenjeno.
3. člen
Četrti odstavek 3. točke tarifne priloge se nadomesti z novim četrtim odstavkom, ki se glasi:
»(4) Kolikor se ob povečanju osnovnih plač za mesec junij 2005 po drugi in tretji alinei drugega odstavka 2. točke delavčeva osnovna plača ne poveča najmanj za 11.606 SIT v časopisno-informativni dejavnosti, najmanj za 9.592 SIT v revijalni dejavnosti, najmanj za 7.800 SIT v založniški dejavnosti in najmanj za 6.500 SIT v knjigotrški dejavnosti, se delavčeva osnovna plača poveča za znesek razlike do navedenih zneskov. Za ta znesek razlike se poveča delavčeva osnovna plača od junija 2005 dalje.«
4. člen
Ta aneks k tarifni prilogi h kolektivni pogodbi začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. julija 2005.
Ta aneks k tarifni prilogi velja do sklenitve nove tarifne priloge.
Ljubljana, dne 11. julija 2005.
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za tisk in medije
predsednica UO
mag. Rina Klinar l. r.
 
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za les in papir
predsednik
Zdravko Malnar l. r.
 
KSS PERGAM
predsednik
Dušan Rebolj, univ. dipl. oec. l. r.
 
Sindikat časopisno-
informativne in
knjigotrške dejavnosti
Slovenije
Lojze Adamlje l. r.
Ta aneks k tarifni prilogi h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa k tarifni prilogi h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 11. 8. 2005 pod zap. št. 61/3 in št. spisa 02047-1/2004/3.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti