Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2005 z dne 26. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2005 z dne 26. 8. 2005

Kazalo

3538. Aneks št. 1 k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti, stran 8403.

A N E K S št. 1
K T A R I F N I P R I L O G I H K O L E K T I V N I P O G O D B I
grafične dejavnosti
(Uradni list RS, št. 103/04)
1. člen
V Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti se v 1. točki tarifne priloge v drugem odstavku dodajo novi tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
»(3) Izhodiščne plače iz prvega odstavka točke 1 te tarifne priloge se meseca avgusta 2005 povečajo na naslednji način:
– izhodiščne plače v prvih petih tarifnih razredih se povečajo tako, da se izhodiščne plače v I. tarifnem razredu povečajo za 2.800 SIT, v II. tarifnem razredu za 2.730 SIT, v III. tarifnem razredu za 2.552 SIT, v IV. tarifnem razredu za 1.750 SIT in v V. tarifnem razredu za 800 SIT.
– izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih, tudi tiste v prvih petih tarifnih razredih, ki so že povečane v skladu s prvo alineo tega odstavka, se dodatno povečajo še za 3%.«
»(4) Izhodiščne plače, povečane v skladu s tretjim odstavkom te točke, so po posameznih tarifnih razredih naslednje:
-----------------------------------------------------------------------
Tarifni razred         Relativno     Izhodiščne plače
                razmerje   v SIT za polni delovni čas
-----------------------------------------------------------------------
I.  enostavna dela       1,00        88.981,00
II.  manj zahtevna dela     1,10        97.518,00
III. srednje zahtevna dela    1,22        108.527,00
IV.  zahtevna dela        1,37        121.477,00
V.  bolj zahtevna dela     1,56        138.578,00
VI.  zelo zahtevna dela     1,79        159.279,00
VII. visoko zahtevna dela    2,03        180.803,00
VIII. najbolj zahtevna dela    2,81        249.680,00
IX.  izjemno pomembna,
   najbolj zahtevna dela    3,39        301.338,00
-----------------------------------------------------------------------
   in veljajo od meseca avgusta dalje.«
»(5) Osnovne plače delavcev iz drugega odstavka 1. točke te tarifne priloge, tudi tiste, ki so višje od izhodiščnih plač v posameznem tarifnem razredu, določenih v četrtem odstavku te točke, se z mesecem avgustom 2005 povečajo na naslednji način:
– osnovne plače v prvih petih tarifnih razredih oziroma v plačilnih razredih v prvih petih tarifnih razredih se povečajo tako, da se osnovne plače v I. tarifnem razredu povečajo za 2.800 SIT, v II. tarifnem razredu za 2.730 SIT, v III. tarifnem razredu za 2.552 SIT, v IV. tarifnem razredu za 1.750 SIT in v V. tarifnem razredu za 800 SIT,
– osnovne plače, tudi tiste v prvih petih tarifnih razredih oziroma v plačilnih razredih v prvih petih tarifnih razredih, ki so že povečane v skladu s prvo alineo tega odstavka, se dodatno povečajo še za 3%.«
»(6) Osnovne plače, povečane v skladu s petim odstavkom 1. točke, se izplačujejo od meseca avgusta 2005 dalje.«
»(7) Osnovne plače v okviru prvih petih tarifnih razredov se ne povečajo na podlagi prve alinee petega odstavka te točke, če je delodajalec že povečal osnovno plačo za mesec julij 2005 za znesek povečanja iz prvega odstavka točke 2. V tem primeru se te osnovne plače povečajo samo v skladu z drugo alineo petega odstavka, to je za 3%.«
2. člen
V drugem odstavku točke 2 se za besedico »povečanja« doda besedica »osnovnih«. Besedilo, ki sledi, ostane nespremenjeno.
3. člen
Tretji odstavek točke 2 te tarifne priloge se nadomesti z novim tretjim odstavkom, ki se glasi:
»(3) Kolikor se ob povečanju osnovnih plač za mesec avgust 2005 po drugi alinei petega odstavka točke 1 te tarifne priloge delavčeva osnovna plača ne poveča najmanj za 5.100 SIT, se delavčeva osnovna plača poveča za znesek razlike do navedenega zneska. Za znesek razlike iz prejšnjega stavka se poveča delavčeva osnovna plača od avgusta 2005 dalje.«
4. člen
Ta aneks k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS in velja do sklenitve nove tarifne priloge.
Ljubljana, dne 11. julija 2005.
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za tisk in medije
predsednica UO
mag. Rina Klinar l. r.
 
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za les in papir
predsednik
Zdravko Malnar l. r.
 
KSS PERGAM
predsednik
Dušan Rebolj, univ. dipl. oec. l. r.
 
Sindikat grafične
dejavnosti Slovenije
predsednik
Metod Jerman l. r.
Ta aneks k tarifni prilogi h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa k tarifni prilogi h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 11. 8. 2005 pod zap. št. 56/9 in št. spisa 02047-11/2005/2.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti