Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2005 z dne 26. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2005 z dne 26. 8. 2005

Kazalo

3532. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za preverjanje poročila o emisijah toplogrednih plinov in pogojih, ki jih mora izpolnjevati preveritelj, stran 8390.

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 134. člena v povezavi s prvim odstavkom 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o merilih za preverjanje poročila o emisijah toplogrednih plinov in pogojih, ki jih mora izpolnjevati preveritelj
1. člen
V Pravilniku o merilih za preverjanje poročila o emisijah toplogrednih plinov in pogojih, ki jih mora izpolnjevati preveritelj (Uradni list RS, št. 17/05), se v 2. členu doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Preveritelj lahko opravlja preverjanje poročila samo za tisto napravo, za katero so pri njem zaposleni strokovnjaki pridobili ustrezno potrdilo skladno z določbami sedmega odstavka 19. člena tega pravilnika.«
Dosedanji prvi do peti odstavek postanejo drugi do šesti odstavek.
2. člen
V 18. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Osebe iz prvega odstavka tega člena se lahko prijavijo k preizkusu strokovnega znanja za preverjanje poročila za eno ali več vrst naprav ali dejavnosti skladno s predpisi, ki urejajo dejavnosti, toplogredne pline in naprave, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov.«
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
3. člen
V 19. členu se v drugem odstavku za besedilom »posameznega kandidata« doda besedilo »v obsegu prijave iz tretjega odstavka prejšnjega člena«.
V sedmem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Potrdilo se izda v obsegu opravljenega preizkusa znanja iz drugega odstavka tega člena in velja za obdobje, za katero je izdano potrdilo iz petega odstavka 16. člena tega pravilnika.«
4. člen
V 21. členu se v 1. točki prvega odstavka za vejico črta beseda »in« in doda nova 2. točka, ki se glasi:
»2. dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka 16. člena tega pravilnika in«.
Dosedanja 2. točka postane 3. točka.
V drugem odstavku se beseda »drugega« nadomesti z besedo »prvega«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-24/2005
Ljubljana, dne 16. avgusta 2005.
EVA 2005-2511-0218
Janez Podobnik l. r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti