Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2005 z dne 26. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2005 z dne 26. 8. 2005

Kazalo

3531. Pravilnik o licencah, ratingih, pooblastilih, usposabljanju in izpitih kontrolorjev zračnega prometa, stran 8370.

Na podlagi petega odstavka 43. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o licencah, ratingih, pooblastilih, usposabljanju in izpitih kontrolorjev zračnega prometa
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(1) Ta pravilnik določa pogoje, načine in postopke za začetek usposabljanja in potek usposabljanja, izpite, način in postopek izdajanja licenc in druga vprašanja v zvezi z licencami, kot tudi druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati kontrolorji zračnega prometa.
(2) Ta pravilnik se uporablja za kontrolorje zračnega prometa, ki opravljajo delo in naloge v letališki kontroli zračnega prometa, priletni kontroli zračnega prometa, območni kontroli zračnega prometa, alarmiranja v zračnem prometu in informacij za letenje.
2. člen
(1) Delo in naloge iz prejšnjega člena sme opravljati delavec, ki ima najmanj VI. stopnjo izobrazbe, licenco kontrolorja zračnega prometa z vpisanim najmanj enim veljavnim ratingom in pooblastilom, veljavno zdravniško spričevalo ustrezne kategorije in izpolnjuje druge pogoje, predpisane s tem pravilnikom.
(2) Delo in naloge informacij za letenje sme opravljati tudi kandidat za kontrolorja zračnega prometa, ki ima opravljen začetni tečaj in osnovno usposabljanje za enega od ratingov za kontrolorje zračnega prometa ali ima veljavno licenco učenca kontrolorja zračnega prometa in ima potrdilo o uspešno opravljenem tečaju za storitve informacij za letenje v skladu s Programom usposabljanja za kontrolorje zračnega prometa, določenim s strani ministra, pristojnega za promet (v nadaljnjem besedilu: program usposabljanja), ter veljavno zdravniško spričevalo, izdano v skladu s Pravilnikom o zdravstvenih zahtevah, ki jih mora izpolnjevati letalsko osebje in drugo strokovno osebje, ter o preverjanju zdravstvene sposobnosti in vodenju evidenc o zdravstveni sposobnosti (Uradni list RS, št. 72/02).
(3) Izjemoma sme opravljati delo in naloge informacij za letenje tudi delavec, ki je imel kadarkoli veljavno licenco kontrolorja zračnega prometa in ima potrdilo o uspešno opravljenem tečaju za storitve informacij za letenje v skladu s programom usposabljanja ter veljavno zdravniško spričevalo.
II. IZBOR KANDIDATOV
3. člen
Kandidat za opravljanje del in nalog kontrolorja zračnega prometa (v nadaljnjem besedilu: kandidat) mora pred začetkom osnovnega usposabljanja izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti opravljeno najmanj VI. stopnjo izobrazbe,
– imeti veljavno zdravniško spričevalo ustrezne kategorije, ki ni starejše od 30 dni,
– obvladati angleški jezik v obsegu, ki je najmanj enak ICAO nivoju 3 znanja angleškega jezika,
– uspešno opraviti teste primernosti.
4. člen
(1) Izbrani kandidat za kontrolorja zračnega prometa mora opraviti začetni tečaj za kontrolorja zračnega prometa, ki obsega predavanja in izpite iz strokovnih predmetov, navedenih v programu usposabljanja, in osnovno usposabljanje v skladu z 22. členom tega pravilnika.
(2) Izjema so kandidati, ki že imajo veljavno licenco kontrolorja zračnega prometa, izdano v kateri od drugih držav, in Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo (v nadaljnjem besedilu: URSCL) prizna njeno veljavnost in s tem veljavnost posameznega ratinga oziroma pooblastila. Ti lahko pristopijo neposredno k usposabljanju za dodatni rating oziroma pooblastilo.
(3) Začetni tečaj za kontrolorja zračnega prometa organizira s strani URSCL pooblaščena organizacija za usposabljanje osebja kontrole zračnega prometa (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena organizacija) oziroma enakovredna organizacija v tujini, ki ima za to usposobljen kader in pooblastilo za opravljanje te dejavnosti.
5. člen
Kandidatu, ki je uspešno dokončal začetni tečaj ter osnovno usposabljanje iz 22. člena tega pravilnika in ima veljavno zdravniško spričevalo, URSCL izda licenco učenca kontrolorja zračnega prometa z veljavnostjo šestih mesecev. V tem času mora kandidat nadaljevati usposabljanje, v nasprotnem primeru mu po preteku tega roka licenca preneha veljati. Veljavnost licence podaljšuje URSCL.
III. JEZIKOVNE ZAHTEVE, RATINGI IN POOBLASTILA KONTROLORJEV ZRAČNEGA PROMETA
6. člen
(1) Kandidat za kontrolorja zračnega prometa mora pred začetkom osnovnega usposabljanja izkazati znanje angleškega jezika v obsegu, ki je najmanj enak ICAO nivoju 3 znanja angleškega jezika.
(2) Kandidat za kontrolorja zračnega prometa mora po osnovnem usposabljanju izkazati znanje angleškega jezika v obsegu, ki je najmanj enak ICAO nivoju 4 znanja angleškega jezika, kot je navedeno v prilogi 1 tega pravilnika.
(3) Znanje jezika kontrolorja zračnega prometa se preverja v rednih časovnih presledkih. Ti presledki ne smejo biti daljši od treh let za kontrolorje zračnega prometa, ki izkazujejo znanje jezika na nivoju 4 po ICAO, in ne daljši od šest let za kontrolorje zračnega prometa, ki izkazujejo znanje jezika na nivoju 5 po ICAO.
(4) Zahteva iz prejšnjega odstavka ne velja za kontrolorje zračnega prometa, ki izkazujejo znanje angleškega jezika v obsegu, ki je enak nivoju 6 po ICAO.
(5) Znanje angleškega jezika se izkazuje s spričevalom, ki ga izda izvajalec usposabljanja, ali z enakovredno listino, ki jo je izdala ustanova za učenje jezikov.
(6) Dokazilo o znanju angleškega jezika se v licenci navede kot posebni zaznamek.
7. člen
Veljavna licenca kontrolorja zračnega prometa mora vsebovati najmanj enega od naslednjih veljavnih ratingov:
1. rating letališkega kontrolorja zračnega prometa:
– rating vizualnega letališkega kontrolorja zračnega prometa     (ADV),
– rating instrumentnega letališkega kontrolorja zračnega prometa   (ADI);
2. rating priletnega kontrolorja zračnega prometa:
– rating proceduralnega priletnega kontrolorja zračnega prometa   (APP),
– rating nadzornega priletnega kontrolorja zračnega prometa     (APS);
3. rating območnega kontrolorja zračnega prometa:
– rating proceduralnega območnega kontrolorja zračnega prometa    (ACP),
– rating nadzornega območnega kontrolorja zračnega prometa      (ACS);
in pooblastil:
– pooblastilo stolpnega kontrolorja
zračnega prometa                   (TWR),
– pooblastilo terminalnega kontrolorja
zračnega prometa                   (TCL),
– pooblastilo inštruktorja              (OJT),
– pooblastilo izpraševalca              (EXAM),
– pooblastilo radar                 (RAD),
– pooblastilo avtomatski odvisni nadzor       (ADS),
– pooblastilo precizni priletni radar        (PAR),
– pooblastilo nadzorni priletni radar        (SRA),
– pooblastilo lokacije oziroma sektorja       (- – -).
8. člen
(1) Rating je veljaven samo, če je ob njem vpisano veljavno pooblastilo, ki točno določa dela in naloge, ki jih imetnik licence sme opravljati. Pooblastilo označuje vrsto opreme za nadzor oziroma določeno enoto ali določen sektor znotraj posamezne enote, kjer sme imetnik licence delati.
(2) Pooblastila inštruktorja oziroma izpraševalca morajo biti vezana na pooblastila iz prejšnjega odstavka tega člena.
9. člen
Delavec z vpisanim ratingom vizualnega letališkega kontrolorja zračnega prometa sme opravljati dela in naloge kontrolorja zračnega prometa na letališču, ki nima objavljenih instrumentnih odletnih ali priletnih procedur in tudi nima vzpostavljene priletne kontrole zračnega prometa oziroma se ta ne opravlja iz ločenega centra. Rating je veljaven samo z vpisanim pooblastilom lokacije oziroma sektorja.
10. člen
Delavec z vpisanim ratingom instrumentnega letališkega kontrolorja zračnega prometa sme opravljati dela in naloge iz prejšnjega člena tega pravilnika ter dela in naloge kontrolorja zračnega prometa na letališču, ki ima objavljene instrumentne odletne ali priletne procedure in ima vzpostavljeno priletno kontrolo zračnega prometa. Rating je veljaven samo z vpisanim pooblastilom stolpnega kontrolorja zračnega prometa (TWR) in pooblastilom lokacije oziroma sektorja. K ratingu je možno pridobiti tudi pooblastilo radar (RAD).
11. člen
Delavec z vpisanim ratingom proceduralnega priletnega kontrolorja zračnega prometa sme opravljati dela in naloge kontrolorja zračnega prometa za letala v prihodu, odhodu ali preletu kontroliranega območja oziroma kontrolirane cone pod pogojem, da za svoje delo ne uporablja podatkov posameznih vrst radarske opreme (RAD, PAR, SRA) ali opreme za avtomatski odvisni nadzor (ADS) (v nadaljnjem besedilu: opreme za nadzor zračnega prometa). Rating je veljaven samo z vpisanim pooblastilom lokacije oziroma sektorja.
12. člen
Delavec z vpisanim ratingom nadzornega priletnega kontrolorja zračnega prometa sme opravljati dela in naloge iz prejšnjega člena tega pravilnika, za svoje delo pa sme uporabljati podatke iz opreme za nadzor zračnega prometa. Rating je veljaven samo z vpisanim pooblastilom radar (RAD) oziroma avtomatski odvisni nadzor (ADS), pri čemer se k pooblastilu radar (RAD) lahko doda še pooblastilo precizni priletni radar (PAR) oziroma nadzorni priletni radar (SAR), če je delavec za ta dela in naloge ustrezno usposobljen. Rating je veljaven samo, če je poleg prej navedenih pooblastil vpisano še pooblastilo lokacije oziroma sektorja.
13. člen
Delavec z vpisanim ratingom proceduralnega območnega kontrolorja zračnega prometa sme opravljati dela in naloge kontrolorja zračnega prometa v kontroliranih območjih pod pogojem, da za svoje delo ne uporablja podatkov iz opreme za nadzor zračnega prometa. Rating je veljaven samo z vpisanim pooblastilom lokacije oziroma sektorja.
14. člen
Delavec z vpisanim ratingom nadzornega območnega kontrolorja zračnega prometa sme opravljati dela in naloge iz prejšnjega člena tega pravilnika, za svoje delo pa sme uporabljati podatke iz opreme za nadzor zračnega prometa. Rating je veljaven samo z vpisanim pooblastilom radar (RAD) oziroma avtomatski odvisni nadzor (ADS) in pooblastilom lokacije oziroma sektorja.
15. člen
Delavec z vpisanim pooblastilom stolpnega kontrolorja zračnega prometa sme opravljati dela in naloge iz 9. in 10. člena tega pravilnika. To delo in naloge združujejo aktivno vodenje prometa v zraku in na manevrskih površinah letališča.
16. člen
(1) Delavec z vpisanim pooblastilom terminalnega kontrolorja zračnega prometa sme opravljati dela in naloge kontrolorja zračnega prometa v terminalnih območjih oziroma sosednjih sektorjih, ki so označeni kot terminalna območja.
(2) Delavec lahko pridobi pooblastilo samo, če ima vpisan veljavni rating nadzornega priletnega kontrolorja zračnega prometa (APS) oziroma veljavni rating nadzornega območnega kontrolorja zračnega prometa (ACS), z vpisanim veljavnim pooblastilom za radar (RAD) oziroma avtomatski odvisni nadzor (ADS) in pooblastilom lokacije oziroma sektorja.
17. člen
(1) Naloge in dela inštruktorja kontrolorjev zračnega prometa sme opravljati delavec, ki izpolnjuje pogoje iz 2. člena tega pravilnika in ima v licenco kontrolorja zračnega prometa ob posameznem ratingu in pooblastilu vpisano pooblastilo inštruktorja kontrolorjev zračnega prometa (OJT) za posamezne ratinge in pooblastila.
(2) Vpis pooblastila inštruktorja (OJT) se lahko zahteva samo za tiste delovne pozicije, za katere ima delavec najmanj tri leta veljaven rating in najmanj šest mesecev veljavno pooblastilo, pod pogojem, da izpolnjuje pogoje iz 31. člena tega pravilnika.
(3) Naloge in delo sme delavec opravljati samo na tistih delovnih pozicijah, za katere ima vpisano pooblastilo inštruktorja.
(4) Vpis pooblastila inštruktorja kontrolorjev zračnega prometa (OJT) se po končanem usposabljanju lahko zahteva, ne da bi kandidat moral v ta namen opravljati kakšen izpit.
18. člen
(1) Naloge in dela izpraševalca kontrolorjev zračnega prometa sme opravljati delavec, ki izpolnjuje pogoje iz 2. člena tega pravilnika in ima v licenco kontrolorja zračnega prometa ob posameznem ratingu in pooblastilu, vpisano pooblastilo inštruktorja (OJT) in pooblastilo izpraševalca kontrolorjev zračnega prometa (EXAM).
(2) Vpis pooblastila izpraševalca (EXAM) iz prejšnjega odstavka tega člena predlaga v skladu s potrebami URSCL izvajalec navigacijskih služb zračnega prometa na predlog vodje enote v skladu s potrebami URSCL, samo za tiste delovne pozicije, za katere ima najmanj tri leta veljaven rating in najmanj šest mesecev veljavno pooblastilo. Naloge in delo izpraševalca sme opravljati samo na tistih delovnih pozicijah, za katere ima vpisano pooblastilo izpraševalca.
19. člen
(1) Pooblastilo radar (RAD) označuje, da je kontrolor zračnega prometa sposoben opravljati svoje delo in naloge s pomočjo podatkov primarnega oziroma sekundarnega nadzornega radarja.
(2) Pooblastilo precizni priletni radar (PAR) označuje, da je kontrolor zračnega prometa sposoben voditi letala v precizne prihode na letališče z uporabo radarske opreme za precizno vodenje letal. To pooblastilo se lahko izda samo, če ima kontrolor zračnega prometa v licenci že vpisano pooblastilo radar (RAD).
(3) Pooblastilo nadzorni priletni radar (SRA) označuje, da je kontrolor zračnega prometa sposoben voditi letala v neprecizne prihode na letališče, z uporabo podatkov opreme za nadzor letalskega prometa. To pooblastilo se lahko izda samo, če ima kontrolor zračnega prometa v licenci že vpisano pooblastilo radar (RAD).
(4) Pooblastilo avtomatski odvisni nadzor (ADS) označuje, da je kontrolor zračnega prometa sposoben voditi letala s pomočjo podatkov sistema ADS.
20. člen
(1) Delavec sme opravljati dela in naloge v skladu z ratingi in pooblastili, določenimi v 6. do 19. členu tega pravilnika, samo na tistih lokacijah oziroma sektorjih, za katere ima vpisana pooblastila lokacije oziroma sektorja.
(2) Oznake lokacije oziroma sektorja, ki se vpisujejo v licenci kontrolorja zračnega prometa, potrdi URSCL na predlog izvajalec navigacijskih služb zračnega prometa.
IV. POTEK USPOSABLJANJA ZA PRIDOBITEV RATINGOV OZIROMA POOBLASTIL
21. člen
Delavec, ki se usposablja za katerekoli naloge in dela kontrolorja zračnega prometa, sme opravljati ustrezne naloge in dela samo pod nadzorom inštruktorja z veljavno licenco, ratingom in pooblastilom ter pooblastilom inštruktorja kontrolorjev zračnega prometa za tisto delovno mesto ali pozicijo, za katero se kandidat usposablja.
22. člen
Usposabljanje učencev kontrolorjev zračnega prometa in kontrolorjev zračnega prometa za pridobitev ratingov in pooblastil poteka v naslednjem zaporedju:
1. osnovno usposabljanje, ki vsebuje tehnične predmete in teorijo kontrole zračnega prometa ter praktično usposabljanje na simulatorjih z manjšo verodostojnostjo realne slike zračnega prostora in prometa (zračni prostor je lahko generičen, sestava delovne pozicije simulatorja pa prav tako), z namenom priprave kandidata na prehodno usposabljanje;
2. prehodno usposabljanje na simulatorjih z veliko verodostojnostjo realne slike zračnega prostora in prometa (izgled in funkcije simulatorja morajo v čim večji meri ustrezati izgledu in funkcijam dejanske delovne pozicije), z namenom priprave kandidata na praktično usposabljanje na delovnem mestu. Usposabljanje se izvaja v organizacijskih enotah ali pogodbenih organizacijah, v katerih bodo kandidati izvajali dela in naloge kontrolorja zračnega prometa. V primeru, da delovni postopki dopuščajo takojšnje usposabljanje na delovnem mestu, se prehodno usposabljanje ne opravi;
3. usposabljanje na delovnem mestu pod nadzorom inštruktorja z namenom doseganja primernih izkušenj v skladu z Načrti usposabljanja na delovnem mestu za kontrolorje zračnega prometa, potrjenimi s strani URSCL (v nadaljnjem besedilu: načrti usposabljanja na delovnem mestu). Usposabljanje se izvaja v organizacijskih enotah, v katerih bodo kandidati izvajali dela in naloge kontrolorja zračnega prometa.
23. člen
Delavcu, ki je uspešno dokončal zahtevani program usposabljanja za opravljanje določenih nalog in del v kontroli zračnega prometa in opravil s tem povezane izpite ter opravil prvi izpit za rating in pooblastilo in poseduje veljavno zdravniško spričevalo, se izda licenca kontrolorja zračnega prometa.
V. NAČINI PRIDOBITVE RATINGOV IN POOBLASTIL
24. člen
(1) Tečaj za vsakega od ratingov in pooblastil kontrolorja zračnega prometa obsega usposabljanje v skladu z 21. in 22. členom tega pravilnika in programom usposabljanja.
(2) Kandidat, ki je uspešno dokončal osnovno in prehodno usposabljanje za rating, se napoti na usposabljanje na delovnem mestu.
(3) Usposabljanje na delovnem mestu se izvaja v skladu z načrti usposabljanja na delovnem mestu, v organizacijski enoti kontrole zračnega prometa, kjer bo kandidat opravljal naloge in dela kontrolorja zračnega prometa.
25. člen
Za rating vizualnega (ADV) ali instrumentnega letališkega (ADI) kontrolorja zračnega prometa se lahko usposablja delavec, ki je uspešno zaključil začetni tečaj za kontrolorja zračnega prometa v skladu s 4. členom tega pravilnika.
26. člen
Za rating proceduralnega (APP) kontrolorja zračnega prometa se lahko usposablja delavec, ki je najmanj šest mesecev opravljal naloge in dela instrumentnega letališkega kontrolorja zračnega prometa (ADI).
27. člen
(1) Za rating nadzornega priletnega (APS) kontrolorja zračnega prometa se lahko usposablja delavec, ki je najmanj šest mesecev opravljal naloge in dela instrumentnega letališkega kontrolorja zračnega prometa (ADI) in ima veljavni rating proceduralnega (APP) kontrolorja zračnega prometa.
(2) Delavec, ki nima veljavnega ratinga proceduralnega priletnega kontrolorja zračnega prometa (APP), mora najprej opraviti osnovno usposabljanje za proceduralnega priletnega kontrolorja zračnega prometa (APP) in najmanj 90 ur usposabljanja na delovnem mestu za rating proceduralnega priletnega kontrolorja zračnega prometa (APP). Delavec zatem nadaljuje z usposabljanjem za pridobitev ratinga nadzornega priletnega kontrolorja zračnega prometa (APS), ne da bi opravljal izpit za pridobitev ratinga proceduralnega priletnega kontrolorja zračnega prometa (APP).
28. člen
Za rating proceduralnega območnega (ACP) kontrolorja zračnega prometa se lahko usposablja delavec, ki je najmanj šest mesecev opravljal naloge in dela instrumentnega letališkega kontrolorja zračnega prometa (ADI) ali delavec, ki je prej opravljal naloge in dela proceduralnega (APP) ali nadzornega priletnega (APS) kontrolorja zračnega prometa.
29. člen
(1) Za rating nadzornega območnega (ACS) kontrolorja zračnega prometa se lahko usposablja delavec, ki je najmanj šest mesecev opravljal naloge in dela instrumentnega letališkega kontrolorja zračnega prometa (ADI) ali delavec, ki je prej opravljal naloge in dela proceduralnega (APP) ali nadzornega priletnega (APS) kontrolorja zračnega prometa in ima veljaven rating proceduralnega območnega (ACP) kontrolorja zračnega prometa.
(2) Delavec, ki nima veljavnega ratinga proceduralnega območnega kontrolorja zračnega prometa (ACP), mora najprej opraviti osnovno usposabljanje za proceduralnega območnega kontrolorja zračnega prometa (ACP) in najmanj 90 ur usposabljanja na delovnem mestu za rating proceduralnega območnega kontrolorja zračnega prometa (ACP). Delavec zatem nadaljuje z usposabljanjem za pridobitev ratinga nadzornega območnega kontrolorja zračnega prometa (ACS), ne da bi opravljal izpit za pridobitev ratinga proceduralnega območnega kontrolorja zračnega prometa (ACP).
(3) Za rating nadzornega območnega (ACS) kontrolorja zračnega prometa se lahko usposablja tudi delavec, ki je uspešno zaključil začetni tečaj za kontrolorja zračnega prometa v skladu s 4. členom tega pravilnika, vendar mora v tem primeru pred opravljanjem izpita, opraviti najmanj 350 ur usposabljanja na delovnem mestu za rating nadzornega območnega (ACS) kontrolorja zračnega prometa.
30. člen
Usposabljanja za pooblastilo stolpnega kontrolorja zračnega prometa (TWR), pooblastilo terminalnega kontrolroja zračnega prometa (TCL), pooblastilo inštruktorja (OJT) in pooblastilo izpraševalca (EXAM) potekajo v skladu s programom usposabljanja.
31. člen
(1) Kandidat, ki je uspešno dokončal teoretično usposabljanje za pooblastilo inštruktorjev kontrolorjev zračnega prometa (OJT), se napoti na usposabljanje na delovnem mestu, kjer mora pod nadzorom inštruktorja izšolati najmanj tri kandidate do vpisa ratinga oziroma pooblastila v licenco.
(2) Če delovni proces zaradi majhnega števila kandidatov tega ne dopušča, lahko izjemoma izšola samo enega kandidata, vendar pa morata v tem primeru vpis pooblastila kandidatu za inštruktorja kontrolorjev zračnega prometa pisno predlagati vodja službe in inštruktor, ki ga je nadziral.
(3) Usposabljanje poteka v enoti kontrole zračnega prometa, kjer bo kandidat opravljal naloge in dela inštruktorja kontrolorjev zračnega prometa.
32. člen
Usposabljanje za pooblastila za delo v določeni enoti oziroma sektorju znotraj določene enote ali za delo z določenimi napravami (RAD, ADS, PAR, SRA), znotraj določene enote oziroma sektorja, opravi kandidat v okviru usposabljanja na delovnem mestu za posamezne, v prejšnjih členih navedene ratinge oziroma pooblastila. Usposabljanje mora biti opravljeno v skladu z načrti usposabljanja na delovnem mestu.
VI. IZPITI
33. člen
(1) Po končanih predavanjih iz katerega koli strokovnega predmeta v sklopu začetnega tečaja za kontrolorja zračnega prometa ali končanem teoretičnem usposabljanju za pooblastilo inštruktorja kontrolorjev zračnega prometa (OJT) ali izpraševalca kontrolorjev zračnega prometa (EXAM) se opravlja izpit. Izpit sestoji iz teoretičnega dela, ki ga kandidat opravi pisno po gradivu za izpit, določenem s programom usposabljanja.
(2) Po končanem osnovnem in prehodnem usposabljanju za rating kontrolorja zračnega prometa se opravlja izpit. Izpit sestoji iz teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del izpita opravi kandidat ustno in pisno po gradivu za izpit, določenem s programom usposabljanja. Pri praktičnem delu izpita se preizkusi kandidatovo praktično znanje na simulatorju.
(3) Po končanem usposabljanju na delovnem mestu oziroma ob obnavljanju posameznega ratinga ali pooblastila se opravlja izpit za rating in pooblastilo. Izpit sestoji iz teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del izpita opravi kandidat ustno in pisno po gradivu za izpit, določenim s programom usposabljanja. Pri praktičnem delu izpita se preizkusi kandidatovo praktično znanje pri delu na določenem delovnem mestu.
(4) Izpite izvaja URSCL ali z njene strani pooblaščena organizacija za usposabljanje osebja kontrole zračnega prometa.
34. člen
(1) Pisno prijavo za vsak izpit, ki ga je treba opravljati v skladu s tem pravilnikom, predloži kandidat organizaciji, pooblaščeni s strani URSCL, če ta ne obstaja, pa URSCL. Obrazec prijave je določen v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) K prijavi na izpit iz prejšnjega odstavka tega člena mora kandidat priložiti naslednja pisna dokazila:
– potrdilo o končanem teoretičnem usposabljanju;
– če je usposabljanje potekalo na simulatorju, potrdilo o uspešno opravljenem usposabljanju na simulatorju, ki ga izda inštruktor, ki je vodil usposabljanje, ali predsednik interne izpitne komisije, če je kandidat na simulatorju opravljal izpit pred interno komisijo;
– potrdilo o opravljenem predpisanem številu ur usposabljanja na delovnem mestu, ki ga izda vodja enote;
– pozitivno mnenje inštruktorja, ki je s kandidatom opravil največje število ur usposabljanja na delovnem mestu.
(3) Pooblaščena organizacija oziroma URSCL je najkasneje v 15 dneh po prejemu prijave na izpit dolžna določiti izpitno komisijo, dokazila pa trajno hraniti v personalni mapi delavca.
35. člen
(1) Vsak izpit, ki ga je treba opraviti v skladu s tem pravilnikom, se opravlja pred izpitno komisijo, sestavljeno iz najmanj treh članov z liste strokovnjakov. Strokovnjake s področja upravljanja zračnega prometa direktorju URSCL predlaga izvajalec navigacijskih služb zračnega prometa.
(2) Komisija iz prejšnjega odstavka tega člena je sestavljena iz:
– predsednika komisije, ki je hkrati glavni izpraševalec,
– člana komisije, ki je pomočnik izpraševalca, in
– člana komisije, ki je obenem varnostni kontrolor, ki je odgovoren za varen potek dela na lokaciji oziroma sektorju, na kateri poteka izpit.
(3) Član komisije, ki je imenovan za varnostnega kontrolorja, mora prevzeti delo od kandidata, če bi bila po njegovem mnenju lahko ogrožena varnost zračnega prometa. Prevzem dela s strani varnostnega kontrolorja samo po sebi še ni vzrok za morebiten neuspešen izid izpita kandidata.
(4) Predsednik in člana komisije lahko imajo svojega namestnika, ki mora biti vnaprej določen.
36. člen
(1) Za predsednika ali namestnika predsednika izpitne komisije je lahko imenovan kontrolor zračnega prometa, ki ima najmanj enako licenco, rating oziroma pooblastilo, kot je ta za katerega kandidat opravlja izpit, in ima v licenco kontrolorja zračnega prometa vpisano veljavno pooblastilo izpraševalca (EXAM) za tisti rating ali pooblastilo, za katerega kandidat opravlja izpit.
(2) Za člana ali namestnika člana izpitne komisije je lahko imenovan kontrolor zračnega prometa, ki ima najmanj enako licenco, rating in pooblastilo kot je ta, za katerega kandidat opravlja izpit.
37. člen
Kandidat, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje izpita, mora biti najkasneje v 30 dneh po oddaji popolne vloge obveščen o kraju in času izpita. Predsednik izpitne komisije je dolžan obvestiti kandidata o tem najmanj 15 dni pred dnevom opravljanja izpita. Ta rok je lahko krajši, če kandidat želi opravljati izpit prej in za to tudi pisno zaprosi.
38. člen
(1) Celoten uspeh kandidata na vsakem izpitu, ki ga je treba opraviti v skladu s tem pravilnikom, ocenjuje izpitna komisija z oceno »je opravil« ali »ni opravil«.
(2) Prehodna ocena teoretičnega izpita v sklopu začetnega tečaja za kontrolorje zračnega prometa je 70%. Prehodna ocena teoretičnega in praktičnega dela izpita za vsa usposabljanja za ratinge oziroma pooblastila je 80%.
(3) Oceno praktičnega dela izpita za rating oziroma pooblastilo na simulatorju ali delovnem mestu sestavljata:
– končna ocena praktičnega usposabljanja, ki je predhodno izračunana kot povprečje ocen posameznih simulatorskih vaj oziroma vaj na delovnem mestu, ter
– povprečna ocena komisije.
(4) Končna ocena praktičnega dela izpita je seštevek ocen iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka tega člena, pri čemer je ocena praktičnega usposabljanja pomnožena s količnikom 0,6, ocena komisije pa s količnikom 0,4. Kandidat opravi praktični del izpita, če je ocenjen z najmanj 80% pri vsakem posameznem članu komisije.
(5) Ocena praktičnega usposabljanja mora biti pred začetkom izpita predsedniku izpitne komisije izročena v zapečateni ovojnici. Predsednik izpitne komisije lahko to odpre šele takrat, ko komisija dokončno določi svojo oceno.
39. člen
(1) Kandidat, ki ne opravi teoretičnega dela izpita, lahko opravlja popravni izpit samo enkrat, v roku, ki ga določi izpitna komisija. Ta rok ne sme biti krajši od 15 in ne daljši od 60 dni od takrat, ko je kandidat prvič opravljal ta izpit.
(2) K praktičnemu delu izpita sme kandidat pristopiti šele po uspešno opravljenem teoretičnem delu izpita.
(3) Teoretični del izpita velja 6 mesecev. Če kandidat ne pristopi k praktičnemu delu izpita v tem roku, mora teoretični del izpita ponavljati. To ponavljanje se ne šteje kot popravni izpit.
(4) Kandidat lahko opravlja praktični popravni izpit samo enkrat v roku, ki ga določi izpitna komisija. Ta rok ne sme biti krajši od 30 in ne daljši od 90 dni od takrat, ko je kandidat prvič opravljal ta izpit.
(5) Če kandidat ne opravi praktičnega dela izpita ali pa se po preteku največjega določenega števila ur praktičnega usposabljanja, določenih v programu usposabljanja, ne prijavi na izpit, se šteje, da izpita ni opravil.
40. člen
(1) Kandidat sme opravljati popravni izpit za rating oziroma pooblastilo iz tretjega odstavka 33. člena tega pravilnika samo enkrat, in to v roku, ki ga določi izpitna komisija.
(2) Kandidat, ki izpita ne opravi niti v drugem poskusu, takoj dokončno preneha z nadaljnjim usposabljanjem in nima več pravice pristopiti k usposabljanju za katerokoli rating oziroma pooblastilo kontrolorja zračnega prometa.
(3) Če ima kandidat že veljaven kakršen koli drug rating oziroma pooblastilo, lahko ponovno začne z usposabljanjem, vendar ne prej kot v petih letih po neuspešno opravljenem izpitu iz prejšnjega odstavka tega člena z odobritvijo izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa, na predlog vodje enote in v soglasju z vsaj enim inštruktorjem te enote.
(4) Kandidat, ki tudi po ponovnem usposabljanju iz prejšnjega odstavka tega člena ne opravi izpita za rating oziroma pooblastilo, nima več pravice pristopiti k usposabljanju za katerokoli rating oziroma pooblastilo kontrolorja zračnega prometa.
41. člen
(1) Delavec, ki mu določen rating oziroma pooblastilo prenehalo veljati iz razlogov, navedenih v 44. členu tega pravilnika, ima pravico do ponovne prijave na izpit za ta rating oziroma pooblastilo.
(2) Pred prijavo na izpit ima pravico do usposabljanja v skladu s programom usposabljanja.
VII. LICENCA ZA DELO
42. člen
Kandidatu, ki ima licenco učenca kontrolorja zračnega prometa in je uspešno opravil izpit v skladu s tretjim odstavkom 33. člena tega pravilnika, izda URSCL licenco kontrolorja zračnega prometa, ki hkrati predstavlja tudi njegovo licenco za delo.
43. člen
(1) Ratingi in pooblastila imajo veljavnost enega leta.
(2) Delavec sme opravljati dela in naloge kontrolorja zračnega prometa samo, če ima ob veljavnih ratingih in pooblastilih tudi veljavno zdravniško spričevalo v skladu s Pravilnikom o zdravstvenih zahtevah, ki jih mora izpolnjevati letalsko osebje in drugo strokovno osebje, ter o preverjanju zdravstvene sposobnosti in vodenju evidenc o zdravstveni sposobnosti (Uradni list RS, št. 72/02).
(3) Pooblastila inštruktorja kontrolorjev zračnega prometa (OJT) in izpraševalca kontrolorjev zračnega prometa (EXAM) se obnavljajo vsake tri leta, veljavnost teh pooblastil pa je omejena tudi z veljavnostjo ostalih pooblastil, ki so pogoj za pridobitev teh pooblastil.
44. člen
(1) Zahtevek za podaljšanje veljavnosti ratingov in pooblastil mora imetnik vložiti najmanj 30 dni pred njihovim iztekom.
(2) Pred vsakim podaljšanjem ratingov in pooblastil se je treba prepričati o strokovni sposobnosti imetnika s teoretičnim in praktičnim delom izpita na delovnem mestu, za katero ima ratinge in pooblastila. Praktični del izpita se lahko opravlja tudi na simulatorju.
(3) Po več kot 60-dnevni, vendar ne več kot šestmesečni prekinitvi dela se je treba prepričati o strokovni sposobnosti imetnika s praktičnim delom izpita na delovnem mestu, za katero ima ratinge in pooblastila.
(4) Preizkus znanja iz drugega in tretjega odstavka tega člena opravi izpraševalec z veljavnim pooblastilom. Rezultat preizkusa se zavede v poročilo o delu izmene posamezne enote. Vodja enote je o tem dolžan obvestiti strokovno službo.
(5) Če ima delavec pri opravljanju del in nalog kontrolorja zračnega prometa v času veljavnosti njegovih ratingov oziroma pooblastil prekinitev daljšo od šestih mesecev, mu ti prenehajo veljati in mora za njihovo ponovno pridobitev znova opraviti celoten izpit v skladu s tretjim odstavkom 33. člena tega pravilnika. Usposabljanje se v tem primeru izvaja po potrebi.
(6) Delavec, ki ni podaljšal veljavnosti določenega ratinga oziroma pooblastila, lahko to naredi šele, ko znova opravi celoten izpit v skladu s tretjim odstavkom 33. člena tega pravilnika. Usposabljanje se v tem primeru izvaja po potrebi.
45. člen
Izvajalec navigacijskih služb zračnega prometa mora na podlagi obvestila vodje posamezne enote kontrole zračnega prometa takoj obvestiti URSCL o prenehanju veljavnosti posameznega ratinga oziroma pooblastila posameznega imetnika licence kontrolorja zračnega prometa.
46. člen
Delavec, ki mu je določen rating oziroma pooblastilo prenehalo veljati, sme do ponovnega opravljanja izpita opravljati dela in naloge iz naslova tega ratinga oziroma pooblastila samo pod nadzorom inštruktorja.
47. člen
(1) Imetnik licence kontrolorja zračnega prometa mora pred vsakim podaljšanjem ratingov in pooblastil predložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o praktičnem delu, ki je bilo opravljeno v obsegu najmanj 50 ur v času veljavnosti ratinga oziroma pooblastila – dokazilo izda vodja enote;
– dokazilo o uspešno opravljenem obveznem osvežitvenem tečaju in tečaju postopkov v sili, v skladu z načrtom usposabljanja posamezne enote – dokazilo izda vodja enote;
– dokazilo o prisotnosti na vseh obveznih operativnih seminarjih, ki so bili izvedeni v času med posameznim vsakoletnim podaljševanjem ratingov in pooblastil. Delavec, ki se obveznih operativnih seminarjev iz upravičenih razlogov ni mogel udeležiti, je dolžan pri vodji enote pridobiti potrdilo, da je v celoti seznanjen z njihovo vsebino. To potrdilo izda vodja enote na podlagi pisnega poročila inštruktorja, ki je preveril zahtevano seznanjenost imetnika;
– dokazilo o uspešno opravljenem teoretičnem preverjanju znanja v skladu z načrtom usposabljanja posamezne enote, ki ne sme biti starejše od 90 dni – dokazilo izda izpraševalec z veljavnim pooblastilom, ki je opravil preverjanje, ter
– dokazilo o uspešno opravljenem praktičnem preverjanju znanja na delovnem mestu ali simulatorju, ki ne sme biti starejše od 90 dni – dokazilo izda izpraševalec z veljavnim pooblastilom, ki je preverjanje opravil.
(2) Kandidat je dolžan prijavo oddati Strokovni službi izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa, ki po preveritvi dokazil prijavo, skupaj z dokazili, posreduje URSCL.
48. člen
Obrazec licence kontrolorja zračnega prometa iz 42. člena tega pravilnika je določen v prilogi 3, obrazec licence učenca kontrolorja zračnega prometa iz 5. člena tega pravilnika pa v prilogi 4. Prilogi 3 in 4 sta sestavni del tega pravilnika.
VIII. ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO
49. člen
(1) Kontrolor ali kandidat za kontrolorja zračnega prometa ter kontrolor informacij v zračnem prometu mora imeti veljavno zdravniško spričevalo v skladu s Pravilnikom o zdravstvenih zahtevah, ki jih mora izpolnjevati letalsko osebje in drugo strokovno osebje, ter o preverjanju zdravstvene sposobnosti in vodenju evidenc o zdravstveni sposobnosti (Uradni list RS, št. 72/02).
(2) Delavec ali kandidat za kontrolorja zračnega prometa, ki nima veljavnega zdravniškega spričevala, ne sme opravljati del in nalog kontrolorja zračnega prometa.
(3) Delavec ali kandidat za kontrolorja zračnega prometa, ki ob podaljšanju zdravniškega spričevala ne zadosti predpisanim zdravniškim kriterijem, ne sme opravljati del in nalog kontrolorja zračnega prometa, ne glede na to, da mu veljavnost prejšnjega zdravniškega spričevala še ni potekla.
50. člen
Neposreden vodja napoti na zdravniški pregled delavca ali kandidata za kontrolorja zračnega prometa, ki je zbolel, bil poškodovan ali ranjen v tolikšni meri, da obstaja sum v njegovo sposobnost opravljanja del in nalog kontrolorja zračnega prometa.
51. člen
Izvajalec navigacijskih služb zračnega prometa mora na podlagi obvestila vodje posamezne enote kontrole zračnega prometa nemudoma obvestiti URSCL o prenehanju veljavnosti posameznega zdravniškega spričevala, posebnih pogojev ali omejitev posameznega imetnika licence kontrolorja zračnega prometa ali licence učenca kontrolorja zračnega prometa.
52. člen
Imetniki licence kontrolorja zračnega prometa ali licence učenca kontrolorja zračnega prometa so sami dolžni poskrbeti za vzdrževanje veljavnosti svoje licence in svojega zdravniškega spričevala.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
53. člen
(1) Kontrolorjem zračnega prometa, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika veljavno dovoljenje kontrolorja letenja, to ostane v veljavi, dokler ni zamenjano z novo licenco v skladu s tem pravilnikom.
(2) Zamenjava mora biti opravljena pri podaljšanju, zamenjavi ali ukinitvi ratingov oziroma pooblastil, najkasneje pa v dveh letih po uveljavitvi tega pravilnika.
54. člen
Ob zamenjavi dovoljenja za delo kontrolorja letenja z licenco kontrolorja zračnega prometa se veljavni ratingi oziroma pooblastila prepišejo v novo licenco in po potrebi smiselno preimenujejo v skladu s prilogo 5., ki je sestavni del tega pravilnika.
55. člen
(1) Vsa izobraževanja, začeta pred uveljavitvijo tega pravilnika, se lahko izvajajo in zaključijo v skladu s Pravilnikom o strokovni izobrazbi, izpitih in dovoljenjih za delo kontrolorjev letenja (Uradni list SFRJ, št. 62/79) pod pogojem, da so zaključena najkasneje v šestih mesecih od dneva uveljavitve tega pravilnika.
(2) Kandidati, ki so vložili prijavo za opravljanje izpitov za ratinge oziroma pooblastila ali njihovo podaljšanje pred uveljavitvijo tega pravilnika, opravljajo usposabljanje in izpite v skladu s pravilnikom, ki je naveden v prejšnjem odstavku tega člena.
56. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o strokovni izobrazbi, izpitih in dovoljenjih za delo kontrolorjev letenja (Uradni list SFRJ, št. 62/79), razen v delu, ki se nanaša na pomočnike kontrolorjev letenja.
57. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen 6. člena, ki začne veljati dve leti po objavi.
Št. 2630-10/2004
Ljubljana, dne 20. julija 2005.
EVA 2004-2411-0043
Minister
za promet
mag. Janez Božič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti