Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2005 z dne 26. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2005 z dne 26. 8. 2005

Kazalo

3530. Pravilnik o pridobivanju potrebnih informacij za odločanje o iznosu osebnih podatkov v tretje države, stran 8368.

Na podlagi 69. člena, v zvezi s 108. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) ter na predlog vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja za varstvo osebnih podatkov izdaja minister za pravosodje v soglasju z ministrom za zunanje zadeve
P R A V I L N I K
o pridobivanju potrebnih informacij za odločanje o iznosu osebnih podatkov v tretje države
I. SPLOŠNE DOLOČBE
Namen in vsebina pravilnika
1. člen
S tem pravilnikom se določajo informacije o ustrezni ravni varstva osebnih podatkov, ki so potrebne za odločanje Državnega nadzornega organa za varstvo osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organ) o dopustnosti iznosa osebnih podatkov v tretje države ter načini in oblike njihovega pridobivanja.
Pomen izrazov
2. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. Tretja država pomeni tretjo državo po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov v Republiki Sloveniji.
2. Pristojni organ tretje države pomeni nadzorni organ ali nadzorne organe za varstvo osebnih podatkov tretje države kot tudi drug organ, katerega tretja država proglasi za pristojnega za dajanje pojasnil glede ustrezne ravni varstva osebnih podatkov v tretji državi.
3. Glavni državni nadzornik pomeni glavnega državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov v Republiki Sloveniji.
4. Državni nadzornik pomeni državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov v Republiki Sloveniji.
5. Predstavništvo Republike Slovenije pomeni diplomatsko-konzularno ali drugo uradno predstavništvo Republike Slovenije v tretji državi oziroma diplomatsko-konzularno ali drugo uradno predstavništvo Republike Slovenije, ki je akreditirano v tuji državi za predstavljanje interesov Republike Slovenije v tretji državi.
II. PRISTOJNOST
Pristojnost nadzornega organa
3. člen
(1) Nadzorni organ je pristojen zahtevati od Ministrstva za zunanje zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), da pridobi in mu posreduje potrebne informacije o ustrezni ravni varstva osebnih podatkov v tretji državi.
(2) Določbo prejšnjega odstavka v imenu nadzornega organa izvršuje glavni državni nadzornik oziroma državni nadzornik, katerega pooblasti glavni državni nadzornik.
Pristojnost ministrstva
4. člen
(1) Ministrstvo je na podlagi zahteve pristojno za pridobivanje potrebnih informacij o ustrezni ravni varstva osebnih podatkov v tretji državi.
(2) Ministrstvo izvršuje določbo prejšnjega odstavka neposredno, po potrebi pa lahko tudi preko pristojnega predstavništva Republike Slovenije, tako da na ustrezen način posreduje pristojnemu organu tretje države pisno zahtevo nadzornega organa v izvirniku ter v prevodu v ustrezni tuji jezik.
III. POSTOPEK PRIDOBIVANJA POTREBNIH INFORMACIJ
Zahteva za pridobitev potrebne informacije
5. člen
(1) Nadzorni organ posreduje ministrstvu pisno zahtevo za pridobitev potrebnih informacij za odločanje o iznosu osebnih podatkov v določeno tretjo državo. Zahteva se posreduje v dveh izvodih.
(2) V zahtevi iz prejšnjega odstavka nadzorni organ navede tretjo državo, podrobneje navede, ali potrebuje potrebne informacije samo v zvezi z delom njenega ozemlja ali v zvezi z njenim celotnim ozemljem, ter ali potrebuje informacije o celotni ureditvi varstva osebnih podatkov ali samo o določenem sektorju oziroma o določenem področju določenega sektorja.
(3) Nadzorni organ v zahtevi iz prvega odstavka tega člena podrobneje opredeli, ali naj potrebne informacije za odločanje o iznosu osebnih podatkov v tretjo državo vsebujejo:
– izpis oziroma zapis v elektronski obliki besedila določbe oziroma določb ustave oziroma drugega najvišjega ustreznega pravnega akta, besedila notranjega zakona ali zakonov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov v tretji državi,
– seznam obvezujočih mednarodnih pogodb s področja varstva osebnih podatkov, ki obvezujejo tretjo državo,
– besedila morebitnih podzakonskih aktov, strokovnih člankov, izpisov iz strokovnih monografij, vodilnih primerov iz sodne prakse, ustavnosodne prakse ter upravne ali inšpekcijske prakse s področja varstva osebnih podatkov v tretji državi,
– besedila morebitnih letnih poročil pristojnega organa tretje države,
– podrobno pisno pojasnilo glede ravni varstva osebnih podatkov tujih državljanov v tretji državi,
– kontaktne podatke pristojnega organa tretje države (sedež, naslov, telefonska številka, številka telefaksa, splošni naslov elektronske pošte, naslov spletne strani).
(4) Nadzorni organ ter ministrstvo oziroma predstavništvo Republike Slovenije se lahko dogovorita s pristojnim organom tretje države, da naj ministrstvo oziroma predstavništvo Republike Slovenije pridobi informacije iz prejšnjega odstavka tako v uradnem jeziku tretje države kot tudi v prevodu v ustrezni tuji jezik, ki lahko olajša odločanje o ustrezni ravni varstva osebnih podatkov v tretji državi.
Tretje države z več pravnimi območji
6. člen
(1) Če pravna ureditev tretje države določa, da je ozemlje te države sestavljeno iz več delno samostojnih ali avtonomnih pravnih območij ter njena pravna ureditev omogoča, da vsak od njenih delov v celoti ali delno ureja varstvo osebnih podatkov, je nadzorni organ v navedbi ozemlja v zahtevi iz prejšnjega člena dolžan tudi podrobno navesti, za kateri del ozemlja tretje države potrebuje potrebne informacije po tem pravilniku.
(2) Kadar nad delom ozemlja tretje države ali nad celotnim ozemljem tretje države izvršuje upravo oziroma izvršuje njene suverene pravice oziroma del njenih suverenih pravic mednarodna organizacija, je nadzorni organ v navedbi ozemlja v zahtevi iz prejšnjega člena dolžan tudi navesti, za kateri del ozemlja tretje države potrebuje potrebne informacije po tem pravilniku.
Prednostno reševanje zahteve nadzornega organa
7. člen
Ministrstvo oziroma predstavništvo Republike Slovenije sta dolžni prednostno reševati zahtevo iz prejšnjega člena pred drugimi zadevami, ki niso nujne.
Neposredno komuniciranje nadzornega organa s predstavništvom Republike Slovenije
8. člen
Nadzorni organ lahko za namen pridobitve dodatnih informacij po tem pravilniku z dovoljenjem ministrstva neposredno komunicira s pristojnim predstavništvom Republike Slovenije, ki pridobiva informacije.
Posredovanje odgovora oziroma pojasnila
9. člen
Ministrstvo oziroma pristojno predstavništvo Republike Slovenije je po prejemu odgovora oziroma pojasnila pristojnega organa tretje države dolžno odgovor oziroma pojasnilo nemudoma posredovati nadzornemu organu.
Kontaktni naslov elektronske pošte
10. člen
(1) Nadzorni organ določi kontaktni naslov elektronske pošte, na katerega bo na svojem sedežu prejemal vse odgovore, pojasnila in dokumente, ki mu jih bo v zvezi s pridobivanjem informacij po tem pravilniku posredovalo ministrstvo, oziroma pristojno predstavništvo Republike Slovenije.
(2) Nadzorni organ posreduje naslov iz prejšnjega odstavka ministrstvu.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
Pristojnost Inšpektorata za varstvo osebnih podatkov Republike Slovenije
11. člen
Do začetka delovanja nadzornega organa opravlja njegove pristojnosti po tem pravilniku Inšpektorat za varstvo osebnih podatkov Republike Slovenije.
Začetek veljavnosti
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-101/2004
Ljubljana, dne 7. julija 2005.
EVA 2004-2011-0052
dr. Lovro Šturm l. r.
Minister
za pravosodje
 
Soglašam!
dr. Dimitrij Rupel l. r.
Minister
za zunanje zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti