Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2005 z dne 26. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2005 z dne 26. 8. 2005

Kazalo

3527. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o strokovnem izpitu za inšpektorja, stran 8365.

Na podlagi tretjega odstavka 171. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 12. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 56/02) izdaja minister za javno upravo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o strokovnem izpitu za inšpektorja
1. člen
V Pravilniku o strokovnem izpitu za inšpektorja (Uradni list RS, št. 75/04) se v prvem odstavku 2. člena za besedo "nadzor" postavi vejica in doda besedilo: "postopek o prekrških".
2. člen
Drugi stavek drugega odstavka 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Pisna naloga obsega v prvem delu, ki se nanaša na upravni postopek, sestavo zapisnika, odločbe, sklepa ali drugega dokumenta v upravnem postopku inšpekcijskega nadzora, v drugem delu, ki se nanaša na postopek o prekrških, pa sestavo odločbe o prekršku, plačilnega naloga ali obdolžilnega predloga s področja dela kandidata."
V tretjem odstavku se za besedo "postopkov" postavi vejica in doda besedilo: "postopka o prekršku".
3. člen
V 6. členu se besedi: "največ štiri" nadomestita z besedilom: "za vsak del pisne naloge največ tri".
4. člen
V 7. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
"(5) Ne glede na določbo 2. točke tretjega odstavka tega člena lahko izjemoma, če v inšpektoratu ni osebe, ki izpolnjuje pogoj delovnih izkušenj, glavni inšpektor oziroma direktor inšpekcije določi za izpraševalca za posebni del izpita iz vrst strokovnjakov za inšpekcijski nadzor osebo, ki ima manj kot osem let delovnih izkušenj z določenega upravnega področja, na katerem se opravlja inšpekcijski nadzor."
5. člen
Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(2) Izpraševalec za posebni del pripravi pisno nalogo in jo uskladi z izpraševalcema za splošni upravni postopek in postopek o prekršku. Usklajeno nalogo za pisni del izpita je izpraševalec za posebni del dolžan dostaviti organizacijski enoti ministrstva, pristojnega za upravo, ki je pristojna za organizacijo strokovnih izpitov, najmanj tri delovne dni pred dnevom izvedbe pisnega dela izpita."
6. člen
Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Odgovorna oseba organa, pri katerem je kandidat zaposlen, ali kandidat sam vloži prijavo za opravljanje izpita pri ministrstvu, pristojnem za upravo."
7. člen
Določba 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
"16. člen
(pregled in mnenje k pisni nalogi)
Pisno nalogo pregleda izpraševalec za posebni del, ki je nalogo pripravil, mnenje o njej pa podata izpraševalca za splošni upravni postopek in postopek o prekrških ter drugi člani komisije."
8. člen
V prvem odstavku 17. člena se črta beseda "uspešno".
V tretjem odstavku se številka "(2)" spremeni v "(3)".
9. člen
Besedilo 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Uspeh kandidata oceni izpitna komisija z oceno "uspešno" ali "neuspešno", pri čemer upošteva pisni in ustni del izpita. Za pristop k ustnemu delu ni pogoj, da sta uspešno ocenjena oba dela pisne naloge."
10. člen
V prvem odstavku 29. člena se črta besedilo: "pred uveljavitvijo tega pravilnika".
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"Minister, pristojen za upravo, imenuje strokovno komisijo, ki ugotavlja izpolnjevanje pogojev po tem členu."
11. člen
V prilogi se v Programu splošnega dela strokovnega izpita za inšpektorja pod naslovom "POSTOPEK O PREKRŠKIH" na koncu prvega odstavka črta pika in doda besedilo: "in Uredbi o vrsti izobrazbe, strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku (Uradni list RS, št. 42/04).".
Drugi odstavek, ki se glasi: "Dne 8. 5. 2004 je začela veljati Uredba o vrsti izobrazbe, strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku (Uradni list RS, št. 42/04)." se črta.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-357/2005/1
Ljubljana, dne 23. julija 2005.
EVA 2005-3111-0045
dr. Gregor Virant l. r.
Minister
za javno upravo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti