Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2005 z dne 19. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2005 z dne 19. 8. 2005

Kazalo

3518. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Šempeter–Vrtojba za leto 2005, stran 8352.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, odl. US in 56/98), 14. člena Statuta Občine Šempeter–Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04), je Občinski svet občine Šempeter–Vrtojba na 25. seji dne 14. 7. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Šempeter–Vrtojba za leto 2005
1. člen
V odloku o proračunu Občine Šempeter–Vrtojba za leto 2005 se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
---------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                Proračun leta 2005
---------------------------------------------------------------------------
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
I.  Skupaj prihodki
   (70 + 71 + 72 + 73 + 74)                1.790,267.630
   Tekoči prihodki (70 + 71)                1.404,930.461
70  Davčni prihodki                      907,231.847
   700 Davki na dohodek in dobiček              639,328.347
   703 Davki na premoženje                  199,941.334
   704 Domači davki na blago in storitve           67,962.166
   706 Drugi davki                           –
71  Nedavčni prihodki                     497,698.614
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
   od premoženja                       372,889.329
   711 Takse in pristojbine                  2,429.285
   712 Denarne kazni                      3,250.000
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev           30.000
   714 Drugi nedavčni prihodki                119,100.000
72  Kapitalski prihodki                    385,323.200
   720 Prihodki od prodaje
   osnovnih sredstev                     51,000.000
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
   in nepremičnega premoženja                334,323.200
74  Transferni prihodki                      13.968
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij                   13.968
II  Skupaj odhodki (40 + 41 + 42 + 43)           2.135,934.226
40  Tekoči odhodki                      325,107.759
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           94,047.923
   401 Prispevki delodajalcev
     za socialno varnost                  11,953.743
   402 Izdatki za blago in storitve             192,889.872
   403 Plačila domačih obresti                     –
   409 Rezerve                        26,216.223
41  Tekoči transferi                     515,568.142
   410 Subvencije                       34,800.000
   411 Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom                   73,910.000
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                        75,474.142
   413 Drugi tekoči domači transferi             331,384.000
   414 Tekoči transferi v tujino                    –
42  Investicijski odhodki                  1.079,609.250
   420 Nakup in gradnja osnovnih
     sredstev                      1.079,609.250
43  Investicijski transferi                  215,649.075
   430 Investicijski transferi                215,649.075
III  Proračunski presežek (I.–II.)
   proračunski primanjkljaj                 -345,666.597
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil
   in prodaja kapitalskih deležev
   (750 + 751 + 752)
75  Prejeta vračila danih posojil
   (750 + 751 + 752)                     13,546.483
   750 Prejeta vračila danih posojil              6,523.183
   751 Prodaja kapitalskih deležev               7,023.300
   752 Kupnine iz naslova privatizacije                –
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev (440 + 441 + 442)                      –
44  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev           –
   440 Dana posojila                          –
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb             –
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije         –
VI.  Prejeta minus dana posojila
   in spremembe kapitalskih deležev
   (IV. – V.)                         13,546.483
 
C)  Račun financiranja
VII. Zadolževanje (500)                         –
50  Zadolževanje
   500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačila dolga (550)                     90.000
55  Odplačila dolga                        90.000
   550 Odplačila domačega dolga                  90.000
IX.  Sprememba stanja na računih
   (I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)           -332,210.114
X.  Neto zadolževanje (VIII. – IX.)                -90.000
XI.  Neto financiranje (VI.+VII.-VIII-IX.=-III.)        345,666.597
XII. Koriščenje sredstev na računih              332,210.114
---------------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – prihodki in odhodki, sestavljeni po področjih proračunske porabe, posebni del občinskega proračuna in načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku. Posebni del občinskega proračuna in načrt razvojnih programov so objavljeni na internetnih straneh občine.
2. člen
V odloku o proračunu Občine Šempeter–Vrtojba za leto 2005 se 6. člen spremeni tako, da se glasi:
Proračunski skladi so:
1. račun obvezne proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Obvezna proračunska rezerva se v letu 2005 oblikuje v višini 0,5% prihodkov sprejetega proračuna. Oblikovanje obvezne proračunske rezerve preneha, ko sredstva dosežejo višino 1,5% realizacije prihodkov proračuna preteklega leta. Proračunska rezerva se v letu 2005 oblikuje v višini 21,216.223 SIT.
O uporabi sredstev obvezne proračunske rezerve(tabela 12, konto 4091) odloča za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
3. člen
Črta se 9. člen
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Posebni del občinskega proračuna in načrt razvojnih programov so objavljeni na internetnih straneh občine.
Št. 030-41-6/2005-14
Šempeter pri Gorici, dne 15. julija 2005.
Župan
Občine Šempeter–Vrtojba
Dragan Valenčič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti