Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2005 z dne 19. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2005 z dne 19. 8. 2005

Kazalo

3517. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah za leto 2004, stran 8351.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01 in 30/02), 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) in 16. člena Statuta Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah (Uradni list RS, št. 18/99) je Občinski svet občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah na 19. redni seji, dne 9. 8. 2005 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine
Sv. Andraž v Slovenskih goricah za leto 2004
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah za leto 2004, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Zaključni račun proračuna je realiziran v naslednjih zneskih:
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov           v tisoč SIT
I.   Skupaj prihodki                    159.867
II.  Skupaj odhodki                     178.420
III.  Proračunski primanjkljaj (I.–II.)           –18.553
 
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodanih
    kapitalskih deležev
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
    kapitalskih deležev
 
C)   Račun financiranja
VII.  Zadolževanje proračuna
VIII. Odplačilo dolga
IX.  Neto zadolževanje
X.   Sprememba stanja sredstev
    na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         –18.553
XI.  Stanje sredstev na računih
    ob koncu leta 2003                   49.798
3. člen
Presežek odhodkov nad prihodki po zaključnem računu proračuna za leto 2004 v višini 18.553 tisoč tolarjev se poravna iz sredstev, prenesenih iz preteklega obdobja.
4. člen
Pregled realizacije prihodkov in odhodkov je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb, računu financiranja in v posebnem delu proračuna, ki so sestavni del tega zaključnega računa.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-03/05
Vitomarci, dne 9. avgusta 2005.
Župan
Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah
Franci Krepša l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti