Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2005 z dne 19. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2005 z dne 19. 8. 2005

Kazalo

3512. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica, stran 8344.

Na podlagi 120. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Sevnica (Uradni list RS, št. 43/00, 91/00, 102/00, 65/03, 114/04 in 53/05) je Občinski svet občine Sevnica na 22. seji dne 27. 7. 2005 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica, ki obsega:
– Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 70/94 z dne 3. 11. 1994),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 76/02 z dne 23. 8. 2002) in
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 53/05 z dne 31. 5. 2005).
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica
(uradno prečiščeno besedilo)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen odloka)
Ta odlok določa dejavnosti, ki so gospodarske javne službe (v nadaljevanju: javne službe) v Občini Sevnica (v nadaljevanju: občina) in ureja način njegovega opravljanja.
Kot javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določena kot obvezne lokalne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot lokalne javne službe, določene s tem odlokom.
2. člen
(zagotavljanje smotrnosti izvajanja)
Javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov.
Občinska uprava je dolžna zagotavljati, da se javne službe opravljajo v okviru racionalno, funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov, in sicer na osnovi odlokov, predpisov in sklepov, katere sprejme občinski svet.
II. NAČIN OPRAVLJANJA JAVNIH SLUŽB
3. člen
(pristojnosti občine)
Občina z akti podrobneje uredi način opravljanja posamezne ali več javnih služb oziroma podrobneje določi element iz 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93).
Kadar standardi in normativi iz prvega odstavka prejšnjega člena niso predpisani za celotno državo, se predpišejo z akti iz prejšnjega odstavka.
III. JAVNE SLUŽBE
4. člen
(vrste javnih služb)
Na območju Občine Sevnica se kot javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. urejanje in vzdrževanje lokalnih cest ter javnih poti, površin za pešce, zelenih površin in drugih javnih površin,
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih naprav,
8. urejanje in vzdrževanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem,
9. pogrebne storitve,
10. urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste,
11. urejanje in vzdrževanje javnih tržnic – sejmišč,
12. oskrba s plinom,
13. oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
14. urejanje javnih parkirišč,
15. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin v naseljih,
16. upravljanje, vzdrževanje in obnova vodovodnih, kanalizacijskih in ostalih objektov in naprav, namenjenih opravljanju javnih služb.
Javne službe iz prejšnjega odstavka se opravljajo na celotnem območju občine, če z akti iz 3. člena tega odloka za posamezno javno službo ni določeno drugače.
Dejavnosti od 1. do vključno 6. točke prvega odstavka tega člena so obvezne lokalne javne službe, dejavnosti od 7. do vključno 16. točke pa so izbirne lokalne javne službe.
5. člen
(uporaba odloka v drugih primerih)
Kot izbrane javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki jih določi občinski svet.
6. člen
(infrastruktura javnih služb)
Infrastrukturni objekti in naprave, potrebni za izvajanje javnih služb v Občini Sevnica, so:
– objekti in naprave za oskrbo naselij z vodo,
– objekti in naprave za odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter odvajanje padavinskih voda,
– objekti in naprave za odstranjevanje in odlaganje komunalnih odpadkov,
– pokopališčni objekti in naprave,
– tržnice,
– javni parki, nasadi, drevoredi in javna otroška igrišča,
– omrežja in naprave javne razsvetljave,
– omrežje in naprave za oskrbo naselij s požarno vodo v javni rabi,
– občinske ceste ter hodniki, peš poti, dovozne poti, ulice, trgi, ceste in druge javne površine v naseljih, ki niso razvrščene med glavne in regionalne ceste,
– objekti in naprave za oskrbo s plinom.
Z akti iz 3. člena tega odloka se podrobneje opredelijo objekti in naprave, namenjeni za izvajane javnih služb, določijo objekti in naprave, ki so javno dobro, uredijo pogoji in način rabe objektov in naprav ter uredijo druga vprašanja, povezana z infrastrukturnimi objekti in napravami.
IV. NAČINI IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
7. člen
(način zagotavljanja javnih služb)
Izvajanje gospodarskih javnih služb zagotavlja občina v naslednjih oblikah:
– v javnem podjetju,
– v javnem gospodarskem zavodu,
– z dajanjem koncesij,
– z vlaganjem kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava,
– v režijskem obratu.
7.a člen
(režijski obrat)
Režijski obrat se organizira kot nesamostojen ali kot samostojen režijski obrat po predpisih, ki urejajo upravo oziroma službe lokalne skupnosti.
Režijski obrat ni pravna oseba.
8. člen
(vlaganje javnega kapitala)
Na podlagi odločitve občinskega sveta se lahko zagotovi izvajanje dejavnosti iz okvira gospodarskih javnih služb tudi z vlaganjem finančnih in drugih sredstev v zasebnopravne subjekte.
Vlaganje sredstev se opravi z zbiranjem ponudb na podlagi javnega razpisa ali na podlagi vloge o zainteresiranosti. Postopek javnega razpisa in izbora ter postopek v zvezi z izborom na podlagi vloge o zainteresiranosti se izvede v skladu z veljavno zakonodajo.
Po končanem postopku občinska uprava z upravno odločbo odloči o izboru izvajalca.
Ponudnik, ki meni, da so bila kršena pravila postopka javnega razpisa ali izbora ali da je izbor neutemeljen, lahko zahteva varstvo v skladu z zakonom.
9. člen
(pogodba o vlaganju)
Z izbranim izvajalcem sklene pogodbo o vlaganju župan v imenu in za račun občine.
10. člen
(javno podjetje)
Javno podjetje se ustanovi kot podjetje v lastnini občine ali kot podjetje v mešani lastnini v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
Vprašanja, povezana z dejavnostjo javnega podjetja in njenim izvajanjem, z uporabo objektov in naprav, potrebnih za izvajanje dejavnosti, ter medsebojne pravice in obveznosti med občino kot ustanoviteljico in javnim podjetjem se uredijo z aktom o ustanovitvi javnega podjetja.
Ustanovitelj uresničuje ustanoviteljske pravice s soglasjem občinskega sveta.
10.a člen
(javni gospodarski zavod)
Javni gospodarski zavod se ustanovi za opravljanje ene ali več gospodarskih dejavnosti, kadar se v celoti izvajajo kot neprofitne, njihovo izvajanje pa zahteva samostojno organizacijo izven uprave ali lokalnih služb.
Soustanovitelj javnega gospodarskega zavoda so lahko tudi druge pravne in fizične osebe, vendar njihov ustanoviteljski deleži skupaj ne smejo presegati 49%.
Za vprašanja, ki se nanašajo na ustanovitev javnega gospodarskega zavoda, njegovo ime in sedež, dejavnost, splošne akte, organizacijo, sredstva za delo in odgovornost za obveznosti, nadzor, statusne spremembe, povezovanje ter prenehanje zavoda in na njegov vpis v sodni register, se uporabljajo določbe zakona, ki urejajo statusna vprašanja zavodov.
11. člen
(koncesionar)
Za izvajanje gospodarskih javnih služb lahko občina da koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.
12. člen
(pridobivanje koncesionarjev)
Postopek javnega razpisa in izbora ter postopek v zvezi z izborom na podlagi vloge o zainteresiranosti določi občinski svet s koncesijskim aktom v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
Po končanem postopku občinska uprava z upravno odločbo odloči o izboru izvajalca.
Ponudnik, ki meni, da so bila kršena pravila postopka javnega razpisa ali izbora ali da je izbor neutemeljen, lahko zahteva varstvo v skladu z zakonom.
13. člen
(koncesijska pogodba)
Z zbranim izvajalcem (koncesionarjem) sklene pogodbo o koncesiji župan v imenu in za račun občine.
14. člen
(prisotnost tuje osebe)
Koncesijska pogodba ali pogodba o vlaganju se sklene tudi s tujo pravno ali fizično osebo, če zakon ne določa drugače.
V. ORGANIZACIJA IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
15. člen
(črtan)
16. člen
(način opravljanja, raba objektov in naprav)
Vprašanja, povezana z ustanovitvijo, položajem in poslovanjem javnega podjetja, se uredijo s posebnim odlokom.
Javno podjetje upravlja z vsemi tistimi infrastrukturnimi objekti, ki so s pogodbo preneseni na javno podjetje.
17. člen
(prenos v izvajanje)
Občina lahko z odlokom iz 16. člena prenese na javno podjetje kot javno pooblastilo tudi določene ekonomske, strokovnotehnične, organizacijske oziroma razvojne naloge.
VI. STROKOVNO-TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE
IN RAZVOJNE NALOGE
18. člen
(način izvajanja)
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb v občini opravljajo ustrezne službe ali organi v občini.
19. člen
(vrste nalog)
Ustrezne službe ali organi v občini opravljajo tiste strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb v občini, ki so določene z zakoni in akti občine.
VII. VARSTVO UPORABNIKOV
20. člen
(svet uporabnikov)
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje svet uporabnikov občine, ki ga imenuje občinski svet in ima 5 članov.
21. člen
(način dela sveta uporabnikov)
Svet uporabnikov:
– usklajuje interese prebivalcev lokalne skupnosti in predlaga skupne predloge občinskemu svetu,
– zastopa interese občanov v zvezi z načrtovanjem in financiranjem javnih služb in s tem povezanih objektov in naprav v razmerju do občinskega sveta,
– zastopa interese občanov v razmerju do izvajalcev storitev in opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga izboljšave,
– opravlja druge naloge v skladu s svojimi pravili ali drugimi akti o delu in poslovanju.
Občinski svet zagotovi materialne in finančne pogoje za delo sveta uporabnikov.
22. člen
(dolžnost sklenitve pogodbe)
V primeru kršitve dolžnosti sklepanja pogodb s strani izvajalca javnih služb, lahko uporabnik od pristojnega organa občine zahteva izdajo odločbe, s katero naj ta odloči o pravici uporabnika do storitve in naloži izvajalcu ustrezno ravnanje.
23. člen
(obveznosti občine)
Občinski svet je dolžan obravnavati pripombe in predloge sveta uporabnikov ter ga o svojih stališčih in ukrepih obveščati v skladu s poslovnikom občinskega sveta.
VIII. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB
24. člen
(cena storitev)
Storitve javnih služb, ki so individualno določljive in izmerljive, se financirajo iz cene, ki jih plačujejo njihovi uporabniki, glede na količino porabe.
Občinski svet določa oziroma obravnava cene storitev javnih služb, in sicer v skladu z veljavnimi predpisi.
25. člen
(proračunsko financiranje)
Storitve gospodarskih javnih služb, pri katerih ni mogoče ugotoviti njihovega porabnika, ali je to povezano z nesorazmerno velikimi stroški, se financirajo iz proračunskih sredstev in drugih virov.
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 70/94) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
(črtan)
27. člen
(črtan)
28. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 76/02) vsebuje naslednjo končno določbo:
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 53/05) vsebuje naslednjo končno določbo:
5. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35201-0004/2005
Sevnica, dne 27. julija 2005.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti