Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2005 z dne 19. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2005 z dne 19. 8. 2005

Kazalo

3507. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2005, stran 8310.

Na podlagi 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in 17. ter 103. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 45/99, 95/99, 6/01 in 68/03) je Občinski svet občine Podčetrtek na 5. izredni seji dne 11. 8. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2005
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 55/05) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
---------------------------------------------------------------------------
                              V tisoč tolarjev
---------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                Proračun leta 2005
---------------------------------------------------------------------------
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
I.  Skupaj prihodki                        667.242
   (70+71+72+73+74)
   Tekoči prihodki (70+71)                    320.583
70  Davčni prihodki                        225.882
   700 Davki na dohodek in dobiček                108.475
   703 Davki na premoženje                    40.657
   704 Domači davki na blago in storitve             76.750
   706 Drugi davki                           –
71  Nedavčni prihodki                       94.701
   710 Udeležba na dobičku
     in dohodki od premoženja                  12.100
   711 Takse in pristojbine                    2.662
   712 Denarne kazni                         750
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev              –
   714 Drugi nedavčni prihodki                  79.189
72  Kapitalski prihodki                       4.500
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev              –
   721 Prihodki od prodaje zalog                    –
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
     in nematerialnega premož.                  4.500
73  Prejete donacije                          –
   730 Prejete donacije iz domačih virov
   731 Prejete donacije iz tujine
74  Transferni prihodki                      342.159
   740 Transferni prihodki
     iz drugih javnofinančnih institucij            342.159
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)                 700.963
40  Tekoči odhodki                        158.375
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim             34.380
   401 Prispevki delodajalca za socialno varnost          4.200
   402 Izdatki za blago in storitve               109.035
   403 Plačila domačih obresti                    500
   409 Rezerve                          10.260
41  Tekoči transferi                       241.568
   410 Subvencije                           –
   411 Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom                     106.300
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                        14.750
   413 Drugi tekoči domači transferi               120.518
   414 Tekoči transferi v tujino                    –
42  Investicijski odhodki                     247.404
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev            247.404
43  Investicijski transferi                    53.616
   430 Investicijski transferi                  53.616
III. Proračunski primanjkljaj (I.-II.) –              33.721
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in
   prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)             500
V.  Dana posojila in povečanje
   kapitalskih deležev (440+441+442)
VI.  Prejeta minus dana posojila
   in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)             500
 
C)  Račun financiranja (VII. – VIII.) -                500
VII. Zadolževanje (500)
50  Zadolževanje
   500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačila dolga (550)
55  Odplačila dolga                          500
   550 Odplačila domačega dolga                   500
IX.  Sprememba stanja sredstev
   na računu (I.+IV.+VII.-II.‑VII.)               -33.721
X.  Prenos iz leta 2003                      33.721
---------------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
2. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V obvezno proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad, se izloči do 1,5 % prejemkov proračuna oziroma 8,260.000 SIT. Ta sredstva se uporabljajo za namene, določene v 49. členu Zakona o javnih financah.«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem li­stu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2005.
Št. 06202-0170/2005
Podčetrtek, dne 12. avgusta 2005.
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti