Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2005 z dne 19. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2005 z dne 19. 8. 2005

Kazalo

3499. Odlok  o predmetu, pogojih, merilih in postopku za podeljevanje koncesije na področju opravljanja gospodarske javne službe, urejanje in vzdrževanje občinskih cest v Občini Beltinci, stran 8304.

Na podlagi določil Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 27. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 71/99), določil Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list. RS, št. 32/93), 3., 7. in 9. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Beltinci (Uradni list RS, št. 5/97) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01 in 11/03) je Občinski svet občine Beltinci na 23. redni seji dne 4. 8. 2005 sprejel
O D L O K
o predmetu, pogojih, merilih in postopku za podeljevanje koncesije na področju opravljanja gospodarske javne službe, urejanje in vzdrževanje občinskih cest v Občini Beltinci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo predmet, pogoji, merila in postopek za podeljevanje koncesije na področju obvezne gospodarske javne službe urejanje in vzdrževanje občinskih cest v Občini Beltinci (v nadaljevanju: javna služba).
2. člen
Javna služba obsega naslednje storitve:
– pregledniško službo;
– redno vzdrževanje prometnih površin;
– redno vzdrževanje bankin;
– redno vzdrževanje odvodnjavanja;
– redno vzdrževanje brežin;
– redno vzdrževanje vertikalne signalizacije in opreme;
– redno vzdrževanje horizontalne signalizacije;
– redno vzdrževanje cestnih naprav in objektov;
– zagotavljanje preglednosti;
– čiščenje cest, hodnikov za pešce, prometnih površin;
– intervencijske ukrepe;
– zimsko službo;
– vzdrževanje in ažuriranje katastra in banke cestnih podatkov.
3. člen
Javna služba iz predhodnega člena tega odloka se izvaja na objektih, ki so kategorizirani z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v Občini Beltinci (Uradni list RS, št. 68/02), in na občinskih traktorskih in kolesarskih poteh v Občini Beltinci in napravah na teh objektih, in sicer na:
– občinskih cestah;
– traktorskih in kolesarskih ter poljskih poteh;
– javnih parkiriščih;
– hodnikih za pešce, pločnikih;
– pešpoteh;
– avtobusnih postajališčih – ob občinskih cestah
(v nadaljevanju: prometna infrastruktura).
4. člen
Prometna infrastruktura je javno dobro in je v lasti in upravljanju koncedenta – Občine Beltinci.
II. OBMOČJE IZVAJANJA IN UPORABNIKI GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
5. člen
Gospodarska javna služba, ki je predmet koncesije po tem odloku, se izvaja na območju celotne Občine Beltinci.
6. člen
Koncedent po tem odloku je Občina Beltinci (v nadaljnjem besedilu: koncedent), izbrani izvajalec javne službe pa je koncesionar.
7. člen
Uporabniki storitev javne službe so vsi, ki uporabljajo prometno infrastrukturo iz 3. člena tega odloka.
Uporabnik ima pravico opozoriti koncesionarja – izvajalca javne službe na kvaliteto opravljenih storitev javne službe in oblikovati predloge ter pobude za boljše in učinkovitejše izvajanje. Izvajalec javne službe je dolžan o opozorilu, predlogu in pobudi uporabnika podati odgovor uporabniku in koncedentu v pisni obliki, in sicer v roku 15 dni od dneva vložitve opozorila, predloga in pobude uporabnika.
III. POGOJI IN POSTOPEK ZA PODELITEV
KONCESIJE
8. člen
Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba. V ponudbi za pridobitev koncesije (prijava na razpis) mora ponudnik dokazati, da je sposoben in usposobljen izvajati storitve iz 2. člena tega odloka.
Poleg obveznih in vseh neobveznih pogojev, ki jih določa 42. člen Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/04), je ponudnik dolžan izpolniti tudi naslednje pogoje:
– razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo oziroma izkušnjami na področju razpisane koncesije, pri čemer se število, nivo usposobljenosti in dokazila o izkušenosti zaposlenih določijo z razpisno dokumentacijo,
– razpolaga z zadostnim obsegom prostih delovnih sredstev za nemoteno izvajanje storitev s področja razpisane koncesije, pri čemer se vrsta in minimalno število določita z razpisno dokumentacijo,
– razpolaga z ustreznim poslovnim prostorom na območju koncedenta oziroma na drug način neposredno dokaže, da lahko nemoteno opravlja dejavnost,
– zagotavlja nadzor nad izvajanjem lastnega dela,
– zagotavlja strokovno in kadrovsko usposobljenost za vodenje katastra javne službe ter razpolaga z ustreznimi delovnimi pripravami za njegovo vodenje,
– da se obveže prevzeti zavarovanje za škodo iz 17. člena tega odloka, ki bi jo v zvezi z opravljanjem koncesije povzročil tretji osebi, koncedentu ali iz objektivne odgovornosti za stvar; pogodba mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Občine Beltinci,
– zagotavlja intervencijsko izvajanje javne službe na utemeljen poziv uporabnikov ob vsakem času,
– izkaže sistemsko urejenost varstva in zdravja pri delu ter požarnega varstva v podjetju s predpisanimi evidencami ali izjavo.
9. člen
Koncesionar se izbere z javnim razpisom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Postopek javnega razpisa vodi strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa in presojo ponudb, ki jo imenuje župan.
Odločitev o izbiri koncesionarja opravi koncedent v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah z upravno odločbo. Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je dovoljena pritožba. O pritožbi odloča župan Občine Beltinci.
Razpisna dokumentacija vsebuje predvsem naslednje sestavine:
– povabilo k oddaji ponudbe;
– podrobnejše pogoje za pridobitev koncesije v skladu s tem odlokom;
– opisana in vrednotena merila za izbiro koncesionarja;
– obrazec ponudbe;
– obrazec za ugotavljanje usposobljenosti in navodila o načinu dokazovanja usposobljenosti ponudnika;
– rok za prijavo na razpis in način prijave;
– seznam dokumentacije, ki jo mora vsebovati prijava;
– rok za izbiro koncesionarja;
– postopek v primeru, da se v določenem roku ne prijavi noben kandidat.
10. člen
Za postopek oddaje javnega naročila in organe, ki nastopajo v postopku izbire koncesionarja, se smiselno uporablja Zakon o javnih naročilih.
IV. MERILA ZA IZBOR KONCESIONARJA
11. člen
Merila za izbor koncesionarja je:
– cena storitve do 70 točk,
– tehnična usposobljenost do 20 točk,
– ponujene dodatne ugodnosti:
– brezplačno spomladansko čiščenje cest in pločnikov do 5 točk,
– brezplačno izvajanje nadzora nad stanjem cest do 5 točk.
Kot najugodnejša se šteje ponudba, ki na podlagi seštevka doseženih točk pri navedenih merilih doseže največje število točk.
V primeru, da imata dva ali več ponudnikov enako število točk, je najugodnejši ponudnik tisti, ki ponudi najnižjo ceno storitve.
Merila, po katerih naročnik – koncedent izbira najugodnejšo ponudbo, morajo biti v razpisni dokumentaciji opisana in ovrednotena.
V. OBVEZNOSTI IN PRAVICE
KONCESIONARJA
12. člen
Posamezne storitve iz 2. člena tega odloka se opravljajo v skladu s programom koncedenta in ob upoštevanju predpisov ter drugih standardov in normativov, veljavnih za to področje.
Letni program rednega vzdrževanja sestavi koncesionar do konca meseca novembra za naslednje leto in ga predloži v potrditev koncedentu. Na osnovi potrjenega letnega programa koncesionar sestavi mesečni operativni program del do konca meseca za naslednji mesec. Poleg letnega programa koncesionar predloži tudi poročilo o stanju prometne infrastrukture.
Program zimske službe sestavi koncesionar do 15. oktobra tekočega leta in ga posreduje koncedentu v potrditev.
13. člen
Koncesionar je dolžan zagotavljati storitev izvajanja javne službe na poziv uporabnikov ob vsakem času ter zagotoviti odpravo ugotovljenih nepravilnosti najkasneje v roku 24 ur oziroma takoj, če je ogrožena varnost udeležencev v cestnem prometu.
S koncesijsko pogodbo se določijo pogoji, ob katerih je koncesionar dolžan intervencijsko posredovati ob vsakem času.
14. člen
Javno službo izvaja koncesionar ob uporabi delovnih priprav in drugih sredstev, potrebnih za opravljanje javne službe, ki so njegova last oziroma jih najame ali kakor koli drugače priskrbi.
15. člen
Kataster in banka cestnih podatkov, ki sta last koncedenta, se vodita atributno in grafično v obliki računalniškega zapisa. Podatke za ažuriranje banke cestnih podatkov koncesionar periodično, vendar najmanj dvakrat letno (15. junija in 15. novembra tekočega leta) izroča koncedentu, ob prenehanju veljavnosti koncesijske pogodbe pa mu jih izroči v celoti.
Koncesionar je dolžan s katastrom in banko cestnih podatkov ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja.
16. člen
Koncesionar mora koncedentu omogočiti dostop do podatkov, ki jih ta potrebuje za nemoteno delovanje javne službe.
17. člen
Izbrani ponudnik mora pred podpisom koncesijske pogodbe:
1. Skleniti zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti v višini 10% od letne vrednosti koncesijske storitve, določene z proračunskimi sredstvi:
a) za škodo, ko jo povzroči Občini Beltinci z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe;
b) za škodo, ki pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe nastane uporabnikom ali drugim osebam;
c) za škodo, ki nastane iz objektivne odgovornosti za stvar.
Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Občine Beltinci.
Škoda iz prve alinee prvega odstavka tega člena obsega tudi stroške, ki nastanejo zaradi izbiranja novega izvajalca javne službe ali za pokrivanje izrednih stroškov nujnega intervencijskega zagotavljanja storitev javne službe, če pride do prenehanja opravljanja javne službe po krivdi koncesionarja.
2. Predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti pogodbe, ki mora biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, za dobo pogodbenega razmerja.
18. člen
Koncesijo za izvajanje posameznih storitev javne službe iz 2. člena tega odloka lahko podeli koncedent različnim koncesionarjem.
Koncesionar, ki pridobi koncesijo za posamezne storitve javne službe, ima na podlagi koncesijske pogodbe na celotnem območju občine:
1. izključno pravico opravljati javno službo, razen v primerih, ko je z zakonom ali s predpisi, sprejetimi na podlagi zakona, posamezno opravilo oziroma storitev naložena drugi osebi;
2. dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno izvajanje javne službe v skladu s predpisi.
VI. KONCESIJSKO RAZMERJE
19. člen
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas, za dobo 5 let.
Koncesijsko razmerje nastane s podpisom koncesijske pogodbe in traja do njenega prenehanja.
V imenu koncedenta pogodbo podpiše župan.
20. člen
Koncesija ni prenosljiva, razen s soglasjem koncedenta. V izjemnih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo, lahko koncesionar ob soglasju ali pa na predlog koncedenta sklene z drugim usposobljenim izvajalcem storitve javne službe pogodbo o začasni vzajemni pomoči, v okviru katere lahko podizvajalec opravlja posamezne storitve na območju občine. Koncesionar mora v primeru delnega izvajanja javne službe preko pogodbe s podizvajalcem v razmerju do koncedenta in uporabnikov ter javnosti v zvezi s tem nastopati v svojem imenu.
VII. VIRI FINANCIRANJA
21. člen
Javna služba se financira iz proračuna koncedenta na podlagi cen, ki jih ponudnik ponudi v ponudbi na javnem razpisu za opravljanje javne službe. Koncesionar lahko predlaga povišanje cen storitev enkrat letno, v višini indeksa razlike cen za gradbena dela (ostala nizka gradnja) v preteklem letu, znižanega za korekcijski faktor 0,9. Indeks razlike v gradbenih del izdaja Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala pri GZS.
Soglasje k povišanju cen daje Občinski svet občine Beltinci.
22. člen
Koncesionar, ki poleg javne službe iz tega odloka opravlja še druge dejavnosti, mora za to javno službo voditi ločeno knjigovodsko evidenco po določilih zakona, ki ureja gospodarske družbe.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
23. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije oziroma vsebine koncesijske pogodbe izvaja občinska uprava.
24. člen
Koncedent ima pravico in dolžnost nadzorovati izvajanje javne službe na terenu in poslovanje koncesionarja. Tehnični nadzor nad izvajanjem javne službe oziroma nadzor na terenu opravlja delavec občinske uprave, pri čemer se ugotovitve potrdijo v dnevniku izvajanja del.
Zaradi izvedbe nadzora poslovanja je koncesionar dolžan osebam, ki se izkažejo s pooblastilom župana ali direktorja občinske uprave, omogočiti odrejeni nadzor, vstop v svoje poslovne prostore, pregled naprav ter omogočiti vpogled v dokumentacijo, v kataster javne službe oziroma vodene zbirke podatkov, ki se nanašajo nanjo, ter nuditi zahtevane podatke in pojasnila.
Nadzor poslovanja je lahko napovedan ali nenapovedan.
25. člen
Koncedent izvrši napovedan nadzor poslovanja s poprejšnjo napovedjo najmanj 8 dni pred izvedbo. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, med poslovnim časom koncesionarja.
Koncedent lahko zaradi utemeljenih razlogov izvrši tudi nenapovedan nadzor v smislu prejšnjega člena.
O izvedenem nadzoru se napiše zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik koncesionarja in koncedenta.
IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
26. člen
Koncesijsko razmerje preneha s potekom roka, za katerega je bilo sklenjeno, s sporazumnim razdrtjem ali z odvzemom.
Koncesijsko razmerje preneha tudi v primeru stečaja ali likvidacije pravne osebe, ki je pridobila koncesijo oziroma z izbrisom fizične osebe iz ustreznega vpisnika.
27. člen
Koncesionar je dolžan koncedenta nemudoma obvestiti o spremembi okoliščin, ki so bile pomembne za sklenitev koncesijske pogodbe.
Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta o vsaki statusni spremembi, vključno s spremembo razpolaganja z osnovnimi sredstvi, ki so potrebna za izvajanje koncesije. Če koncesionar tega ne stori v roku, ki ga predlaga koncedent, če je zaradi sprememb prizadet interes koncedenta ali če so zaradi sprememb bistveno spremenjena razmerja iz koncesijske pogodbe, lahko koncedent koncesijo odvzame.
28. člen
Koncedent lahko koncesionarju odvzame koncesijo v primeru hudih kršitev koncesijske pogodbe ali drugih ponavljajočih se ali neodpravljenih kršitev.
29. člen
Hude kršitve koncesijske pogodbe so:
– nepravočasen pričetek opravljanja javne službe glede na rok, določen s koncesijsko pogodbo;
– ponavljajoče se neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti;
– ponavljajoče se neupoštevanje veljavnih tehničnih, strokovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov za dejavnost;
– hudi in dokumentirani primeri neučinkovitega in nepopolnega ali nestrokovnega opravljanja javne službe, zaradi česar pride do večje ogroženosti varnosti ljudi in premoženja, ne glede na to, ali so posledice nastopile ali ne;
– angažiranje podizvajalcev brez soglasja koncedenta;
– opustitev vodenja katastra;
– opustitev sklenitve zavarovanja;
– drugi primeri kršitev, določeni s tem odlokom ali s koncesijsko pogodbo.
30. člen
Druge kršitve koncesijske pogodbe, na podlagi katerih je možen odvzem koncesije, so:
– občasno neupoštevanje veljavnih tehničnih, strokovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov za dejavnost;
– opuščanje opravljanja javne službe na posameznih območjih;
– drugi primeri, neposredno določeni s tem odlokom ali s koncesijsko pogodbo.
Odvzem koncesije v primerih iz prvega odstavka je možen, če je koncedent na konkretno kršitev koncesionarja predhodno pisno opozoril, mu postavil rok za odpravo morebitnih posledic kršitve in ga pri tem opozoril na možnost odvzema koncesije.
31. člen
Koncesije ni mogoče odvzeti, če je do okoliščin, ki bi utemeljevale odvzem, prišlo zaradi višje sile.
Kot višja sila se štejejo izredne nepredvidene okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe. Za višjo silo se štejejo zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nesreče, stavke, vojna ali ukrepi oblasti, pri čemer pride do spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja, pri katerih izvajanje javne službe ni možno na celotnem območju občine ali na njenem delu na način, ki ga predpisuje koncesijska pogodbe.
Koncesionar je dolžan v pogojih višje sile nadaljevati z opravljanjem javne službe, koncedent pa je dolžan koncesionarju na ustrezen način povrniti morebitne povečane stroške, ki nastajajo v teh pogojih.
O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju javne službe v takih pogojih.
32. člen
V primeru prenehanja koncesijskega razmerja zaradi odvzema ali razdrtja koncesijske pogodbe ne smejo biti prizadete pravice uporabnikov. Zato mora koncesionar gospodarsko javno službo opravljati, dokler koncedent ne zagotovi izvajanja javne službe na drug način oziroma podpiše pogodbe z drugim koncesionarjem, vendar najdlje eno leto.
33. člen
Odvzem koncesije se izvede z upravno odločbo, ki jo izda občinska uprava. Posledica odvzema je razdrtje koncesijske pogodbe.
Zoper odločbo o odvzemu je dovoljena pritožba. O pritožbi odloči župan Občine Beltinci.
X. KONČNA DOLOČBA
34. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2005-23-354/III
Beltinci, dne 4. avgusta 2005.
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti