Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2005 z dne 19. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2005 z dne 19. 8. 2005

Kazalo

3497. Priloga k Statutu Univerze v Mariboru, stran 8298.

Skladno s členi od 1. do 21. Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 115/04), Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) ter na podlagi 11. člena Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 28/00, 98/03, 79/04), 1. točke 253. člena in 1. točke prvega odstavka 271. člena Statuta Univerze v Mariboru sta Senat Univerze v Mariboru na 18. seji dne 19. 4. 2005 ter Upravni odbor Univerze v Mariboru na 4. seji dne 3. 5. 2005 določila kot sestavni del Statuta Univerze v Mariboru
P R I L O G O K S T A T U T U
Univerze v Mariboru
I
Univerza v Mariboru opravlja neposredno oziroma preko svojih članic v imenu in za račun univerze naslednje dejavnosti:
1. Dejavnosti, ki jih opravlja Univerza v Mariboru neposredno oziroma preko svojih članic v svojem imenu in za svoj račun, so:
K 70.200  Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K 73.101  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
K 73.102  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije
K 73.103  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva
      in sorodnih dejavnosti
K 73.104  Raziskovanje in razvoj na področju medicine
K 73.201  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
K 73.202  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
M 80.302  Visoko strokovno izobraževanje
M 80.303  Univerzitetno izobraževanje
M 80.422  Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.,
O 92.310  Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
O 92.511  Dejavnost knjižnic
2. Univerza v Mariboru opravlja v svojem imenu in za svoj račun prek uprave univerze naslednje dejavnosti:
DE 22.110  Izdajanje knjig
DE 22.120  Izdajanje časopisov
DE 22.130  Izdajanje revij in periodike
DE 22.140  Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
DE 22.150  Drugo založništvo
DE 22.220  Drugo tiskarstvo
DE 22.230  Knjigoveštvo
DE 22.240  Priprava za tisk
DE 22.250  Druge dejavnosti, povezane s tiskarstvom
DE 22.310  Razmnoževanje zvočnih zapisov
DE 22.330  Razmnoževanje računalniških zapisov
G 52.210  Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo
G 52.250  Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami
G 52.410  Trgovina na drobno s tekstilom
G 52.420  Trgovina na drobno z oblačili
G 52.430  Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki
G 52.440  Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
      gospodinjstvo
G 52.471  Dejavnost knjigarn
G 52.472  Trgovina na drobno s časopisi, revijami
G 52.473  Dejavnost papirnic
G 52.485  Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo
G 52.486  Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
G 52.488  Trgovina na drobno v drugih special. prodajalnah, d.n.
G 52.610  Trgovina na drobno po pošti
G 52.620  Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
G 52.630  Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
H 55.231  Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov
H 55.234  Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov
H 55.400  Točenje pijač
H 55.510  Dejavnost menz
K 70.200  Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K 71.330  Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
K 72.100  Svetovanje o računalniških napravah
K 72.2   Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi
K 72.300  Obdelava podatkov
K 72.400  Omrežne podatkovne storitve
K 72.500  Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
      računalniških naprav
K 72.600  Druge računalniške dejavnosti
K 74.110  Pravno svetovanje
K 74.120  Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
      svetovanje
K 74.130  Raziskovanje trga in javnega mnenja
K 74.140  Podjetniško in poslovno svetovanje
K 74.20   Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje
K 74.300  Tehnično preizkušanje in analiziranje
K 74.400  Oglaševanje
K 74.851  Prevajanje
K 74.852  Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K 74.853  Druga splošna tajniška opravila
K 74.87   Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
K 74.871  Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
L 75.120  Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in drugih socialnih
      storitev, razen obveznega socialnega zavarovanja
L 75.130  Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
M 80.422  Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.
O 91.120  Dejavnost strokovnih združenj
O 92.120  Distribucija filmov in videofilmov
O 92.200  Radijska in televizijska dejavnost
O 92.610  Obratovanje športnih objektov
II
Članice Univerze v Mariboru opravljajo v svojem imenu in za svoj račun naslednje dejavnosti:
Ekonomsko poslovna fakulteta
DE 22.110  Izdajanje knjig
DE 22.120  Izdajanje časopisov
DE 22.130  Izdajanje revij in periodike
DE 22.310  Razmnoževanje zvočnih zapisov
DE 22.320  Razmnoževanje videozapisov
DE 22.330  Razmnoževanje računalniških zapisov
K 72.100  Svetovanje o računalniških napravah
K 72.2   Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi
K 72.300  Obdelava podatkov
K 72.400  Omrežne podatkovne storitve
K 73    Raziskovanje in razvoj
K 73.101  Raziskovanje in eksperimantalni razvoj na področju naravoslovja
K 73.201  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
K 73.202  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
K 74.110  Pravno svetovanje
K 74.120  Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
      svetovanje
K 74.130  Raziskovanje trga in javnega mnenja
K 74.140  Podjetniško in poslovno svetovanje
K 74.400  Oglaševanje
K 74.500  Dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne sile
K 74.851  Prevajanje
K 74.852  Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K 74.833  Druga splošna tajniška dela
M 80.302  Visoko strokovno izobraževanje
M 80.303  Univerzitetno izobraževanje
M 80.422  Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.
O 92.511  Dejavnost knjižnic
 
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
DE 22.110  Izdajanje knjig
DE 22.120  Izdajanje časopisov
DE 22.130  Izdajanje revij in periodike
DE 22.140  Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
DE 22.150  Drugo založništvo
DE 22.220  Drugo tiskarstvo
DE 22.230  Knjigoveštvo
DE 22.240  Priprava za tisk
DE 22.310  Razmnoževanje zvočnih zapisov
DE 22.320  Razmnoževanje videozapisov
DE 22.330  Razmnoževanje računalniških zapisov
E 40.113  Druga proizvodnja električne energije
G 52.471  Dejavnost knjigarn
G 52.472  Trgovina na drobno s časopisi, revijami
G 52.473  Dejavnost papirnic
K 72.100  Svetovanje o računalniših napravah
K 72.2   Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi
K 72.300  Obdelovanje podatkov
K 72.400  Omrežne podatkovne storitve
K 72.600  Druge računalniške dejavnosti
K 73    Raziskovanje in razvoj
K 73.101  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
K 73.102  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije
K 73.201  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
K 73.202  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
K 74.130  Raziskovanje trga in javnega mnenja
K 74.20   Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje
K 74.300  Tehnično preizkušanje in analiziranje
K 74.810  Fotografska dejavnost
K 74.851  Prevajanje
K 74.871  Prirejanje razstav sejmov in kongresov
L 75.120  Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in drugih socialnih
      storitev, razen obveznega socialnega zavarovanja
M 80.302  Visoko strokovno izobraževanje
M 80.303  Univerzitetno izobraževanje
M 80.422  Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
O 92.110  Snemanje filmov in videofilmov
O 92.200  Radijska in televizijska dejavnost
O 92.310  Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
O 92.511  Dejavnost knjižnic
 
Fakulteta za strojništvo
DE 22.110  Izdajanje knjig
DE 22.120  Izdajanje časopisov
DE 22.130  Izdajanje revij in periodike
DE 22.140  Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
DE 22.150  Drugo založništvo
DE 22.210  Tiskanje časopisov
DE 22.220  Drugo tiskarstvo
DE 22.230  Knjigovezništvo
DE 22.240  Priprava za tisk
DE 22.250  Druge dejavnosti, povezane s tiskarstvom
DE 22.310  Razmnoževanje zvočnih zapisov
DE 22.320  Razmnoževanje videozapisov
DE 22.330  Razmnoževanje računalniških zapisov
G 52.471  Dejavnost knjigarn
K 71.330  Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
K 72.100  Svetovanje o računalniških napravah
K 72.2   Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi
K 72.300  Obdelava podatkov
K 72.400  Omrežne podatkovne storitve
K 72.600  Druge računalniške dejavnosti
K 73    Raziskovanje in razvoj
K 73.101  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
K 73.102  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije
K 73.104  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine
K 74.130  Raziskovanje trga in javnega mnenja
K 74.140  Podjetniško in poslovno svetovanje
K 74.20   Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje
K 74.204  Drugo projektiranje in tehniško svetovanje
K 74.300  Tehnično preizkušanje in analiziranje
K 74.400  Oglaševanje
K 74.851  Prevajanje
K 74.852  Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K 74.853  Druga splošna tajniška opravila
K 74.87   Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
K 74.871  Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K74.872   Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
K 74.873  Druge poslovne dejavnosti
L 75.120  Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in drugih socialnih
      storitev, razen obveznega socialnega zavarovanja
M 80.302  Visoko strokovno izobraževanje
M 80.303  Univerzitetno izobraževanje
M 80.422  Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
O 92.511  Dejavnost knjižnic
O 93.0   Druge storitvene dejavnosti
 
Fakulteta za gradbeništvo
DE 22.110  Izdajanje knjig
DE 22.120  Izdajanje časopisov
DE 22.130  Izdajanje revij in periodike
DE 22.150  Drugo založništvo
DE 22.220  Drugo tiskarstvo
F 45.120  Raziskovalno vrtanje in sondiranje
K 72.100  Svetovanje o računalniških napravah
K 72.2   Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi
K 72.300  Obdelava podatkov
K 72.600  Druge računalniške dejavnosti
K 73    Raziskovanje in razvoj
K 73.101  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
K 73.102  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije
K 74.20   Prostorsko načrtovanje projektiranje in tehnično svetovanje
K 74.300  Tehnično preizkušanje in analiziranje
M 80.302  Visoko strokovno izobraževanje
M 80.303  Univerzitetno izobraževanje
M 80.422  Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
O 92.511  Dejavnost knjižnic
 
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
DE 22.110  Izdajanje knjig
DE 22.130  Izdajanje revij in periodike
DE 22.150  Drugo založništvo
DE 22.220  Drugo tiskarstvo
DG 24.130  Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij
DG 24.140  Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij
DI 26.150  Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih
      steklenih izdelkov
DJ 28.520  Splošna mehanična dela
DK 29.240  Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo
G 52.120  Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah
G 52.471  Dejavnost knjigarn
G 52.472  Trgovina na drobno s časopisi, revijami
G 52.630  Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
H 55.510  Dejavnost menz
K 70.200  Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K 71.330  Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
K 71.340  Dajanje drugih strojev in opreme v najem
K 72.2   Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi
K 72.300  Obdelava podatkov
K 72.400  Omrežne podatkovne storitve
K 73    Raziskovanje in razvoj
K 73.101  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
K 73.102  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije
K 74.110  Pravno svetovanje
K 74.20   Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje
K 74.300  Tehnično preizkušanje in analiziranje
K 74.871  Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K 74.873  Druge poslovne dejavnosti
M 80.302  Visoko strokovno izobraževanje
M 80.303  Univerzitetno izobraževanje
M 80.422  Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
O 92.511  Dejavnost knjižnic
 
Fakulteta za organizacijske vede
DE 22.110  Izdajanje knjig
DE 22.120  Izdajanje časopisov
DE 22.130  Izdajanje revij in periodike
DE 22.140  Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
DE 22.150  Drugo založništvo
DE 22.220  Drugo tiskarstvo
DE 22.230  Knjigoveštvo
DE 22.240  Priprava za tisk
DE 22.250  Druge dejavnosti, povezane s tiskarstvom
DE 22.310  Razmnoževanje zvočnih zapisov
DE 22.330  Razmnoževanje računalniških zapisov
G 52.47   Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem in
      pisalnimi potrebščinami
K 71.330  Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
K 72.100  Svetovanje o računalniških napravah
K 72.2   Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi
K 72.300  Obdelava podatkov
K 72.400  Omrežne podatkovne storitve
K 72.500  Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
      računalniških naprav
K 72.600  Druge računalniške dejavnosti
K 73    Raziskovanje in razvoj
K 73.102  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije
K 73.201  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
K 74.120  Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
      svetovanje
K 74.130  Raziskovanje trga in javnega mnenja
K 74.140  Podjetniško in poslovno svetovanje
K 74.20   Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje
K 74.300  Tehnično preizkušanje in analiziranje
K 74.400  Oglaševanje
K 74.851  Prevajanje
K 74.852  Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K 74.853  Druga splošna tajniška dela
K 74.87   Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
K 74.871  Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
M 80.302  Visoko strokovno izobraževanje
M 80.303  Univerzitetno izobraževanje
M 80.422  Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
O 92.511  Dejavnost knjižnic
 
Pedagoška fakulteta
DE 22.110  Izdajanje knjig
DE 22.120  Izdajanje časopisov
DE 22.130  Izdajanje revij in periodike
DE 22.140  Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
DE 22.150  Drugo založništvo
DE 22.210  Tiskanje časopisov
DE 22.220  Drugo tiskarstvo
DE 22.230  Knjigovezništvo
DE 22.240  Priprava za tisk
DE 22.250  Druge dejavnosti, povezane s tiskarstvom
DE 22.310  Razmnoževanje zvočnih zapisov
DE 22.320  Razmnoževanje videozapisov
DE 22.330  Razmoževanje računalniških zapisov
K 71.330  Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
K 72.100  Svetovanje o računalniških napravah
K 72.2   Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi
K 72.300  Obdelava podatkov
K 72.400  Omrežne podatkovne storitve
K 72.600  Druge računalniške dejavnosti
K 73    Raziskovanje in razvoj
K 73.101  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
K 73.102  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije
K 73.201  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
K 73.202  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
K 74.130  Raziskovanje trga in javnega mnenja
K 74.851  Prevajanje
K 74.852  Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K 74.87   Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
K 74.871  Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K 74.872  Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
K 74.873  Druge poslovne dejavnosti
L 75.120  Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in drugih socialnih
      storitev, razen obveznega socialnega zavarovanja
M 80.302  Visoko strokovno izobraževanje
M 80.303  Univerzitetno izobraževanje
M 80.422  Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
O 92.310  Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
O 92.511  Dejavnost knjižnic
O 93.0   Druge storitvene dejavnosti
 
Pravna fakulteta
DE 22.110  Izdajanje knjig
DE 22.120  Izdajanje časopisov
DE 22.130  Izdajanje revij in periodike
G 52.47   Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
      pisalnimi potrebščinami
K 72.300  Obdelava podatkov
K 73    Raziskovanje in razvoj
K 73.201  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
K 73.202  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
K 74.110  Pravno svetovanje
K 74.120  Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
      svetovanje
K 74.130  Raziskovanje trga in javnega mnenja
K 74.140  Podjetniško in poslovno svetovanje
K 74.851  Prevajanje
K 74.852  Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K 74.853  Druga splošna tajniška dela
L 75.120  Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in drugih socialnih
      storitev, razen obveznega socialnega zavarovanja
M 80.302  Visoko strokovno izobraževanje
M 80.303  Univerzitetno izobraževanje
M 80.422  Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
O 92.511  Dejavnost knjižnic
 
Fakulteta za kmetijstvo
A 01.110  Pridelovanje žit in drugih poljščin
A 01.120  Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik
A 01.131  Vinogradništvo
A 01.132  Sadjarstvo
A 01.210  Reja govedi
A 01.220  Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov
A 01.230  Reja prašičev
A 01.240  Reja perutnine
A 01.250  Reja drugih živali
A 01.300  Mešano kmetijstvo
A 01.41   Storitve za rastlinsko pridelavo, urejanje parkov
A 01.420  Storitve za živinorejo, razen veterinarskih storitev
A 01.500  Lov in lovske storitve
A 02.010  Gozdarstvo
A 02.020  Gozdarske storitve
B 05.020  Ribogojstvo
DA 15.320  Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
DA 15.710  Proizvodnja krmil
DA 15.720  Proizvodnja hrane za hišne živali
DA 15.910  Proizvodnja žganih pijač
DA 15.930  Proizvodnja vina iz grozdja
DA 15.940  Proizvodnja drugih fermentiranih pijač in sadnih vin
DA 15.950  Proizvodnja aromatiziranih vin iz svežega grozdja
DE 22.110  Izdajanje knjig
DE 22.120  Izdajanje časopisov
DE 22.130  Izdajanje revij in periodike
DE 22.150  Drugo založništvo
G 51.210  Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo
G 51.220  Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami
G 51.230  Trgovina na debelo z živimi živalmi
G 51.310  Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo
G 51.340  Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami
G 51.530  Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
      opremo
G 51.900  Druga trgovina na debelo
G 52.210  Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo
G 52.250  Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami
G 52.482  Dejavnost cvetličarn
G 52.620  Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
G 52.630  Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
H 55.30   Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov
H 55.301  Dejavnost restavracij in gostiln
H 55.302  Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij
H 55.400  Točenje pijač
K 72.300  Obdelovanje podatkov
K 73    Raziskovanje in razvoj
K 73.101  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
K 73.102  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije
K 73.103  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva
      in sorodnih dejavnosti
K 74.130  Raziskovanje trga in javnega mnenja
K 74.140  Podjetniško in poslovno svetovanje
K 74.300  Tehnično preizkušanje in analiziranje
K 74.851  Prevajanje
K 74.852  Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K 74.853  Druga splošna tajniška opravila
M 80.302  Visoko strokovno izobraževanje
M 80.303  Univerzitetno izobraževanje
M 80.422  Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje d.n.
O 92.511  Dejavnost knjižnic
O 92.530  Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov
 
Visoka zdravstvena šola
DE 22.110  Izdajanje knjig
DE 22.120  Izdajanje časopisov
DE 22.130  Izdajanje revij in periodike
DE 22.140  Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
DE 22.150  Drugo založništvo
DE 22.220  Drugo tiskarstvo
DE 22.230  Knjigoveštvo
DE 22.240  Priprava za tisk
DE 22.250  Druge dejavnosti, povezane s tiskarstvom
DE 22.310  Razmnoževanje zvočnih zapisov
G 52.47   Trgovina na drobno s knjigami, časopis, revijami, papirjem in
      pisalnimi potrebščinami
K 72.100  Svetovanje o računalniških napravah
K 72.2   Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi
K 72.300  Obdelava podatkov
K 72.400  Omrežne podatkovne storitve
K 73    Raziskovanje in razvoj
K 73.101  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
K 73.104  Raziskovanje in razvoj na področju medicine
K 73.201  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
K 73.202  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
K 74.110  Pravno svetovanje
K 74.120  Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
      svetovanje
K 74.130  Raziskovanje trga in javnega mnenja
K 74.140  Podjetniško in poslovno svetovanje
K 74.400  Oglaševanje
K 74.851  Prevajanje
K 74.852  Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K 74.853  Druga splošna tajniška dela
M 80.302  Visoko strokovno izobraževanje
M 80.303  Univerzitetno izobraževanje
M 80.422  Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.
O 92.200  Radijska in televizijska dejavnost
O 92.511  Dejavnost knjižnic
 
Univerzitetna knjižnica Maribor
DE 22.110  Izdajanje knjig
DE 22.130  Izdajanje revij in periodike
DE 22.140  Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
DE 22.150  Drugo založništvo
DE 22.220  Drugo tiskarstvo
DE 22.230  Knjigoveštvo
DE 22.250  Druge dejavnosti, povezane s tiskarstvom
DE 22.310  Razmnoževanje zvočnih zapisov
DE 22.320  Razmnoževanje videozapisov
DE 22.330  Razmnoževanje računalniških zapisov
G 52.471  Dejavnost knjigarn
G 52.472  Trgovina na drobno s časopisi, revijami
K 72.2   Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi
K 72.300  Obdelava podatkov
K 72.400  Omrežne podatkovne storitve
K 73    Raziskovanje in razvoj
K 73.201  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
K 73 202  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
K 74.852  Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K 74.871  Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
M 80.422  Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.
O 92.120  Distribucija filmov in videofilmov
O 92.320  Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O 92.511  Dejavnost knjižnic
 
Študentski domovi
H 55.234  Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov
H 55.239  Druge nastanitve za krajši čas
H 55.400  Točenje pijač
H 55.510  Dejavnost menz
K 70.200  Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K 74.852  Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
O 93.010  Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
 
Fakulteta za policijsko-varnostne vede
DE 22.110  Izdajanje knjig
DE 22.120  Izdajanje časopisov
DE 22.130  Izdajanje revij in periodike
DE 22.150  Drugo založništvo
K 73    Raziskovanje in razvoj
K 73.202  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
K 73.203  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
K 74.130  Raziskovanje trga in javnega mnenja
M 80.302  Visoko strokovno izobraževanje
M 80.303  Univerzitetno izobraževanje
M 80.422  Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.
K 74.871  Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
O 92.511  Dejavnost knjižnic
 
Medicinska fakulteta
DE 22.110  Izdajanje knjig
DE 22.120  Izdajanje časopisov
DE 22.130  Izdajanje revij in periodike
DE 22.150  Drugo založništvo
K 70.200  Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K 73    Raziskovanje in razvoj
K 73.101  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
K 73.104  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine
K 73.202  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
K 73.203  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
K 74.130  Raziskovanje trga in javnega mnenja
K 74.871  Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
M 80.303  Univerzitetno izobraževanje
M 80.422  Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.
N 85.12   Izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
N 85.121  Splošna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
N 85.14   Druge zdravstvene dejavnosti
N 85.141  Samostojne zdravstene dejavnosti, ki jih ne opravljajo
      zdravniki
0 92.511  Dejavnost knjižnic
 
Fakulteta za logistiko
DE 22.110  Izdajanje knjig
DE 22.120  Izdajanje časopisov
DE 22.130  Izdajanje revij in periodike
DE 22.140  Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
DE 22.150  Drugo založništvo
DE 22.220  Drugo tiskarstvo
DE 22.310  Razmnoževanje zvočnih zapisov
DE 22.320  Razmnoževanje videozapisov
DE 22.330  Razmnoževanje računalniških zapisov
G 52.47   Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
      pisalnimi potrebščinami
H 55.400  Točenje pijač
K 71.330  Dajanje računalniške in pisarniške opreme v najem
K 72.100  Svetovanje o računalniških napravah
K 72.2   Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi
K 72.300  Obdelava podatkov
K 72.400  Omrežene podatkovne storitve
K 72.500  Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
      računalniških naprav
K 72.600  Druge računalniške dejavnosti
K 73    Raziskovanje in razvoj
K 73.101  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
K 73.102  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije
K 73.201  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
K 73.202  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
K 74.110  Pravno svetovanje
K 74.120  Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
      svetovanje
K 74.130  Raziskovanje trga in javnega mnenja
K 74.140  Podjetiško in poslovno svetovanje
K 74.20   Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje
K 74.300  Tehnično preizkušanje in analiziranje
K 74.400  Oglaševanje
K 74.853  Druga splošna tajniška dela
K 74.851  Prevajanje
K 74.852  Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K 74.87   Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
K 74.871  Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
M 80.302  Visoko strokovno izobraževanje
M 80.303  Univerzitetno izobraževanje
M 80.422  Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
O 92.511  Dejavnost knjižnic
III
Ta priloga je sestavni del Statuta Univerze v Mariboru in začne veljati po pridobljenem soglasju Vlade Republike Slovenije.
Maribor, dne 3. maja 2005.
Rektor Univerze v Mariboru
prof. dr. Ivan Rozman l. r.
 
Predsednik Upravnega odbora
Univerze v Mariboru
doc. dr. Zmago Turk l. r.
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k prilogi Statuta Univerze v Mariboru s sklepom št. 01403-30/2005/3 z dne 28. junija 2005.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti