Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005

Kazalo

3358. Pravilnik o uvajanju novega načina financiranja in organizacije vzgojno-izobraževalnega dela v srednjih in višjih strokovnih šolah ter dijaških domovih, stran 8100.

Na podlagi 20.a in v povezavi z 81. in 84. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo in 65/05) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o uvajanju novega načina financiranja
in organizacije vzgojno-izobraževalnega dela
v srednjih in višjih strokovnih šolah
ter dijaških domovih
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa postopek vključitve šol, organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela in merila za financiranje srednjih in višjih strokovnih šol ter dijaških domov v projektu uvajanja novega modela financiranja in upravljanja šolstva – projekt MoFAS (v nadaljevanju: projekt), ki je bil pripravljen na podlagi Razvojnega programa za podporo implementaciji Izhodišč za pripravo izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega ter srednjega strokovnega izobraževanja, ki jih je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na svoji 53. seji, dne 30. 11. 2001.
II. VKLJUČEVANJE NOVIH ŠOL
2. člen
(postopno vključevanje)
Srednje in višje strokovne šole ter dijaški domovi (v nadaljevanju: šole) se vključujejo v projekt postopoma.
Ministrstvo za šolstvo in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) na podlagi evalvacije, stalne spremljave implementacije, smernic projekta in pozitivnih učinkov pilotne implementacije, postopoma vključuje v projekt nove šole, ob upoštevanju načel prostovoljnosti in razmestitve izobraževalnih in vzgojnih programov (v nadaljevanju: programi).
Ministrstvo vsako leto do 31. marca obvesti šole o pogojih za vključitev v projekt.
3. člen
(sklep o vključitvi)
Šoli, ki izpolnjuje pogoje za vključitev v projekt, minister za šolstvo in šport (v nadaljevanju: minister) izda sklep o vključitvi.
4. člen
(mentorstvo)
Šoli minister določi mentorsko šolo iz vrst že vključenih šol.
Mentorske šole svetujejo novo vključenim šolam pri pripravi organizacije vzgojno-izobraževalnega procesa, pri načrtovanju in poročanju ter prenašajo novo vključenim šolam primere dobre prakse s področja razvojnega in poslovnega načrtovanja.
III. ZAGOTAVLJANJE FINANČNIH SREDSTEV
5. člen
(zagotavljanje sredstev)
Ministrstvo zagotavlja šolam sredstva na osnovi skupnega povprečnega stroška na dijaka, vajenca, študenta (v nadaljevanju: udeleženca izobraževanja). Pri izračunu skupnega povprečnega stroška udeleženca izobraževanja se upošteva stroške dela, stroške izvedbe veljavnih programov, ter stroške, vezane za obratovanje objekta, poslovanje in razvoj.
6. člen
(metodologija)
Skupni povprečni strošek udeleženca izobraževanja se določi na podlagi metodologij, ki so sestavni del tega pravilnika.
7. člen
(pogodba o zagotavljanju proračunskih sredstev)
Obseg sredstev za izvedbo financiranja po tem pravilniku se določi s pogodbo o zagotavljanju proračunskih sredstev za izvajanje javne službe po novem modelu financiranja (v nadaljevanju: pogodba), ki jo skleneta šola in ministrstvo.
Ministrstvo in šola skleneta pogodbo za vsako naslednje proračunsko leto, najkasneje do 30. novembra tekočega leta.
S šolo, ki se na novo vključi v projekt, ministrstvo sklene pogodbo do začetka novega šolskega leta.
Obvezni elementi pogodbe so:
– število redno vpisanih dijakov in vajencev (v nadaljevanju: dijaki) ter študentov,
– skupni obseg zagotovljenih proračunskih sredstev za izvajanje javne službe za tekoče proračunsko leto, določen na podlagi metodologij iz 6. člena tega pravilnika,
– poračun med šolskima letoma,
– dinamika zagotavljanja sredstev v proračunskem letu ter
– druge medsebojne pravice in obveznosti, ki se nanašajo na to pogodbeno razmerje.
Za mentorsko šolo se v pogodbi določijo tudi sredstva za izvajanje nalog iz 4. člena tega pravilnika. Višino teh sredstev določi minister s sklepom.
8. člen
(začasno financiranje)
Če pogodba s šolo, ki se na novo vključi v projekt, ni sklenjena do začetka šolskega leta, se šola financira na podlagi sklepa o začasnem financiranju, s katerim se določi način oziroma metodologija začasnega financiranja, obseg sredstev, določenih na podlagi te metodologije, in poračun med šolskima letoma.
Minister izda sklep iz prejšnjega odstavka najkasneje do 31. avgusta tekočega leta oziroma v primeru šole višjega strokovnega izobraževanja do 30. septembra tekočega leta.
IV. NAČRTOVANJE IN POROČANJE
9. člen
(razvojno in poslovno načrtovanje in poročanje)
Šola letno izdela razvojni in poslovni načrt za dve proračunski leti vnaprej.
Šola mora poročati ministrstvu o realizaciji razvojnega in poslovnega načrta za vsako preteklo proračunsko leto.
Poleg elementov, ki so določeni z zakoni in drugimi predpisi, mora šola v skladu s tem pravilnikom, v prilogi letnega delovnega načrta, podrobneje opredeliti organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela, oblikovanje skupin pri pouku in drugih oblikah izobraževalnega dela, dodatne aktivnosti v šolskem letu ter kratkoročne in dolgoročne razvojne usmeritve šole.
Šola razvojni in poslovni načrt iz prvega odstavka tega člena ter prilogo letnega delovnega načrta iz tretjega odstavka tega člena posreduje ministrstvu najkasneje do 30. oktobra, poročilo o realizaciji za preteklo leto pa do 28. februarja tekočega leta.
V. ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA
10. člen
(organizacija vzgojno-izobraževalnega dela)
Šola organizira vzgojno-izobraževalno delo za razporejene programe tako, da v okviru pogodbeno zagotovljenih finančnih sredstev, v skladu z določili tega pravilnika, zagotovi kakovostno in učinkovito izobraževanje, manjši osip, boljše doseganje ciljev, določenih s programom, ter hkrati:
a) ne presega z zakonom in podzakonskimi predpisi oziroma s posameznim programom predpisane oziroma dovoljene dnevne in tedenske učne obremenitve dijaka oziroma študenta,
b) upošteva predpise v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu in
c) upošteva predpise v zvezi z vključevanjem dijakov s posebnimi potrebami.
11. člen
(odstopanje od normativov)
Šola lahko, ob upoštevanju določb prejšnjega člena, odstopa od določb pravilnikov o normativih s področja srednješolskega izobraževanja:
a) pri oblikovanju oddelkov in skupin oziroma vzgojnih skupin, pri čemer pri združevanju dijakov upošteva vsebinsko povezanost in raven zahtevnosti programov ter zgornjo mejo števila dijakov (v nižjem poklicnem izobraževanju 25, v srednjem poklicnem izobraževanju 33, v srednjem strokovnem in poklicno-tehniškem izobraževanju, poklicnih tečajih in gimnaziji 34, v maturitetnem tečaju 36, v vzgojni skupini 31 dijakov);
b) od obsega ur pri izvedbi pouka posameznega predmeta v določenem letniku, za katerega je z novimi in prenovljenimi programi določeno, da se dijaki delijo oziroma združujejo v skupine do največ 17, pri praktičnem pouku v programih poklicnega izobraževanja pa tudi v manjše skupine. To velja tudi za morebitno sodelovanje laborantov, ki je opredeljeno s programom;
c) od normativnih določb o dodatnih urah, namenjenih delitvam oddelka v skupine oziroma sodelovanju laborantov, pri posameznih predmetih v določenih letnikih v programih s podaljšano veljavnostjo (t. i. preoblikovani) oziroma v iztekajočih se programih, ki se iztekajo v skladu s pogoji, pod katerimi so bili sprejeti.
Šola lahko zaradi učinkovitejše organizacije izobraževalnega dela, v kateri se kombinira pouk istih predmetov oziroma predmetov s sorodnimi vsebinami različnih programov, odstopa od obsega ur posameznega predmeta, določenega s programom, vendar tako, da realizira cilje, določene v katalogih znanj oziroma učnih načrtih.
Kadar je število dijakov tako majhno, da iz pedagoških razlogov ni smotrno organizirati pouka za posamezni predmet v oddelku, šola lahko organizira izobraževalni proces na način individualnega dela. V tem primeru lahko odstopa od obsega ur posameznega predmeta, določenega s programom, vendar tako, da realizira cilje, določene v katalogih znanj oziroma učnih načrtih.
VI. SPREMLJANJE IN PRENEHANJE PROJEKTA
12. člen
(spremljanje novosti v organizaciji vzgojno-izobraževalnega dela)
Pri spremljavi uvajanja novosti v organizaciji vzgojno-izobraževalnega dela po tem pravilniku sodelujeta Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje in Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
13. člen
(preklic sklepa o izboru in izstop)
Minister lahko s sklepom izključi šolo iz projekta, če so na podlagi ugotovitev zavodov iz prejšnjega člena z organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela na tej šoli ogroženi cilji, določeni s programi, oziroma kršene pravice dijakov, ali če šola krši določila tega pravilnika.
Šola lahko iz projekta izstopi. Izstop je možen samo po zaključku tekočega šolskega leta in to tako, da šola poda izstopno izjavo najmanj 3 mesece pred zaključkom šolskega leta.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(sprejetje metodologij)
Metodologije iz 6. člena tega pravilnika sprejme minister po zaključku evalvacije metodologij za pilotne šole, vendar najkasneje do 30. oktobra 2005.
Do sprejetja metodologij bodo novo vključene šole financirane na podlagi sklepa o začasnem financiranju iz 8. člena tega pravilnika.
15. člen
(veljavnost za že vključene šole)
Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi za šole, ki so se vključile v projekt pred sprejetjem tega pravilnika.
16. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s šolskim letom 2005/2006.
Št. 011-03/32/2005
Ljubljana, dne 27. julija 2005.
EVA 2005-3311-0075
dr. Milan Zver l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost