Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005

Kazalo

3357. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, stran 8100.

Na podlagi petega odstavka 14. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o normativih in minimalnih tehničnih pogojih
za prostor in opremo vrtca
1. člen
V Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00) se v 22. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Sanitarije za otroke prvega starostnega obdobja morajo biti razdeljene v umivalnico in prostor s straniščnimi kabinami. Prostor s straniščnimi kabinami mora biti dostopen iz umivalnice, vhod vanjo pa iz prostora za nego. Straniščne kabine so zaprte z vrati, ki se odpirajo navzven in so brez mehanizmov za zaklepanje ali samozapiranje. Površina kabine je enaka kot za otroke drugega starostnega obdobja, višina pregrade straniščne kabine pa mora omogočati preglednost odraslim osebam.«
2. člen
V 30. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Kuhinje s pomožnimi prostori so centralne, lastne in razdelilne. Če so v vrtec vpisani otroci iz prvega starostnega obdobja, se v vrtcu praviloma zagotovi lastna kuhinja. Če ima centralna kuhinja vrtca ali bližnje šole dovolj kapacitet in lahko zagotovi prehrano v skladu z energijskimi in hranilnimi normativi za otroke od enega do tretjega leta starosti, je lahko v posamezni enoti vrtca, v kateri so tudi otroci prvega starostnega obdobja, razdelilna kuhinja. Razdelilna kuhinja mora zagotoviti opremo za dodelavo obrokov in kuhinjske pripomočke za potrebno homogenizacijo posameznih jedi.«
3. člen
V 31. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Komunikacijska povezava med kuhinjo in igralnicami mora biti čim krajša in brez ovir za prevoz vozičkov s hrano. Če obstaja med kuhinjo in igralnicami etažna razlika, je potrebno za prevoz hrane zagotoviti dvigalo.«
Drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
4. člen
V 49. členu se pred prvim odstavkom doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Vsi prostori, v katerih se opravlja vzgojna dejavnost za otroke ter prostori, v katerih opravljajo svoje delo zaposleni vrtca, morajo imeti naravno svetlobo.«
Sedanji prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.
5. člen
67. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za vrtce, ki so na dan uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali zahtevane pogoje v skladu s Standardi in normativi za družbeno vzgojo in varstvo otrok, se ne uporabljajo določbe tega pravilnika, če bi to zahtevalo gradbene posege v objekt in zemljišče vrtca.«
6. člen
Za prvim odstavkom 68. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka morajo vrtci, ki so delovali do dneva uveljavitve tega pravilnika, najmanj 3 m2 igralne površine na otroka zagotoviti najkasneje do 1. septembra 2010, če:
– zaradi zagotovitve notranje igralne površine iz 19. člena tega pravilnika ne bi mogli sprejeti vseh vpisanih otrok,
– lokalna skupnost ustanoviteljica vrtca v skladu s predpisi, ki določajo financiranje lokalnih skupnosti, nima zagotovljenih sredstev za ureditev prostorskih pogojev, ki jih določa ta pravilnik.«
7. člen
70. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Za vrtce, ki so delovali na dan uveljavitve tega pravilnika in brez gradbenih posegov ne morejo zagotoviti terase ob igralnici za otroke prvega starostnega obdobja in otroke razvojnega oddelka, ne velja zadnja alinea 1. točke 18. člena in 23. člen tega pravilnika.
Za vrtce iz prejšnjega odstavka, ki so umeščeni v okolje, v katerem zaradi objektivnih okoliščin ni mogoče zagotoviti parkirišč, se ne uporablja 6. člen tega pravilnika. Pri teh vrtcih je potrebno na 8 oddelkov, v času prihoda in odhoda otrok v vrtec, zagotoviti najmanj dva parkirna prostora za parkiranje avtomobilov staršev otrok.«
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011–03–28/2005
Ljubljana, dne 20. julija 2005.
EVA 2005–3311–0072
dr. Milan Zver l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti