Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005

Kazalo

3349. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ES-homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil, stran 8075.

Na podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ES-homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil
1. člen
V Pravilniku o ES-homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil (Uradni list RS, št. 125/03 in 80/04) se v naslovu črta znak »*« in besedilo opombe na dnu strani.
2. člen
V 1. členu pravilnika se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ta pravilnik prenaša določbe Direktive 2002/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. marca 2002 o homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil in o razveljavitvi Direktive Sveta 92/61/EGS (UL L št. 124 z dne 9. 5. 2002, str. 1), kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2005/30/ES z dne 22. aprila 2005 o spremembi zaradi prilagoditve tehničnemu napredku direktiv 97/24/ES in 2002/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil (UL L št. 106 z dne 27. 4. 2005, str. 17).«.
3. člen
Doda se novo VIII.a poglavje, ki se glasi:
»VIII.a INŠPEKCIJSKI NADZOR
26.a člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika opravlja Tržni inšpektorat Republike Slovenije.«.
4. člen
Točka 3.2.12 v Delu 1 poglavja A Priloge II se spremeni tako, da se glasi:
»3.2.12   Ukrepi proti onesnaževanju zraka
3.2.12.1   Naprava za recikliranje plinov iz bloka motorja, izključno v 
       primeru štiritaktnih motorjev
       (opis in risbe):.................................................
3.2.12.2   Dodatne naprave proti onesnaževanju (če obstajajo in če niso 
       opisane drugje):
3.2.12.2.1  Katalizator: da/ne (*)
3.2.12.2.1.1 Število katalizatorjev in elementov:.............................
3.2.12.2.1.2 Dimenzije, oblika in prostornina katalizatorja(-ev):.............
3.2.12.2.1.3 Tip katalitičnega delovanja:.....................................
3.2.12.2.1.4 Celotna prevleka s plemenito kovino:.............................
3.2.12.2.1.5 Relativna koncentracija:.........................................
3.2.12.2.1.6 Nosilno telo (struktura in material):............................
3.2.12.2.1.7 Gostota celic:...................................................
3.2.12.2.1.8 Tip ohišja katalizatorja(-ev):...................................
3.2.12.2.1.9 Položaj katalizatorja(-ev) (mesto in referenčna razdalja v 
       izpušnem sistemu):...............................................
3.2.12.2.2  Senzor za kisik: da/ne (*)
3.2.12.2.2.1 Tip:.............................................................
3.2.12.2.2.2 Položaj:.........................................................
3.2.12.2.2.3 Območje delovanja:...............................................
3.2.12.2.3  Vbrizgavanje zraka: da/ne (*)
3.2.12.2.3.1 Tip (pulziranje zraka, zračna črpalka itd.):.....................
3.2.12.2.4  Recirkulacija izpušnih plinov: da/ne (*)
3.2.12.2.4.1 Značilnosti (količina pretoka itd.):.............................
3.2.12.2.5  Drugi sistemi (opis in delovanje):...............................
 
-----------------------
(*) Neustrezno črtati.«
5. člen
Točka 47 v vzorcu A potrdila o skladnosti v Prilogi IV, se spremeni tako, da se glasi:
»47 Fiskalna moč oziroma nacionalna koda, če pride v poštev:
 
+------------------------+----------------------------+---------------------+
|Belgija: .............. |Češka republika: ...........|Danska: .............|
+------------------------+----------------------------+---------------------+
|Nemčija: .............. |Estonija: ..................|Grčija: .............|
|            |              |           |
+------------------------+----------------------------+---------------------+
|Španija: ...............|Francija: ..................|Irska: ..............|
|            |              |           |
+------------------------+----------------------------+---------------------+
|Italija: ...............|Ciper: .....................|Latvija: ............|
|            |              |           |
+------------------------+----------------------------+---------------------+
|Litva: .................|Luksemburg: ................|Madžarska: ..........|
+------------------------+----------------------------+---------------------+
|Malta: .................|Nizozemska: ................|Avstrija: ...........|
|            |              |           |
+------------------------+----------------------------+---------------------+
|Poljska: ...............|Portugalska: ...............|Slovenija: ..........|
+------------------------+----------------------------+---------------------+
|Slovaška: ..............|Finska: ....................|Švedska: ............|
+------------------------+----------------------------+---------------------+
|Združeno kraljestvo: ..«|              |           |
|            |              |           |
+------------------------+----------------------------+---------------------+
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-1/2005/13
Ljubljana, dne 15. julija 2005.
EVA 2005-2411-0075
mag. Janez Božič l. r.
Minister za promet

AAA Zlata odličnost