Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005

Kazalo

3343. Pravilnik o določitvi pogojev zdravstvenega varstva živali, ki vplivajo na proizvodnjo, predelavo in distribucijo živil živalskega izvora, stran 8040.

Na podlagi desetega odstavka 27. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 in 62/04 – odl. US) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o določitvi pogojev zdravstvenega varstva živali, ki vplivajo na proizvodnjo, predelavo in distribucijo živil živalskega izvora
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa pogoje zdravstvenega varstva živali, ki vplivajo na proizvodnjo, predelavo in distribucijo živil živalskega izvora ter izdelkov, pridobljenih iz njih, v skladu z Direktivo Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (UL L št. 18 z dne 23. 1. 2003, str. 11, z vsemi spremembami).
(2) Pogoji zdravstvenega varstva živali, določeni s tem pravilnikom, ne vplivajo na izvajanje pravilnika, ki ureja veterinarske preglede proizvodov živalskega izvora pri trgovanju na teritoriju EU, pravilnika, ki ureja veterinarske preglede proizvodov pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav, in predpisov, navedenih v Prilogi I, ki je sestavni del tega pravilnika.
2. člen
(pomen izrazov)
Poleg izrazov, določenih z Uredbo (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L št. 31 z dne 1. 2. 2002, str. 1, z vsemi spremembami), in pravilnikom, ki ureja veterinarske preglede proizvodov pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav, se za namen tega pravilnika uporabljajo naslednji izrazi:
1. vse faze proizvodnje, predelave in distribucije pomenijo vse stopnje, vključno s primarno pridelavo živil živalskega izvora, do vključno postopkov skladiščenja, prevoza, prodaje ali dobave končnemu potrošniku;
2. živila živalskega izvora (v nadaljnjem besedilu: živila) so proizvodi, pridobljeni od živali, in izdelki, pridobljeni iz teh proizvodov, namenjeni za prehrano ljudi, vključno z živimi živalmi, če so pripravljene za takšno uporabo.
II. POGOJI GLEDE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ŽIVALI
3. člen
(splošni pogoji zdravstvenega varstva živali)
(1) Nosilci živilske dejavnosti morajo v vseh stopnjah proizvodnje, predelave in distribucije živil upoštevati ukrepe, določene s tem pravilnikom, za preprečevanje širjenja bolezni, ki se prenašajo med živalmi.
(2) Živila morajo biti pridobljena od živali, ki izpolnjujejo pogoje iz predpisov, ki urejajo zdravstveno varstvo živali.
(3) Živali iz prejšnjega odstavka morajo:
(a) prihajati z gospodarstva, obrata, regije ali dela regije, za katerega ne veljajo omejitve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in v zvezi s proizvodi, pridobljenimi iz teh živali, določene s predpisi iz Priloge I;
(b) biti, v primeru mesa in mesnih izdelkov, zaklane oziroma predelane v obratu, v katerem med zakolom oziroma med predelavo niso bile prisotne živali, trupi ali deli trupov živali, okuženih z boleznimi, navedenimi v predpisih iz Priloge I, oziroma ni obstajal sum okužbe s temi boleznimi;
(c) v primeru akvakultur in njihovih proizvodov, ustrezati pravilniku, ki ureja pogoje, ki jih morajo izpolnjevati akvakulture in njihovi proizvodi za trgovanje na teritoriju EU.
4. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena je pod pogoji iz tega pravilnika in ob upoštevanju ukrepov, določenih s predpisi iz Priloge I, dovoljena proizvodnja, predelava in distribucija živil iz regije ali dela regije, za katero veljajo omejitve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, pod naslednjimi pogoji:
– da živila niso proizvedena iz živali oziroma proizvodov, pridobljenih iz teh živali, ki izvirajo z gospodarstev, ki so okužena ali za katere obstaja sum, da so okužena;
– da se živila usposobijo po postopkih iz Priloge III, ki je sestavni del tega pravilnika;
– da se živila iz prejšnje alinee pred predpisanim usposabljanjem označi v skladu s Prilogo II, ki je sestavni del tega pravilnika;
– da se živila, dokler niso predpisano usposobljena, pridobivajo, obdelujejo, prevažajo in skladiščijo prostorsko ali časovno ločeno od živil, proizvedenih iz živali oziroma proizvodov, pridobljenih iz teh živali, ki izpolnjujejo pogoje iz predpisov glede zdravstvenega varstva živali;
– da prevoz živil izven regije ali dela regije, za katero veljajo omejitve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, preden so predpisano usposobljena, odobri uradni veterinar VURS.
(2) Postopki usposabljanja iz Priloge III se morajo izvesti v obratih, ki jih posebej v ta namen po uradni dolžnosti določi VURS, potem ko ugotovi, da obrat lahko zagotovi izvajanje postopkov usposabljanja v skladu s Prilogo III.
(3) Proizvodnja, predelava in distribucija proizvodov iz akvakultur, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 3. člena tega pravilnika, je dovoljena v skladu z določbami pravilnika, ki ureja pogoje, ki jih morajo izpolnjevati akvakulture in njihovi proizvodi za trgovanje na teritoriju EU.
III. PREHODNA DOLOČBA IN KONČNI DOLOČBI
5. člen
(prehodno obdobje)
Do 31. decembra 2005 se na oznaki zdravstvene ustreznosti iz Priloge II namesto kratice ES uporablja kratica EGS.
6. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati določbe glede pogojev zdravstvenega varstva živali v:
– Pravilniku o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg svežega mesa (Uradni list RS, št. 28/04);
– Pravilniku o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg mesnih izdelkov in drugih izdelkov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (Uradni list RS, št. 28/04);
– Pravilniku o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg svežega perutninskega mesa (Uradni list RS, št. 28/04);
– Pravilniku o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg kunčjega mesa ter mesa gojene divjadi (Uradni list RS, št. 25/04 in 34/04 – popr.);
– Pravilniku o pogojih za zbiranje uplenjene divjadi, veterinarski pregled, proizvodnjo mesa in oddajo mesa uplenjene divjadi v promet (Uradni list RS, št. 81/02 in 18/04);
– Pravilniku o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg surovega mleka, toplotno obdelanega mleka in mlečnih izdelkov (Uradni list RS, št. 28/04 in 58/04 – popr.).
7. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-96/2005
Ljubljana, dne 6. junija 2005.
EVA 2005-2311-0174
Marija Lukačič list r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
PRILOGA I
Živalske bolezni, ki vplivajo na proizvodnjo, predelavo in distribucijo živil,
in predpisi, ki določajo ukrepe za njihov nadzor:
 
+-------------------------+-------------------------------------------------+
|Živalska kužna bolezen  |Predpis                     |
+-------------------------+-------------------------------------------------+
|Klasična prašičja kuga  |Pravilnik, ki ureja ukrepe za ugotavljanje,   |
|             |preprečevanje in zatiranje klasične prašičje   |
|             |kuge – Pestis suum                |
+-------------------------+-------------------------------------------------+
|Afriška prašičja kuga  |Pravilnik, ki ureja ukrepe za ugotavljanje,   |
|             |preprečevanje in zatiranje afriške prašičje kuge |
+-------------------------+-------------------------------------------------+
|Slinavka in parkljevka  |Pravilnik, ki ureja ukrepe za nadzor, zatiranje |
|             |in preprečevanje širjenja slinavke in parkljevke |
+-------------------------+-------------------------------------------------+
|Aviarna influenca    |Predpis, ki ureja ukrepe za ugotavljanje,    |
|             |preprečevanje in zatiranje aviarne influence   |
+-------------------------+-------------------------------------------------+
|Atipična kokošja kuga  |Pravilnik, ki ureja ukrepe za ugotavljanje,   |
|             |preprečevanje in zatiranje atipične kokošje kuge |
+-------------------------+-------------------------------------------------+
|Goveja kuga, kuga    |Predpis, ki ureja ukrepe za ugotavljanje,    |
|drobnice in prašičja   |preprečevanje in zatiranje goveje kuge, kuge   |
|vezikularna bolezen   |drobnice in prašičje vezikularne bolezni     |
+-------------------------+-------------------------------------------------+
|Bolezni akvakultur    |Pravilnik, ki ureja ukrepe za nadzor nad     |
|             |določenimi boleznimi rib (ISA, VHS in IHN) in  |
|             |predpis, ki ureja nadzor nad boleznimi školjk  |
+-------------------------+-------------------------------------------------+
PRILOGA II
Oznaka zdravstvene ustreznosti za sveže meso, ki izvira z regije ali dela 
regije, za katero veljajo omejitve glede zdravstvenega varstva živali
 
(1) Oznaka zdravstvene ustreznosti za sveže meso je sestavljena iz dveh 
diagonalnih premic, ki se sekata v sredini žiga na način, ki zagotavlja 
čitljivost podatkov na žigu.
(2) Namesto oznake zdravstvene ustreznosti iz prejšnjega odstavka je dovoljena
uporaba ovalne oznake zdravstvene ustreznosti, ki mora biti ovalne oblike, 
široka najmanj 6,5 cm in visoka 4,5 cm ter mora vsebovati naslednje jasno 
čitljive podatke:
  – v zgornjem delu kratico imena države SI ali ime države SLOVENIJA z 
velikimi tiskanimi črkami, ki ji sledi številka veterinarske odobritve obrata;
  – v spodnjem delu z velikimi črkami kratico ES;
  – dve diagonalni premici, ki se križata na sredini oznake na način, da 
ne zakrivata ostalih podatkov na oznaki.
  Črke morajo biti visoke najmanj 0,8 cm, številke pa najmanj 1 cm.
(3) Oznaka zdravstvene ustreznosti mora poleg podatkov iz prejšnjega odstavka
vsebovati tudi oznako, na podlagi katere je mogoče identificirati veterinarja,
ki je meso pregledal.
(4) Oznaka zdravstvene ustreznosti mora biti nameščena pod neposrednim 
nadzorom uradnega veterinarja, odgovornega za izvajanje veterinarskih 
pregledov in preverjanje pogojev zdravstvenega varstva živali v obratih za 
proizvodnjo svežega mesa.PRILOGA III

1. Postopki usposabljanja mesa in mleka z namenom zagotavljanja izpolnjevanja
pogojev glede zdravstvenega varstva živali:

Sušene klobase iz te priloge so vrsta sušenih mesnin v skladu s pravilnikom,
ki ureja kakovost mesnih izdelkov. 

AAA Zlata odličnost