Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2005 z dne 1. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2005 z dne 1. 8. 2005

Kazalo

3252. Uredba o koncesiji za graditev sedežnice Stari vrh na Starem vrhu, stran 7765.

Na podlagi drugega odstavka 26. člena in 27. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o koncesiji za graditev sedežnice Stari vrh
na Starem vrhu
1. člen
(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega se podeli koncesija za graditev sedežnice Stari vrh na Starem vrhu (v nadaljnjem besedilu: koncesija) predvidoma na zemljiških parcelah št. 602/2, 100, 507/1, 534, 538, vse k.o. Lenart, in 558/1, 561, 519/3, 472, 469, 286/11, 286/30, vse k.o. Podvrh.
(2) Žičniška naprava iz prejšnjega odstavka je žičniška naprava, ki se navezuje na sistem smučarskih prog smučišča Stari vrh.
2. člen
(1) Vloga za pridobitev koncesije obsega:
– navedbo organa, ki se mu pošilja vloga,
– zadevo,
– zahtevek oziroma predlog,
– navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca,
– firmo oziroma ime vlagatelja, prebivališče oziroma sedež vlagatelja oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca,
– navedbo predvidene lokacije žičniške naprave,
– navedbo tehničnih značilnosti žičniške naprave in njene zmogljivosti,
– namen uporabe in način obratovanja žičniške naprave,
– podatke o obstoječi ali predvideni turistični opremljenosti območja, na katerem se načrtuje postavitev naprave, in gostoti poselitve območja, ki omogoča zadostno izrabo zmogljivosti naprave,
– podatke o dostopnosti do načrtovane žičniške naprave in podatke o ustreznem številu parkirnih mest,
– podatke v zvezi z ureditvijo smučarskih prog ali drugih rekreacijskih oziroma turističnih površin ali objektov, vključno z njihovimi pomožnimi objekti in napravami (npr. naprave za zasneževanje in podobno),
– podatke glede zagotavljanja varnosti pred plazovi,
– izračun usklajenosti kapacitete žičniške naprave s prepustnostjo pripadajočih smučarskih prog,
– investicijski načrt za gradnjo,
– druge podatke, iz katerih je mogoče ugotoviti utemeljenost načrtovane graditve žičniške naprave.
(2) Koncesionar mora vložiti vlogo za pridobitev koncesije iz prejšnjega odstavka v roku 90 dni od uveljavitve te uredbe.
3. člen
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti žičnic in vlečnic,
– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
– da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– da je finančno in poslovno sposoben,
– da ima strokovno usposobljene kadre in zadostne tehnične zmogljivosti za opravljanje koncesije.
4. člen
Koncesionar lahko na podlagi podeljene koncesije pridobi gradbeno dovoljenje za žičniško napravo in lahko po pridobitvi dovoljenja za obratovanje z njo obratuje.
5. člen
(1) Na podlagi drugega odstavka 28. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03 – v nadaljnjem besedilu: zakon) se koncesija podeli brez javnega razpisa.
(2) Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli na podlagi vloge upravičenca iz prvega odstavka 29. člena zakona (neposredna podelitev) z upravno odločbo.
6. člen
(1) Koncesija se podeli za dobo 40 let.
(2) Rok iz prejšnjega odstavka tega člena začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
(3) Koncesija se lahko na predlog koncesionarja podaljša, vendar največ za polovico časa, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba.
(4) Koncesionar mora predlog za podaljšanje iz prejšnjega odstavka vložiti najmanj 6 mesecev pred iztekom roka, za katerega je bila pridobljena koncesija.
(5) Koncesija se podaljša s sklenitvijo nove koncesijske pogodbe.
7. člen
Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, ki se podeljuje s to uredbo.
8. člen
(1) Medsebojna razmerja med koncendentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncendenta minister, pristojen za žičnice.
9. člen
Koncesijo lahko koncesionar prenese na drugo osebo samo s soglasjem ministra, pristojnega za žičnice.
10. člen
(1) Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– s stečajem koncesionarja.
(2) Koncesija se odvzame, če v dveh letih po pridobitvi gradbenega dovoljenja žičniška naprava ne začne obratovati.
11. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
– z razdrtjem koncesijske pogodbe,
– zaradi popolne in trajne ustavitve obratovanja žičniške naprave.
12. člen
Koncesijska pogodba se razdre, če koncesionar kljub izdani odločbi inšpektorja za žičniške naprave ne odpravi pomanjkljivosti, ki ogrožajo varnost obratovanja. Pravice in obveznosti v primeru razdrtja pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
13. člen
V primeru, da koncesijsko razmerje preneha in žičniška naprava preneha trajno obratovati, mora koncesionar žičniško napravo razgraditi in na zemljišču vzpostaviti prvotno stanje. Način in pogoji razgraditve žičniške naprave se določijo v koncesijski pogodbi.
14. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja ministrstvo, pristojno za žičnice.
15. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00721-14/2005/7
Ljubljana, dne 21. julija 2005.
EVA 2005-2411-0069
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti