Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2005 z dne 29. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2005 z dne 29. 7. 2005

Kazalo

3218. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame DARS d.d. pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/VII (ZPDSA7), stran 7695.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame DARS d.d. pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/VII (ZPDSA7)
Razglašam Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame DARS d.d. pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/VII (ZPDSA7), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2005.
Št. 001-22-66/05
Ljubljana, dne 25. julija 2005.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI IZ KREDITA, KI GA NAJAME DARS D.D. PRI EVROPSKI INVESTICIJSKI BANKI ZA PROJEKT SLOVENSKIH AVTOCEST/VII (ZPDSA7)
1. člen
Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljnjem besedilu: DARS, d.d.) iz naslova kredita, ki ga DARS, d.d., najame pri Evropski investicijski banki (v nadaljnjem besedilu: EIB), v znesku 250.000.000 evrov glavnice s pripadajočimi obrestmi in drugimi stroški kredita, za projekt slovenskih avtocest/VII, to je za gradnjo avtocestnih odsekov Maribor–Lenart in Lenart–Beltinci (na etapah: Lenart–Spodnja Senarska, Spodnja Senarska–Cogetinci in Cogetinci–Vučja vas), pod naslednjimi osnovnimi pogoji:
– najmanj 5-letni moratorij na odplačilo glavnice;
– zadnji obrok glavnice po kreditu zapade v plačilo najkasneje 30 let po črpanju zadnje tranše kredita;
– valuta črpanja je evro ali valuta države članice EIB, ki ni udeležena v tretji fazi EMU, ali katerakoli valuta, s katero se trguje na glavnih mednarodnih denarnih trgih, ali slovenski tolar, glede na dodatne pogoje, o katerih se za vsako tako črpanje sporazumeta EIB in kreditojemalec;
– valuta odplačila glavnice in plačila obresti je enaka valuti črpanja posamezne tranše;
– višina obrestne mere je določena glede na valuto in vrsto obrestne mere za posamezno črpanje, in sicer je lahko izbrana obrestna mera spremenljiva ali stalna pri čemer je v primeru izbora spremenljive obrestne mere pribitek na referenčno obrestno mero za izbrano valuto lahko največ 13 bazičnih točk.
Če DARS, d.d., ne poravna svojih dospelih obveznosti po kreditni pogodbi iz prejšnjega odstavka, bo Republika Slovenija na pisni poziv EIB plačala te obveznosti namesto DARS, d.d.
2. člen
Pogodbo o poroštvu z EIB podpiše v imenu in za račun Republike Slovenije minister, pristojen za finance.
Ministrstvo, pristojno za finance, skrbi za izvajanje tega zakona ter vseh pravic in obveznosti Republike Slovenije, ki izhajajo iz njega.
3. člen
Sredstva za izpolnitev poroštvenih obveznosti Republike Slovenije v primeru iz drugega odstavka 1. člena tega zakona se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
4. člen
V primeru, ko Republika Slovenija plača obveznosti iz kreditne pogodbe namesto DARS, d.d., pridobi Republika Slovenija v razmerju do DARS, d.d., pravico do regresiranja plačanih zneskov, obresti in vseh stroškov, ki so v zvezi s tem nastali.
Pravico do regresiranja Republika Slovenija uresniči po vseh virih, ki so namenjeni izgradnji avtocest.
V roku 60 dni po podpisu poroštvene pogodbe iz 2. člena tega zakona skleneta minister, pristojen za finance, in DARS, d.d., pogodbo o načinu in pogojih zavarovanja poroštva Republike Slovenije. S pogodbo podrobneje uredita vire za vračilo zneskov, plačanih iz naslova poroštva, in instrumente zavarovanja.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/05-137/1
Ljubljana, dne 15. julija 2005.
EPA 330-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost