Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2005 z dne 26. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2005 z dne 26. 7. 2005

Kazalo

3171. Odlok o turistični taksi v Mestni občini Novo mesto, stran 7590.

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), 3. in 4. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02 je Občinski svet na svoji 22. seji dne 11. 7. 2005 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Mestni občini Novo mesto
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa obveznost plačila turistične takse na območju Mestne občine Novo mesto, način obračuna, njeno višino, zavezance za plačilo in njihove obveznosti, način porabe in odvajanja turistične takse ter nadzor nad izvajanjem določil tega odloka.
2. člen
Pojmi, ki se uporabljajo v tem odloku, imajo enak pomen, kot jih določa Zakon o spodbujanju razvoja turizma.
3. člen
Turistično območje predstavlja celotno območje Mestne občine Novo mesto.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO IN OBVEZNOST PLAČILA TURISTIČNE TAKSE
4. člen
Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani Republike Slovenije in tujci – turisti, ki izven kraja stalnega prebivališča na območju Mestne občine Novo mesto uporabljajo storitve prenočevanja v registriranem nastanitvenem objektu.
5. člen
Obveznost plačila turistične takse za zavezance iz prvega odstavka prejšnjega člena tega odloka nastane hkrati s koriščenjem storitve prenočevanja (v nadaljnjem besedilu: turistična taksa za prenočevanje). Plačati so jo dolžni tudi v primeru, ko so deležni brezplačnih storitev za prenočevanje, razen če zakon ali ta odlok ne določata drugače.
III. VIŠINA IN IZRAČUN TURISTIČNE TAKSE
6. člen
Turistična taksa se v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma določa v točkah. Za območje Mestne občine Novo mesto se določi turistična taksa v višini 11 točk, ki jo plačuje turist za vsak dan bivanja izven stalnega prebivališča.
Višina turistične takse se izračuna tako, da se število točk pomnoži z vrednostjo točke, ki jo v skladu z zakonom določi Vlada Republike Slovenije.
IV. OPROSTITEV PLAČILA TURISTIČNE TAKSE
7. člen
Plačila turistične takse za prenočevanje so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti;
– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu oziroma zavarovanki podana invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije;
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami;
– učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti;
– dijaki in študentje v dijaških oziroma študentskih domovih;
– osebe, ki so na začasnem delu in bivanju v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni;
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse;
– člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah na podlagi veljavne članske izkaznice;
– organizatorji in aktivni udeleženci mednarodnih in medobčinskih prireditev, katerih nočitev plača organizator in imajo pomen za turistično promocijo občine. Sklep o tem, ali ima prireditev pomen za turistično promocijo občine, daje župan.
Turistično takso za prenočevanje v višini 50% plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti;
– turisti, člani mednarodnih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF;
– turisti v kampih.
V. NAČIN PORABE SREDSTEV TURISTIČNE
TAKSE
8. člen
Sredstva iz naslova turistične takse so prihodek proračuna Mestne občine Novo mesto, porabijo pa se namensko za dejavnosti in storitve, določene v 21. členu Zakona o spodbujanju razvoja turizma.
Namen porabe sredstev se določi s proračunom.
VI. POSTOPEK POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE TAKSE
9. člen
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso za prenočevanje v imenu in za račun občine hkrati s koriščenjem storitev prenočevanja ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
10. člen
Osebe iz prejšnjega člena morajo nakazovati pobrano turistično takso do 25. v mesecu za pretekli mesec na poseben račun Mestne občine Novo mesto in predložiti občini ter pristojnemu davčnemu uradu mesečno poročilo na predpisanem obrazcu Mesečno poročilo o turistični taksi, iz katerega mora biti razvidno število nočitev, znesek turistične takse oziroma oprostitve.
Če je turist oproščen plačila ali dela turistične takse, mora biti na predpisanem obrazcu vpisan razlog oprostitve.
Mesečno poročilo o plačani turistični taksi se lahko posreduje občini tudi v elektronski obliki.
11. člen
Mesečno poročilo iz prejšnjega člena mora obsegati naslov pravne ali fizične osebe, podatke o gostih in prenočitvah, število prenočitvenih oseb, ki so uveljavljale olajšave in oprostitve, znesek plačane takse ter mesec, na katerega se poročilo nanaša. To poročilo morajo pravne in fizične osebe posredovati na predpisanem obrazcu in je sestavni del tega odloka.
VII. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD POBIRANJEM TURISTIČNE TAKSE IN OBVEZNA VSEBINA PREDPISANEGA OBRAZCA
12. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ. Nadzor opravlja tudi pristojni občinski inšpekcijski organ.
Zavezanci za plačilo turistične takse so dolžni pooblaščeni uradni osebi omogočiti nadzor in na njegovo zahtevo predložiti ustrezne dokumente.
VIII. PRISILNA IZTERJAVA TURISTIČNE TAKSE
13. člen
Prisilno izterjavo turistične takse opravlja pristojni davčni organ po postopku in v skladu z veljavnimi predpisi.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
14. člen
Z globo do 350.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki sprejema turiste na prenočevanje:
1. če ne pobira turistične takse za prenočitev turistov (9. člen odloka),
2. če ne nakazuje pobrane turistične takse (10. člen odloka).
Z globo do 100.000 SIT se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo do 100.000 SIT se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena samostojni podjetnik posameznik, ki sprejema turiste na prenočevanje.
Z globo do 100.000 SIT se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena kmet in sobodajalec, ki sprejema turiste na prenočevanje.
X. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
16. člen
Z dnem začetka uporabe tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 78/98).
Št. 015-05-16/2005
Novo mesto, dne 11. julija 2005.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.