Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005

Kazalo

2947. Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika, stran 6912.

Na podlagi 11., 12. in 13. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01 in 61/02), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni list RS, št 61/04) je Občinski svet občine Metlika na 18. redni seji dne 29. 6. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in postopek za dodeljevanje sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika, in sicer za subvencioniranje obrestne mere namenskih kreditov, dodeljenih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika, subvencioniranje stroškov priprave investicijske in razpisne dokumentacije, za prodajo zemljišč v lasti občine in javnih podjetij za gradnjo poslovnih objektov ter obračun komunalnega prispevka za ostala zemljišča. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.
2. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva se zagotavljajo v proračunu Občine Metlika, v višini, ki je določena z odlokom o proračunu občine za tekoče leto, in sicer: najmanj 1% sprejetega proračuna.
II. SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE IN STROŠKOV
INVESTICIJSKE IN RAZPISNE DOKUMENTACIJE
3. člen
Subvencioniranje obrestnih mer je namenjeno za namenske kredite enotam malega gospodarstva, ki delujejo kot samostojni podjetniki posamezniki ali kot podjetje v zasebni lasti, ki bodo na ta način pridobljena sredstva vložili v razvoj in razširitev poslovanja oziroma dejavnosti, in sicer:
– nakup, graditev, prenovo in adaptacijo poslovnih prostorov, vezano na novo investicijo;
– nakup opreme za opravljanje dejavnosti;
– odpiranje delovnih mest, povezanih z ustanavljanjem novih enot malega gospodarstva;
– nakup opreme, ki je povezana z uvajanjem sodobnih tehnologij v enote malega gospodarstva.
Upravičeni stroški so stroški nakupa poslovnih prostorov, gradbena dela, nabavna vrednost opreme, stroški plač za novo odprta delovna mesta, ki morajo biti ohranjena minimalno tri leta.
4. člen
Subvencionira se del stroškov priprave investicijske in razpisne dokumentacije.
5. člen
Za sredstva, opredeljena v tem poglavju, lahko zaprosijo naslednji prosilci:
– samostojni podjetniki posamezniki,
– podjetja v zasebni lasti in mešani lasti, ki po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 15/05) spadajo med majhna,
– občani, ki so pri pristojnem državnem upravnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma na pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register, da izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti ter da ob dodelitvi sredstev izpolnjujejo pogoje iz prve in druge alinee tega odstavka.
Pogoj za dodelitev subvencije je, da imajo prosilci iz prvega odstavka tega člena sedež firme in poslovne prostore na področju Občine Metlika in da je kraj investicije na območju Občine Metlika.
6. člen
Subvencije se prednostno odobrijo prosilcem, ki poleg ostalih pogojev, izpolnjujejo še naslednje kriterije:
– razširjajo obseg poslovanja in odpirajo nova delovna mesta v proizvodnih in storitvenih dejavnostih;
– ustanavljajo nove proizvodne in storitvene zmogljivosti in ustvarjajo možnosti za nove zaposlitve;
– da je naložba usmerjena v doseganje višje kvalitete proizvodov in storitev ter zagotavlja ekološko neoporečen delovni proces;
– zagotavlja boljšo oskrbo občanov;
– da zaposluje vsaj 50% oseb s stalnim prebivališčem v Občini Metlika.
7. člen
Razpis za subvencioniranje obrestne mere za bančne kredite ter stroškov priprave investicijske in razpisne dokumentacije razpiše župan in razpis objavi v sredstvih javnega obveščanja. Iz razpisa mora biti razvidna višina razpisanih subvencij, razpisni pogoji in ostala določila, ki izhajajo iz tega pravilnika.
8. člen
Prijava na razpis mora vsebovati:
– kratko predstavitev prosilca;
– predstavitev investicije oziroma poslovni načrt – opis razvojnega programa s pričakovanimi učinki;
– dokazilo o registraciji obrtnika, samostojnega podjetnika oziroma družbe; dokazilo o začetem postopku pridobivanja dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma registracije na sodišču;
– overjeno fotokopijo ali original pogodbe o odobrenem namenskem kreditu za pospeševanje razvoja malega gospodarstva;
– ter drugo, kar se zahteva z javnim razpisom.
9. člen
Vlogo za odobritev subvencije vložijo prosilci osebno na sedežu občine ali pošlje po pošti v zaprti ovojnici, priporočeno v skladu z določili javnega razpisa.
10. člen
Višina subvencioniranja obrestne mere ter stroškov priprave investicijske in razpisne dokumentacije se določi z vsakokratnim letnim razpisom v skladu s proračunskimi možnostmi.
11. člen
Vloge za subvencioniranja obrestne mere ter stroškov priprave investicijske in razpisne dokumentacije ocenjuje komisija za dodeljevanje sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika, ki jo imenuje župan za mandatno dobo župana.
Komisija pripravi predlog županu o dodelitvi sredstev.
Župan odloči o dodelitvi sredstev s sklepom, ki ga posreduje prosilcem najkasneje v 15 dneh.
12. člen
Komisijo za dodeljevanje sredstev, ki šteje pet članov, sestavljajo:
– dva predstavnika odbora za gospodarstvo, finance in premoženje Občinskega sveta občine Metlika, na predlog odbora;
– en predstavnik Območne obrtne zbornice Metlika, na njen predlog;
– dva predstavnika občinske uprave.
III. PRODAJA ZEMLJIŠČ V LASTI OBČINE METLIKA IN JAVNIH PODJETIJ ZA GRADNJO POSLOVNIH OBJEKTOV
13. člen
Sredstva so namenjena samostojnim podjetnikom posameznikom ter tistim pravnim osebam, ki po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-UPB1; Uradni list RS, št. 15/05) spadajo med majhna podjetja, v zasebni in mešani lasti, ki bodo tako pridobljena sredstva vložili v razvoj, razširitev poslovanja oziroma opravljanje svoje dejavnosti in odpiranje novih delovnih mest, povezanih z investicijo, in sicer za nakup zemljišč v lasti Občine Metlika in javnih podjetij za gradnjo poslovnih objektov v letu 2005 in 2006.
Upravičeni stroški so stroški nakupa zemljišč v lasti Občine Metlika in javnih podjetij za gradnjo poslovnih objektov na območju Občine Metlika, katera so z občinskimi prostorskimi akti opredeljena kot zemljišča za poslovno dejavnost.
14. člen
Zemljišča se dodeljujejo na podlagi metod opredeljenih v 80. členu Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 110/02) in 29. členu Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03).
Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki imajo državljanstvo Republike Slovenije in pravne osebe, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, pod enakimi pogoji. Pogoj državljanstva fizične osebe oziroma sedeža pravne osebe se ne uporablja, kolikor obstaja med državo prosilca in Republiko Slovenijo načelo reciprocitete.
Fizične osebe morajo s prijavo priložiti:
– potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o vplačani varščini,
– EMŠO in davčno številko,
– in ostalo opredeljeno v razpisu.
Pravne osebe morajo priložiti k vlogi:
– matično številko in davčno številko,
– izpis iz sodnega registra,
– potrdilo o vplačani varščini,
– in ostalo opredeljeno v razpisu.
15. člen
Varščina znaša 10% izklicne cene in jo mora interesent nakazati pred iztekom razpisnega roka na račun občine.
Kriteriji, ki se bodo upoštevali pri izbiri:
– večje število na novo zaposlenih delavcev,
– sedež v občini,
– opravljanje proizvodno-storitvene dejavnosti, z izjemo na področju trgovine,
– opravljanje dejavnosti z manjšim negativnim vplivom na okolje,
– združevanje več parcel,
– ponujena cena,
– in ostalo opredeljeno v konkretnem razpisu.
Vloga mora vsebovati poleg že določenih pogojev tudi opis dejavnosti, ki se bo opravljala in predvideno število zaposlenih.
Vloga se odda osebno na sedežu občine ali pošlje po pošti v zaprti ovojnici, priporočeno v skladu z določili javnega razpisa.
16. člen
Vloge za nakup zemljišč za gradnjo poslovnih objektov obravnava komisija imenovana v skladu z 10. in 11. členom tega pravilnika.
Prodaja zemljišč se izvede na podlagi kupoprodajne pogodbe, overjene pri notarju.
17. člen
Cena kvadratnega metra zemljišča za gradnjo poslovnih objektov znaša 50% ocenjene vrednosti kvadratnega metra zemljišča in se določi z javnim razpisom. V ceni je všteto plačilo zemljišča in plačilo komunalnega prispevka.
18. člen
Kupec mora pričeti z gradnjo objekta najkasneje v roku treh let po sklenitvi pogodbe in urediti komunalno infrastrukturo, ki se priključi na javno infrastrukturo.
Če kupec ne bi zgradil objekta in infrastrukture, navedene v prvem odstavku v roku dveh let od pričetka gradnje in bi imel namen prodati kupljeno zemljišče, si občina pridržuje predkupno pravico in zemljišče odkupi pod istimi pogoji, kot je bilo prodano.
IV. OBRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA ZEMLJIŠČA, KI NISO ZAJETA V III. POGLAVJU TEGA PRAVILNIKA
19. člen
Znižanje komunalnega prispevka v višini 50% od izračunanega zneska za gradnjo poslovnih objektov (Zakon o stavbnih zemljiščih – Uradni list RS, št. 44/97), se v letu 2005 in 2006 odobri samostojnim podjetnikom posameznikom in tistim pravnim osebam, ki po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-UPB1; Uradni list RS, št. 15/05) spadajo med majhna podjetja, v zasebni in mešani lasti, ter imajo v lasti zemljišča, katera so z občinskimi prostorskimi akti opredeljena kot zemljišča za poslovno dejavnost, na območju Občine Metlika, ki pa ne smejo biti pridobljena na način opredeljen v III. poglavju (členi 13 – 18) tega pravilnika.
Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za majhna podjetja iz 52. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-UPB1; Uradni list RS, št. 15/05).
Pri podjetnikih posameznikih se ti pogoji smiselno upoštevajo.
20. člen
Oprostitev plačila komunalnega prispevka za gradnjo poslovnih objektov, obravnavanega v prejšnjem členu tega pravilnika, se bo upoštevala pri izdaji odločbe o odmeri komunalnega prispevka pred izdajo gradbenega dovoljenja.
V. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Vsak prejemnik pomoči mora podpisati klavzulo o zbiru prejetih pomoči. Klavzula obsega izjavo upravičenca, da za posamezen namen ni pridobil sredstev državnega proračuna ali mednarodnih virov, oziroma če jo je dobil, kolikšen del je že dobil iz drugih virov.
Intenzivnost vseh prejetih pomoči ne sme presegati 55% upravičenih stroškov investicije oziroma stroškov plač za dvoletno obdobje. Zgornja meja intenzivnosti pomoči velja ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.
Prejemnik pomoči mora prispevati lastnega deleža najmanj 25% vrednosti investicije.
Investicijski projekti in novo odprta delovna mesta morajo ostati v občini vsaj 3 leta po zagonu.
Do pomoči za namen investicij niso upravičena podjetja v postopku prisilne poravnave, stečaju oziroma likvidaciji.
22. člen
Za dodeljena sredstva Občina Metlika z upravičencem sklene ustrezno pogodbo, v kateri so določene vse medsebojne pravice in odgovornosti pogodbenih strank. S strani Občine Metlika pogodbo sklene župan.
V pogodbi se navede tudi način zavarovanja.
Namensko porabo sredstev iz pogodbe o dodelitvi sredstev preverja Komisija za dodeljevanje sredstev.
V primeru nenamenske porabe pomoči iz občinskega proračuna je koristnik sredstev dolžan le-ta takoj vrniti v enkratnem znesku z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
23. člen
Župan seznani občinski svet o višini dodeljenih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika, in sicer za subvencioniranje obrestne mere namenskih kreditov, dodeljenih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika, subvencioniranje stroškov priprave investicijske in razpisne dokumentacije, za prodajo zemljišč za gradnjo poslovnih objektov na območju Občine Metlika ter obračun komunalnega prispevka za ostala zemljišča, v zaključnem računu Občine Metlika.
24. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 30005-1/2005
Metlika, dne 29. junija 2005.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.

AAA Zlata odličnost