Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005

Kazalo

2944. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah, stran 6911.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/89) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 21. seji dne 27. 6. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
1. člen
V Odloku o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 78/00) se prvi odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»Občinske ceste določi in kategorizira Mestni svet MOL z odlokom.«
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Besedilo »odredba o kategorizaciji občinskih cest« se v celotnem besedilu odloka nadomesti z besedilom »odlok o kategorizaciji občinskih cest« v ustreznem sklonu.«
2. člen
V 59. členu se uvodno besedilo spremeni tako, da se glasi:
» Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.«
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«
3. člen
60. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka prejšnjega člena.«
4. člen
V 61. členu se uvodno besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest:«
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.«
5. člen
V 62. členu se v prvem odstavku besedilo: »Z denarno kaznijo 300.000 tolarjev« nadomesti z besedilom:«Z globo 350.000 tolarjev«.
V drugem odstavku se besedilo: »Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev« nadomesti z besedilom: »Z globo 350.000 tolarjev«.
V tretjem in četrtem odstavku se besedilo: »Z denarno kaznijo 70.000 tolarjev« nadomesti z besedilom: »Z globo 100.000 tolarjev«.
6. člen
Za 67. členom se doda novi 67.a člen, ki se glasi:
»Do uveljavitve ustreznih aktov za podelitev koncesije, ki jih bo sprejel Mestni svet MOL, se bodo oddala dela letnega rednega vzdrževanja občinskih cest z javnim razpisom po zakonu o javnih naročilih.«
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 391-23/04-4
Ljubljana, dne 27. junija 2005.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

AAA Zlata odličnost