Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005

Kazalo

2938. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2005, stran 6899.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 116. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02) je Občinski svet občine Lendava na 21. seji dne 28. 6. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu
Občine Lendava za leto 2005
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Lendava za leto 2005 (Uradni list RS, št. 141/04) se 2. člen spremeni, tako da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                               v tisoč tolarjev
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-----------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                 Proračun leta 2005
-----------------------------------------------------------------------------
   I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)                2.316.738
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                    1.162.122
70  DAVČNI PRIHODKI                         994.961
   700 Davki na dohodek in dobiček                 602.984
   703 Davki na premoženje                      96.900
   704 Domači davki na blago in storitve              295.077
71  NEDAVČNI PRIHODKI                        167.161
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
   od premoženja                           47.420
   711 Takse in pristojbine                      3.000
   712 Denarne kazni                         3.081
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev             18.160
   714 Drugi nedavčni prihodki                    95.500
72  KAPITALSKI PRIHODKI                       250.000
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
   in neopredmetenih dolgoročnih sredstev              250.000
74  TRANSFERNI PRIHODKI                       904.616
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij                    598.708
   741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
   iz sredstev proračuna Evropske unije               305.908
   II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                3.034.387
40  TEKOČI ODHODKI                          577.951
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim              190.070
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                              30.196
   402 Izdatki za blago in storitve                 295.685
   403 Plačila domačih obresti                    15.000
   409 Rezerve                            47.000
41  TEKOČI TRANSFERI                         723.185
   410 Subvencije                          43.000
   411 Transferi posameznikom
   in gospodinjstvom                        246.300
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                           67.625
   413 Drugi tekoči domači transferi                366.260
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                     1.649.251
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev             1.649.251
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                      84.000
   431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
   osebam, ki niso proračunski uporabniki              14.000
   432 Investicijski transferi proračunskim
   uporabnikom                            70.000
   III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II.–I.)             -717.649
 
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-----------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                 Proračun leta 2005
-----------------------------------------------------------------------------
   IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                    100
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                    100
   750 Prejeta vračila danih posojil                  100
   V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV                        24.065
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV                        24.065
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb            24.065
   VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
   (IV.–V.)                             -23.965
 
C)  RAČUN FINANCIRANJA
-----------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                 Proračun leta 2005
-----------------------------------------------------------------------------
   VII. ZADOLŽEVANJE                           –
50  ZADOLŽEVANJE                              –
   500 Domače zadolževanje                        –
   VIII. ODPLAČILO DOLGA                       6.511
55  ODPLAČILO DOLGA                          6.511
   550 Odplačilo domačega dolga                    6.511
   IX. SPREMEMBA DENARNIH SREDSTEV
   NA RAČUNU (III.+VI.+X.)                     -748.125
   X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                 -6.511
   XI. NETO FINANCIRANJE
   (VI.+VII.-VIII.-IX.)=-III.                    717.649
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
   31. 12. 2004                          1.012.133
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
-----------------------------------------------------------------------------
   31. 12. 2005                           264.008
-----------------------------------------------------------------------------
Splošni del proračuna, prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji ter odhodki po ekonomski in programski klasifikaciji (po področjih proračunske porabe) so priloga k temu odloku.
2. člen
Spremeni se 5. člen odloka, tako da se glasi:
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke ter investicijske transfere ne sme presegati 75% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu, od tega:
1. v letu 2006          – 60% navedenih pravic
2. v ostalih prihodnjih letih  – 40% navedenih pravic
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve ter za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Ne glede na omejitve iz prejšnjih odstavkov lahko Občina Lendava v letu 2005 prevzame obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v letih 2006 in 2007 za izplačilo odškodnine Urbarialni skupnosti Lendava zaradi umika denacionalizacijskega zahtevka za parcele št. 4258/2, 4258/8, 745 in 757, in sicer za vsako leto 136.647,37 EUR.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41100-2054/2004
Lendava, dne 29. junija 2005.
Župan – Polgármester
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l. r.

AAA Zlata odličnost