Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005

Kazalo

2937. Pravilnik o ustvarjanju podpornega okolja za podjetništvo v Mestni občini Koper, stran 6893.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03)
R A Z G L A Š A M
P R A V I L N I K
o ustvarjanju podpornega okolja za podjetništvo v Mestni občini Koper
Št. 3005-3 /2003
Koper, dne 17. junija 2005.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Na podlagi 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 108/04), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 35/01 in 29/03) je Občinski svet mestne občine Koper na seji dne 16. 6. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o ustvarjanju podpornega okolja za podjetništvo v Mestni občini Koper
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik podrobneje določa izvajanje ukrepov za ustvarjanje podpornega okolja za podjetništvo v Mestni občini Koper (v nadaljevanju: občina), in sicer:
– namen in ciljne skupine upravičencev,
– upravičene stroške izvedbe ukrepov,
– višino odobrenih sredstev za kritje upravičenih stroškov,
– instrumente dodeljevanja sredstev,
– pogoje za pridobitev sredstev,
– zgornjo višino dodeljenih sredstev,
– postopek za izvedbo ukrepov,
– nadzor nad porabo sredstev.
2. člen
Temeljni namen tega pravilnika je:
– povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest,
– pospešitev izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov,
– vzpostavljanje učinkovitejšega podpornega sistema za podjetnike in za podjetja v vseh fazah njihovega razvoja,
– spodbujanje povezovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami in gospodarstvom.
3. člen
Sredstva za izvedbo ukrepov za ustvarjanje podpornega okolja za podjetništvo se zagotavljajo v proračunu občine. Višino sredstev določi občinski svet Mestne občine Koper s sprejetjem odloka o proračunu za posamezno leto.
Sredstva se dodeljujejo po veljavnih predpisih za dodeljevanje državnih pomoči in so namenjena spodbujanju novih zaposlitev in krepitvi konkurenčnih sposobnosti podjetij v Mestni občini Koper.
4. člen
Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so:
– podjetja, ki imajo sedež v Mestni občini Koper ali investirajo na območju Mestne občine Koper,
– fizične osebe, kadar gre za sofinanciranje stroškov samozaposlitve, in
– drugi subjekti, v skladu s tem pravilnikom.
Za podjetje po tem pravilniku se štejejo:
– majhne in srednje velike gospodarske družbe, ki izpolnjujejo pogoje iz Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, 15/05 – ZGD – UPB1) in
– samostojni podjetniki.
Prejemniki morajo tako pridobljena sredstva vložiti v razvoj in razširitev obstoječe dejavnosti oziroma novo dejavnost na območju občine.
5. člen
Do sredstev občinskega proračuna za izvedbo ukrepov po tem pravilniku niso upravičena podjetja, ki:
– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– so v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 50/00 – sklep US in 93/02 – odl. US),
– so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,
– sodijo v sektor transporta, ladjedelništva, jeklarstva, premogovništva, kmetijstva in ribištva.
II. UKREPI ZA USTVARJANJE PODPORNEGA OKOLJA ZA PODJETNIŠTVO V MESTNI OBČINI KOPER
6. člen
Ukrepi za ustvarjanje podpornega okolja za podjetništvo, ki se realizirajo po principu sofinanciranja upravičenih stroškov razvojnih projektov in naložb podjetij, so:
1. sofinanciranje začetnih investicij, investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj novih produktov in storitev,
2. sofinanciranje stroškov promocije malih in srednjih podjetij,
3. sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja,
4. sofinanciranje posebnega usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v podjetjih,
5. spodbujanje prijav podjetij na mednarodne javne razpise.
7. člen
Sredstva po tem pravilniku se lahko dodelijo pod pogojem podane izjave upravičencev, v kateri izjavljajo, da niso prejeli sredstev iz državnih in mednarodnih virov, oziroma v kateri je navedena višina sredstev, ki so jih iz navedenih virov pridobili.
1. Sofinanciranje začetnih investicij, investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj novih produktov in storitev
8. člen
Namen sofinanciranja je pospešitev nastajanja majhnih gospodarskih družb in zagotavljanje pogojev za hitrejšo rast majhnih in srednje velikih gospodarskih družb.
9. člen
Upravičeni stroški izvedbe ukrepa so:
a) Materialne investicije:
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč, pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
– nakup, gradnja ali preureditev poslovnih prostorov,
– nakup nove opreme in celovita obnova obstoječe proizvodnje.
b) Nematerialne investicije:
– nakup patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja in programske opreme.
10. člen
Upravičenci do sredstev so podjetja iz 4. člena tega pravilnika.
11. člen
Višina dodeljenih sredstev za kritje upravičenih stroškov: skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati 55% upravičenih stroškov celotne vrednosti posamezne investicije.
12. člen
Instrument dodeljevanja sredstev so posojila ali subvencije.
13. člen
Zgornja višina dodeljenih sredstev iz 11. člena tega pravilnika velja ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskega, državnega proračuna ali mednarodnih virov) so sredstva dodeljena.
Prejemnik mora zagotoviti vsaj 25% lastnih virov za kritje stroškov posamezne investicije.
Investicija se mora ohraniti na območju občine vsaj pet let.
2. Sofinanciranje stroškov promocije podjetij
14. člen
Namen sofinanciranja stroškov promocije podjetij je spodbuditi sodelovanje podjetnikov in obrtnikov na sejmih in razstavah doma ali v tujini ter na ta način promovirati razvoj novih proizvodov in storitev iz občine.
15. člen
Upravičeni stroški izvedbe ukrepa so:
– najem, postavitev in delovanje stojnice pri udeležbi na določenem sejmu ali razstavi doma ali v tujini.
16. člen
Upravičenci do sredstev so podjetja iz 4. člena tega pravilnika, ki se udeležijo določenega sejma ali razstave doma ali v tujini.
17. člen
Višina dodeljenih sredstev za kritje upravičenih stroškov:
– do 50% stroškov najema, postavitve in delovanja stojnice na sejmu ali razstavi.
18. člen
Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.
19. člen
Zgornja višina dodeljenih sredstev za izvedbo tega ukrepa za posameznega upravičenca ne sme preseči višine, določene v 17. členu tega pravilnika, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskega, državnega proračuna ali mednarodnih virov) so sredstva dodeljena.
3. Sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja
20. člen
Namen sofinanciranja novih delovnih mest in samozaposlovanja je reševanje problema brezposelnosti oseb, ki spadajo v skupino težje zaposljivih oseb in oseb, ki so v postopku izgubljanja zaposlitve, ter spodbujanje podjetništva v malem gospodarstvu.
21. člen
Upravičeni stroški izvedbe ukrepa so:
a) stroški za realizacijo samozaposlitve osebe, ki je na Zavodu RS za zaposlovanje – območna služba Koper (v nadaljevanju: ZRSZ) prijavljena kot brezposelna oseba,
b) stroški dela plače za zaposlitev osebe, ki je na ZRSZ prijavljena kot brezposelna oseba in spada v skupino težje zaposljivih oseb v skladu z veljavnim Pravilnikom o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 64/01, 31/03, 135/03 in 80/04),
c) stroški dela plače za zaposlitev osebe, ki je iskalec prve zaposlitve – pripravnik z višjo, visoko ali univerzitetno izobrazbo in je na ZRSZ prijavljena kot brezposelna oseba,
d) stroški za realizacijo samozaposlitve ali zaposlitve osebe, ki je v postopku izgubljanja zaposlitve in je vključena v Sklad dela.
22. člen
Upravičenci so:
– podjetja iz 4. člena tega pravilnika, ki zagotovijo novo zaposlitev za najmanj dve leti, če ta nova zaposlitev pomeni povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim stanjem v zadnjih dveh letih,
– podjetja iz 4. člena tega pravilnika, ki zaposlijo brezposelne osebe, ki so državljani Republike Slovenije, imajo stalno bivališče na območju Mestne občine Koper, so prijavljeni na ZRSZ najmanj en mesec pred dnevom zaposlitve in spadajo v skladu z veljavnim Pravilnikom o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja v skupino težje zaposljivih oseb,
– brezposelne osebe, ki v obdobju, določenim z razpisom, uresničijo samozaposlitev in so pri ZRSZ vključene v program spodbujanja samozaposlovanja. Dejavnost se mora opravljati na območju Mestne občine Koper (poslovni prostori in sedež morajo biti na območju Mestne občine Koper),
– osebe, ki so v postopku izgubljanja zaposlitve, so državljani Republike Slovenije, imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine Koper in v obdobju, določenim z razpisom, uresničijo samozaposlitev ter so v Skladu dela vključene v program spodbujanja samozaposlovanja.
23. člen
Višina dodeljenih sredstev za kritje upravičenih stroškov:
– za samozaposlitev do 5 minimalnih mesečnih plač ali do 7 minimalnih mesečnih plač, če se samozaposli invalid; sredstva se dodelijo v enkratnem znesku, pod pogojem, da bo samozaposlitev trajala najmanj dve leti,
– za posamezno novo delovno mesto pod točko b) in d) 21. člena tega pravilnika, ki se zagotavlja vsaj še dve leti po prejemu, do 7 minimalnih mesečnih plač v enkratnem znesku,
– za posamezno novo delovno mesto pod točko c) 21. člena tega pravilnika, ki se zagotavlja vsaj še dve leti po prejemu sredstev, do 9 mesečnih plač pripravnika za določeno delovno mesto v enkratnem znesku.
24. člen
Kriterij novih delovnih mest se ugotavlja na osnovi dodatnih delovnih mest, v primerjavi s celoletnim povprečjem zaposlenih v podjetju.
25. člen
V primeru, da novo zaposleni delavec postane ponovno brezposeln pred potekom dveh let, iz kateregakoli razloga, mora upravičenec:
– v 30 dneh zaposliti drugo osebo v skladu s kriteriji tega pravilnika ali
– v roku 10 dni vrniti vsa sredstva oziroma sorazmerni del sredstev, če je zaposlitev trajala več kot polovico zahtevanega časa, in sicer v skladu s 46. členom tega pravilnika.
26. člen
Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.
27. člen
Zgornja višina dodeljenih sredstev za izvedbo tega ukrepa za posameznega upravičenca ne sme preseči višine, ki jo določa 23. člen tega pravilnika, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskega, državnega proračuna ali mednarodnih virov) so dodeljena.
28. člen
Upravičenci do sredstev za samozaposlitev morajo imeti sedež in poslovne prostore na območju Mestne občine Koper. Dejavnost se mora ohraniti vsaj še dve leti po realizaciji samozaposlitve.
4. Sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v podjetjih
29. člen
Namen sofinanciranja posebnega usposabljanja in izobraževanja je pridobitev teoretičnega in praktičnega znanja, uporabljivega na sedanjem ali bodočem delovnem mestu zaposlenega v podjetju.
30. člen
Upravičeni stroški izvedbe tega ukrepa so:
– stroški inštruktorja,
– potni stroški inštruktorjev in tistih, ki se usposabljajo,
– odpis instrumentov in opreme v skladu z obsegom uporabe za namen usposabljanja,
– stroški svetovanja v povezavi s projektom usposabljanja.
31. člen
Upravičenci so gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) imajo izdelano in sprejeto poslanstvo, vizijo in strategijo podjetja,
b) imajo izdelan letni program usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v podjetju, ki je usklajen s strategijo podjetja in vsebuje:
– predvidene vrste programov izobraževanja in usposabljanja za zaposlene,
– predvideno število udeležencev usposabljanja in izobraževanja,
– podatke o neposrednih izvajalcih programov usposabljanja in izobraževanja.
32. člen
Višina dodeljenih sredstev za kritje upravičenih stroškov:
– do 25% stroškov posebnega usposabljanja in izobraževanja, ki se poveča za 10%, če gre za posebno usposabljanje in izobraževanje v podjetjih iz 4. člena tega pravilnika.
33. člen
Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.
34. člen
Zgornja višina dodeljenih sredstev za izvedbo tega ukrepa za posameznega upravičenca ne sme preseči višine, ki jo določa 32. člen tega pravilnika, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskega, državnega proračuna ali mednarodnih virov) so dodeljena.
5. Spodbujanje prijav podjetij na mednarodne javne razpise
35. člen
Sredstva za spodbujanje prijav podjetij na mednarodne javne razpise so namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov za pripravo projektov, ki so predmet mednarodnega javnega razpisa in ki so dejansko nastali, so vezani na prijavo ter za katere ima prijavitelj ustrezna dokazila.
36. člen
Upravičeni stroški izvedbe tega ukrepa so:
– stroški osebja v višini dejanske cene dela, ki se izkazuje na podlagi izplačanih plač z vsemi dodatki in dajatvami, kot so opredeljeni v nacionalni zakonodaji in/ali kolektivni pogodbi,
– stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in z običajnim poslovanjem prijavitelja.
37. člen
Upravičenci so podjetja iz 4. člena tega pravilnika, ki prijavijo projekte na javne razpise iz mednarodnih virov, ki ustrezajo razpisnim pogojem in so administrativno ustrezni, kar izkazujejo z ustreznim potrdilom neposrednega mednarodnega uporabnika, ki je objavil javni razpis.
38. člen
Višina dodeljenih sredstev za kritje upravičenih stroškov:
– do največ 300.000 SIT na eno prijavo.
39. člen
Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.
III. KONČNE DOLOČBE
40. člen
Proračunska sredstva za izvedbo ukrepov se dodeljujejo na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa, ki ga objavi župan v sredstvih javnega obveščanja, skladno s pogoji in po postopku, določenem v veljavnih predpisih.
Javni razpis se lahko objavi za vse ali za posamezne ukrepe, določene v tem pravilniku.
Postopek za dodelitev finančnih sredstev vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
41. člen
Naloge komisije so, da:
– pripravi merila za dodeljevanje sredstev in javne razpise,
– pregleda prispele vloge, ugotovi izpolnjevanje razpisnih pogojev in opremljenost vlog z zahtevanimi potrdili,
– oceni vloge ob upoštevanju predhodno postavljenih meril,
– pripravi predloge sklepov o višini dodelitve sredstev.
42. člen
O razdelitvi proračunskih sredstev, na podlagi javnega razpisa in predloga komisije, odloča župan Mestne občine Koper.
43. člen
Odločitev župana o odobritvi oziroma zavrnitvi zahtevka je dokončna.
44. člen
Pristojni občinski upravni organ Urad za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper opravlja vse strokovne in administrativno-tehnične naloge za komisijo.
45. člen
Medsebojne obveznosti med Mestno občino Koper in prejemnikom proračunskih sredstev se uredijo s pogodbo.
46. člen
Namenskost uporabe subvencij in posojil, pridobljenih pod pogoji tega pravilnika, preverja pristojni občinski urad. V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, ali da je prejemnik kršil druga določila pogodbe, je Mestna občina Koper upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik mora vrniti sredstva od dneva nakazila dalje s pripadajočimi zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.
47. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3005-3 /2003
Koper, dne 16. junija 2005.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03)
P R O M U L G O
I L R E G O L A M E N T O
Sugli interventi di incentivazione dell’imprenditoria nel Comune città di Capodistria
Numero: K3005-3 /2003
Capodistria: 17 giugno 2005.
Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 53 della Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta uff. della RS, n. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 e 56/02), del Regolamento sulle procedure di attuazione del bilancio dello Stato della Repubblica di Slovenia (Gazzetta ufficiale della RS, n. 108/04), della Legge sul controllo delle sovvenzioni statali (Gazzetta uff. della RS, n. 37/04) ed in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 35/01 e 29/03), il consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 16 giugno 2005 ha approvato il
R E G O L A M E N T O
sugli interventi di incentivazione dell’imprenditoria nel Comune città di Capodistria
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Il presente regolamento definisce gli interventi volti a promuovere un ambiente favorevole all’imprenditoria nel Comune città di Capodistria (nel seguito: comune), e precisamente:
– Finalità e gruppi target beneficiari,
– Spese ammesse di attuazione dei provvedimenti,
– Ammontare dei contributi concessi a copertura delle spese ammesse,
– Strumenti di assegnazione dei contributi,
– Norme per l’acquisizione dei contributi,
– Tetto massimo dei contributi concessi,
– Modalità di attuazione degli interventi,
– Controllo sull’utilizzo dei fondi concessi.
Articolo 2
Il presente regolamento si prefigge l’obiettivo principale di:
– Aumentare le opportunità di creazione di nuove imprese e di nuovi sbocchi occupazionali,
– Promuovere un migliore sfruttamento dei potenziali imprenditoriali e d’innovazione,
– Realizzare un efficiente sistema di supporto rivolto agli imprenditori ed alle imprese in tutte le fasi del rispettivo sviluppo,
– Promozione dell’integrazione tra le istituzioni di ricerca e di formazione ed il settore economico.
Articolo 3
I fondi occorrenti all’attuazione degli interventi finalizzati alla creazione di un ambiente favorevole all’imprenditoria sono stanziati nel bilancio di previsione del comune. L’ammontare di tali fondi è stabilito dal Consiglio comunale di Capodistria tramite l’approvazione del decreto sul bilancio di previsione per il singolo anno.
I fondi sono attribuiti secondo la vigente normativa in materia di assegnazione delle sovvenzioni statali e sono destinati alla creazione di nuovi sbocchi occupazionali ed all’accrescimento delle capacità concorrenziali delle imprese nel Comune città di Capodistria.
Articolo 4
Possono accedere ai fondi previsti dal presente regolamento:
– Le imprese con sede nel Comune città di Capodistria oppure quelle che investono nel Comune città di Capodistria,
– Le persone fisiche, qualora si tratti di uno strumento di incentivo all’autooccupazione,
– Altri soggetti.
Ai fini del presente regolamento si intende per impresa:
– La società commerciale di piccole o medie dimensioni che adempie i requisiti fissati nella Legge sulle società commerciali (Gazzetta uff. della RS, 15/05 – ZGD – UPB1) e
– Gli imprenditori autonomi.
I beneficiari devono investire i mezzi così ottenuti nello sviluppo e nell’ampliamento dell’attività svolta oppure in una nuova attività da svolgersi nel territorio del comune.
Articolo 5
Non possono accedere ai fondi del bilancio comunale, stanziati per l’attuazione degli interventi previsti dal presente regolamento, le ditte:
– A carico delle quali figurano procedure di amministrazione coatta, di concordato preventivo o di fallimento,
– Non adempiono i requisiti previsti all’articolo 10 della Legge sulla gestione finanziaria delle imprese (Gazzetta uff. della RS, n. 54/99, 110/99, 50/00 – delibera della CC e 93/02 – Sent. Della CC),
– Si trovano in difficoltà e percepiscono sussidi statali finalizzati alla soluzione dei problemi ed alla riconversione,
– Operano nel settore dei trasporti, della cantieristica navale, delle acciaierie, carbonifero, agricolo e ittico.
II. INTERVENTI DI INCENTIVAZIONE DELL’IMPRENDITORIA NEL COMUNE CITTA’ DI CAPODISTRIA
Articolo 6
Gli interventi di incentivazione dell’imprenditoria nel Comune città di Capodistria sono attuabili secondo il principio di ammissione al cofinanziamento delle spese dei progetti ed investimenti finalizzati allo sviluppo ed all’innovazione, e precisamente:
1. cofinanziamento degli investimenti iniziali, di quelli destinati all’ampliamento dell’attività ed allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi,
2. cofinanziamento delle spese di promozione delle PMI,
3. aiuti a favore della creazione di nuovi posti di lavoro e dell'autooccupazione,
4. cofinanziamento delle iniziative perfezionamento e formazione dei dipendenti,
5. incentivazione alla partecipazione delle imprese ai bandi internazionali.
Articolo 7
I fondi previsti dal presente regolamento possono essere elargiti previa dichiarazione dei potenziali beneficiari, riguardante le sovvenzioni ricevute da fonti statali od internazionali ovvero indicante l’importo dei fondi percepiti da tali fonti.
1. COFINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI INIZIALI, DI QUELLI DESTINATI ALL’AMPLIAMENTO DELL’ATTIVITA’ ED ALLO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI E SERVIZI
Articolo 8
L’obiettivo della presente iniziativa è quello di stimolare la creazione di piccole società commerciali, come pure di creare le condizioni favorevoli ad una crescita più rapida delle PMI.
Articolo 9
Sono ritenute spese ammesse:
a) Investimenti in beni materiali:
– acquisto, sistemazione e attrezzamento dei terreni, acquisizione della documentazione progettuale occorrente per la costruzione dei locali d’esercizio,
– acquisto, costruzione e ristrutturazione dei locali d’esercizio,
– acquisto di nuove attrezzature e la riconversione della produzione esistente.
b) Investimenti in beni immateriali:
– acquisto di brevetti, licenze, know-how, conoscenze tecniche non protette da brevetti e software.
Articolo 10
I soggetti beneficiari sono le imprese di cui all’articolo 4 del presente regolamento.
Articolo 11
L’ammontare dei contributi a copertura delle spese ammissibili: l’importo complessivo dei contributi concessi non deve superare 55% delle spese ammissibili previste per l’intero valore del singolo investimento.
Articolo 12
Sono strumenti di concessione degli aiuti i mutui o le sovvenzioni.
Articolo 13
Il tetto massimo dei fondi concedibili ai sensi dell’articolo 11 del presente regolamento si applica a prescindere dal quale genere di fonte pubblica di finanziamento essi provengano (fondi di bilancio comunale, fondi di bilancio dello stato, fondi internazionali).
Il beneficiario ha l’obbligo di garantire fondi propri per un minimo pari al 25% del costo del singoli investimento.
L’investimento deve rimanere nel territorio comunale per un periodo non inferiore a cinque anni.
2. COFINANZIAMENTO DELLE SPESE PROMOZIONALI DELLE IMPRESE
Articolo 14
Il cofinanziamento delle spese promozionali delle imprese si prefigge l’obiettivo di incoraggiare la partecipazione degli imprenditori e degli artigiani alle fiere ed alle mostre in Slovenia ed all’estero, favorendo in tal modo lo sviluppo, in ambito comunale, di nuovi prodotti e servizi.
Articolo 15
Sono spese ammissibili:
– affitto, collocazione e funzionamento dello stand allestito durante una fiera o mostra in Slovenia od all’estero.
Articolo 16
I soggetti beneficiari sono le aziende di cui all’articolo 4 del presente regolamento, che prendono parte ad una determinata fiera o mostra in Slovenia od all’estero.
Articolo 17
Misura dei contributi concessi a copertura delle spese ammissibili:
– fino al 50% di spese d’affitto, collocazione e funzionamento dello stand alla fiera o mostra.
Articolo 18
Lo strumento di concessione degli aiuti sono le sovvenzioni.
Articolo 19
Il tetto massimo dei fondi concedibili ai fini di attuazione del presente provvedimento a favore del singolo beneficiario non deve superare l’importo di cui all’articolo 17 del presente regolamento, a prescindere dal quale genere di fonte pubblica di finanziamento essi provengano (fondi di bilancio comunale, fondi di bilancio dello stato, fondi internazionali).
3. AIUTI A FAVORE DELLA CREAZIONE DI NUOVI POSTI DI LAVORO E DELL’AUTOCCUPAZIONE
Articolo 20
Gli aiuti a favore della creazione di nuovi posti di lavoro e dell'autooccupazione sono concessi al fine di contribuire alla soluzione del problema occupazionale per le persone difficilmente impiegabili e quelle in procinto di perdere il lavoro, come pure al fine di incoraggiare la piccola imprenditoria.
Articolo 21
Sono spese ammissibili:
a) spese a sostegno dell’autooccupazione delle persone iscritte negli elenchi dei disoccupati presso l’Ufficio di collocamento della RS – sede regionale di Capodistria (nel seguito: UCRS),
b) parte del salario percepito dalle persone precedentemente iscritte negli elenchi dei disoccupati presso UCRS, rientranti nella categoria dei lavoratori difficilmente impiegabili, come dal vigente Regolamento sull’attuazione dei provvedimenti in ambito alla politica occupazionale attiva (Gazzetta uff. della RS, n. 64/01, 31/03, 135/03 e 80/04),
c) parte del salario percepito in caso di assunzione dalle persone alla ricerca del primo impiego – tirocinanti con diploma di laurea di primo grado, di secondo grado o universitaria, iscritte negli elenchi dei disoccupati presso l’UCRS,
d) spese a sostegno dell’autooccupazione o impiego delle persone in procinto di perdere il lavoro ed inserite nel Fondo lavoro.
Articolo 22
I soggetti beneficiari sono:
– Le imprese di cui all’articolo 4 del presente regolamento, le quali garantiscono una nuova occupazione per un periodo non inferiore a due anni, purché questa rappresenti un aumento del numero complessivo dei dipendenti superiore a quello massimo registrato negli ultimi due anni,
– Le imprese di cui all’articolo 4 del presente regolamento, le quali impiegano persone disoccupate che siano cittadini della Repubblica di Slovenia, abbiano residenza stabile nel territorio del Comune città di Capodistria, siano iscritti negli elenchi dei disoccupati presso l’UCRS per almeno un mese precedente la data dell’occupazione e rientrino tra le persone difficilmente impiegabili ai sensi del Regolamento sull’attuazione della politica occupazionale attiva,
– Persone disoccupate che nel periodo stabilito dal bando di concorso realizzino l’iniziativa di auto-lavoro e siano inserite nell’omonimo programma in atto presso l’UCRS. L’attività deve svolgersi nel territorio del Comune città di Capodistria (locali d’esercizio e sede devono trovarsi nel territorio comunale),
– Persone che siano in procinto di perdere il lavoro, sono cittadini della Repubblica di Slovenia, abbiano residenza stabile nel territorio del Comune città di Capodistria e riescano a realizzare, nel periodo stabilito dal bando di concorso, l’iniziativa di auto-lavoro e siano inserite nel programma d’incentivazione dell’autocccupazione, organizzato in ambito al Fondo lavoro.
Articolo 23
Ammontare degli aiuti concessi per la copertura delle spese ammissibili:
– In caso d’autooccupazione, fino a 5 salari mensili minimi oppure fino a 7 salari mensili minimi se si tratti di persone disabili; il contributo consiste in un’unica erogazione a condizione che la durata dell’autooccupazione non sia inferiore a due anni,
– Per ciascun nuovo posto di lavoro, previsto al punto b) e d) dell’articolo 21 del presente regolamento, garantito per almeno due anni successivi, è concesso il contributo equivalente fino a 7 salari mensili minimi e versato in un’unica erogazione,
– Per ciascun nuovo posto di lavoro, previsto al punto c) dell’articolo 21 del presente regolamento, garantito per almeno due anni successivi, è concesso il contributo equivalente fino a 9 salari da tirocinante previsti per il rispettivo impiego e versato in un’unica soluzione.
Articolo 24
I criteri in base ai quali sono determinati i nuovi posti di lavoro, vengono accertati in base ai posti di lavoro aggiuntivi accertati rispetto alla media annuale del numero d’impiegati nell’azienda.
Articolo 25
Nel caso in cui il neo impiegato per qualsiasi motivo perda la propria occupazione prima dello scadere dei due anni, il beneficiario ha l’obbligo:
– di procedere, entro 30 giorni, all’assunzione di un’altra persona secondo i criteri stabiliti nel presente regolamento, oppure
– di restituire, entro 10 giorni, tutti o parte dei contributi percepiti, se la durata dell’occupazione era più della metà di quella richiesta ai sensi dell’articolo 46 del presente regolamento.
Articolo 26
Lo strumento di concessione dei contributi sono le sovvenzioni.
Articolo 27
Il tetto massimo dei fondi concedibili ai fini di attuazione del presente provvedimento a favore del singolo beneficiario non deve superare l’importo di cui all’articolo 23 del presente regolamento, a prescindere dal quale genere di fonte pubblica di finanziamento essi provengano (fondi di bilancio comunale, fondi di bilancio dello stato, fondi internazionali).
Articolo 28
I beneficiari degli aiuti a favore dell’autooccupazione devono avere la propria sede ed i locali d’esercizio nel Comune città di Capodistria. L’attività deve essere svolta per un periodo di almeno due anni a decorrere dall’avvio dell’autooccupazione.
4. COFINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DI PERFEZIONAMENTO E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI
Articolo 29
I contributi a favore della perfezionamento e della formazione sono finalizzati all’acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche, applicabili in ambito al posto di lavoro attuale o futuro dell’impiegato nell’azienda.
Articolo 30
Sono spese ammissibili:
– Le spese dell’istruttore,
– Le spese di trasferta degli istruttori e dei partecipanti ai corsi di perfezionamento e formazione,
– Eliminazione dei beni dell’inventario consistenti nella strumentazione e nelle attrezzature utilizzate in ambito al perfezionamento ed alla formazione,
– Spese di consulenza, riguardanti l’iniziativa di perfezionamento e formazione.
Articolo 31
I soggetti beneficiari sono le società commerciali registrate ai sensi della rispettiva Legge, le quali adempiono i seguenti requisiti:
a) abbiano individuato ed approvato la missione, visione e strategia aziendale,
b) dispongano del programma annuale di perfezionamento e formazione dei dipendenti, conforme alla strategia aziendale e contenente:
– La definizione dei programmi di formazione e perfezionamento dei dipendenti,
– Il numero previsto dei partecipanti ai programmi di perfezionamento e formazione,
– Dati in materia degli esecutori diretti dei programmi di perfezionamento e formazione.
Articolo 32
Ammontare degli aiuti concessi per la copertura delle spese ammissibili:
– Fino al 25% delle spese di perfezionamento e formazione, maggiorato del 10% qualora si tratti di perfezionamento e formazione nelle aziende previste nell’articolo 4 del presente regolamento.
Articolo 33
Lo strumento di concessione dei contributi sono le sovvenzioni.
Articolo 34
Il tetto massimo dei fondi concedibili ai fini di attuazione del presente provvedimento a favore del singolo beneficiario non deve superare l’importo di cui all’articolo 32 del presente regolamento, a prescindere dal quale genere di fonte pubblica di finanziamento essi provengano (fondi di bilancio comunale, fondi di bilancio dello stato, fondi internazionali).
5. INCENTIVAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE AI BANDI INTERNAZIONALI
Articolo 35
I fondi elargiti al fine di incoraggiare le imprese a partecipare ai bandi internazionali sono destinati al cofinanziamento delle spese ammissibili per la preparazione dei progetti, oggetto del bando internazionale; si tratta di spese effettivamente sostenute, connesse alla partecipazione al bando e comprovate da idonea documentazione.
Articolo 36
Sono spese ammissibili:
– Le spese del personale, basate sui costi effettivi del lavoro, comprovati dalla documentazione relativa alle retribuzioni elargite, maggiorate di tutte le indennità aggiunte e dei contributi, come previsto dalla vigente normativa nazionale e/o dal contratto collettivo di lavoro,
– Le spese dei collaboratori esterni che devono essere conformi ai costi di mercato ed alle modalità di gestione abituale del richiedente.
Articolo 37
I soggetti beneficiari sono le aziende di cui all’articolo 4 del presente regolamento, le quali partecipano ai bandi pubblici finanziati con fondi internazionali, soddisfano i requisiti di cui alle condizioni del bando ed il cui assetto amministrativo è adeguato e comprovato dall’apposita certificazione rilasciata dal beneficiario internazionale che ha pubblicato il bando.
Articolo 38
Ammontare degli aiuti concessi per la copertura delle spese ammissibili:
– Fino al tetto massimo di 300.000 SIT per singolo bando.
Articolo 39
Lo strumento di concessione dei contributi sono le sovvenzioni.
III. DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 40
I fondi di bilancio per i contributi di cui sopra, sono assegnati per bando pubblico pubblicato dal sindaco nei mezzi d’informazione, secondo le condizioni e le modalità previste nella vigente normativa.
Il bando pubblico può riferirsi a tutti od a singoli provvedimenti contemplati dal presente regolamento.
La procedura di assegnazione dei contributi è condotta da una commissione tecnica nominata dal sindaco.
Articolo 41
Spetta alla commissione:
– stabilire i criteri di assegnazione dei contributi e preparare i rispettivi bandi,
– procedere all’istruttoria delle domande pervenute, verificare il possesso dei requisiti e la
completezza delle domande, come pure la documentazione richiesta,
– valutare le domande riguardo alla rispondenza ai criteri prestabiliti,
– preparare le proposte delle deliberazioni sugli importi dei contributi da assegnare.
Articolo 42
Dell’assegnazione dei fondi di bilancio per bando pubblico, in base alla proposta della commissione, decide il sindaco del Comune città di Capodistria.
Articolo 43
La decisione del sindaco in merito all’accettazione od al rigetto della domanda è definitiva.
Articolo 44
L’Ufficio affari sociali del Comune città di Capodistria in quanto organo comunale competente espleta tutte le mansioni tecniche ed amministrative occorrenti al lavoro della commissione.
Articolo 45
Gli obblighi reciproci tra il Comune città di Capodistria ed il beneficiario del fondi di bilancio sono regolati tramite contratto.
Articolo 46
La verifica dell’utilizzo dei fondi concessi alle condizioni del presente regolamento spetta all’ufficio comunale competente. Qualora si accerti che l’utilizzo dei fondi non era conforme alle finalità di cui sopra oppure che l’assegnazione era avvenuta secondo dati non veritieri oppure che il beneficiario aveva violato altre disposizioni del contratto, il Comune città di Capodistria ha la facoltà di esigere la restituzione, in un’unica erogazione, dei contributi concessi. Il beneficiario ha l’obbligo di restituire tali fondi, conteggiati a decorrere dalla data di erogazione e maggiorati degli interessi legali di mora.
Articolo 47
Il presente regolamento assume efficacia il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: K3005-3 /2003
Capodistria: 16 giugno 2005.
Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost