Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005

Kazalo

2936. Sklep o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafičnega dela prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper, stran 6892.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03)
R A Z G L A Š A M
S K L E P
o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafičnega dela prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper
Št. 3503-99/2002
Datum: 17. junija 2005
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Na podlagi 6. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 30/01) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01 in 29/03) je Občinski svet mestne občine Koper na seji dne 16. 6. 2005 sprejel
S K L E P
o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafičnega dela prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper
1
S tem sklepom se kot manjša odstopanja od prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana, ki ne pogojujejo postopka sprememb plana, potrdijo spremembe in dopolnitve v kartografski dokumentaciji sprejetih odločitev o namenski rabi površin v skladu z merili iz točke 6.2.2. v 6. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 33/01).
2
V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine se na listu Koper 38 meja ureditvenega območja za poselitev na območju za stanovanja razširi tako, da vključita parceli št. 839/9 in 839/4, vse k.o. Bertoki, v celoti.
3
V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine se na listu Koper 38 uskladi tekstualni in grafični del s kartografsko dokumentacijo k planu tako, da se parcela 1404 k.o. Bertoki ter del parcel 1406, 1407 in 1408, vse k.o. Bertoki, vključi v poselitvene površine – razpršena gradnja.
4
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3503-99/2002
Koper, dne 16. junija 2005.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff., n. 40/00, 30/01 e 29/03)
P R O M U L G O
L A D E L I B E R A Z I O N E
sull’individuazione della lieve difformità dell’illustrazione grafica riferita agli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del Comune città di Capodistria
N.: 3503-99/2002
Capodistria, 17 giugno 2005.
Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 6° del Decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano a lungo ed a medio termine del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 33/01) e l’articolo 27° dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 39/03), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 16 giugno 2005, ha approvato la seguente
D E L I B E R A Z I O N E
sull’individuazione della lieve difformità dell’illustrazione grafica riferita agli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del Comune città di Capodistria
1
Con la presente deliberazione si approva la lieve difformità degli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine, tale da non imporre la procedura di variazione del piano, e di conseguenza le modifiche ed integrazioni alla documentazione cartografica relativa alla decisione in ordine alla destinazione d’uso finalizzato delle aree, in armonia con i criteri di cui all’articolo 6°, punto 6.2.2 del Decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 33/01).
2
Nella documentazione cartografica degli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del comune, si procede, riguardo al foglio Koper 38, allo spostamento dei confini delle zone abitative includendo le particelle catastali n. 839/9 e 839/4, entrambe c.c. di Bertocchi.
3
Nella documentazione cartografica degli elementi territoriali dei piani a lungo e a medio termine del comune, si procede, riguardo al foglio Koper 38, all’adeguamento degli strumenti grafici e della relazione illustrativa alla documentazione cartografica del piano, includendo le particelle catastali n. 1404 c.c. di Bertocchi e parti delle particelle catastali n. 1406, 1406 e 1408, tutte c.c. di Bertocchi, nelle zone abitative – costruzioni sparse.
4
La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N.: 3503-99/2002
Capodistria, 16 giugno 2005.
Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost