Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005

Kazalo

2935. Sklep o sprejetju zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2004, stran 6890.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03)
R A Z G L A Š A M
S K L E P
o sprejetju zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2004
Št. 4032-9/2003
Koper, dne 17. junija 2005.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi ((Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 36/99 – odl. US in 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US in 51/02), 98. Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02) ter 27. in 136. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave 40/00, 30/01 in 29/03) je Občinski svet mestne občine Koper na seji dne 16. 6. 2005 sprejel
S K L E P
o sprejetju zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2004
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2004.
2. člen
Realizacija prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov po zaključnem računu neposrednega proračunskega uporabnika občinski organi in uprava za leto 2004 znaša:
+-------------------------------------+-------------------+-----------------+
|                   |   Prejemki   |   Izdatki   |
|                   |   (prihodki)  |  (odhodki)  |
|                   |   v 000 SIT   |  v 000 SIT  |
+-------------------------------------+-------------------+-----------------+
|A – bilanca prihodkov in odhodkov  |     10,360.585|    9,001.503|
+-------------------------------------+-------------------+-----------------+
|B – račun finančnih terjatev in   |       44.207|        –|
|naložb                |          |         |
+-------------------------------------+-------------------+-----------------+
|C – račun financiranja        |         –|      53.922|
+-------------------------------------+-------------------+-----------------+
|Skupaj                |     10,404.792|    9,055.425|
+-------------------------------------+-------------------+-----------------+
Presežek prihodkov in drugih prejemkov nad odhodki in drugimi izdatki po zaključnem računu neposrednega proračunskega uporabnika občinski organi in uprava za leto 2004 v višini 1,349.367 tisoč SIT se prenese v proračun neposrednega proračunskega uporabnika občinski organi in uprava Mestne občine Koper za leto 2005.
3. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2004 vsebuje realizacijo prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov neposrednih proračunskih uporabnikov: občinski organi in uprava ter krajevnih skupnosti.
Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2004 izkazuje naslednje podatke:
+-------------------------------------+-------------------+-----------------+
|                   |   Prejemki   |   Izdatki   |
|                   |   (prihodki)  |  (odhodki)  |
|                   |   v 000 SIT   |  v 000 SIT  |
+-------------------------------------+-------------------+-----------------+
|A – bilanca prihodkov in odhodkov  |     10,459.048|    9,093.200|
+-------------------------------------+-------------------+-----------------+
|B – račun finančnih terjatev in   |       44.206|        –|
|naložb                |          |         |
+-------------------------------------+-------------------+-----------------+
|C – račun financiranja        |         –|      53.922|
+-------------------------------------+-------------------+-----------------+
|Skupaj                |     10,503.254|    9,147.122|
+-------------------------------------+-------------------+-----------------+
Presežek prihodkov in drugih prejemkov nad odhodki in drugimi izdatki v višini 1,356.132 tisoč SIT se po zaključnem računu proračuna Mestne občine Koper za leto 2004 prenese v finančne načrte posameznih neposrednih uporabnikov proračunskih sredstev za leto 2005.
Sestavni del sklepa je podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Mestne občine Koper za leto 2004 ter njihova realizacija in je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja.
4. člen
Sestavni del zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2004 so tudi sredstva Rezervnega sklada Mestne občine Koper, realizirana v naslednji višini:
– razpoložljiva sredstva s prilivi  119,800.619,28 SIT
– namenski izdatki po sklepu
 pristojnih organov          4,578.072,00 SIT
– prenos v leto 2005         115,222.547,28 SIT.
5. člen
Sklep o sprejetju zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2004 se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 4032-9/2003
Koper, dne 16. junija 2005.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03)
P R O M U L G O
L A D E L I B E R A Z I O N E
SULL’APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE CITTA’ DI CAPODISTRIA PER L’ANNO 2004
N.: 4032-9/2003
Capodistria, 17 giugno 2005.
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visti gli articoli 29 e 64 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta uff. della RS, n. 72/93; 6/94 – sentenza della CC, 45/94 – sentenza della CC, 57/94, 14/95, 20/95 – sentenza della CC, 63/95 – interpretazione autentica, 9/96 – sentenza della CC, 44/96 – sentenza della CC, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – sentenza della CC, 74/98, 36/99 – sentenza della CC e 59/99 – sentenza della CC, 70/00, 100/00 – delibera della CC e 51/02), l’articolo 98 della Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta uff. della RS, n. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02), come pure gli articoli 27 e 136 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03), il consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 16 giugno 2005, ha approvato la
D E L I B E R A Z I O N E
SULL’APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE CITTA’ DI CAPODISTRIA PER L’ANNO 2004
Articolo 1
Viene approvato il conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2004.
Articolo 2
La realizzazione delle entrate e d’altri introiti e delle spese e d’altre uscite in base al conto consuntivo del fruitore diretto del bilancio – organi comunali e l’amministrazione comunale, per l’anno 2004, equivale a:
+---------------------------------+---------------------+-------------------+
|                 |Entrate (introiti) in| Spese (uscite) in |
|                 |    000 SIT    |   000 SIT   |
+---------------------------------+---------------------+-------------------+
|A – bilancio delle entrate e   |      10,360.585|     9,001.503|
|delle spese           |           |          |
+---------------------------------+---------------------+-------------------+
|B – conto dei crediti finanziari |        44.207|         –|
|e investimenti          |           |          |
+---------------------------------+---------------------+-------------------+
|C – conto finanziario      |          –|       53.922|
+---------------------------------+---------------------+-------------------+
|Totale              |      10,404.792|     9,055.425|
+---------------------------------+---------------------+-------------------+
La somma eccedente le uscite e le altre spese rispetto alle entrate e gli altri introiti come da conto consuntivo del fruitore diretto del bilancio – amministrazione e organi comunali – per l’anno 2004, ammonta a 1.349.367 mila SIT ed è riportata nel bilancio di previsione del fruitore diretto del bilancio – amministrazione e organi comunali – per l’anno 2005.
Articolo 3
Il conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2004 riporta la realizzazione delle entrate e d’altri introiti, come pure delle spese e d’altre uscite dei fruitori diretti del bilancio – organi e amministrazione comunale e comunità locali.
Il conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2004 comprende:
+----------------------------------+---------------------+-------------------+
|                 |Entrate (introiti) in| Spese (uscite) in |
|                 |    000 SIT    |   000 SIT   |
+----------------------------------+---------------------+-------------------+
|A – bilancio delle entrate e   |      10,459.048|     9,093.200|
|delle spese            |           |          |
+----------------------------------+---------------------+-------------------+
|B – conto dei crediti finanziari |        44.206|         –|
|e investimenti          |           |          |
+----------------------------------+---------------------+-------------------+
|C – conto finanziario       |          –|       53.922|
+----------------------------------+---------------------+-------------------+
|Totale              |      10,503.254|     9,147.122|
+----------------------------------+---------------------+-------------------+
La somma eccedente le uscite e le altre spese rispetto alle entrate e gli altri introiti nell’importo di 1,356.132 mila SIT viene riportata, in base al conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2004, nei piani finanziari dei singoli fruitori diretti dei fondi di bilancio per il 2005.
Fa parte interante della delibera il prospetto dettagliato delle entrate e delle uscite come da conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2004 e la rispettiva realizzazione; tale prospetto è compreso nel bilancio delle entrate e delle spese, nel conto dei crediti finanziari e finanziamenti e nel conto finanziario.
Articolo 4
Fanno parte integrante del conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2004 anche i mezzi del Fondo di riserva del Comune città di Capodistria, nei seguenti importi:
– disponibilità e entrate         119,800.619,28 SIT
– uscite finalizzate, come da delibera   
 degli organi competenti          4,578.072,00 SIT
– riporto nel 2005            115,222.547,28 SIT
Articolo 5
La delibera sull’approvazione del conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore alla data della pubblicazione.
N.: 4032-9/2003
Capodistria, 16 giugno 2005.
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost