Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005

Kazalo

2934. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku, stran 6889.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03)
R A Z G L A Š A M
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku
Št. 3504-98/00
Koper, dne 17. junija 2005.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Na podlagi 179. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/2003 – ZZK-1), 42., 43., 44., in 45. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obv. razlaga, 9/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99 – odl. US RS, 36/99 – odl. US RS, 59/99 – odl. US RS, 70/00, 100/00 – sklep US RS in 51/02), Navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99), Navodila o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99) ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) je Občinski svet mestne občine Koper na seji dne 16. 6. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku
1. člen
Naslov V. poglavja Odloka o komunalnem prispevku (Uradne objave, št. 42/00) se spremeni tako, da se glasi:
»ZNIŽANJA, OPROSTITVE TER VRAČILA«.
2. člen
Doda se nov 15.a člen, ki se glasi:
»15.a člen
»V primeru, da je bil komunalni prispevek na podlagi akontativne odmere plačan v višjem znesku, kot je bil odmerjen, ter v vseh drugih primerih, ko je treba izvesti vračilo preveč vplačanega komunalnega prispevka, se vračilo izvede v breme proračunskih prihodkov iz postavke komunalnega prispevka.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3504-98/00
Koper, dne 16. junija 2005.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03)
P R O M U L G O
I L D E C R E T O
SULLE MODIFICHE ED INTEGRAZINI AL DECRETO SUGLI ONERI RELATIVI ALL’URBANIZZAZIONE PRIMARIA
Numero: 3504-98/00
Capodistria: 17 giugno 2005
Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 179 della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta uff. della RS n. 110/02, 8/2003 – rett. e 58/2003 – ZZK-1), gli articoli 42, 43, 44, e 45 della Legge sui terreni edificabili (Gazzetta uff. della RS, n. 44/97), l’articolo 21 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta uff. della RS, n. 72/93; 6/94 – Sentenza della CC RS, 45/94 – sentenza della CC, 57/94, 14/95, 20/95 – sentenza della CC RS, 63/95 – interpretazione autentica, 9/96 – sentenza della CC RS, 44/96 – sentenza della CC RS, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99 – sentenza della CC RS, 36/99 – sentenza della CC RS, 59/99 – sentenza della CC RS, 70/00, 100/00 – delibera della CC e 51/2002), le disposizioni in materia del computo degli oneri relativi all’urbanizzazione primaria (Gazzetta uff. della RS, n. 4/99), le disposizioni in materia dei contenuti del programma di attrezzamento dei lotti fabbricabili (Gazzetta uff. della RS, n. 4/99), come pure l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03), il consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 16 giugno 2005, ha approvato il
D E C R E T O
SULLE MODIFICHE ED INTEGRAZINI AL DECRETO SUGLI ONERI RELATIVI ALL’URBANIZZAZIONE PRIMARIA
Articolo 1
Il titolo del V. capitolo del Decreto sugli oneri relativi all’urbanizzazione primaria (Bollettino uff. n. 42/00) è modificato e recita:
»RIDUZIONI, ESONERI E RIMBORSI«
Articolo 2
Si aggiunge un nuovo articolo, il 15 a), che recita:
»articolo 15.a
»Nel caso in cui il versamento in acconto degli oneri relativi all’urbanizzazione primaria fosse superiore agli oneri alla commisurazione effettiva, ed in tutti gli altri casi nei quali si prevede il rimborso dei versamenti in eccedenza, tale rimborso si effettua a carico delle entrate di bilancio alla voce oneri d’urbanizzazione primaria.«
Articolo 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: 3504-98/00
Capodistria: 16 giugno 2005
Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost