Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005

Kazalo

2932. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za ureditev komunalne infrastrukture za naselji Štanjel in Kobdilj, stran 6888.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet občine Komen dne 28. 6. 2005 sprejel
O D L O K
o občinskem lokacijskem načrtu za ureditev komunalne infrastrukture za naselji
Štanjel in Kobdilj
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejme občinski lokacijski načrt (v nadaljevanju: OLN) za ureditve komunalne infrastrukture za naselji Štanjel in Kobdilj.
(2) Občinski lokacijski načrt je sestavljen iz besedila in grafičnega dela.
(3) Sestavni del lokacijskega načrta so tudi priloge, ki so določene s tem odlokom.
2. člen
(1) Besedilo in grafični del lokacijskega načrta sta sestavni del tega odloka.
(2) Besedilo OLN obsega:
1. opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OLN,
2. ureditveno območje OLN,
3. umestitev načrtovane ureditve v prostor,
4. zasnova projektnih rešitev fekalnih in meteornih vod, vodovoda, plina, elektrooskrbe ter telekomunikacijskega omrežja, razporeditev ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov na obravnavanem območju in obveznost priključevanja objektov nanjo,
5. rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin,
6. rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
7. načrt parcelacije,
8. etapnost izvedbe,
9. usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OLN.
(3) Grafični del OLN obsega:
1. Načrt namenske rabe prostora
List 1.1: Načrt namenske rabe prostora; merilo 1:5.000,
List 1.2: Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti; merilo 1:5.000,
2. Načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije
List 2.1: Načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije; merilo 1:2.500,
3. Načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji
List 3.1: Načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor v širšem območju s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji; merilo 1:5.000,
List 3.2.1: Načrt zasnove projektnih rešitev energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture – ureditvena situacija; merilo 1:1.000,
List 3.2.2: Načrt zasnove projektnih rešitev energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture – ureditvena situacija; merilo 1:1.000,
List 3.3: Prikaz križanja komunalnih vodov; shema.
3. člen
(priloge lokacijskega načrta)
Priloge občinskega lokacijskega načrta so:
1. povzetek za javnost;
2. izvleček iz strateškega prostorskega akta, ki se nanaša na obravnavano prostorsko ureditev;
3. obrazložitev in utemeljitev občinskega lokacijskega načrta;
4. strokovne podlage za pripravo občinskega lokacijskega načrta;
5. smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora;
6. seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi lokacijskega načrta;
7. ocena stroškov za izvedbo lokacijskega načrta;
8. spis postopka priprave in sprejemanja občinskega lokacijskega načrta.
4. člen
(velikosti dopustnih odstopanj in obvezna vsebina projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja)
(1) Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od idejnih zasnov poteka posamezne komunalne infrastrukture, določenih s tem lokacijskim načrtom, če bodo pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše iz tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, pri čemer pa se z njimi ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
(2) Nove gradbene parcele se na teren lahko prenesejo po ugotovitvi dejanskega poteka mej obstoječih zemljiških parcel, katere zadeva nova parcelacija v naravi.
5. člen
Občinski lokacijski načrt skupaj s prilogami je na vpogled na Občini Komen.
6. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 41413-05/03-35
Komen, dne 28. junija 2005.
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l. r.

AAA Zlata odličnost