Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005

Kazalo

2931. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Štanjel – staro jedro, stran 6886.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet občine Komen dne 28. 6. 2005 sprejel
O D L O K
o občinskem lokacijskem načrtu Štanjel –
staro jedro
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejme občinski lokacijski načrt Štanjel – staro jedro.
(2) Občinski lokacijski načrt je sestavljen iz besedila in grafičnega dela.
(3) Sestavni del lokacijskega načrta so tudi priloge, ki so določene s tem odlokom.
2. člen
(1) Besedilo in grafični del lokacijskega načrta sta sestavni del tega odloka.
(2) Besedilo OLN obsega:
1. opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OLN,
2. ureditveno območje OLN,
3. umestitev načrtovane ureditve v prostor
– opis vplivov in povezav prostorskih ureditev s sosednjimi območji,
– opis rešitev načrtovanih objektov in površin,
– lokacijske pogoje in usmeritve za projektiranje in gradnjo,
4. zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture in obveznost priključevanja objektov nanjo,
5. rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin,
6. rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
7. načrt parcelacije,
8. etapnost izvedbe,
9. usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OLN.
(3) Grafični del OLN obsega:
+--------+-------------------------------------------------------+----------+
|list 1 |zasnova namenske rabe prostora             |merilo  |
|    |                            |1:5000  |
+--------+-------------------------------------------------------+----------+
|list 2 |načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije    |merilo  |
|    |                            |1:500   |
+--------+-------------------------------------------------------+----------+
|list  |načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor s    |merilo  |
|3.1.  |prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji    |1:1000  |
+--------+-------------------------------------------------------+----------+
|list  |vpliv načrtovane ureditve na urbane in krajinske    |merilo  |
|3.2.  |strukture v širšem območju in povezave s sosednjimi  |1:10000  |
|    |območji                        |     |
+--------+-------------------------------------------------------+----------+
|list  |prikaz prostorske ureditve, razmestitev dejavnosti in |merilo  |
|3.3.  |prikaz javnih in skupnih površin            |1:1000  |
+--------+-------------------------------------------------------+----------+
|list  |prikaz prostorske ureditve, lega objektov na zemljišču |merilo  |
|3.4.1. |                            |1:500   |
+--------+-------------------------------------------------------+----------+
|list  |prikaz prostorske ureditve, lega objektov, prikaz   |merilo  |
|3.4.2. |usmeritev za oblikovanje streh in tlakov        |1:500   |
+--------+-------------------------------------------------------+----------+
|list  |prikaz prostorske ureditve, lega objektov, prikaz   |merilo  |
|3.4.3. |usmeritev za oblikovanje objektov           |1:250   |
+--------+-------------------------------------------------------+----------+
|list  |prikaz prostorske ureditve, lega objektov,       |merilo  |
|3.4.4. |razporeditev zelenih površin              |1:500   |
+--------+-------------------------------------------------------+----------+
|list  |prikaz prostorske ureditve, lega objektov, prikaz   |merilo  |
|3.4.5. |prometne infrastrukture – situacija          |1:500   |
+--------+-------------------------------------------------------+----------+
|list  |prikaz prostorske ureditve, lega objektov, prikaz   |merilo  |
|3.4.6. |komunalne infrastrukture                |1:500   |
+--------+-------------------------------------------------------+----------+
3. člen
(priloge lokacijskega načrta)
Priloge občinskega lokacijskega načrta so:
1. povzetek za javnost;
2. izvleček iz strateškega prostorskega akta, ki se nanaša na obravnavano prostorsko ureditev;
3. obrazložitev in utemeljitev občinskega lokacijskega načrta;
4. strokovne podlage za pripravo občinskega lokacijskega načrta;
5. smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora;
6. seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi lokacijskega načrta;
7. ocena stroškov za izvedbo lokacijskega načrta;
8. spis postopka priprave in sprejemanja občinskega lokacijskega načrta.
4. člen
(velikosti dopustnih odstopanj in obvezna vsebina
projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja)
(1) Tlorisni gabariti gradenj, ki stojijo na mestu porušenih nekdaj stoječih objektov v funkcionalni celoti ŠT – MS 01, ob upoštevanju usmeritev LN za tlorisne gabarite ne smejo presegati dimenzij obstoječih lastniških zemljiških parcel. V primeru, da stanje na terenu kaže drugačno stanje, a je v okviru gradbene parcele, se tlorisni gabariti natančneje določijo v projektni dokumentaciji. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
(2) Nove gradbene parcele se na teren lahko prenesejo po ugotovitvi dejanskega poteka mej obstoječih zemljiških parcel, katere zadeva nova parcelacija v naravi.
(3) Oblikovanje objektov, za katere se ob projektiranju ali izvajanju del ugotovi drugačno stanje, kot je določeno z tem OLN, se določi s projektno dokumentacijo. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
(4) Odstopanja pri pripravi projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj za novo predvidene objekte v funkcionalni celoti ŠT – ZD 04 in ŠT – MS 05 se omogočajo v okviru do pet odstotkov (5%). Odstopanja glede oblikovanja in velikosti objektov, ki bi se izkazala za potrebna, ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
(5) Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od idejnih zasnov poteka posamezne komunalne infrastrukture, določenih s tem lokacijskim načrtom, če bodo pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše s tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, pri čemer pa se z njimi ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
5. člen
Občinski lokacijski načrt skupaj s prilogami je na vpogled na Občini Komen.
6. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 41413-06/03-39
Komen, dne 28. junija 2005.
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti