Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005

Kazalo

2930. Odlok o izdajanju javnega glasila Občine Dol pri Ljubljani, stran 6885.

Na podlagi Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) in 16. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 22. seji dne 22. 6. 2005 sprejel
O D L O K
o izdajanju javnega glasila Občine Dol pri Ljubljani
1. člen
Ta odlok ureja ustanovitev in izdajanje javnega glasila Občine Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju: glasilo).
2. člen
Glasilo Občine Dol pri Ljubljani se imenuje Občinske novice.
3. člen
Izdajatelj občinskega glasila je Občina Dol pri Ljubljani.
Sedež izdajatelja glasila je: Dol pri Ljubljani 1, Dol pri Ljubljani.
4. člen
Glasilo se uvršča v informativni periodični tisk.
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.
5. člen
Glasilo izhaja praviloma dvomesečno. Lahko izide tudi kot dvojna ali izredna številka.
Glasilo je brezplačno in ga prejmejo vsa gospodinjstva v Občini Dol pri Ljubljani.
6. člen
Glasilo je namenjeno obveščanju javnosti o dogodkih v občini Dol pri Ljubljani ter o hotenjih in interesih občanov.
Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celovitih informacij o vseh področjih življenja in dela v Občini Dol pri Ljubljani.
Glasilo opravlja nalogo osrednjega informatorja o življenju in delu v občini.
Vsebina glasila:
– izbor vseh objektivnih in celovitih informacij o vseh področjih življenja in dela v občini,
– informacije o delu občinskega sveta, njegovih delovnih teles, odborov in komisij,
– prispevki osnovne šole in občinske knjižnice,
– informacije o delu društev in drugih organizacij.
7. člen
Programsko zasnovo glasila sprejme Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na predlog odgovornega urednika. S programsko zasnovo se podrobneje določijo namen izdajatelja in temeljna vsebinska izhodišča glasila.
8. člen
Odgovornega urednika glasila in petčlanski uredniški odbor imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja. Postopek razrešitve odgovornega urednika in uredniškega odbora poteka po istem postopku kot imenovanje.
Naloge odgovornega urednika so:
– predlaga programsko zasnovo glasila,
– opravlja uredniško delo ter sodeluje pri oblikovanju posamezne številke glasila,
– naroča, pripravlja in ureja besedilo,
– skrbi za smotrno organizacijo dela,
– predlaga občinskemu svetu sprejem cenika reklamnih oglasov in sporočil,
– skrbi za nemoteno organizacijo dela.
Glasilo ureja uredniški odbor, ki ga poleg odgovornega urednika sestavlja še pet članov. Mandatna doba članov uredniškega odbora je vezana na mandatno dobo članov občinskega sveta.
Uredniški odbor oblikuje programsko zasnovo in uredniško politiko v soglasju z ustanoviteljem. Uredniški odbor predlaga županu višino sredstev, ki jih je potrebno vsako leto zagotoviti v proračunu občine, za nemoteno izdajanje glasila.
Odgovorni urednik in uredniški odbor delujeta avtonomno.
8.a člen
Med volilno kampanjo ob razpisu lokalnih volitev mora glasilo del prostora brezplačno nameniti predstavitvi kandidatov in kandidatnih list, vendar največ ½ A4 strani. Prostor se nameni brezplačno tudi ob razpisu volitev v državni zbor ali državni svet, vendar vsebinsko povezano s predstavitvijo državnih strank in list na lokalne razmere in politiko. Ravnanje ob razpisu se ravna po zakonu o volilni kampanji.
9. člen
Izdajatelj poveri oblikovanje, tiskanje in druga administrativno-tehnična opravila v zvezi z izdajo glasila zunanjemu izvajalcu, na podlagi javnega zbiranja ponudb.
10. člen
Viri financiranja glasila so:
– proračunska sredstva izdajatelja,
– prihodki od reklam,
– drugi prihodki.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
11. člen
Občinski svet mora imenovati uredniški odbor in odgovornega urednika iz 8. člena tega odloka v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka.
Do imenovanja odbora in urednika iz prejšnjega odstavka tega člena njuno funkcijo opravlja župan Občine Dol pri Ljubljani oziroma od njega pooblaščena oseba.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od dneva sprejema.
Odlok se objavi tudi v Uradnem vestniku Občine Dol pri Ljubljani.
Št. 01503-0002/2002-2
Dol pri Ljubljani, dne 22. junija 2005.
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l. r.

AAA Zlata odličnost