Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005

Kazalo

2928. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v Občini Dol pri Ljubljani, stran 6883.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), drugega odstavka 25. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 70/98) in 16. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 22. redni seji dne 22. 6. 2005 sprejel
O D L O K
o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v Občini Dol pri Ljubljani
1. člen
Vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest kot obvezno gospodarsko javno službo izvaja na vseh kategoriziranih občinskih cestah in pločnikih koncesionar, ki ga Občina Dol pri Ljubljani izbere v skladu z določili tega odloka.
2. člen
Predmet koncesije je opravljanje vseh del iz dejavnosti rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest in pločnikov, kar pomeni smiselno uporabo Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98).
Dela iz prejšnjega odstavka so predvsem:
– redno vzdrževanje, varstvo in obnavljanje ter opravljanje zimske službe na javnih poteh in lokalnih ter gozdnih cestah na območju Občine Dol pri Ljubljani;
– vzdrževalna dela: redno tekoče vzdrževanje makadamskih in asfaltnih cest, krpanje, nasipanje in zavaljanje bankin in makadama, zagrabljevanje gramoza, okopavanje in čiščenje obcestnih jarkov, čiščenje zdražnikov, odvodnjavanje vode s cestišča, čiščenje prepustov, vzdrževanje ograj na cestnih telesih, vzdrževanje mostov, krpanje asfaltnih vozišč, večja popravila asfalta itd.;
– zimska služba: nabava posipnih materialov, pluženje, posipanje cest in izogibališč, pločnikov, parkirišč in avtobusnih postajališč v zimskem času.
3. člen
Občina Dol pri Ljubljani podeli koncesijo za vzdrževanje občinskih cest enemu koncesionarju.
Način in postopek izbire koncesionarja se v skladu z določili 36. člena ZGJS (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98) in smiselnim upoštevanjem določb Zakona o javnih naročilih opredeli v razpisni dokumentaciji za izbiro najugodnejšega ponudnika.
4. člen
Koncesionar ima izključno pravico izvajati redna vzdrževalna dela na območju Občine Dol pri Ljubljani v obsegu in na način, ki bo opredeljen v razpisni dokumentaciji.
5. člen
Kolikor za izvajanje posameznih storitev ni slovenskih tehničnih predpisov, se uporabljajo ustrezni tuji tehnični standardi (ISO, EN), ki se sicer uporabljajo v inženirski praksi.
6. člen
Kot izključni izvajalec rednega vzdrževanja razpisanih kategoriziranih občinskih cest in pločnikov na območju Občine Dol pri Ljubljani, za katerega je pridobil koncesijo, opravlja koncesionar storitve pod naslednjimi pogoji:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti vzdrževanja cest;
– da zagotavlja zadostno število strokovnih kadrov in za izvajanje storitev zadosten obseg lastnih tehničnih sredstev, kot je opredeljeno v programu izvajanja rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest za čas trajanja koncesij. Pod zadostno število strokovnih kadrov se upošteva zagotavljanje vsaj enega delavca s peto stopnjo izobrazbe in opravljenim strokovnim izpitom po ZGO-1 in minimalno štiri delavce s tretjo do pete stopnje izobrazbe;
– da na zahtevo koncedenta ali pristojnih inšpekcijskih služb omogoči strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela;
– da dosledno upošteva tehnične, stroškovne, organizacijske, vzdrževalne in druge standarde ter normative za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih cest;
– da spoštuje zahteve, definirane s tem odlokom in koncesijsko pogodbo;
– da razpolaga z ustreznim poslovnim prostorom, skladiščem in prostorom za mehanizacijo na območju občine.
7. člen
Koncesijsko razmerje nastane z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
Koncesionar mora pričeti opravljati storitve rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v roku, določenem v koncesijski pogodbi.
Način prenehanja razmerja med koncedentom in koncesionarjem in prenehanja koncesijske pogodbe je možno samo na podlagi določil Zakona o gospodarskih javnih službah.
8. člen
Koncesionar mora biti zavarovan za odgovornosti za škodo, ki jih povzroči tretji osebam oziroma občini zaradi nevestnega izvajanja vzdrževalnih del.
Pogodba zavarovanja za namen iz prejšnjega odstavka mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist občine, kolikor pride do odškodninskih zahtevkov proti občini do prenehanja koncesije po krivdi izvajalca storitev.
9. člen
Koncesionar mora opravljati storitve rednega vzdrževanja v okviru objektivnih možnosti tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, se lahko začasno preneha izvajati redno vzdrževanje samo na podlagi sporazuma med koncedentom in koncesionarjem.
V primeru iz prvega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo tudi tistih stroškov ki so nastali zaradi opravljanja rednega vzdrževanja v nepredvidljivih okoliščinah.
10. člen
Koncedent ima pravico izvajati nadzor nad opravljanjem javne službe. Nadzor nad izvajanjem koncesije opravljajo osebe, ki se izkažejo s pooblastilom koncedenta.
Koncesionar mora kadarkoli med delovnim časom posredovati informacije o poslovanju in omogočiti pooblaščeni osebi za nadzor vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem rednih vzdrževalnih del.
Osebe, ki se izkažejo s pooblastilom koncedenta imajo pravico izvesti nadzor v naslednjih oblikah:
– nadzor nad stanjem infrastrukturnih objektov in naprav, ki so sestavni del cestnega telesa in opreme cest;
– nadzor nad celotno poslovno dokumentacijo koncesionarja, ki se nanaša na izvajanje javne službe;
– nadzor nad roki in kvaliteto izvajanja vzdrževalnih del.
Nadzor se mora izvajati tako, da ne ovira izvajanja storitev, vršiti pa se mora praviloma v poslovnem času koncesionarja. Nenapovedan nadzor je lahko le v primeru, če za to obstajajo utemeljeni razlogi, sicer pa mora biti napovedan najmanj pet dni pred izvedbo.
Pooblaščena oseba za izvajanje nadzora se mora izkazati s pooblastilom župana. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in pooblaščeni predstavnik koncedenta.
Pooblaščene osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno tajnost.
11. člen
Koncesionar mora voditi ločeno knjigovodstvo v zvezi z izvajanjem javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v skladu z zakonom in računovodskimi standardi.
12. člen
Izvajanje javne službe se financira iz proračuna Občine Dol pri Ljubljani.
13. člen
Koncedent izbere koncesionarja na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu RS.
Postopek javnega razpisa vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan v skladu z Zakonom o javnih naročilih, ki posreduje predlog o izbiri najugodnejšega ponudnika občinskemu svetu v potrditev. Na podlagi potrditve občinskega sveta, pristojni občinski upravni organ izda odločbo o izbiri koncesionarja.
O morebitnih pritožbah zoper to odločbo odloča župan.
14. člen
Koncedent in koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo. V imenu in za račun koncedenta sklene pogodbo župan.
15. člen
Vsebina ponudbe ob prijavi na javni razpis mora vsebovati naslednje obvezne sestavine:
– dokazilo o registraciji,
– odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti vzdrževanja cest,
– podatke in dokazila o usposobljenosti strokovnih kadrov, ki so potrebni za izvajanje koncesionirane dejavnosti,
– podatke o opremi in osnovnih sredstvih, ki jih zagotavlja in ki so potrebna za izvajanje koncesionirane dejavnosti,
– potrdilo zavarovalnice o nameravani sklenitvi pogodbe (zavarovalne police) zavarovanja proti odgovornosti za čas podpisa koncesijske pogodbe,
– predlog koncesijske pogodbe,
– dokazila o finančnem stanju ponudnika,
– reference in izkušnje ponudnika za koncesionirano dejavnost,
– ponujeno ceno storitev.
16. člen
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference pri izvajanju takih ali podobnih del,
– strokovna usposobljenost kadrov,
– dosedanje izkušnje pri izvajanju razpisanih del,
– cena za razpisana dela (najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši),
– plačilni pogoji in fiksnost cen,
– izpolnjevanje pogojev, določenih z razpisom,
– druge posebne ugodnosti ponudnika, dokazila o razpolaganju z ustreznimi tehničnimi sredstvi, potrebnimi za izvajanje razpisane dejavnosti, oziroma ustrezna jamstva za to.
17. člen
Koncesionar izvaja dejavnost vzdrževanja na podlagi letnega programa in terminskega plana, ki ga izdela koncesionar, najkasneje do 31.3. za tekoče leto in ga potrdi župan v skladu s sprejetim proračunom. Do sprejetja proračuna se program letnega vzdrževanja izvaja po dvanajstinah iz preteklega proračunskega leta.
18. člen
Cene rednega vzdrževanja občinskih cest določa v skladu z zakonom in drugimi predpisi pristojni organ občinske uprave na predlog izvajalca ali po uradni dolžnosti skladno s koncesijsko pogodbo.
Podrobneje ureja način določanja cen storitev vzdrževanja občinskih cest koncesijska pogodba.
19. člen
Trajanje koncesijske pogodbe je 7 let, pri čemer rok začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
20. člen
Koncesija se odvzame z odločbo:
– če koncesionar ne začne z opravljanjem dejavnosti v roku, določenem v koncesijski pogodbi,
– če je v javnem interesu, lahko občinski svet odloči, da se javna služba, ki je predmet koncesije, preneha izvajati kot javna služba ali kot koncesionirana javna služba.
21. člen
V primeru prenehanja koncesijskega razmerja zaradi odvzema ali zaradi razdrtja, ko koncesionar bistveno krši pogodbo, se pri odmeri odškodnine upošteva tudi škoda, ki nastane zaradi predčasnega odvzema ali razdrtja.
Ob prenehanju koncesijskega razmerja preidejo koncesionarjeve obveznosti na koncedenta. Koncesionar je dolžan koncedentu izročiti vso dokumentacijo, potrebno za nadaljnje izvajanje službe.
22. člen
Koncesionar lahko prenese koncesijo na drugo fizično ali pravno osebo samo s soglasjem koncedenta.
Koncesionar izvaja javno službo sam ali preko podizvajalcev, h katerim daje soglasje koncedent. Koncesionar v celoti odgovarja za delo podizvajalcev.
23. člen
Koncedent lahko v času izvajanja koncesije prekine koncesijsko razmerje brez odškodnine tudi v primeru, ko obstajajo javni interes in pogoji iz tretje, četrte in pete alineje 6. člena tega odloka.
24. člen
Koncedent mora koncesionarju napovedati prekinitev koncesijske pogodbe zaradi razlogov, navedenih v 22. členu tega odloka, najmanj 6 mesecev pred prenosom koncesionirane dejavnosti na javno podjetje.
25. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35201-0005/2005-1
Dol pri Ljubljani, dne 22. junija 2005.
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l. r.

AAA Zlata odličnost