Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005

Kazalo

2925. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik, stran 6881.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo) ter v povezavi s 171. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) je Občinski svet občine Črnomelj na svoji 23. redni seji dne 28. junija 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik
1. člen
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik (SDL, št. 14/90, in Uradni list RS, št. 57/98, 69/00, 135/03 in 63/04 – v nadaljnjem besedilu: odlok).
2. člen
V 4. členu odloka se v šesti alinei 7. točke k besedilu »Kolodvorska ulica« doda besedilo »– vzhod«.
3. člen
V 30. členu se besedilo druge alinee »funkcionalnega zemljišča« nadomesti z besedilom »gradbene parcele«.
4. člen
V 65. členu se zadnji stavek dopolni: »rušitve objektov ter začasne ureditve površin. Možna je začasna ureditev parkirnih površin z uvozom na parkirišče z mestne ceste. Dovoljene so izvedbe frčad.«
5. člen
Besedilo 1.a točke 69. člena se črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »Dopustna je nadomestna gradnja objektov.«
6. člen
V 82. členu se v celoti črta prvi odstavek.
7. člen
Drugi odstavek 103.a člena se nadomesti z besedliom:
»Do sprejetja prostorskoizvedbenega akta za območje Majer je dopustno vzdrževati, adaptirati in rekonstruirati objekte tako, da se velikost lahko spremeni v okviru razpoložljivega prostora, ki ga omogoča parcela, in da se gabariti objektov prilagajajo sosednjim objektom. Prizidani deli ne smejo presegati gradbenih linij do glavnih prometnic. Dopustna je dograditev za potrebe razširitve kapacitet iste ali sorodne dejavnosti, ki se v objektu že izvajajo, ali za potrebe mestnih in družbenih dejavnosti.«
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-17/2002
Črnomelj, dne 28. junija 2005
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

AAA Zlata odličnost