Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005

Kazalo

2922. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za območje »SR-CE sever II« (med Mariborsko cesto, Vrunčevo ulico, zahodno magistralo in železniško progo), stran 6878.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99) je župan Mestne občine Celje sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta za območje »SR-CE SEVER II«
(med Mariborsko cesto,Vrunčevo ulico, zahodno magistralo in železniško progo)
1
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega lokacijskega načrta
S tem programom priprave se opredelijo vsebina in obseg lokacijskega načrta, postopek in roki priprave, seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku načrtovanja predvidene prostorske ureditve, pripravljavci in nosilci strokovnih aktivnosti ter zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za izvedbo naloge.
Območje obdelave prostorskega akta – občinskega lokacijskega načrta – je območje med Mariborsko cesto, Vrunčevo ulico, zahodno magistralo in železniško progo, ki predstavlja del ureditvenega območja središče Celje.
S Celjskim prostorskim planom (Uradni list RS, št. 86/01) je zemljišče, ki ga bo urejal novi občinski lokacijski načrt, opredeljeno kot stavbno zemljišče. Za območje obdelave je v citiranem planskem aktu predvidena izdelava občinskega izvedbenega prostorskega akta.
Priprava izvedbenega prostorskega akta bo potekala po predpisanem postopku skladno z določili ZUreP-1 in skladno s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
2
Predmet in programska izhodišča lokacijskega načrta
Predmet izdelave lokacijskega načrta je izdelati nov občinski izvedbeni prostorski akt, ki bo pokrival del ureditvenega območja mesta Celje.
Lokacijski načrt mora vsebovati vse sestavine in predloge, ki so navedeni v 73. členu ZUreP-1 in v Pravilniku o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04). Torej mora navedeni lokacijski načrt vsebovati naslednje: prikaz ureditvenega območja lokacijskega načrta; usmeritev načrtovane ureditve v prostoru s prikazom vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji; načrt parcelacije; zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture območja z obveznostmi priključevanja nanjo; morebitno etapnost in posebne pogoje in zahteve pri izvajanju načrta, če se zanje pokaže potreba; rešitve in ukrepe za varovanje okolja; ohranjanje naravne in kulturne dediščine, če je na območju evidentirana; rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Občinski lokacijski načrt mora vsebovati tudi priloge, ki so natančno definirane v določbah 24., 44., 73. in 139. člena ZUreP-1. Lokacijski načrt mora vsebovati torej naslednje obvezne priloge: povzetek za javnost; izvleček iz prostorskega akta; obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta; strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve predmetnega lokacijskega načrta in seznam sektorskih predpisov in aktov, ki so bili pri pripravi lokacijskega načrta upoštevani z njihovimi povzetki, ki se nanašajo na vsebino predmetnega občinskega izvedbenega akta; pridobljene smernice in mnenja za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, ki jih podajo pristojni nosilci urejanja prostora; celoten spis postopka in sprejemanja lokacijskega načrta; seznam sprejetih aktov o zavarovanju in oceno stroškov za izvedbo lokacijskega načrta.
Obenem je obvezna priloga tudi program opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo, ki je izdelan v skladu z Uredbo o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04), ob pogoju, da se komunalno opremljanje opredeljenega območja zgradi in opremi na podlagi predmetnega lokacijskega načrta.
Načrtovalec predmetnega lokacijskega načrta bo moral predati pripravljavcu, to je Mestni občini Celje, šest izvodov akta. Po en izvod sprejetega OLN za prostorsko ureditev območja bo predan krajevno pristojni upravni enoti in pristojnim inšpekcijskim službam, dva izvoda pa bosta shranjena na Oddelku za okolje, prostor in komunalo Mestne Občine Celje, kjer bo akt na vpogled in dostopen javnosti. Obenem je potrebno celoten lokacijski načrt s prilogami predati v digitalni obliki, tako tekstualni kot grafični del. Grafični del bo pripravljen v datotekah, ki so kompatibilne s programi AutoCad, SDMS, Arcview.
3
Okvirno ureditveno območje lokacijskega načrta
Ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta je na severu omejeno z mestno vpadnico Magistralo zahod, na vzhodu z Mariborsko cesto, na jugu z železnico in na zahodu z Vrunčevo ulico.
Območje bo namenjeno centralnim dejavnostim: poslovnim, kulturnim, storitvenim, trgovski, izobraževalnim, socialnim, v območju je možno graditi tudi stanovanja in nastanitvene objekte.
Območje je s povezovalno cesto Vrunčeva ulica – Mariborska cesta navezano na mestni cestnoprometni sistem. Strukturno in oblikovno je območje del pozidave ob Mariborski cesti ter del pozidave ob mestni vpadnici z zahoda.
4
Nosilci urejanja prostora
Pripravljavec predmetnega lokacijskega načrta je Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve.
Po sprejemu programa pozove pripravljavec (ali načrtovalec po njegovem pooblastilu) nosilce urejanja prostora, da v roku 30 dni podajo smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve. Nosilci urejanja prostora dobijo ob pozivu tudi sprejeti program priprave izdelave lokacijskega načrta.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne bodo podali smernic, se bo v skladu z 29. členom ZUreP-1 štelo, da nimajo smernic. V primeru, da smernice nekaterih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec lokacijskega načrta kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
V pripravo in sprejem lokacijskega načrta za prostorsko ureditev območja Merkur se vključijo nosilci urejanja prostora, ki dajo smernice in mnenja:
1. Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana,
2. Elektro Celje,
3. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste; Tržaška, Ljubljana,
4. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje,
5. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Celje,
6. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Celje,
7. Vodovod Kanalizacija Celje,
8. GEOPLIN, Ljubljana,
9. Energetika Celje, Smrekarjeva 1,
10. MOC, OOPK, Referat za promet, Trg celjskih knezov 9,
11. MOP ARSO, Lava 11, Celje,
12. Agencija RS za železniški promet, Kotnikova ul. 25, Maribor.
Kolikor se v postopku priprave lokacijskega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice, pogoje in mnenja tudi od drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem postopku.
Po pooblastilu lahko za smernice in mnenja k lokacijskemu načrtu zaprosi izdelovalec.
Pobudnik izdelave predmetnega lokacijskega načrta za območje je Toming consulting d.o.o., Šaleška ulica 21, 3320 Velenje.
5
Seznam strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
Pri izdelavi predmetnega lokacijskega načrta je potrebno upoštevati izhodišča:
– planskih aktov Mestne občine Celje,
– strokovnih podlag,
– strokovnih podlag urbanistične zasnove,
– izvedbenih aktov, ki mejijo na obravnavano območje.
Zaradi načrtovanja prostorske ureditve je potrebno izdelati vsaj naslednje strokovne podlage:
– analizo možnosti glede načrtovanja prostorske ureditve,
– analizo pričakovanjih vplivov prostorske ureditve na posamezno sestavino prostora,
– vrednotenje ter priprava predloga strokovnih rešitev.
6
Način pridobitve strokovne rešitve
Strokovne rešitve – izdelane bodo na podlagi analiz obstoječega stanja v prostoru, ki so osnova za izdelavo lokacijskega načrta – izdela načrtovalec kot več variantnih predlogov ureditve oziroma rešitve. O izbiri uporabljene variante odloča pripravljavec občinskega izvedbenega akta.
Variantne rešitve se presodijo in medsebojno primerjajo s funkcionalnega, varstvenega, strukturno-oblikovnega, ekonomskega vidika ter z vidika sprejemljivosti v lokalnem okolju.
7
Navedba in pridobitve geodetskih podlag
Digitalni geodetski posnetek območja obdelave kot podlago za izdelavo lokacijskega načrta si je izdelovalec dolžan pridobiti od pooblaščenega izvajalca. Geodetski načrt za izdelavo lokacijskega načrta mora biti v digitalni obliki in izdelan v skladu z 9. členom Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
8
Roki za pripravo in sprejem lokacijskega načrta
Postopek priprave in sprejemanja lokacijskega načrta bo potekal po naslednjem terminskem planu:
+---+-----------------------------+----------------+------------------------+
|  |Aktivnosti:         |Termin:     |Izvajalci:       |
+---+-----------------------------+----------------+------------------------+
|1. |Zbor prostorske konference  |april 2005   |pripravljavec      |
|  |in izdelava programa     |        |            |
|  |priprave izdelave lokacijske |        |            |
|  |načrta            |        |            |
+---+-----------------------------+----------------+------------------------+
|2. |Sprejem programa priprave – |april 2005   |župan MOC        |
|  |župan            |        |            |
+---+-----------------------------+----------------+------------------------+
|3. |Objava programa priprave v  |maj 2005    |pripravljavec      |
|  |Uradnem list RS       |        |            |
+---+-----------------------------+----------------+------------------------+
|4. |Pridobitev smernic s strani |maj-junij 2005 |pripravljavec (ali po  |
|  |pristojnih nosilcev urejanja |        |njegovem pooblastilu  |
|  |prostora           |        |izdelovalec)      |
+---+-----------------------------+----------------+------------------------+
|  |Pridobitev geodetskih podlag |april 2005   |izdelovalec       |
+---+-----------------------------+----------------+------------------------+
|5. |Izdelava strokovnih podlag  |maj 2005    |izdelovalci posebnih  |
|  |               |        |strokovnih podlag in  |
|  |               |        |izdelovalec       |
|  |               |        |lokacijskega načrta   |
+---+-----------------------------+----------------+------------------------+
|6. |Izdelava variantnih     |april–maj 2005 |izdelovalec       |
|  |strokovnih rešitev      |        |            |
+---+-----------------------------+----------------+------------------------+
|7. |Izbor ustrezne variante   |maj 2005    |pripravljavec      |
|  |rešitve           |        |            |
+---+-----------------------------+----------------+------------------------+
|8. |Priprava predloga      |pred 2.     |izdelovalec       |
|  |lokacijskega načrta     |prostorsko   |            |
|  |               |konferenco   |            |
+---+-----------------------------+----------------+------------------------+
|9. |Zbor 2. prostorske      |konec maja 2005 |pripravljavec      |
|  |konference          |        |            |
+---+-----------------------------+----------------+------------------------+
|10.|Sklep o javni razgrnitvi   |konec maja 2005 |župan MOC        |
+---+-----------------------------+----------------+------------------------+
|11.|Javna razgrnitev in javna  |konec meseca  |pripravljavec      |
|  |obravnava predloga      |maja – konec  |            |
|  |lokacijske a načrta     |meseca junija  |            |
|  |               |2005      |            |
+---+-----------------------------+----------------+------------------------+
|12.|Priprava strokovnih stališč |začetek julija |pripravljavec v     |
|  |do pripomb          |2005      |sodelovanju z      |
|  |               |        |izdelovalcem      |
+---+-----------------------------+----------------+------------------------+
|13.|Sprejem oziroma potrditev  |sredina julija |mestni svet       |
|  |strokovnih stališč      |2005      |            |
+---+-----------------------------+----------------+------------------------+
|14.|Dopolnitev predloga     |konec julija  |izdelovalec       |
|  |lokacijskega načrta s    |2005      |            |
|  |stališči do pripomb in    |        |            |
|  |predlogov in danih v času  |        |            |
|  |javne razgrnitve       |        |            |
+---+-----------------------------+----------------+------------------------+
|15.|Pridobitev mnenj k      |avgust 2005   |pripravljavec (ali po  |
|  |dopolnjenemu predlogu    |        |njegovem pooblastilu  |
|  |lokacijskega načrta s strani |        |izdelovalec)      |
|  |pristojnih nosilcev urejanja |        |            |
|  |prostora           |        |            |
+---+-----------------------------+----------------+------------------------+
|16.|Uskladitev dopolnjenega   |konec avgusta  |izdelovalec       |
|  |predloga lokacijskega načrta |2005      |            |
+---+-----------------------------+----------------+------------------------+
|17.|Sprejem lokacijskega načrta |september 2005 |mestni svet       |
|  |– občinski svet       |        |            |
+---+-----------------------------+----------------+------------------------+
|18.|Objava odloka lokacijskega  |september –   |pripravljavec      |
|  |načrta            |oktober 2005  |            |
+---+-----------------------------+----------------+------------------------+
Mogoča je sprememba terminskega plana, ki lahko nastane zaradi usklajevanja predloga lokacijskega načrta z nosilci urejanja prostora, izdelovalcem investitorjem ali pripravljavcem.
9
Obveznosti v zvezi s financiranjem lokacijskega načrta
Finančna sredstva za izdelavo lokacijskega načrta zagotavlja pobudnik podjetje Toming consulting d.o.o., Šaleška 21, Velenje.
10
Končna določba
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35005-13/2005
Ljubljana, dne 25. april 2005.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost