Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005

Kazalo

2919. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Trnovlje – jug, stran 6877.

Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 17. člena Statuta Mestne Občine Celje (Uradni list RS, št. 45/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je Mestni svet Mestne občine Celje na seji dne 28. 6. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Trnovlje – jug
10. člen
S tem odlokom se sprejmejo »Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Trnovlje – jug«, ki jih je izdelal Inštitut za urejanje prostora d.o.o. pod št 04/04 in so sestavni del tega odloka. Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Trnovlje – jug so v skladu s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Mestne občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – Celjskega prostorskega plana (Uradni list SRS, št. 4/88, in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98 in 86/01).
11. člen
V 1. členu odloka o sprejetju zazidalnega načrta Trnovlje – jug (Uradni list SRS, št. 23/86, Uradni list RS, št. 39/98 in 16/05) se na koncu besedila doda nov odstavek, ki se glasi:
»Zazidalni načrt Trnovlje-jug (projekt Razvojni center Celje TOZD Planiranje, proj. št. 7/84) se spremeni in dopolni po projektu, ki ga je pod št. 04/04 izdelal Inštitut za urejanje prostora d.o.o.«.
12. člen
V 3. členu odloka se besedilo drugega in tretjega odstavka nadomesti z novim odstavkom, ki se glasi:
»Kare 2 je kompleks med Cesto v Trnovlje, Hudinjo in trajno varovanimi kmetijskimi zemljišči, ki meri 2,86 ha. Poleg komunalne asanacije obstoječih stanovanjskih objektov je namenjen dolgoročnemu razvoju centra za veterino, kmetijstvo in gozdarstvo na opredeljeni lokaciji, pozidavi 5 stanovanjskih hiš, lokaciji vrtca in poslovno-skladiščno-stanovanjskega objekta«
13. člen
Drugi odstavek 4. člena se dopolni z naslednjim besedilom:
»Poslovno-skladiščni-stanovanjski objekt za skladiščenje elektro materiala in projektiranje strelovodnih instalacij z eno stanovanjsko enoto tlorisnih dimenzij 15 m x 15 m + 25 m x 20 m bo imel pritličje in mansardo. Streha bo sestavljena iz več dvokapnih streh, ki bodo vizualno razbile volumen strehe na objektu večjih dimenzij. Naklon bo ca. 20–30º, kritina temne barve. Oblikovanje strehe je lahko tudi sodobnejše (ločna, ravna ali enokapna streha), vendar pod pogojem, da z oblikovanjem vizualno razbije večji kubus predvidenega objekta na manjše enote in ne presega dovoljene kapne višine po ZN.
Fasade bodo oblikovane sodobno z ometom ali drugimi oblogami v svetli barvi. Pri oblikovanju zahodne fasade je treba s primernimi arhitekturnimi elementi razbiti monotonijo dolge fasade. Obvezna je zasaditev zelene bariere ob zahodni parcelni meji, zlasti ob parkirišču.
Elementi za zakoličbo objekta so opredeljeni v geodetski kotirani situaciji.
V grafični prilogi so določene okvirne maksimalne linije tlorisnega gabarita. Odmiki objekta od severne in zahodne meje so obvezni, odmik od osi daljnovoda mora biti usklajen s pogoji upravljavca. Sprememba mikrolokacije objekta je dovoljena pod pogojem upoštevanja obveznih odmikov.
Kot tolerance so dovoljene spremembe tlorisnih in višinskih gabaritov v okviru maksimalnih gradbenih linij (tudi gradnja dveh ločenih objektov) pod pogoji, da spremembe ne bodo ovirale izvajanja in realizacije zazidalnega načrta in da bodo v skladu z zakoni, predpisi, navodili in pravilniki, ki se nanašajo na varovanje okolja.
14. člen
V šestem odstavku 5. člena se številka 35 nadomesti s 33.
15. člen
Na koncu 5. člena se doda novo besedilo, ki se glasi:
»Območje je ob visokih vodah Hudinje, Q100, lahko poplavljeno. Zato je treba ob načrtovanju, izgradnji in obratovanju objektov predvideti in izvesti vse ukrepe, da v primeru poplave ne bo škodljivih vplivov na vode in vodni režim, da se ne bo poslabšala poplavna varnost območja in da ne bo prišlo do drugih škodljivih vplivov na okolje.
Okolice objekta ni dopustno urediti nad koto sosednjih zemljišč.
Odvajanje padavinskih voda je treba izvesti tako, da bo v čim manjši možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih površin, in sicer z zadrževanjem padavinskih voda pred iztokom v površinskem odvodniku (zatravitev, travne plošče, zadrževalnik ipd.).
Odvodnjavanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod je treba urediti v skladu s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02).
Dopustne so tolerance pri prometnem in komunalnem urejanju prostora na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri, ekonomsko primernejša investicijska vlaganja in če prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta zazidalnega načrta.«
16. člen
V 6. členu se za tekstom »395/5« doda še: »ter 291/4 in 291/8.«
17. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Trnovlje-jug so stalno na vpogled na Mestni občini Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalno.
18. člen
Nadzor med izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem list Republike Slovenije.
Št. 35005-08/2004
Celje, dne 28. junija 2005.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost