Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005

Kazalo

2918. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Šmarjeta, stran 6876.

Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 17. člena Statuta Mestne Občine Celje (Uradni list RS, št. 45/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je Mestni svet mestne občine Celje na seji dne 28. 6. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Šmarjeta
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo »Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Šmarjeta«, ki jih je pod številko 02/04 izdelal Inštitut za urejanje prostora d.o.o. Celje in so sestavni del tega odloka. Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Šmarjeta so v skladu s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Mestne občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – Celjskega prostorskega plana (Uradni list SRS, št. 4/88, in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98 in 86/01).
2. člen
V 1. členu Odloka o sprejetju zazidalnega načrta Šmarjeta (Uradni list SRS, št. 29/87) se na koncu besedila doda nov odstavek, ki se glasi:
»Zazidalni načrt Šmarjeta (projekt Razvojni center Celje TOZD Planiranje št. 14/85) se spremeni in dopolni po projektu, ki ga je pod št. 02/04 izdelal Inštitut za urejanje prostora d.o.o. Celje.«
3. člen
V (5) točki 3. člena odloka se črta besedilo četrte alineje, ki glasi:
»novogradnja stanovanjskih enodružinskih objektov na pripadajočih gradbenih parcelah – kot nadomestna objekta – za izboljšanje stanovanjskega standarda – 2 enoti« in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»– novogradnja delavnice s pritličjem in možnostjo gradnje nadstropja oziroma mansarde tlorisnih dimenzij 23,50 m x 11,80 m (11 m) s prizidkom 6,50 m (4 m) x 8,40 m – 1 enota na parcelah 78/13, 78/6, 78/12, 78/5, 78/14, 1232, 78/11, 78/8, 78/9, 88/5 k.o. Škofja vas in z možnostjo toleranc, ki ne bodo poslabšale bivalnih pogojev sosedov. Ureditveno območje predlagane delavnice vsebuje tudi manipulacijsko dvorišče s parkiriščem za tovorna in osebna vozila. Delavnica je namenjena dejavnosti vodovodnih instalacij in instalacij centralnih kurjav, oziroma sorodnim poslovnim dejavnostim, ki so prometno in okoljevarstveno sprejemljive za obravnavano območje, ki se uvršča v območje III. stopnje varstva pred hrupom. Poslovne dejavnosti so mogoče tudi na območjih mešanih in kmečkih gospodarstev, ki jim prioriteta ni kmetijstvo. Predlagane dejavnosti morajo biti sprejemljive tudi iz prometno-tehničnega vidika in upoštevanjem pogojev III. stopnje varstva pred hrupom.«
4. člen
V (10) točki 5. člena odloka se podtočka a) dopolni z novo alinejo, ki se glasi:
»– rušenje gospodarskega objekta na parcelah št. 78/8, 78/9 in 1232, k.o. Škofja vas.«
5. člen
V 5. členu v točki (2) vodnogospodarske ureditve se doda nova alinea, ki glasi:
»Območje spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Šmarjeta je ob visokih vodah Hudinje (Q 100) lahko poplavljeno.
Pri obratovanju delavnice je potrebno izvesti vse ukrepe, da v primeru poplave ne bo škodljivih vplivov na vode in vodni režim, da se ne bo poslabšala poplavna varnost območja in da ne bo prišlo do drugih škodljivih vplivov na okolje.
Pri urejanju gradbene parcele ni dopustno nadvišanje nad koto terena sosednjih zemljišč.
Pri odvodnjavanju padavinskih voda je treba čimbolj zmanjšati odtok padavinskih voda z urbanih površin z zadrževanjem le-teh pred iztekom v površinski odvodnik.«
6. člen
V 5. členu se v deseti alineji črtata zaporedni številki stanovanjskih objektov 64 in 65.
7. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojni službi Mestne občine Celje in na Upravni enoti Celje.
8. člen
Nadzor med izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
9. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem list Republike Slovenije.
Št. 35003-000427/2003
Celje, dne 28. junija 2005.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost