Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005

Kazalo

2916. Odlok o turistični taksi v Mestni občini Celje, stran 6869.

Na podlagi 19. in 20. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je Mestni svet mestne občine Celje na 24. seji dne 28. 6. 2005 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Mestni občini Celje
SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se določajo višina turistične takse na območju Mestne občine Celje, zavezanci za njeno plačilo, način plačila, način poročanja in nadzor nad izvajanjem odloka.
2. člen
Turistično takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki v turističnem območju izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja (v nadaljnjem besedilu: turisti) v nastanitvenem objektu.
Osebe iz prejšnjega odstavka tega člena plačajo turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Plačati so jo dolžne tudi v primeru, ko so deležne brezplačnih storitev za prenočevanje, razen če ta odlok ne določa drugače.
VIŠINA TURISTIČNE TAKSE
3. člen
Turistična taksa se v skladu z zakonom določa v točkah.
Na območju, opredeljenem v 1. členu tega odloka, se določi turistična taksa v višini 11 točk.
Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke, ki jo v skladu z zakonom določi Vlada Republike Slovenije.
NAČIN PLAČEVANJA
4. člen
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki oziroma samostojne podjetnice posameznice (v nadaljnjem besedilu: samostojni podjetnik posameznik), sobodajalci in kmetje oziroma sobodajalke in kmetice (v nadaljnjem besedilu: sobodajalci in kmetje), ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso v imenu in za račun Mestne občine Celje hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
Osebe iz prvega odstavka tega člena ne pobirajo turistične takse od oseb, določenih v prvem odstavku 27. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma, od oseb, določenih v drugem odstavku 27. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma, pa pobirajo 50% določene višine turistične takse.
5. člen
Osebe iz 4. člena tega odloka morajo pobirati turistično takso in voditi evidenco o turistični taksi, ki se vodi v evidenci gostov v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča.
Iz evidence mora biti poleg s predpisi o prijavi bivališča določenih podatkov razvidno tudi število prenočitev posameznega gosta oziroma turista.
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti vpisan razlog iz 27. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma v evidenco, določeno v prvem odstavku tega člena.
6. člen
Osebe iz 4. člena tega odloka nakazujejo pobrano turistično takso na poseben račun Mestne občine Celje, in sicer do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.
7. člen
Osebe iz 4. člena tega odloka so dolžne do 25. dne v mesecu za pretekli mesec predložiti Mestni občini Celje in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega morata biti razvidna število prenočitev in znesek turistične takse.
Poročilo so osebe iz 4. člena tega odloka dolžne oddati tudi v primeru, da niso imele gostov na prenočevanju. V tem primeru se na poročilo pripiše, da gostov na prenočevanju ni bilo.
Poročilo iz prejšnjega odstavka tega člena oddajo osebe na obrazcu, ki je sestavni del tega odloka.
8. člen
Zbrana sredstva turistične takse so prihodek proračuna Mestne občine Celje.
NADZOR
9. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ.
Nadzor iz prejšnjega odstavka tega člena lahko opravlja tudi pristojni občinski inšpekcijski organ, ustanovljen v skladu s predpisom, ki ureja lokalno samoupravo.
KAZENSKA DOLOČBA
10. člen
Kazenske določbe se uporabljajo tako, kot jih navaja Zakon o spodbujanju razvoja turizma.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
11. člen
Z dnem začetka uporabe tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 82/98).
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 33301-00002/2005
Celje, dne 28. junija 2005.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost