Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005

Kazalo

2915. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2005 ter Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2006, stran 6866.

Na podlagi 28. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,124/00 in 79/01) ter 46. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98 in 28/99, 117/00 in 108/01) je Mestni svet mestne občine Celje na seji dne 28. 6. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Mestne občine Celje
za leto 2005 ter Odlok o proračunu
Mestne občine Celje
za leto 2006
1. člen
V proračunu Mestne občine Celje za leto 2005 in 2006 zagotavljamo sredstva za izvajanje ustavnih in zakonskih nalog lokalnega pomena, na osnovi in v obsegu izračunane primerne porabe za leto 2005 ter za leto 2006, ostalih lastnih prihodkov, kot so prodaja občinskega premoženja, odškodnine in prihodki od lastne dejavnosti.
2. člen
Primerno porabo iz 1. člena predstavljajo lastni prihodki občine po 21. in 22. členu Zakona o financiranju občin (ZFO).
3. člen
Ostali lastni prihodki iz 25. člena ZFO se ne štejejo v obseg lastnih prihodkov primerne porabe in jih Mestna občina Celje zagotavlja iz drugih lastnih virov za vse namene ustavnih in zakonskih ter drugih nalog lokalnega pomena, ki niso zagotovljeni s primerno porabo.
4. člen
Proračun Mestne občine Celje se določa v naslednjih zneskih:
+---------------------------------------+-----------------------------------+
|A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |                  |
+---------------------------------------+-----------------+-----------------+
|Skupina                | REBALANS 2005 | PRORAČUN 2006 |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |9.826,950.679,00 |11.450,371.637,00|
|   |                 |         |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |7.357,493.621,00 |8.145,750.044,00 |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI         |5.887,548.000,00 |5.975,481.529,00 |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|700 |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK   |3.668,669.000,00 |3.753,049.000,00 |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|703 |DAVKI NA PREMOŽENJE       |1.556,587.000,00 |1.598,525.000,00 |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|704 |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN     | 662,292.000,00 | 623,907.529,00 |
|   |STORITVE             |         |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI        |1.469,945.621,00 |2.170,268.515,00 |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|710 |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKIH | 395,258.000,00 | 404,331.000,00 |
|   |OD PREMOŽENJA          |         |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|711 |TAKSE IN PRISTOJBINE       | 31,236.000,00 | 31,954.000,00 |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|712 |DENARNE KAZNI          | 15,553.000,00 | 15,911.000,00 |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|713 |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN   | 20,941.000,00 | 21,518.000,00 |
|   |STORITEV             |         |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|714 |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI     |1.006,957.621,00 |1.696,554.515,00 |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI       |1.320,000.000,00 |1.229,200.000,00 |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|720 |PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV    |520,000.000.,00 | 429,200.000,00 |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|721 |PRODAJA ZALOG          |       – |       – |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|722 |PRODAJA ZEMLJIŠČ IN       | 800,000.000,00 | 800,000.000,00 |
|   |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA    |         |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|73  |PREJETE DONACIJE         |  1,873.858,00 |   500.000,00 |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|730 |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH   |  1,873.858,00 |   500.000,00 |
|   |VIROV              |         |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|731 |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE    |       – |       – |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI       |1.147,583.200,00 |2.074,921.593,00 |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|740 |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH  |1.147,583.200.00 |2.074,921.593,00 |
|   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ    |         |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|   |                 |         |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |10.473,544.381,15|11.418,843.645,80|
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI          |2.712,833.695,15 |2.858,792.786,80 |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|400 |PLAČE IN DRUGI IZDATKI      | 662,720.000,00 | 691,985.397,66 |
|   |ZAPOSLENIM            |         |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|401 |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA    | 106.307.000,00 | 109,095.328,00 |
|   |SOCIALNO VARNOST         |         |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|402 |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   |1.894,728.572,00 |2.010,307.061,14 |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|403 |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI     | 31,078.123,15 | 26,005.000,00 |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|409 |REZERVE             | 18,000.000,00 | 21,400.000,00 |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|41  |TEKOČI TRASFERI         |3.026,701.820,00 |3.043,912.966,00 |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|410 |SUBVENCIJE            | 37,353.038,00 | 38,595.957,00 |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|411 |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN    |1.322,392.000,00 |1.372,499.000,00 |
|   |GOSPODINJSTVOM          |         |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|412 |TRANSFERI NEPROFITNIM      | 87,619.423,00 | 82,479.693,00 |
|   |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM    |         |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|413 |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  |1.579,337.359,00 |1.550,338.316,00 |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|414 |TEKOČI TRANSFERI V TUJINO    |       – |       – |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI      |3.844,949.207,00 |4.791,315.456,00 |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|420 |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH    |3.844,949.207,00 |4.791,315.456,00 |
|   |SREDSTEV             |         |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI     | 889,059.659.00 | 724,822.437,00 |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|431 |INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM  | 604,097.621,00 | 404,322.437,00 |
|   |PODJETJEM            |         |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|432 |INVESTICIJSKI TRANSFERI PROR.  | 284,962.038,00 | 320,500.000,00 |
|   |UPORABNIK.            |         |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK,      |-646,593.702,15 | 31,527.991,20 |
|   |PRIMANJKLJAJ           |         |         |
|   |(I – II)             |         |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|   |                 |         |         |
+---------------------------------------+-----------------+-----------------+
|B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |         |         |
+---------------------------------------+-----------------+-----------------+
|Skupina                |         |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN | 650,000.000,00 |       – |
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75) |         |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  | 650,000.000,00 |       – |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|750 |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |         |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|751 |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   | 650,000.000,00 |       – |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|752 |KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE |         |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |       – |       – |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (44)     |         |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |       – |       – |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV       |         |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|440 |DANA POSOJILA          |       – |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|441 |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  |       – |       – |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|442 |PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ    |       – |         |
|   |NASLOVA PRIVATIZACIJE      |         |       – |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|   |                 |         |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  | 650,000.000,00 |         |
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  |         |         |
|   |(IV – V)             |         |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|   |                 |         |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|VII. |SKUPNI PRESEŽEK, PRIMANJKLJAJ  |  3,406.297,85 | 31,527.991,20 |
|   |(III + IV – V)          |         |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|   |                 |         |         |
+---------------------------------------+-----------------+-----------------+
|C) RAČUN FINANCIRANJA         |         |         |
+---------------------------------------+-----------------+-----------------+
|Skupina                |         |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|VIII.|ZADOLŽEVANJE (50)        |       – |       – |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE           |       – |       – |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|500 |DOMAČE ZADOLŽEVANJE       |       – |       – |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|   |                 |         |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|IX. |ODPLAČILA DOLGA (55)       | 117,500.000,00 | 118,000.000,00 |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA         | 117,500.000,00 | 118,000.000,00 |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|550 |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA     | 117,500.000,00 | 118,000.000,00 |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|   |                 |         |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII – IX)  |-117,500.000,00 |-118,000.000,00 |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|   |                 |         |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|XI. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV |-114,093.702,15 | -86,472.008,80 |
|   |NA RAČUNIH (VII + VIII – IX)   |         |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
|   |STANJE NA RAČUNIH 31. 12. 2004  | 200,730.480,57 |         |
+-----+---------------------------------+-----------------+-----------------+
Uporabniki proračuna so prikazani v posebnem delu.
5. člen
Zmanjšanje sredstev na računih iz zap. št. XI v letu 2005 in 2006 se pokriva iz stanja na računih iz leta 2004.
6. člen
Mestna občina Celje, posredni in neposredni uporabniki proračuna se lahko dolgoročno zadolžujejo in dajejo poroštva v skladu s 85., 86. in 88. členi ZJF ter 16., 17., 18.,in 19. členom ZFO.
7. člen
Skladno z 49. členom ZJF od skupnih prihodkov občinskega proračuna izločamo kot nerazporejeni del prihodkov v sredstva proračunske rezerve 12,000.000 SIT v letu 2005 in 12,000.000 SIT v letu 2006.
Za splošno proračunsko rezervacijo po 42. čl. ZJF izločamo 6,000.000 SIT v letu 2005 in 9,400.000 SIT v letu 2006.
8. člen
O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 2,000.000 SIT v posameznem primeru odloča župan. O tem obvešča Mestni svet s pisnimi poročili. O uporabi sredstev proračunske rezerve nad temi zneski pa odloča Mestni svet s posebnim odlokom.
9. člen
Proračun obsega kot nerazporejeni del prihodkov tudi splošno proračunsko rezervacijo za financiranje javne porabe, katere namena ob sprejemanju proračuna ni bilo možno predvideti ali zanjo ni bilo možno predvideti zadostnih sredstev.
O vsakokratni porabi sredstev odloča župan, pri tem pa mora upoštevati 42. in 50. člena ZJF in jo razporediti v finančne načrte neposrednih uporabnikov.
10. člen
V primeru potrebe lahko Mestna občina z odlokom odpre evidenčni račun v okviru proračuna, ki funkcionira kot proračunski sklad in sicer za točno določen namen in čas, ter v ta namen vzpostavi ločeno evidenco prejemkov in izdatkov.
11. člen
Sredstva občinskega proračuna razporejamo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti, če s posebnim aktom ni določeno drugače.
12. člen
Za oddajo javnih naročil se v skladu s 124. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) ter Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2004 in 2005 (ZIPRS0405, Uradni list RS, št. 130/03) kot najvišje vrednosti, do katerih se javno naročilo lahko odda po pravilih za oddajo naročil male vrednosti, določijo naslednje vrednosti:
– 10,000.000 SIT – za oddajo naročil za blago in storitve ter
– 20,000.000 SIT – za oddajo naročil za gradnjo.
13. člen
Uporabniki občinskega proračuna ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi presegale s proračunom določena sredstva, oziroma morajo prilagoditi obseg dejavnosti razpoložljivim sredstvom.
Uporabniki občinskega proračuna smejo sredstva, ki so jim zagotovljena s proračunom, uporabiti za namene, za katere so jim bila dana in v skladu s predpisi.
Poraba namenskih sredstev, ki je vezana na namenske prihodke, se lahko izvršuje samo v višini realiziranih prihodkov.
Za izvrševanje proračuna je pristojen in odgovoren župan.
Za zakonito in smotrno uporabo sredstev so odgovorni predstojniki oddelkov.
14. člen
Neposredni uporabnik lahko prenese obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih skladno z določili prvega, drugega in tretjega odstavka 21. člena ZIPRS0405. V letu 2005 sklene pogodbe do višine 60% obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah proračuna za leto 2006.
15. člen
Župan mora začasno zmanjšati znesek sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne namene, ali začasno zadržati uporabo teh sredstev, če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini, vendar največ za 45 dni in o tem takoj obvesti Mestni svet mestne občine Celje.
16. člen
Župan sme v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev na predlog neposrednega proračunskega uporabnika spreminjati namen sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne dejavnosti, do višine 15% (15. člena ZIPRS0405), če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.
O odločitvah iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti oddelek za finance in gospodarstvo, Mestni svet mestne občine Celje, Nadzorni odbor Mestne občine Celje.
Pri prerazporejanju sredstev mora župan upoštevati določila 38., 39. in 63. člena ZFJ.
17. člen
Če se med izvajanjem ukrepov iz petnajstega in prvega odstavka 16. člena Odloka o proračunu MOC proračun ne more uravnovesiti, mora župan najkasneje 15 dni pred iztekom roka iz 15. člena predlagati rebalans proračuna.
18. člen
Neposredni uporabniki zagotavljajo plačilne roke skladno z določili 23. člena ZIPRS0405.
19. člen
O začasni uporabi likvidnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna odloča župan, ki mora ob tem ravnati kot dober gospodar in upoštevati pogoj najugodnejšega ponudnika.
20. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz 3. odstavka 77. člena Zakona o javnih financah, lahko župan odpiše terjatve, ki jih ima Mestna občina Celje, in sicer največ do skupne višine 500.000 SIT v posameznem letu.
21. člen
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni Mestnemu svetu mestne občine Celje predložiti finančne načrte za leto 2005 in 2006 ne glede na to, ali so v celoti ali delno financirani iz proračuna, polletna poročila o porabi sredstev ter zaključne račune skladno z zakonodajo in Statutom Mestne občine Celje.
22. člen
Nadzorni odbor Mestne občine Celje opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov, glede na namen, obseg in dinamiko uporabe sredstev, uporabniki proračunskih sredstev pa so dolžni predložiti vse zahtevane potrebne podatke.
23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2005 dalje.
Št. 40300-0009/97
Celje, dne 28. junija 2005.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost